Grunder för kostnadsfördelningen

 

I kostnadsfördelningsgrunderna definieras hur den årliga avräkningen för kostnadsfördelningen görs. Avräkningen för kostnadsfördelningen görs på Pensionsskyddscentralen och då bl.a. fördelas kostnaderna för utbetalda pensioner mellan pensionsanstalterna.

I grunderna för överföringsavgiften definieras hur överföringsavgiften beräknas och betalas när statliga ämbetsverk, institutioner eller affärsverk ombildas till aktiebolag.

I StPEL-grunderna fastställs hur statens ersättning beräknas och utreds, när det är fråga om kostnader för pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller studier.

Grunderna bereds av kostnadsfördelningsgruppen, som består av representanter för pensionsanstalterna, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna.