Ordlista

Sök i ordlistan

Sök i ordlistan

123

  Bestämmelserna i arbetspensionslagarna som var i kraft före år 2005.
  Beloppet av intjänad pension för ett i slutet av år 2004 fortgående anställnings-, företagar- eller pensionsförhållande beräknad i slutet av år 2004 enligt 2004-bestämmelserna.
  Bestämmelserna i arbetspensionslagarna som var i kraft åren 2005-2016.
  5/15-regeln är en förutsättning för att få deltidspension. Under de 15 sista åren som föregår deltidspensionens begynnelse ska personen i minst fem år ha haft arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna. 5/15-regeln var också en förutsättning för invalidpension.För dem som var födda före år 1945 var kriteriet 5/20.

A

  Det aktieavkastningsbundnatilläggspensionsansvaret är ArPL- och SjPL-pensionssystemetskollektiva buffertfond mot en ökad placeringsrisk. Pensionsanstalterna överför årligen en del av ålderspensions-, invalidpensions-och arbetslöshetspensionsansvaret och utjämningsavsättningen som motsvarar aktieavkastningskoefficienten till det aktieavkastningsbundnatilläggsförsäkringsansvaret. Den del av det aktieavkastningsbundnatilläggsförsäkringsansvaret som överstiger en överenskommen övre gräns överförs till ålderspensionsansvaret.
  Aktieavkastningskoefficienten bestäms utifrån den vägda genomsnittliga avkastningen av ArPL- och SjPL-pensionsanstalternas noterade aktieplaceringar. Aktieavkastningskoefficienten beräknas kvartalsvis på Pensionsskyddscentralen utgående från pensionsanstalternas uppgifter om utfallet av aktieavkastningen. Aktieavkastningskoefficienten för ett kalenderår erhålls i början av följande år, när uppgifterna om alla kvartal är tillgängliga. Den del av ålderspensions-, invalidpensions-och arbetslöshetspensionsansvaret och utjämningsavsättningen som motsvarar aktieavkastningskoefficienten överförs årligen till det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret.
  När arbetsoförmåga bedöms enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn bedöms personens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra. Härvid beaktas också arbetstagarens utbildning, tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra därmed jämförbara omständigheter. Även inom den offentliga sektorn bedöms arbetsoförmåga enligt allmän arbetsförmåga i fall där arbetsoförmågan inte har inträtt under ett fortgående offentligt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.
  Den ansvariga pensionsanstalten är den pensionsanstalt som ansvarar för kostnaderna för en pension eller pensionsdel.
  Försäkringsteknisk ansvarsskuld/försäkringstekniskt pensionsansvar är en i bokslutet antecknad uppskattning av pensionsanstaltens framtida pensionsutgifter till den del de har fonderats.
  APL-index där förändringen av inkomstnivån och förändringen av prisnivån har en vikt på 50 % var. Det infördes år 1977 och användes då till justering av arbetsinkomster och pensioner. År 1996 ändrades namnet till index för personer i förvärvsaktiv ålder och indexet användes till att justera arbetsinkomster och pensioner till personer under 65 år.
  Ett index som före år 2005 användes till att justeras pensioner och pensionsgrundande löner. Från och med år 1996 var den olika för personer under 65 år och personer över 65 år.
  Ett index som var i bruk åren 1996-2004 och med vilket pensionerna till personer under 65 år, de pensionsgrundande lönerna och penning- och gränsbeloppen i lagarna justerade. I det hade förändringen i prisnivån en vikt på 50 % och förändringen i inkomstnivån en vikt på 50 %.
  Ett index som var i bruk åren 1996-2004 och med vilken pensionen för personer över 65 år justerades. I den hade prisnivåns förändring en vikt på 80 % och lönenivåns förändring en vikt på 20 %. I början av år 2005 ändrades namnet till arbetspensionsindex.
  Det belopp med vilket den enligt 2004 års bestämmelser beräknade pensionen för en skyddad APL-anställning överstiger beloppet av pensionen för anställningen beräknad enligt 2005 års bestämmelser.
  Före år 2001 kunde arbetsgivare för sina anställda ordna ett pensionsskydd med bättre förmåner än enligt APL och registrera det hos Pensionsskyddscentralen (registrerat APL-tilläggspensionsskydd). Då tillämpades bestämmelserna i APL på det registrerade APL-tilläggspensionsskyddet. Genom tilläggspensionsskyddet kunde man förbättra grundskyddet, som blev litet när arbetspensionssystemet just hade trätt i kraft, och försäkra förbättringar av pensionsskyddet såsom lägre pensionsålder, utvidgad rätt till familjepension och begravningsbidrag. Systemet stängdes 31.12.2000, varefter nya försäkringar inte längre kunde tecknas, nya försäkrade inte kunde inkluderas i fortgående försäkringar och pensionsskyddets innehåll inte kunde ändras. APL-tilläggspensionsförsäkringarna upphörde 31.12.2016.
  Arbete vid sidan av invalid-, ålders- eller arbetslivspension, som ger en årlig ny pensionstillväxt på 1,5 %.
  Innan FöPL trädde i kraft 1.1.1970 hade arbetsgivare rätt att inkludera sig själv i APL-pensionsskydd som de ordnat för sina anställda.
  Pensionsgrundande lön, resultatpremie eller annat vederlag som har betalats eller som det har avtalats om som ersättning för arbete eller företagarens arbetsinkomst. Från arbetstagarens arbetsinkomst åren 1996-2016 görs ett avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift när pensionen beräknas.
  Ett index som infördes år 2005 och med vilket alla löpande pensioner justeras. I det har förändringen i prisnivån en vikt på 80 % och förändringen i lönerna 20 %.
  Arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn är lagen om kommunala pensioner (KomPL), lagen om statens pensioner (StaPL) och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL). Personalens pensionsskydd bestäms i enlighet med bestämmelserna i StaPL också enligt hänvisningsbestämmelserna i lagen om ortodoxa kyrkan, Ålands landskapslag och lagen om Folkpensionsanstalten. Finlands Bank har en egen pensionsstadga.
  Arbetspensionslagar för den offentliga sektorn är pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL), lagen om ortodoxa kyrkan (OrtKL), Finlands Banks pensionsstadga (SPELAS R) och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS).
  Yrkesinriktad rehabilitering som beviljas enligt arbetspensionslagarna för att stödja fortsatt arbete eller återgång i arbete.
  Pensionsanstalten ger arbetstagare och företagare som är bosatta i Finland ett arbetspensionsutdrag över de försäkrade inkomsterna. Arbetspensionsutdraget ges antingen som en utskrift eller elektroniskt. Termen arbetspensionsutdrag infördes i lagarna i början av år 2012. Före det användes termen pensionsutdrag.
  Arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften, som arbetsgivaren tar ut av lönen till en person som arbetar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställingsförhållande som omfattas av arbetspensionslagarna.
  Automatiskt avbrytande har tillämpats vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen enligt APL, SjPL och pensionslagarna för den offentliga sektorn sådana de lydde år 2004. Det innebär att när en anställning har fortgått i minst tio år, dock tidigast det år då arbetstagaren fyller 54 år, avbryts anställningen registertekniskt i slutet av året och pensionen beräknas i två delar, om pensionen för anställningen blir större räknad på det sättet.
  Ålder för ålderspension då den anställdas anställning upphör och den anställda inte har något subjektiv rätt att fortsätta arbeta.
  En förmån (pension) är avgiftsbestämd när den bestäms utifrån de inbetala försäkringsavgifterna och placeringsavkastningen på dem. System som grundar sig på individuella konton är exempel på ett fullt fonderande avgiftsbestämt system.
  Den pensionsanstalt som avgör ansökan inom pensionssystemet för den privata sektorn.
  Avsättningskoefficienten bestäms utifrån pensionsanstalternas genomsnittliga solvens och är 18 procent av ArPL- och SjPL-pensionsanstalterna med vissa begränsningar beräknade och med pensionsansvaren vägda genomsnittliga solvens efter avdrag för fondräntan. Koefficientens värde beräknas på Pensionsskyddscentralen två gånger om året utidrån pensionsanstalternas solvensuppgifter. När värdet ändras ansöker man om social- och hälsovårdsministeriets fastställande av den nya värdet. ArPL- och SjPL-pensionsanstalterna stärker årligen sina ålderspensionsansvar med avkastning av ålderspensions-, invalidpensions- och arbetslöshetsansvaren till ett belopp som motsvarar avsättningskoefficienten. Avsättningarna riktas till ålderspensionsansvaren för personer som fyllt 55 år.
  En arbetsgivare som stadigvarande har minst en anställd eller som inom sex månader betalar ut löner för minst 8 178 (år 2015). Arbetsgivaren är skyldig att göra en försäkringsansökan hos det arbetspensionsförsäkringsbolag som arbetsgivaren väljer. Genom att ansökan godkänns uppstår ett försäkringsavtal mellan pensionsanstalten och arbetsgivaren. En sådan arbetsgivare som ingått ett försäkringsavtal är en avtalsarbetsgivare enligt ArPL.

