Social- och hälsovårdsministeriets förordning om minskning och omvandling av pension

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), 30 b § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), 8 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), 9 § 1 och 4 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016), 8 § 4 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006), 29 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006), 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016), 31 § 4 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (77/2016) samt 21 § i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016), av dem 30 b § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 70/2016, 8 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 1249/2016, 9 § 1 och 4 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner sådana de lyder i lag 1258/2016, 29 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för företagare sådant det lyder i lag 73/2016, 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare sådan den lyder i lag 1252/2016, 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare sådan den lyder i lag 1255/2016 och 21 § i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn sådan den lyder i lag 1260/2016.

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas

1) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

2) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande som omfattats av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962),

3) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande som omfattats av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985),

4) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av ett arbetsförhållande enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956),

5) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av företagarverksamhet som försäkrats enligt den gamla lagen om pension för företagare (468/1969),

6) på fribrev som bildats före den 1 januari 2005 på basis av lantbruksföretagarverksamhet som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

7) på pension som intjänats efter den 31 december 2004 enligt de lagar som nämns i 1–6 punkten,

8) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

9) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

10) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt den nya lagen om pension för företagare (1272/2006),

11) på pension som intjänats efter den 31 december 2006 enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

12) på pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016).

Med fribrev avses en på bestämmelser som var i kraft före den 1 januari 2005 baserad rätt till framtida pension.

Pensionsålder som ska användas vid minskning eller omvandling av pension

Om pensionssökandens lägsta ålder för ålderspension enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare, 8 § i lagen om pension för företagare, 31 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 8 § i lagen om sjömanspensioner eller 10 § i pensionslagen för den offentliga sektorn inte ännu är föreskriven vid den tidpunkt då pensionssökanden går i pension, används vid minskning eller omvandling av pensionen den lägsta ålder för ålderspension som har föreskrivits för den åldersklass som ligger närmast pensionssökandens egen åldersklass.

Om pensionssökandens nedre åldersgräns för partiell förtida ålderspension enligt 15 § i lagen om pension för arbetstagare, 12 § i lagen om pension för företagare, 35 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 15 § i lagen om sjömanspensioner eller 15 § i pensionslagen för den offentliga sektorn inte ännu är föreskriven vid den tidpunkt då pensionssökanden går i pension, används vid omvandling av pensionen den nedre åldersgräns för partiell förtida ålderspension som har föreskrivits för den åldersklass som ligger närmast pensionssökandens egen åldersklass.

Omvandling av pension

Om ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner med stöd av 3 eller 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (296/2015) börjar tidigare än från ingången av månaden efter den då pensionssökanden uppnår den lägsta åldern för ålderspension enligt 8 § i lagen om sjömanspensioner, omvandlas den pension som avses i 1 §, med undantag av pension enligt lagen om sjömanspensioner, så att pensionen minskas med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av kalendermånaden efter den då pensionssökanden uppnår den lägsta åldern för ålderspension fram till ingången av kalendermånaden efter den då pensionssökanden uppnår den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension. Därutöver minskas pensionen med 0,25 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av kalendermånaden efter den då pensionssökanden uppnår den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension.

Om emellertid pensionsåldern är densamma som eller högre än den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension i pensionssökandens åldersklass, minskas pensionen med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av kalendermånaden efter den då pensionssökanden uppnår den lägsta åldern för ålderspension.

Omvandling av pension när pensionsfallet för invalidpension inträffat åren 2006–2016

Om pensionsfallet för en invalidpension för återstående tid har inträffat den 1 januari 2006 eller senare och före den 1 januari 2017, och pensionstagaren har rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än hans eller hennes egen lägsta ålder för ålderspension, omvandlas den pension som avses i 1 § på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom.

Om en ålderspension med stöd av 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), 30 b § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller 9 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016) börjar vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren fyllde 62 år eller senare, men innan pensionstagaren fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådant momentet lydde den 31 december 2012.

Om en ålderspension med stöd av de bestämmelser som nämns i 2 mom. börjar tidigare än vid 62 års ålder, omvandlas pensionen i enlighet med 2 § 5 och 6 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år (1413/2006) som var i kraft den 31 december 2016, så att pensionen motsvarar pensionsåldern.

Omvandling av pension när pensionsfallet för invalidpension har inträffat före 2006

Om pensionsfallet för en invalidpension för återstående tid som följer av ett anställningsförhållande som avslutats före den 1 januari 2005 och som omfattats av någon annan lag än lagen om sjömanspensioner har inträffat före den 1 januari 2006 och pensionstagaren går i ålderspension, omvandlas den pension som avses i 1 § så att

1) en annan pension än en pension enligt lagen om sjömanspensioner omvandlas så att den motsvarar pensionsåldern enligt 6 § i de villkor och grunder för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt de arbetspensionslagar som var i kraft den 31 december 2004,

2) en pension enligt lagen om sjömanspensioner omvandlas så att den motsvarar pensionsåldern enligt 1 § i de villkor och grunder för fribrev som motsvarar minimiskyddet enligt den lag om sjömanspensioner som var i kraft den 31 december 2004.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år (1413/2006).

Denna förordning tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller senare.