Användarvillkor och tillgänglighetsutlåtande

Allmänt

Webbtjänsten Arbetspensionslagar och -praxis är en avgiftsfri och delvis offentlig internettjänst med juridiskt innehåll och ägs av Pensionsskyddscentralen. Innehållet i webbtjänsten produceras och upprätthålls av Pensionsskyddscentralen. Den svenskspråkiga webbtjänsten motsvarar inte den finskspråkiga.

I Pensionsskyddscentralens webbtjänst Arbetspensionslagar och -praxis visas sidorna sådana som de är. Hur de syns beror på webbläsarinställningarna hos mottagaren.

Tjänsten omfattar inte juridisk rådgivning eller tolkning av texternas innebörd.

Innehåll som kräver registrering

En del av innehållet i Arbetspensionslagar och -praxis är tillgängligt endast för registrerade användare. Detta innehåll kan användas av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna.

Registrering som användare av webbtjänsten sker genom Areks användarbehörighetshantering.

Användaren är skyldig att förvara användarnamnet och lösenordet omsorgsfullt. Om det uppdagas eller det finns orsak att misstänka att användarnamnet eller lösenordet har kommit i händerna på tredje part, ska användaren omedelbart byta ut dem.

Det tas inte ut någon separat avgift för registrering som användare eller användningen av tjänsten.

Användningen av tjänsten och upphovsrätten

De enskilda dokumenten i databaserna i Arbetspensionslagstiftningen omfattas av normala upphovsrättsliga begränsningar med de undantag som nämns i 9 § i upphovsrättslagen (404/1961). Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed citera dokumenten i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § i upphovsrättslagen). När materialet citeras ska källan, webbtjänsten Arbetspensionslagar och -praxis, uppges utöver annan upphovsrättslig hänvisning (11 § 2 mom. i upphovsrättslagen).

Pensionsskyddscentralen har uteslutande rätt att förfoga över webbtjänsten Arbetspensionslagar och -praxis hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av det genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (49 § 1 mom. 2 punkten i upphovsrättslagen). Det innebär att en hel databas eller en väsentlig del av den inte får t.ex. kopieras och publiceras som en del av en annan tjänst. Det är också förbjudet att länka dokumenten till någon annan webbplats på ett sätt som till sin omfattning, framställning eller annars strider mot god sed.

En del av databaserna i Arbetspensionslagar och -praxis innehåller också material vars innehåll är upphovsrättsligt skyddat.

I oklara fall kan användaren kontakta tjänsteproducenterna genom feedbackblanketten.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för skada som åsamkas tjänsteproducenterna eller tredje part på grund av sådan användning av tjänsten och dess innehåll som strider mot dessa villkor, lagstiftningen, myndighetsbestämmelserna eller god sed. Bestämmelser om upphovsrättslig ersättningsskyldighet finns i upphovsrättslagens 7 kapitel och om straffrättsligt ansvar i upphovsrättslagens 7 kapitel och strafflagens (39/1889) 49 kapitel.

Pensionsskyddscentralen har rätt men inte skyldighet att redaktionellt bearbeta eller helt eller delvis låta bli att publicera material som användaren sänt för publicering i tjänsten. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för innehållet i material som användare sänder för publicering.

Pensionsskyddscentralens ansvar

Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för vare sig direkt eller indirekt skada som åsamkas användare eller tredje part på grund av eventuella fel eller brister i tjänstens innehåll eller användningen eller tolkningen av uppgifterna i tjänsten. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte heller för hur tjänsten kan tillämpas eller lämpar sig för något särskilt ändamål. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för eventuella avbrott i funktionen på grund av t.ex. underhållsarbeten, tekniska fel eller övriga motsvarande orsaker och inte heller för eventuella avbrott i funktionen av datakommunikationer eller internet.

Tjänsten innehåller också länkar till webbsidor som upprätthålls av andra än Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen kontrollerar inte sådana sidor och ansvarar inte till någon del för deras innehåll eller laglighet.

Ändring av funktionerna i tjänsten

Pensionsskyddscentralen har rätt att ändra tjänstens innehåll och verksamhet och dessa användarvillkor för att utveckla tjänsten eller av annan behövlig orsak. Pensionsskyddscentralen kan också när som helst dra in någon tjänst eller användarens tillgång till tjänsten.

Pensionsskyddscentralen har rätt att ensidigt ändra användarvillkoren och kraven på utrustning.

Uppgifter om användarna

Användarens personuppgifter som fås genom Areks användarbehörighetshantering samlas i webbtjänstens användarregister. Uppgifter ur registret utlämnas inte till tredje part.

Reglering av tvister

Tvister gällande användningen av tjänsten regleras främst genom förhandlingar mellan parterna. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning. Upphovsrättsärenden avgörs i marknadsdomstolen enligt finsk lagstiftning.

Ansvarig redaktör

Ansvarig redaktör är Maijaliisa Takanen.

Tillgänglighetsutlåtande

Denna webbplats omfattas av  lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Telp.fi och det har upprättats 5.9.2023.  

Webbplatsens tillgänglighetsläge

Denna webbplats uppfyller tillgänglighetskraven delvis. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Till följande delar uppfyller webbplatsen inte ännu kraven: 

  • (WCAG 1.3.1) Uppgifter som uppräknas har inte framställts som en förteckning på alla ställen. Det finns tabeller där kolumnrubrikerna inte har inte märkts ut programmässigt. En del aktiva element har framhävts visuellt, men de har inte märkts ut programmässigt.
  • (WCAG 1.4.3, 1.4.4) Platshållartexter bryts av, till exempel i fältet Sök efter innehåll och datumfältet. Kontrasten för platshållartexterna är inte tillräcklig.
  • (WCAG 2.4.6, 2.4.7) Alla element har inte en synlig fokusindikator för tangentbordet.
  • (WCAG 2.1.2) Med en skärmläsare går det inte att i webbläsaren Chrome i filtreringen av sökresultat gå framåt eller bakåt, om någon av filtreringarna öppnas.
  • (WCAG (2.4.1) Alla sidor har inte en huvudrubrik (h1).
  • (WCAG 2.4.4, 2.4.6) Betydelsen för en del länkar och knappar är oklar.
  • (WCAG 4.1.3) Med en skärmläsare hörs inte sökfältens förslag. Med skärmläsare får man inte tillgång till resultaten av filtreringen.
  • (WCAG 1.1.1, 4.1.2) Alla element går inte att läsa med skärmläsare, t.ex. inloggade användare ser inte nya uppdateringar.
  • (WCAG 2.2.1) Tidsgränsen för en inloggad användares session kan inte avlägsnas, justeras eller skjutas upp.

Webbplatsen Arbetspensionslagar och -praxis har byggts om under åren 2021–2023 och flyttats till en helt ny teknisk plattform. Webbplatsen har publicerats på det öppna nätet 11.9.2023. Den nya tjänstens tillgänglighet har testats på en tredje part i april 2023.  

Respons och kontaktuppgifter 

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist på vår webbplats eller behöver du för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven?  Meddela oss om det. Vi svarar dig inom 14 dagar. 

Berätta om tillgänglighetsbrister med webbformuläret

E-postadress för feedback:
saavutettavuuspalaute(at)etk.fi 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Om du inte är nöjd med svaret du får från oss eller inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På myndighetens sida berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000