B

  Med bankdag avses en dag som är en bankdag både i betalarens bank, förmedlarbanken och mottagarens bank. I Finland är bankdagar veckodagarna från måndag till fredag bortsett från finländska helgdagar, självständighetsdagen, Första maj, julafton, midsommarafton och dagar som annars inte ska betraktas som bankdagar.
  Tid för vård av barn under tre år som påverkar beräkningen av arbetspensionen. Vid beräkningen av inkomst för återstående tid utelämnas barnavårds från inkomsten för återstående tid, om barnavårdstiden har en betydlig inverkan på pensionsskyddet (20 %). Enligt 2004 års bestämmelser har barnavårdstid kunnat påverka bestämningen av den pensionsgrundande lönen.
  En förhöjning av arbetspensionen till följd av att folkpensionens basdel avskaffades i början av år 1996. Enligt den lag som gällde före 1996 betalades folkpensionens basdel till alla pensionstagare. Folkpensionens basdel beaktades i arbetspensionen så att den sänkte samordningsgränsen. I början av år 1996 ändrades lagen så att folkpensionen blev arbetspensionsavhängig och utbetalningen av basdelen till pensionstagare vilkas arbetspension var så stor att de inte längre hade rätt till folkpension avskaffades steg för steg. Avskaffandet av basdelen kompenserades till dessa pensionstagare så att samordningen av arbetspensionerna gjordes på nytt och basdelens minskande effekt på samordningsgränsen togs bort. Till följd av denna justering höjdes pensionstagarnas arbetspensioner med minst fem och högst 50 euro i månaden (basdelsförhöjning). Lagen om justeringen trädde i kraft 1.1.2003 arbetspensioner som höjts på grund av den började betalas 1.10.2003.
  En individuell förmån som regelbundet, utan villkor eller behovsprövning betalas till alla medborgare eller en viss avgränsad grupp. Man talar också om medborgarlön. I Finland görs ett försök med basinkomst åren 2017-2018 bland en slumpmässigt utvald grupp på 2000 personer i åldern 25-58 som får arbetsmarknasstöd eller grunddagpenning.
  Intjänad pension enligt arbetspensionslagarna vid slutet av året innan partiell förtida ålderspension börjar och som den partiella förtida ålderspensionen grundar sig på. Utifrån baspensionen räknas den 25 eller 50 procents andel som tas ut som partiell förtida ålderspension.
  Enligt lagen om pension för företagare före år 2002 hade företagare en möjlighet att under vissa förutsättningar bli befriade från sin FöPL-försäkringsskyldighet. I början av år 2007 upphörde dessa befrielser för dem som var födda år 1961 eller senare. Befrielser som beviljats före 2002 till äldre åldersgrupper fortgår så länge som kriterierna för befrielsen uppfylls.
  I beräkningsgrunderna definieras bl.a. hur pensionsanstalterna beräknar försäkringsavgiften, ansvarsskulden och pensionsansvaret. Det finns egna beräkningsgrunder för arbetspensionsförsäkringbolag, pensionsstiftelser och -kassor och särskilda pensionsanstalter. Det finns separata beräkningsgrunder för grundpensionsskyddet och tilläggspensionsskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar beräkningsgrunderna genom en förordning eller fastställer dem på ansökan.
  Beräkningsräntan är 20 procent av ArPL- och SjPL-pensionsanstalterna genomsnittliga solvens beräknad med vissa begränsningar och vägd med pensionsansvaren. Beräkningsräntans värde beräknas på Pensionsskyddscentralen två gånger om året utgående från solvensuppgifterna från pensionsanstalterna. När värdet ändras, ansöker man om social- och hälsovårdsministeriets fastställande av det nya värdet. Beräkningsräntan används för förräntningen av försäkringsavgifter och kostnadsfördelningsposter. Beräkningsräntan är också avkastningskravet på utjämningsavsättningen, utjämningsansvaret och tilläggspensionsskyddsansvaret.
  En bilaga till ett överklagbart beslut med anvisningar om hur man överklagar beslutet.
  Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är första besvärsinstans i arbetspensionsärenden. Den är oberoende av pensionsanstalterna.
  Den tidsfrist inom vilken en part genom besvär kan söka ändring i ett beslut av en pensionsanstalt, Pensionsskyddscentralen eller besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Inom arbetspensionssystemet är besvärstiden 30 dagar från att parten tagit del av beslutet.
  Före år 2017 tjänade arbetstagare och företagare in pension enligt 4,5 % av arbetsinkomsten om året från månaden efter den då de fyllt 63 år till utgången av den månad då de fyller 68 år, om de inte var ålderspensionerade.
  Den sociala tryggheten kan grunda sig på bosättning i ett land (bosättningsbaserad social trygghet). FPA meddelar ett beslut om en person har rätt till socialförsäkringsförmåner från FPA på basis av bosättning i Finland. Beslutet grundar sig på lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

D

  Ett delvis fonderande system är en form av finansieringsteknik för ett pensionssystem, som är en kombination av ett fonderande system och ett fördelningssystem. Det delvis fonderande systemet för ArPL- och SjPL-pensionerna har utförts så att varje individuell pension kan indelas i en fonderad del och en fördelningsdel. När pensionen betalas ut tas pengarna till den fonderade delen ur den pensionsanstalts fonder som förhandsfonderat pensionen. Fördelningsdelen bekostas med försäkringsavgifter som tas ut samma år som pensionen betalas ut. (Se även fördelningssystem och fonderande system).
  Med dödlighet avses den relativa andelen personer i en viss befolkning som dött inom en viss tidsrymd. Dödligheten studeras i synnerhet enligt ålder.
  Enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn används som inkomster för pensionsfallsåret inte de verkliga inkomsterna för året i fråga utan som inkomster används (dupliceras) inkomsterna från de föregående åren.

E

  Invalidpensionen till personer som blivit arbetsoförmögna som unga höjs när pensionen har fortgått i fem år. Engångsförhöjningens storlek beror på pensionstagarens ålder vid förhöjningstidpunkten. Även invalidpension som ligger till grund för familjepension engångsförhöjs, om förmånslåtaren skulle ha rätt till det. Engångsförhöjningen görs vid den tidpunkt då förmånslåtarens pension skulle ha förhöjts.
  Invalidpensionen till personer som blivit arbetsoförmögna som unga höjs i början av det kalenderår före vilket det har gått fem kalenderår sedan invalidpensionen började. Förhöjningens storlek beror på pensionstagarens ålder vid förhöjningstidpunkten.

