Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) och 7 § i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999):

(5.12.2007/1186)

1 § har upphävts genom F 5.12.2007/1186.

Pensionsskyddscentralens representantskaps årliga ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet ska hållas senast den 15 maj och höstmötet senast den 15 december. (5.12.2007/1186)

Vid vårmötet skall

1) bokslutet och revisionsberättelsen framläggas,

2) beslutas om fastställande av bokslutet för föregående år, samt

3) beslutas om de åtgärder som det föregående årets förvaltning och bokslut ger anledning till.

Vid höstmötet skall

1) vid behov förrättas val av styrelsemedlemmar och deras suppleanter,

2) väljas en revisor och vid behov en revisorssuppleant samt beslutas om deras arvoden, samt

3) beslutas om styrelsemedlemmarnas arvoden för följande räkenskapsperiod.

Extraordinarie representantskapsmöte ska hållas, om styrelsen eller representantskapets ordförande finner det nödvändigt för tillsynen över Pensionsskyddscentralen och skötseln av övriga uppgifter som ankommer på representantskapet. Möte ska även hållas, om social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, revisorn eller minst tre av representantskapets medlemmar skriftligen har yrkat det för behandling av ett angivet ärende. Mötet ska i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har lämnats in till styrelsen eller representantskapets ordförande. (10.11.2016/955)

Vid ett representantskapsmöte skall föras protokoll i vilket antecknas närvarande medlemmar, framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst två därtill utsedda, vid mötet närvarande medlemmar.

(10.11.2016/955)

Kallelse till representantskapets möte ska sändas i ett brev eller elektroniskt meddelande senast två veckor före mötet. Möteskallelsen ska sändas av Pensionsskyddscentralens styrelse eller representantskapets ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden.

Vid ett representantskapsmöte får beslut inte fattas i andra än de ärenden som anges i möteskallelsen, om inte representantskapet enhälligt beslutar att ta upp ett visst ärende för avgörande. Dessutom kan representantskapet besluta att ett nytt möte skall hållas för ett visst ärende. Meddelande om ett nytt möte skall tillställas de frånvarande i enlighet med 3 §.

Pensionsskyddscentralens styrelse sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande eller Pensionsskyddscentralens verkställande direktör. (5.12.2007/1186)

Ordföranden ska sammankalla styrelsen, om minst två styrelsemedlemmar skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende. (5.12.2007/1186)

Vid styrelsens möten skall föras protokoll i vilket antecknas närvarande medlemmar, framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst två därtill utsedda, vid mötet närvarande medlemmar.

För revisionen av Pensionsskyddscentralens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning väljer representantskapet för en räkenskapsperiod i sänder en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som ska vara i revisionslagen (1141/2015) avsedda och av Centralhandelskammaren godkända revisorer. Om en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning väljs till revisor, behöver inte någon revisorssuppleant väljas. (10.11.2016/955)

Revisorn är samtidigt Pensionsskyddscentralens övervakningsrevisor.

Bokslutet och revisionsberättelsen skall finnas till påseende på Pensionsskyddscentralens kontor senast en vecka före representantskapets ordinarie vårmöte.

(10.11.2016/955)

Pensionsskyddscentralen ska i enlighet med det formulär som fastställts av Finansinspektionen lämna statistiska uppgifter om sin verksamhet samt om de lagstadgade arbetspensionsanstalternas verksamhet.

Pensionsskyddscentralen ska lämna i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter till Finansinspektionen senast före utgången av maj månad som följer på räkenskapsperioden. Dessutom ska Pensionsskyddscentralen inom nämnda tid lämna bokslutet och revisionsberättelsen samt det beslut som representantskapet fattat med anledning av dem till Finansinspektionen. En representant för Finansinspektionen har rätt att närvara vid Pensionsskyddscentralens revision, och för den ekonomiska tillsynen ska Pensionsskyddscentralen inom en av Finansinspektionen utsatt rimlig tid lämna också andra uppgifter än de ovan nämnda till Finansinspektionen.

Pensionsskyddscentralens namn tecknas av

1) styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemedlem eller verkställande direktören,

2) verkställande direktören tillsammans med en styrelsemedlem eller en tjänsteman som styrelsen bemyndigat, eller

3) två av styrelsen bemyndigade tjänstemän tillsammans.

(10.11.2016/955)

Pensionsskyddscentralen ska utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet samt Finansinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna dess namn. Finansinspektionen ska på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna Pensionsskyddscentralens namn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.2007/1186:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.11.2016/955:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.