Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 11 §:n 5 momentin, työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 30 b §:n 4 momentin, työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 8 §:n 4 momentin, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (80/2016) 9 §:n 1 ja 4 momentin, yrittäjän eläkelain (1272/2006) 8 §:n 4 momentin ja yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1273/2006) 29 §:n 4 momentin, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (74/2016) 8 §:n, maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 31 §:n 4 momentin, maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (77/2016) 8 §:n sekä julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain (82/2016) 21 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 b §:n 4 momentti laissa 70/2016, työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 8 §:n 4 momentti laissa 1249/2016, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 9 §:n 1 ja 4 momentti laissa 1258/2016, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 §:n 4 momentti laissa 73/2016, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 8 § laissa 1252/2016, maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain 8 § laissa 1255/2016 ja julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain 21 § laissa 1260/2016:

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) piiriin kuuluneen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

3) taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) piiriin kuuluneen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

4) merimieseläkelain (72/1956) mukaisen työsuhteen perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

5) yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaan vakuutetun yrittäjätoiminnan perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

6) maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mukaan vakuutetun maatalousyrittäjätoiminnan perusteella ennen 1 päivää tammikuuta 2005 muodostettuun vapaakirjaan;

7) edellä 1–6 kohdassa mainittujen lakien mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

8) työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

9) merimieseläkelain (1290/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

10) yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

11) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaiseen, 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen ansaittuun eläkkeeseen;

12) julkisten alojen eläkelain (81/2016) ja julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain (82/2016) mukaiseen eläkkeeseen

Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen.

Eläkkeen vähentämisessä tai muuntamisessa käytettävä eläkeikä

Jos työntekijän eläkelain 11 §:ssä, yrittäjän eläkelain 8 §:ssä, maatalousyrittäjän eläkelain 31 §:ssä, merimieseläkelain 8 §:ssä tai julkisten alojen eläkelain 10 §:ssä tarkoitettua eläkkeenhakijan alinta vanhuuseläkeikää ei ole eläkkeellesiirtymishetkellä vielä säädetty, käytetään eläkkeen vähentämisessä tai muuntamisessa eläkkeenhakijan ikäluokkaa lähimmälle ikäluokalle säädettyä alinta vanhuuseläkeikää.

Jos työntekijän eläkelain 15 §:ssä, yrittäjän eläkelain 12 §:ssä, maatalousyrittäjän eläkelain 35 §:ssä, merimieseläkelain 15 §:ssä tai julkisten alojen eläkelain 15 §:ssä tarkoitettua eläkkeenhakijan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei ole eläkkeellesiirtymishetkellä vielä säädetty, käytetään eläkkeen muuntamisessa eläkkeenhakijan ikäluokkaa lähimmälle ikäluokalle säädettyä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa.

Eläkkeen muuntaminen

Jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke alkaa merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (296/2015) voimaantulosäännöksen 3 tai 4 momentin perusteella aikaisemmin kuin merimieseläkelain 8 §:n mukaisen eläkkeenhakijan ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 1 §:ssä tarkoitettu eläke muunnetaan merimieseläkelain mukaista eläkettä lukuun ottamatta siten, että eläkettä vähennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa varhennetaan ennen eläkkeenhakijan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua eläkkeenhakijan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa seuraavan kuukauden alkuun asti. Sen lisäksi eläkettä vähennetään 0,25 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa varhennetaan ennen eläkkeenhakijan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua.

Jos kuitenkin eläkkeellesiirtymisikä on sama tai korkeampi kuin eläkkeenhakijan ikäluokan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja, eläkettä vähennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa varhennetaan ennen eläkkeenhakijan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkua.

Eläkkeen muuntaminen työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuman satuttua vuosina 2006–2016

Jos tulevan ajan työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ollut 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 2017, ja eläkkeensaajalla on oikeus vanhuuseläkkeeseen omaa alinta vanhuuseläkeikää alemmassa eläkeiässä, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke 2 ja 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Jos vanhuuseläke alkaa työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 8 §:n tai työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 30 b §:n tai merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (80/2016) 9 §:n 2 momentin perusteella 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta tai myöhemmin, mutta kuitenkin ennen 63 vuoden iän täyttämistä, vanhuuseläkettä vähennetään työntekijän eläkelain 12 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012, mukaisesti.

Jos vanhuuseläke alkaa edellä 2 momentissa mainittujen lainkohtien perusteella 62 vuotta alemmassa iässä, eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2016 voimassa olleen eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1413/2006) 2 §:n 5 ja 6 momentin mukaisesti.

Eläkkeen muuntaminen työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuman satuttua ennen vuotta 2006

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2005 päättyneeseen, muuhun kuin merimieseläkelain mukaiseen työsuhteeseen liittyvän tulevan ajan työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ollut ennen 1 päivää tammikuuta 2006 ja eläkkeensaaja siirtyy vanhuuseläkkeelle, muunnetaan 1 §:ssä tarkoitettu eläke siten että:

1) muu kuin merimieseläkelain mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden työeläkelakien mukaista vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti;

2) merimieseläkelain mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleen merimieseläkelain mukaisten vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 1 §:n mukaisesti.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen muuntamisesta vastaamaan 62 vuotta alempaa eläkkeelle siirtymisikää annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1413/2006).

Tätä asetusta sovelletaan eläkkeisiin, joiden eläketapahtuma on 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.