F

  Företagarens arbetsinkomst som fastställts genom pensionsanstaltens beslut. Arbetsinkomsten ska motsvarar företagarens arbetsinsats i företagarverksamheten. Pensionsskyddscentralen har utfärdat anvisningar för fastställande av företagarens arbetsinkomst. Anvisningarna har tagits fram i samarbete med företagarnas branschorganisationer.
  Finansinspektionen (FI) är en tillsynsmyndighet för finans- och försäkringsbranschen. Den utövar tillsyn över bl.a. banker, försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor och övriga aktörer inom försäkringsbranschen, placeringstjänstföretag, fondbolag och börsen.
  Kvantitativa tilläggspensioner enligt registrerat tilläggspensionsskydd försäkrades åren 2005-2016 som fixerade eurobelopp. Målpensionens belopp fixerades 31.12.2004 beräknat enligt de då gällande bestämmelserna, försäkringsavtalet och anställningsuppgifterna. Löneutvecklingen efter år 2004 påverkade inte målpensionens belopp. Den fixerade målpensionens belopp justerades årligen med lönekoefficienten och kunde tillväxa till sitt fulla belopp vid pensionsåldern för det tilläggspensionsskyddet, om den anställning, till vilken tilläggspensionsskyddet hör, fortgick till pensionsåldern.
  En FöPL-försäkrad företagares meddelande till pensionsanstalten om att företagaren vill utnyttja möjligheten till flexavgift under kalenderåret i fråga.
  Ett överklagbart beslut som pensionsanstalten meddelar till företagaren om den totala arbetsinkomsten under ett kalenderår då företagaren har utnyttjat möjligheten till flexavgift.
  Bestämmelser som gäller företagare försäkrade enligt FöPL, enligt vilka företagaren kan betala en större eller mindre FöPL-försäkringsavgift än den på basis av den fastställda arbetsinkomsten bestämda avgiften. På det sättet kan företagaren höja eller minska den pensionsgrundande arbetsinkomsten under ett enskilt år.
  VILMA-fall: En annan pensionsanstalt som meddelar beslut än VILMA-anstalten (pensionsanstalt utanför principen om sista försäkrare). Andra än VILMA-fall: En annan pensionsanstalt än den huvudsakliga anstalten.
  Den del av en ArPL- eller SjPL-pensionen som bekostas genom den fonderande tekniken.
  Ett fonderande system är en form av finansieringsteknik för ett pensionssystem där den pensionsrätt som intjänas under ett år fonderas med försäkringsavgifterna under året i fråga. Av försäkringsavgiften fonderas ett belopp som med beaktande av ränta, dödlighet och motsvarande faktorer räcker till för betalningarna för pensionsrätten under hela den tid under vilken pensionen betalas ut.
  Pensionsanstalternas avkastningskrav på placeringarna kallas fonderingsskyldighet och består av avsättningskoefficienten, aktieavkastningskoefficienten och fondräntan.
  Fondräntan (3 procent) är en teknisk ränta som används vid beräkningen av ansvarsskulden/pensionsansvaret. ArPL-pensionsanstalterna och Sjömanspensionskassan är skyldiga att årligen avsätta medel motsvarande fondräntan till ålderspensions-, invalidpensions- och arbetslöshetspensionsfonderna.
  Före år 2001 kunde företagare ordna med ett bättre pensionsskydd än förmånerna enligt FöPL för sig själva och registrera det hos Pensionsskyddscentralen (registrerat FöPL-tilläggspensionsskydd). Då tillämpades bestämmelserna i FöPL på det registrerade FöPL-tilläggspensionsskyddet. Genom tilläggspensionsskyddet kunde man förbättra grundskyddet, som blev litet när arbetspensionssystemet just hade trätt i kraft, och försäkra förbättringar av pensionsskyddet (kvantitativ tilläggspension kan ingå i ålders-, invalid- och familjepension) och utvidga pensionsskyddet t.ex. genom sänkt pensionsålder och begravningsbidrag. Systemet stängdes 1.1.2001, varefter nya försäkringar inte längre kunde tecknas och pensionsskyddets innehåll i fortlöpande försäkringar inte kunde ändras. Det registrerade FöPL-tilläggspensionssystemet avskaffades med vissa övergångsbestämmelser 31.12.2006.
  Fördelningssystem (pay-as-you-go-system) är en form av finansieringsteknik för pensionssystem. Det innebär att det varje år tas ut det belopp i försäkringsavgifter som behövs för att betala ut de pensioner och för systemets förvaltningskostnader samma år.
  Ett förhandsmeddelande- och förhandlingsförfarande mellan pensionsanstalten och FPA. Den gäller pensionssökandens rätt till invalidpension. Syftet är att säkerställa ett enhetligt avgörande av sökandens rätt till invalidpension enligt arbetspensionslagarna och sjukpension enligt folkpensionslagen. (Obs. inom folkpensionssystemet finns ingen partiell sjukpension.)
  Beslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering som är i kraft 9 månader efter det att det vunnit laga kraft. Under förhandsbeslutets giltighetstid görs det upp en rehabiliteringsplan, om planen inte är färdig redan när ansökan om förhandsbeslutet görs.
  Den arbetspensionsavgift som tas ut av arbetstagare från början av månaden efter arbetstagarens 53-årsdag är högre, dvs. 19/15-faldig jämfört med den arbetspensionsavgift som tas ut av yngre åldersgrupper.
  Åren 2005-2016 tjänade arbetstagare och företagare in pension enligt 1,9 procent av arbetsinkomsten från början av månaden efter sin 53-årsdag till slutet av den månad då de fyllde 63. Om pensionssökanden har arbetat som anställd eller företagare i något annat EU-land i den ålder som berättigade till förhöjd intjäningsprocent i Finland, beräknas höjningen till den teoretiska pensionen, utifrån vilken pro rata-förmånen beräknas.
  Från en arbetstagares pensionsgrundande arbetsinkomst underåren 1996-2016 görs ett avdrag motsvarande arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (LAPL-avdrag). Från och med månaden efter arbetstagarens 53-årsdag är arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift högre än för yngre åldersklasser. På motsvarande sätt blir LAPL-avdraget större.
  Pensionen är förmånsbestämd, om förmånens nivå har bestämts i förväg eller bestäms utifrån inkomstnivån och tiden i arbete.
  Den inkomst som används vid beräkningen av en socialförsäkringsförmån. Hur den fastställs beror på förmånen. Förmånsgrunden kan också vara kalkylmässig, om det inte finns en inkomstgrund för förmånen.
  Inkomst som ligger till grund för en social förmån och beaktas vid beräkningen av inkomsten för återstående tid.
  Den inkomstgrund enligt vilken en social förmån för en oavlönad period har fastställts och på basis av vilken arbetspensionen tillväxer. För förmånsgrundande inkomster för olika förmåner tillväxer pension utifrån olika stora andelar. I fråga om vissa oavlönade perioder används ett lagstadgat eurobelopp som förmånsgrundande inkomst.
  Förmånsinkomst är den pensionsgrundande inkomst som beräknats utifrån socialförsäkringsförmåner. Den pensionsgrundande förmånsinkomsten erhålls genom att multiplicera den förmånsgrundande dagsinkomsten med antalet dagar för vilka förmånen har betalats. Förmånsinkomsten fastställs separat för varje år.
  En person som har tjänat in arbetspension och efter vilken det betalas familjepension eller begravningsbidrag till personens förmånstagare.
  Person som har rätt att få familjepension eller begravningsbidrag.
  Med försäkringsbestånd avses den del av pensionsanstaltens tillgångar och åtaganden som är avsedda för bekostandet av pensioner som redan börjat eller som börjar i framtiden. Försäkringsbeståndet kan indelas så att en viss del av beståndet motsvaras av vissa av pensionsanstaltens tillgångar och åtaganden. Med försäkringsbestånd kan också avses det sammanlagda antalet försäkringar.
  Pensionsgrundande arbetsinkomst vid utlandsarbete.
  Termen försäkringsperiod hör ihop med beräkningen av EU-pensioner. Med försäkringsperiod avses perioder då pension har betalats och perioder med arbete som anställd eller egenföretagare som har definierats eller erkänts som försäkringsperioder i den lagstiftning enligt vilken de har fullgjorts eller anses ha fullgjorts. Med försäkringsperiod avses också alla perioder som ska behandlas som sådana, om de enligt lagstiftningen i landet i fråga motsvarar försäkringsperioder.
  Närmare bestämmelser om verkställigheten av ArPL-försäkringar, FöPL-försäkringar och registrerade APL-tilläggspensionsförsäkringar ges i försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren finns bestämmelser om bl.a. vem som omfattas av försäkringen, försäkringens giltighetstid och upphörande, förfallodagen för förskottsförsäkringsavgifter och slutliga arbetspensionsförsäkringsavgifter och dröjsmålspåföljder. Försäkringsvillkoren fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på ansökan av pensionsanstalterna.
  Förmånsslagen är ålderspension, partiell förtida ålderspension, deltidspension, rehabiliteringspenning, invalidpension, arbetslivspension och familjepension.
  Förtjänstnivåindex är ett relationstal som beskriver medelinkomstutvecklingen under någon basperiod. I allmänhet är basperioden ett år.
  Ett uppdrag till vilken en person har valts för att representera ett samfund, en persongrupp eller sakkunskap och där personen inte står i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och inte heller verkar som företagare enligt lagen om pension för företagare. Uppdraget kan vara på viss tid eller tills vidare. Den som sköter ett förtroendeuppdrag kallas förtroendevald.
  I fall där arbetsgivaren avslutade en registrerad tilläggspensionsförsäkring innan arbetstagaren nådde pensionsåldern enligt tilläggspensionsförsäkringen,hade arbetstagaren under vissa förutsättningar rätt att själv fortsätta att ha tilläggspensionsförsäkringen i kraft.
  En term i lagen före år 2005 som avsåg den pension som intjänats i en anställning. Fribrevsrätt avser rätt till framtida pension på basis av ett fribrev. Fribrevspension är en invalid- eller arbetslöshetspension som inte inbegriper en pensionsdel för återstående tid. Inom tilläggspensionsskyddet avses med fribrevspension en sådan pension som inte beviljas enligt försäkringsavtalet för tilläggspensionsskyddet.
  Arbetstagare som omfattas av en skyddad tilläggspensionsordning har rätt att få ålderspension enligt grundskyddet vid 63 års ålder före den lägsta pensionsåldern för sin egen åldersklass, om arbetstagaren från tilläggspensionsordningens lägre pensionsålder till 63 års ålder får sin pension enligt tilläggspensionsordningen och det från tilläggspensionen vid 63 års ålder görs ett avdrag för ArPL-pension som beviljas vid 63 års ålder.
  Ålderspensionen enligt grundpensionsskyddet beviljas på ansökan samtidigt med pensionen enligt tilläggspensionsskyddet vid pensionsåldern enligt tilläggspensionsskyddet.

