Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Eläketurvakeskuksesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (397/2006) ja Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 7 §:n nojalla:

(5.12.2007/1186)

1 § on kumottu A:lla 5.12.2007/1186.

Eläketurvakeskuksen edustajiston vuosittain pidettävät varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä viimeistään toukokuun 15 päivänä ja syyskokous viimeistään joulukuun 15 päivänä. (5.12.2007/1186)

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätettävä edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta.

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava tarvittaessa hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

2) valittava tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä päätettävä heidän palkkioistaan; sekä

3) päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi tilikaudeksi.

Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen Eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta, tilintarkastaja tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on vaatinut sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle. (10.11.2016/955)

Edustajiston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet jäsenet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden sitä varten valitun, saapuvilla olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

(10.11.2016/955)

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava kirjeellä tai sähköisellä viestillä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun toimittaminen kuuluu Eläketurvakeskuksen hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle.

Edustajiston kokouksessa ei saa tehdä päätöstä muista kuin niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa, ellei edustajisto päätä yksimielisesti ottaa jotakin asiaa päätettäväkseen. Lisäksi edustajisto voi päättää uuden kokouksen pitämisestä tiettyä asiaa varten. Uudesta kokouksesta on ilmoitettava poissaoleville 3 §:n mukaisesti.

Eläketurvakeskuksen hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan tai Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan kutsusta. (5.12.2007/1186)

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. (5.12.2007/1186)

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet jäsenet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään kahden sitä varten valitun, saapuvilla olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilikaudeksi kerrallaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettuja KHT-tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. (10.11.2016/955)

Tilintarkastaja toimii samalla Eläketurvakeskuksen valvontatilintarkastajana.

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen on oltava nähtävinä Eläketurvakeskuksen toimistossa viimeistään viikkoa ennen edustajiston varsinaista kevätkokousta.

(10.11.2016/955)

Eläketurvakeskuksen on annettava Finanssivalvonnan vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta toiminnastaan sekä lakisääteisten työeläkelaitosten toiminnasta.

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot Finanssivalvonnalle viimeistään tilikauttaan seuraavan toukokuun kuluessa. Lisäksi Eläketurvakeskuksen on edellä mainitussa ajassa toimitettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan edustajalla on oikeus olla läsnä Eläketurvakeskuksen tilintarkastuksessa, ja Eläketurvakeskuksen on annettava Finanssivalvonnalle taloudellista valvontaa varten sen määräämässä kohtuullisessa ajassa muitakin kuin edellä mainittuja tietoja.

Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa;

2) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa; taikka

3) kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

(10.11.2016/955)

Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja kotipaikat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Finanssivalvonnalle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan Eläketurvakeskuksen nimen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.12.2007/1186:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.11.2016/955:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.