G

  De två kalenderåren som föregår ett pensionsfall. Används vid fastställandet av den fonderade delen av invalidpension och den pensionsanstalt som ansvarar för pensionen.
  I regel är granskningstiden för återstående tid de fem sista kalenderåren för pensionsfallsåret.
  Grunden för familjepensionen är den ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som förmånslåtaren fick vid sin död med tillägg för pension som förmånslåtaren tjänat in för arbete vid sidan av pension. Om förmånslåtaren vid sin död inte är pensionerad, är grunden för familjepensionen den invalidpension som han eller hon hade beviljats, om han eller hon hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för sin död eller den ålderspension som han eller hon vid sin död hade haft rätt till.
  Förmånslåtarens pension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser och utifrån vilken familjepensionen bestäms.
  Grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren bekostar för sina anställda. Den grundar sig på ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna och försäkrade är med vissa undantag alla arbetstagare i anställningar som omfattas av arbetspensionslagarna. Försäkringen tecknas och försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen via skadeförsäkringsbolaget. Enligt försäkringen betalas en dödsfallsersättning efter arbetstagarens död, om arbetstagaren har förmånstagare som nämns i försäkringsvillkoren.

H

  APL-index där både förändringen i inkomstnivån och förändringen i prisnivån har vikten 50 %. Det infördes år 1977 och användes då till justering av arbetsinkomster och pensioner. År 1996 ändrades namnet till index för personer i förvärvsaktiv ålder och indexet användes till att justera arbetsinkomsterna och pensioner som betalades till personer som var yngre än 65 år.
  Ett tjänsteföretag eller en annan pensionsförsäkrare, med vilken en pensionsförsäkrare har ingått avtal om handläggningen av pensions-, försäkrings- eller socialförmånsärenden.
  En handlings autenticitet innebär att handlingens avsändare verkligen är den som har antecknats som avsändare i handlingen.
  Med en handlings integritet avses att handlingen har förblivit oförändrad sedan den sändes.
  Om en ansökan om invalidpension eller rehabilitering avslås, ska arbetspensionsanstalten ge sökanden råd om andra rehabiliteringsmöjligheter och hänvisa sökanden till annan rehabilitering som motsvarar rehabiliteringsbehovet eller andra tjänster. Vid rådgivningen och hänvisningen till tjänster ska pensionsanstalten samarbeta med andra aktörer som ordnar tjänster.
  En reform som trädde i kraft i början av år 2007 och som innebar att lagstiftningen om arbetspension för löntagare inom den privata sektorn (APL, KAPL och KoPL) skrevs in i en lag, lagen om pension för arbetstagare.
  Arbetstagarens arbetstid som uppgår till maximiarbetstiden för en heltidsanställd enligt vad som normalt tillämpas inom branscheni fråga. Om arbetstagaren har flera samtidiga förvärvsarbeten, betraktas arbetet som heltidsarbete, om den sammanlagda arbetstiden är minst 35 timmar i veckan.

I

  I regel medeltalet av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster under de fem sista åren före pensionsfallsåret.
  Skillnaden mellan den stabiliserad inkomsten och inkomsten av deltidsarbetet, utifrån vilken deltidspensionens belopp beräknas. Deltidspensionen är hälften av inkomstbortfallet.
  Inkomst som ligger till grund för en social förmån under en oavlönad period eller för en pension, allmän term.
  Beloppet av den pension som personen fram till granskningstidpunkten har tjänat in för arbetsinkomster, pensionsförhållanden och förmåner under oavlönade perioder.
  Beloppet av pension som intjänats av arbetsinkomster och förmånsgrundande inkomster.
  Den procentsats enligt vilken pensionen tillväxer per år och på basis av vilken pensionen beräknas för respektive år. Intjäningsprocenten för pension som tillväxer av arbetsinkomster är högre i högre ålder (åldersrelaterad intjäningsprocent) till slutet av år 2025. Den årliga intjäningsprocenten för förmånsgrundande inkomst och arbetsinkomst under tiden med pension är alltid 1,5. Till slutet av år 2025 är dock intjäningsprocenten för arbetsinkomster vid sidan av partiell förtida ålderspension och deltidspension 1,7 från början av månaden efter 53-årsdagen till slutet av den månad då 63-årsdagen inträffar. Intjäningsprocenten för återstående tid i invalidpension är också 1,5.
  En högre pensionsintjäningsprocent som gäller fr.o.m. år 2017 t.o.m. år 2025. Arbetstagare och företagare tjänar in pension med 1,7 procent av arbetsinkomsten från början av månaden efter sin 53-årsdag till slutet av den månad då de fyller 63 år. Den högre intjäningsprocenten gäller inte arbete vid sidan av invalid- eller arbetslivspension. Om pensionssökanden har arbetat som anställd eller företagare i något annat EU-land i den ålder som berättigar till förhöjd intjäningsprocent i Finland, beräknas höjningen till den teoretiska pensionen, utifrån vilken pro rata-förmånen beräknas.

J

  Om socialförsäkringsförmåner och inkomster enligt finsk lagstiftning har vissa rättsverkningar, ska man vid tillämpningen av bestämmelserna beakta motsvarande förmåner eller inkomster som personen fått enligt lagstiftningen i ett annat EU-land. Om vissa omständigheter och händelser har rättsverkningar, ska liknande omständigheter eller händelser i ett annat EU-land beaktas som om de hade ägt rum i Finland.
  Det fanns en bestämmelse om justering av den pensionsgrundande lönen enligt prövning i APL, SjPL och pensionslagarna för den offentliga sektorn före år 2005. Enligt den kunde den pensionsgrundande löneni en anställning justeras enligt prövning, om den av ett exceptionellt skäl var lägre eller högre än den på normalt sätt beräknade pensionsgrundande lönen och den större/mindre lönen som personen fick innan det exceptionella skälet uppenbarade sig kunde betraktas som stabiliserad. En förutsättning var att det exceptionella skälet hade minst 20 procenst inverkan på det totala pensionsskyddet (före år 1996 skulle det vara en betydande inverkan, dvs. minst 7,5 %).

K

  Kapitalvärdet är den genomsnittliga kalkylmässiga summan av framtida förväntade utgifter med beaktande av dödlighets-, ränte- och övriga faktorer.
  Det år för vilket en kostnadsfördelningsavstämning görs. De slutliga kostnadsfördelningsavstämningarna för t.ex. år v görs år v+1.
  Den del av en SjPL-pension som motsvarar pensionsskyddet enligt ArPL.
  En förmån enligt det registrerade tilläggspensionsskyddet som innebär att ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionen uppgår till 60-66 % av den pensionsgrundande lönen, om den innehåller både grundpension och full tilläggspension. Tiden för intjäning av pension kan också vara kortare så att den försäkrade tjänar in full pension under en kortare tid (25-40 år räknat i hela år). Det har också varit möjligt att komplettera familjepensionen med en kvantitativ tilläggspension på motsvarande sätt som arbetstagarens eller företagarens egen pension.
  Pensionsanstalten kan återkräva pension som betalats utan grund genom att kvitta den mot framtida pensionsposter. Mot företagarens pension kan kvittas företagarens obetalda arbetspensionsavgifter som inte preskriberats.

L

  Ett beslut vinner laga kraft om det inte inom besvärstiden har sökts ändring i det genom besvär. Den högsta besvärsinstansens beslut vinner laga kraft genast. I ett lagakraftvunnet beslut kan ändring inte sökas genom ordinära rättsmedel (t.ex. beslut) utan endast genom extraordinära rättsmedel.
  En pensionsdel som har tillvuxit enligt en viss pensionslag.
  En pensionsålder under 63 år enligt tilläggspensionsskyddet inom den offentliga sektorn och det registrerade tilläggspensionsskyddet inom den privata sektorn.
  Den lägsta åldern för ålderspension som bestäms enligt personens födelseår.
  Ett avdrag som motsvarar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och görs från arbetsinkomsten åren 1996-2016.
  Primära förmåner som pensionstagaren får dras av från arbetspensionen. Primära förmåner är ersättning enligt lagen om olycksfallspension och trafikförsäkringslagen. Före år 2007 användes termen LITA-samordning.
  En förmån enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen, primär i förhållande till arbetspensionen.
  En koefficient med vilken begynnande pensioner anpassas till den förväntade förändringen av medellivslängden. Livslängdskoefficienten tillämpas på ålderspension och den intjänade delen av invalidpension (inte pensionsdelen för återstående tid).
  En koefficient med vilken arbetinkomsterna och de förmånsgrundande inkomsterna justeras till nivån för det år då pensionen beviljas. Penningbeloppen och gränsbeloppen i lagarna justeras också med lönekoefficienten. Lönekoefficienten infördes år 2005. I den har förändringen i inkomstnivån en vikt på 80 % och förändringen i prisnivån en vikt på 20 %.

M

  Den för en åldersklass kalkylerad ålder, då effekten av uppskovsförhöjningen beräknad från arbetstagares och företagares lägsta pensionsålder är lika stor som den minskning av pensionen som livslängdskoefficienten medför.
  Den efterlevande makens egen arbetspension eller kalkylerade arbetspension kan ha en minskande inverkan på efterlevandepensionen. Om den efterlevande makens egen pension överstiger minskningsgrunden, dras hälften av skillnaden av från full efterlevandepension. (Före år 2007 användes termen pensionsjämkning.)
  Ett samordnat slutfribrev i enlighet med arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn, uträknat 31.12.2004, som omfattar den pension som intjänats till nämnda dag. Pensionen i enlighet med arbets-pensionslagarna för den offentliga sektorn är samordnad med de övriga arbetspensionerna så att samord-ningsgränsen är vägd genom att man räknar ut tiden från det en person fyller 23 år till slutet av år 2004 i förhållande till 40 år (till exempel 30/40 x 60 % = 45 %). Eventuellt överskott har i sin helhet dragits av från den offentliga sektorns pension. Avsikten med den modifierade samordningen är att förhindra att de snabba intjäningarna (2,2 och 2,0 %/år) i den gamla anställningshistorian ska förorsaka överskridningar av målnivåerna.

O

  En period under vilken en person får en sådan social förmån som ger arbetspensionstillväxt. Oavlönade tider är t.ex. perioder med föräldrapenning, sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning.
  Omräkning av pensionen till att motsvara den ålder då personen går i pension.
  Pension till efterlevande make. Omställningspension enligt arbetspensionslagarna betalas i sex månader till en efterlevande make, om han eller hon är yngre än 65 år, inte har barn under 18 år och inte själv är pensionerad. Efter omställningspensionen beaktas den efterlevande makens egna inkomster vid beräkningen av efterlevandepensionens belopp.
  Om i grundpension enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn har intjänats 2 % per år före 1995 och om ålderspensionen börjar före den personliga pensionsåldern eller om personen inte har en personlig pensionsålder före 65 års ålder, omvandlas pensionen att motsvara 63 års ålder genom att divi-dera pensionens belopp med talet 1,106.
  Om grundpension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn har tillvuxit enligt 2 procent per år före år 1995 och om ålderspension eller partiell förtida ålderspension börjar före den personliga pensionsåldern eller om personen inte har en personlig pensionsålder före 65 års ålder, omvandlas pensionen genom att dividera den pension som tillvuxit före år 1995 med talet 1.106.
  Om grundpension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn har tillvuxit enligt 2 procent per år före år 1995 och om ålderspension eller partiell förtida ålderspension börjar före den personliga pensionsåldern eller om personen inte har en personlig pensionsålder före 65 års ålder, omvandlas pensionen genom att dividera den pension som tillvuxit före år 1995 med talet 1.106.
  Uppgifter om att en anställning funnits och inkomsterna av den på basis av vilka inkomsterna kan beaktas när pensionen fastställs. Om det är fråga om inkomster enligt APL före år 2005, förutsätts också uppgifter om anställningens begynnelse- och avslutningsdatum. En arbetstagare eller företagare kan också lägga fram motsvarande uppgifter om inkomster som ligger till grund för förmåner som han eller hon fått under oavlönade perioder och om avläggande av examen och vård av barn under tre år. Ostridiga bevis förutsätts, när ett arbetspensionsintyg enligt arbetspensionslagarna har skickats till personen och han eller hon kräver att uppgifter om en anställning eller oavlönad period registreras för en sådan tid för vilken han eller hon själv har bevisbördan. Bevisbördan har personen själv när kravet gäller tiden före det år då arbetspensionsutdraget skickas och de sex föregående åren.

P

  Att pension beviljas på tidigare grunder betyder att den nya pensionen beviljas till samma belopp som den tidigare, bortsett från att den justeras med arbetspensionsindex från nivån det år då den tidigare pensionen upphörde till nivån under det år då den nya pensionen börjar.
  Med partiell ålderspension avses partiell förtida ålderspension.
  Med betalning av pension som engångsbelopp eller engångsbetalning av pension avses att hela pensionen till den uppskattade livstidens slut eller den tidpunkt då förmånen ska upphöra betalas på en gång som en post. Ålderspension, familjepension och full invalidpension kan betalas som engångsbelopp.
  Den dag från och med vilken pensionstagaren har rätt att få pension. I regel börjar pensionen också utbetalas samma dag. I pensioner som beviljas retroaktivt kan utbetalningen dock börjar senare än på pensionens begynnelsedag.
  En pensionsanstalt sköter verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet. Pensionsanstalten tar ut avgifter för att bekosta pensionsskyddet, beviljar och betalar ut pensioner och bedriver placeringsverksamhet med de medel som flutit in. Pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet inom den privata sektorn är arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskassorna, Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna sköter verkställigheten av pensionsskyddet enligt ArPL, arbetspensionsbolagen och -kassorna dessutom verkställigheten av pensionsskyddet enligt FöPL. Sjömanspensionskassan sköter verkställigheten av pensionsskyddet enligt SjPL och Lantbrukarnas pensionsanstalt pensionsskyddet enligt LFöPL. Inom den offentliga sektorn är pensionsanstalten Keva, som sköter verkställigheten av pensionsskyddet enligt KomPL, StaPL och KyPL samt FPA:s personalpensioner. Enligt avtal sköter Keva också pensioner enligt OrtKL och enligt StaPL i landskapet Åland.
  Den del av en invalidpension som bestäms utifrån inkomsten för återstående tid och intjäningsprocenterna för återstående tid från början av pensionsfallsåret till slutet av den månad då pensionstagaren fyller 63 år.
  En del av invalidpensionen såm bestäms enligt inkomsten för återstående tid och intjäningsprocenten för återstående tid från början av pensionsfallsåret till slutet av den månad då personen uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. Om ingen lägsta pensionsålder har fastställts för åldersklassen, räknas pensionsdelen för återstående tid till slutet av den månad då personen uppnår den lägsta pensionsålder som under pensionsfallsåret har fastställts för den åldersklass som är närmast personens egen åldersklass.
  Med pensionsfall avses i ålders- och deltidspension den tidpunkt då kriterierna för att få pensionen uppfylls, i invalidpension den tidpunkt då arbetsoförmåga enligt arbetspensionslagarna inträder och i familjepension tidpunkten för förmånslåtarens död.
  Med pensionsfall avses i fråga om ålderspension och partiell förtida ålderspension den sista dagen i den kalendermånad som föregår den då pensionen börjar, i fråga om deltidspension den tidpunkt då kriterierna för att få pensionen uppfylls, i fråga om invalidpension den tidpunkt då arbetsoförmåga enligt arbetspensionslagarna inträder, i fråga om arbetslivspension den tidpunkt då kriterierna för att få pensionen uppfylls och i fråga om familjepension den tidpunkt då förmånslåtaren dör.
  I invalid- och arbetslöshetspensioner tiden mellan ingången av pensionsfallsåret (pensionsfallsdagen enligt 2004 års bestämmelser) och den tidpunkt då pensionen upphör, på basis av vilken pensionstagaren tjänar in ny pension för inkomsten för återstående tid (den pensionsgrundande lönen för återstående tid enligt 2004 års bestämmelser).
  Arbetsinkomst som ska försäkras enligt arbetspensionslagarna och för vilka det växer pension. Arbetsinkomster är lön, resultatpremie och annat vederlag som har betalats eller som det har avtalats om att ska betalas som ersättning för arbete. Se ArPL 70 §.
  Enligt de bestämmelser som gällde före år 2005 beräknades den intjänade pensionen i varje anställning utifrån lönerna under de sista åren i anställningen.
  Före år 2007 användes denna term om minskning av efterlevandepensionen.
  En pensionskassa är en försäkringskassa som kan grundas av en arbetsgivare, en koncern eller arbetsgivare eller företagare inom en bransch. I pensionskassan försäkras pensionsskyddet för delägarnas anställda eller företagare som själva är delägare.
  Ett arrangeman med vilket en arbetsgivare ordnar med lagstadgat pensionsskydd för sina anställda och en företagare för sig själv.
  Den sammanlagda intjänade pension i procent av lönen, t.ex. 60.
  En arbetsgivare eller en koncern kan grunda en pensionsstiftelse för att ta hand om de anställdas pensionsskydd enligt ArPL.
  Pension som tillvuxit av arbetsinkomster efter ett LITA-skadefall (skadefall enligt olycksfallsförsäkringen eller trafikförsäkringen). Pensionstillväxten efter skadefallsåret är en skyddad del vid LITA-avdrag. Pensionstagaren får alltså alltid minst en så stor pension.
  I EU-fall avses med period för vård av barn en period som enligt pensionslagstiftningen i någon medlemsstad gottgörs eller för vilken det betalas en tilläggsdel till pensionen uttryckligen för att personen har vårdat barn. En definition av period för vård av barn finns i artikel 44 i tillämpningsförordningen för EU-förordningen om social trygghet.
  Med person i ledande ställning avses t.ex. ett företags verkställande direktör, styrelseordförande och styrelsemedlemmar, administrativa direktör, affärsområdesdirektör eller en person som utövar faktiskt bestämmanderätt i företaget. Rätt att teckna bolagets firma visar också på en ledande ställning. I små familjeföretag anses ägarfamiljens medlemmar som arbetar i företaget i allmänhet vara i ledande ställning. Ersättande medlemmar i styrelsen anses inte vara i ledande ställning i aktiebolag på grund av denna ställning.
  Pensionsålder mellan 63 och 65 års ålder inom den offentliga sektorn, när arbetet har börjat före år 1993 och fortgår utan avbrott till pensionsfallet. Vid den personliga pensionsåldern har man rätt till icke-normerad grundpension och tilläggspensionsandel.
  Arbetspensionsförsäkringsavgifter (understödsavgifter) som arbetsgivarna och arbetstagarna betalat. (Premieinkomst är en gängse term inom försäkringsbranschen, trots att man inom socialförsäkringen har avgifter.)
  Socialförsäkringsförmåner som är primära i förhållande till arbetspensionen. Om arbetspension och en primär förmån har beviljats för samma tid, görs det ett avdrag för den primära förmånen från arbetspensionen. Se ArPL 92 §.
  Pro rata-pensionen bestäms så här: Först beräknas pensionen enligt arbetspensionslagarna i Finland som om sökanden hade arbetat i Finland under hela sin yrkesbana (det teoretiska pensionsbeloppet). Av detta teoretiska beloppet beräknas den andel som motsvarar den tid som berättigar till finsk pension så att den teoretiska pensionen divideras med de försäkringsperioder som ska beaktas i beräkningen av pensionen från alla EU-länder och multipliceras med försäkringsperioderna i Finland.
  Om också ett annat EU-land beviljar invalidpension med en pensionsdel för återståendet tid, bestäms pensionsdelen för återstående tid i den finska invalidpensionen i proportion till försäkringsperioderna i Finland och det andra EU-landet.

R

  Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen kan ompröva sitt beslut till följd av ett överklagande (lagstadgad rättelse). De kan också rätta sitt beslut med anledning av ett sakfel (egentlig självrättelse) eller ett skriv- eller räknefel (teknisk självrättelse). Dessutom ska pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen pröva ett ärende på nytt, om det framkommer ny utredning i ärendet efter att beslutet har vunnit laga kraft. En pensionsanstalt kan bevilja en förvägrad pension eller justera en beviljad pension till ett större belopp. På motsvarande sätt kan Pensionsskyddscentralen avgöra ett ärende som den enligt lag ska besluta om till partens fördel.
  Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten kompenserar förändringen av konsumentprisnivån fullt ut och dessutom en del av förändringen av löntagarnas realinkomster, vars storlek i förändringen av index beskrivs med realdelskoefficienten.
  Ett förbud att ändra ett överklagat beslut till ändringssökandens nackdel, om endast pensionstagaren eller den försäkrade har sökt ändring i pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralens beslut.
  Se APL-tilläggspensionsskydd och FöPL-tilläggspensionsskydd.
  Regress innebär att en retroaktivt beviljad pension eller en del av den betalas till någon annan än pensionstagaren själv. Om personen retroaktivt beviljas en primär förmån för samma tid som en sekundär förmån redan har betalats, kan det för den som betalat den sekundära förmånen uppkomma en regressrätt, dvs. rätt att få den primära förmånen som beviljas senare. Regressrätten gäller alltid sådan pension som betalas innan den regelbundna utbetalningen av pensionen börjar.
  Regressrätt innebär att en retroaktivt beviljad pension eller en del av den betalas till någon annan än pensionstagaren själv.
  Innan arbetspensionsrehabilitering inleds ska personen ha en plan för yrkesinriktad rehabilitering.

S

  När kontaktinstitutionen i en EU-medlemsstad får besked om alla beslut från institutionerna i olika medlemsstater, gör kontaktinstitutionen en sammanfattning av besluten och skickar den till sökanden och de övriga berörda institutionerna.
  Termen samordning användes i lagen före år 2007. Enligt 2004 års bestämmelser begränsades pensionens och eventuella primära förmåners belopp genom samordning till 60 % av den högsta pensionsgrundande lönen. Enligt 2005 års bestämmelser innebar samordning att primära förmåner som pensionstagaren fick drogs av från arbetspensionen. Primäar förmåner är ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen. I lagen som trädde i kraft i början av år 2007 används termen avdrag av primär förmån. Bestämmelsen har i huvudsak samma innebörd som bestämmelsen i 2005 års lag.
  Yrkesbaserad pensionsålder inom den offentliga sektorn och pensionsålder enligt registrerat tilläggspensionsskydd eller fritt formad pensionsordning inom den privata sektorn som är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder.
  Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).
  Pensionsanstaltens överklagbara beslut genom vilket man fastställer arbetstagarens pensionsgrundande inkomster och arbetstagarens eller företagarens inkomster som ligger till grund för förmåner under oavlönade perioder, tid för vård av barn under tre år eller studietid. I vissa situationer meddelar Pensionsskyddscentralen ett överklagbart beslut om inkomster som ligger till grund för förmåner under oavlönade perioder, tid för vård av barn under tre år eller studietid.
  En pensionsanstalt kan med anledning av ny utredning ompröva sitt lagakraftvunna beslut och bevilja en pension som avslagits eller justera en beviljad pension till ett högre belopp. En pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen kan också rätt sitt beslut på grund av ett sakfel (egentlig självrättelse) eller ett skriv- eller räknefel (teknisk självrättelse). En pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen kan också rätta sitt beslut till följd av ett överklagande (lagstadgad självrättelse).
  Maximiutbetalningstiden avser 300 dagars utbetalningstid för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Dagpenning enligt sjukförsäkringslagen betalas endast för vardagar och högst till slutet av den kalendermånad som föregår den då antalet dagar med dagpenning skulle uppgå till 300. Vid beräkningen av denna maximitid beaktas dagpenningar som har betalats under de två senaste åren oberoende av på grund av vilken sjukdom dagpenning har beviljats. Se även Primärtid.
  Sjukdagpenningens primärtid är den tid då dagpenning enligt sjukförsäkringslagen utbetalas och är primär i förhållande till invalidpension enligt arbetspensionslagarna. FPA fastställer primärtiden när sjukdagpenning har betalats för 150 dagar. Utbetalningen av invalidpension börjar i allmänhet efter primärtiden.
  En socialförmån som ger arbetspensionstillväxt.
  Med solvensgraden mäts försäkringsbolagets förmåga att klara av olika risker som kan drabba bolaget. Solvensgraden beräknas genom att dividera verksamhetskapitalet med den ansvarsskuld som används vid solvensberäkningen.
  Den andel av den fram till slutet av året innan partiell förtida ålderspension börjar intjänade baspensionen som inte ännu beviljats. Sparandelen är med beloppet av pension som beviljas efter partiell förtida ålderspension.
  En inkomst som behövs vid fastställandet av invalidpension. Den fastställs i regel på samma sätt som inkomst för återstående tid.
  En person som får ett stipendium för att bedriva vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet. Under vissa förutsättningar ska stipendietagare teckna en försäkring enligt LFöPL.
  En storhet är något som går att mäta eller vars storlek kan definieras. Storheter inom kostnadsfördelningen är t.ex. pensionsutgiften och lönesumman.
  En med arbetspension jämställbar förmån som tillväxer av tid för vård av barn under tre år och för studier som leder till examen.

T

  En teknisk anslutning för tillgång till registeruppgifter.
  Ett kalkylmässigt pensionsbelopp där man utöver tid i arbete enligt de finska arbetspensionslagarna också beaktar tid i arbete i EU-/EES-länderna. Den teoretiska pensionens belopp beräknas som om sökanden hade arbetat i Finland under hela sin yrkesbana.
  Tilläggspensionsskydd är en frivillig pensionsförsäkring som kompletterar den lagstadgade pensionen. Tilläggspensionsskydd kan tecknas av arbetsgivaren för de anställda eller av en företagare eller privatpersion för sig själv. (se även registrerat tilläggspensionsskydd).
  Tillämpningsområdet bestämmer vilken arbetspensionslag som ska tillämpas på någons arbete. På ansökan av den som låter utföra arbete, den som utför arbetet eller pensionsanstalten avgör Pensionsskyddscentralen vilken arbetspensionslag som ska tillämpas på arbetet.
  En arbetsgivare som inte stadigvarande har anställda och vars sammanlagda löner till visstidsanställda under sex månader är mindre än 8 178 euro (år 2015) kan ordna pensionsskyddet för sina anställda utan att ingå ett försäkringsavtal. En tillfällig arbetsgivare kan också välja att ordna de anställdas pensionsskydd genom ett försäkringsavtal. Då blir arbetsgivaren en avtalsarbetsgivare.
  Uppgifter om att en anställning funnits och inkomsterna i den eller om en oavlönad period, på basis av vilken inkomsterna kan beaktas när pensionen fastställs. Tillräckliga uppgifter förutsätts när arbetstagaren inte i något skede har getts ett arbetspensionsutdrag enligt arbetspensionslagarna och anställningen eller den oavlönade perioden infaller en sådan tid för vilken personen själv har bevisbördan. Kravet på tillräckliga uppgifter är mildare än kravet på ostridiga bevis.
  FöPL-avgift som företagaren betalar utöver försäkringsavgiften enligt den fastställda arbetsinkomsten. (Se också flexibel arbetsinkomst, flexavgift)
  Företagares intjänade pension beräknas enligt totalarbetsinkomsten för respektive år. Totalarbetsinkomsten är medeltalet av de arbetsinkomster som fastställts för kalenderåret vägt enligt försäkringsperioderna. Om företagaren har preskriberade obetalda försäkringsvgifter, beräknas totalarbetsinkomsten enligt en arbetsinkomst som fastställs enligt de betalda försäkringsavgifterna. För kalenderår då FöPL-företagaren har betalat tillskottsavgift eller minskad avgift (flexibel FöPL-försäkringsavgift) beräknas totalarbetsinkomsten utifrån de FöPL-försäkringsavgifter som företagaren har betalat.
  Om en arbetsgivare eller företagare har försummat sin försäkringsskyldighet och inte heller efter en uppmaning av Pensionsskyddscentralen tecknar en arbetspensionsförsäkring, tecknar Pensionsskyddscentralen på arbetsgivarens eller företagarens bekostnad en tvångsförsäkring i en pensionsanstalt.

U

  Ett lagakraftvunnet beslut kan undanröjas, om det grundar sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller är uppenbart lagstridigt. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan på partens eller pensionsanstaltens/Pensionsskyddscentralens yrkande undanröja pensionsanstaltens/Pensionsskyddscentralens beslut. Försäkringsdomstolen kan undanröja besvärsnämndens för arbetspensionsärenden eller sitt eget lagakraftvunna beslut och förordna omprövning av ärendet.
  Ett eurobelopp som beror på avrundning av koefficienterna för kostnadsfördelningen och som utgör en resultatregleringsfordran för Pensionsskyddscentralen i kostnadsfördelningssystemet. Underskottet beaktas med ränta i kostnadsfördelningen följande år.
  Utjämningsansvaret är en buffertfond som ingår i arbetspensionsförsäkringsbolagens och pensionskassornas ersättningsansvar och som har uppkommit av försäkringsrörelsens resultat. Den utgör en buffert mot försäkringsrörelsens förluster, bl.a. år då det beviljas mera nya pensioner än i genomsnitt.
  Ett kalenderårs utjämningsavgiftsinkomst är det penningbelopp som influtit av arbetspensionsavgiftens utjämningsdel och med vilken den ArPL- och SjPL-pensionsutgift som bekostas gemensamt, dvs. pensionsutgiften enligt fördelningssystemet, bekostas.
  Utjämningsavsättningen är en buffertfond för de delar av ArPL- och SjPL-pensionerna som bekostas gemensamt, dvs. enligt fördelningssystemet.
  Den del av en ArPL- eller SjPL-pension som överstiger den fonderade delen. Den kallas också den del som bekostas gemensamt.
  Utsökning innebär att en myndighet tvångsverkställer en försummad förpliktelse. Verkställighet av en privaträttslig förpliktelse förutsätter en dom av domstolen, men offentligrättsliga fordringar, såsom skatter och arbetspensionsavgifter kan utmätas utan att betalningsskyldigheten fastställs.

V

  Med verksamhetskapital avses det belopp med vilket ett försäkringsbolags tillgångar överstiger bolagets skulder och andra jämförbara förpliktelser. Verksamhetskapitalet är avsett för att jämna ut placeringsverksamhetens risker.
  Verkställighet betyder att ett sakförhållande som definieras i ett beslut sätts i verket. I arbetspensionsärenden kan besluten i allmänhet genast verkställas, även om beslutet har överklagats. Debitering av arbetspensionsförsäkringsavgift kan verkställas direkt och verkställigheten förhindras inte av att avgiften har överklagats.
  Invalidpension, vars utbetalning har avbrutits på viss tid för att pensionstagaren förvärvsarbetar och arbetsinkomsten överskrider inkomstgränsen.
  Handläggning av pensionsansökan och utfärdande av beslut i ett fall där pensionssökanden har arbetat inom minst två pensionssystem om omfattas av VILMA-förfarandet (principen om sista försäkrare).
  Förhandlingar mellan VILMA-anstalten inom den offentliga sektorn och den sista pensionsanstalten inom den privata sektorn i fall där VILMA-anstalten tillämpar en yrkesbaserad definition av arbetsoförmåga och den intjänade pensionen inom den privata sektorn är minst x euro (enligt nivån år 2014).
  Principen om sista försäkrare, enligt vilken pensionstagarens hela pension utbetalas av den pensionsanstalt, som har försäkrat mest av pensionstagarens arbetsinkomster under en granskningstid på två år.

Y

  Om sökanden blir arbetsoförmögen medan han eller hon har en anställning enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn, bedöms arbetsförmågan i förhållande till personens eget arbete.
  Inom den offentliga sektorn en pensionsålder som är lägre än den allmänna pensionsålder och bestäms på basis av yrket, om personen har valt den. Rätt att välja pensionsålder har gällt dem som före 1.7.1989 arbetade i ett yrke med lägre pensionsålder och som fortsättningsvis arbetar utan avbrott fram till pensionsfallet.

Å

  Högsta förvaltningsdomstolen kan återbryta försäkringsdomstolens beslut, om det vid behandlingen av ärendet i försäkringsdomstolen har skett ett procedurfel som väsentligt kan ha påverkat beslutet.
  Tiden från ingången av pensionsfallsåret för en invalidpension till utgången av den månad då pensionstagaren fyller 63 år. Enligt de bestämmelser som gällde före år 2005 var den återstående tiden från pensionsfallet för invalidpensionen till den dag då pensionstagaren uppnådde åldern för ålderspension.

Ä

  En person eller organisation som är part i ett ärende och som genom besvär söker ändring i ett beslut av pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen. Ändringssökande i beslut av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan också vara Pensionsskyddscentralen eller en pensionsanstalt.

Ö

  Uppgifterna om en person kan överföras från en personbeteckning till en annan (=överföringsannullering) i fall där personen har flera än en personbeteckning som Befolkningsregistercentralen gett eller en beteckning som Pensionsskyddscentralen gett. Uppgiften om födelsetid och kön kan ändras när beteckningen ändras.
  När statens ämbetsverk, anstalter och affärsverk ändras till aktiebolag eller när deras verksamhet överförs på existerande aktiebolag överförs de anställda från statens pensionssystem till det privata pensionssystemet. Då betalar den pensionsanstalt som försäkrat statsbolaget överföringsavgift till staten i tio års tid. Överföringsavgiften är 80 procent av fördelningsdelen av den försäkringsavgift som tas ut för de överförda anställdas inkomster.
  Den del av en SjPL-pension som överstiger pensionsskyddet enligt ArPL.
  Ett eurobelopp som beror på avrundning av koefficienterna för kostnadsfördelningen och som utgör en resultatregleringsskuld för Pensionsskyddscentralen i kostnadsfördelningssystemet. Överskottet beaktas med ränta i kostnadsfördelningen följande år.
  Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna övervakar att arbetsgivarna inom den privata sektorn fullgör sin försäkringsskyldighet enligt ArPL och företagarna sin försäkringsskyldighet enligt FöPL. Keva övervakar arbetsgivarna inom den offentliga sektorn. Kevas medlemssamfund, arbetsgivarna hos kyrkan och FPA är skyldiga att lämna uppgifter om personernas pensionsrätt till Keva. Statskontoret ska på begäran lämna de uppgifter som behövs för ordnande av pensionsskydd och avgörande av pensionsärenden. Keva kontrollerar att uppgifterna är korrekta.
  Skyldigheten att försäkra arbetstagarens arbetsinkomster eller företagarens företagsverksamhet upphör i början av den månad som följer på den då personen i fråga uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten följer åldersklassens lägsta pensionsålder så att skillnaden mellan dessa två åldersgränser hålls vid fem år, dock som hela år. För personer som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för personer födda åren 1958-1961 är den 69 år och för personer födda år 1962 eller senare är den 70 år.