Hur utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien påverkar arbetspensionerna

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien gäller också efter 1.1.2021, då den s.k. övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur EU gick ut.

Utträdesavtalet tryggar i synnerhet sådana personers rättigheter till social trygghet som vid övergångsperiodens slut 31.12.2020 var befann sig i en gränsöverskridande situation mellan något EU-land och Storbritannien.

Rättigheterna till social trygghet för de personer som ingår i utträdesavtalets personkrets bestäms enligt EU-förordningarna om social trygghet.

Utträdesavtalet och tryggandet av pensionsrättigheter

Utträdesavtalet tryggar också rättigheter som har grundat sig på försäkrings- eller bosättningsperioder, även om personen inte omfattas av personkretsen för utträdesavtalets tillämpningsområde.

Det här innebär bl.a. att pensionsrätterna skyddas även för dem som arbetade och tjänade in pension i Storbritannien före övergångsperioden och på pensionerna tillämpas bestämmelserna i EU:s förordningar om social trygghet. På motsvarande sätt kan bl.a. en brittisk medborgare som tjänat in pension i ett EU-land under den tid då Storbritannien var medlem av EU lita på att pensionsrätten fortsättningsvis fastställs enligt EU:s förordningar om social trygghet.

Med stöd av bestämmelsen ska man enligt EU-förordningarna om social trygghet

 • beakta försäkrings- och bosättningsperioderna och
 • tillämpa de rättigheter och skyldigheter som på basis av dem uppkommer för personer.

Vid sammanräkningen av försäkringsperioder beaktas perioder som har fullgjorts 

 • före övergångsperiodens utgång och
 • efter övergångsperioden.

Med personer avses här

 • medborgare i EU-länder
 • medborgare i Storbritannien
 • personer som saknar medborgarskap och flyktingar som uppehåller sig i ett EU-land eller Storbritannien
 • tredjelandsmedborgare samt
 • familjemedlemmar och efterlevande till ovan nämnda personer.

Förfarande för ansökan om och handläggning av pension

Enligt utträdesavtalet deltar Storbritannien i användningen av EESSI.

På ansökan om och handläggning av pension tillämpas förfarandena enligt EU-förordningen och informationsutbytet sker genom EESSI-systemet.

Hur pensionen bestäms

Utträdesavtalet förutsätter att försäkringsperioder beaktas och rättigheter som uppkommer på basis av dem beviljas enligt EU-förordningen om social trygghet. Det betyder att EU-förordningens bestämmelser om beräkning av pensionen tillämpas när pensionen fastställs.

Pensionsbeslut och sökande av ändring

På pensioner som beviljas med stöd av utträdesavtalet tillämpas EU-bestämmelserna om pensionsbeslut och sökande av ändring i det. Således har personerna rätt att kräva justering av pensionsbeslutet efter sammanfattningen av besluten, om pensionsbesluten från olika länders institutioner kan ha haft en negativ sammanland inverkan på deras rättigheter.

Utbetalning av pension

Utträdesavtalet förutsätter att pensioner betalas utan begränsningar mellan EU-länderna och Storbritannien.

Med stöd av utträdesavtalet tillämpas EU-förordningarnas bestämmelser om kvittning och återkrav också på förmåner som beviljas enligt artikel 32. Således blir EU-bestämmelserna om kvittning av pension och regress tillämpliga.

Ändringar i beviljad förmån

Med stöd av utträdesavtalet tillämpas också EU-förordningens bestämmelser om justering av pensioner.

Hur handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien inverkar på arbetspensionerna

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien slöts i december 2020. Avtalet tillämpas på en temporär basis från och med 1.1.2021, till det att Europaparlamentet för sin del har behandlat avtalet. Avtalet trädde slutgiltigt i kraft 1.5.2021.

På basis av handels- och samarbetsavtalet ska EU-medlemsstaterna och Storbritannien samordna sina sociala trygghetssystem i enlighet med det här protokollet.

Avtalets bestämmelser om social trygghet tillämpas på situationer som uppstår från och med 1.1.2021.

Handels- och utträdesavtalets protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen ska tillämpas på personer som är lagligt bosatta i en medlemsstat eller i Storbritannien, förutsatt att personerna befinner sig i en situation som gäller en eller flera medlemsstater och Storbritannien.

Protokollets bestämmelser om social trygghet tillämpas således till exempel

 • på EU-medborgare som arbetar eller är bosatta i Storbritannien efter 1.1.2021 samt
 • på brittiska medborgare som arbetar eller är bosatta i ett EU-land efter 1.1.2021.

Av tillämpningen omfattas även statslösa personer och flyktingar, som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera stater, samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

Delen som gäller social trygghet i handels- och samarbetsavtalet

I handels- och samarbetsavtalets

 • protokoll om samordning av de sociala trygghetssystemen finns också bestämmelser om pensioner
 • bilaga 7 finns avtalets bestämmelser om verkställigheten av den sociala tryggheten (också pensioner).

Mera

Enligt artikel 2 i handels- och samarbetsavtalet inrättas en specialiserad kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen, som behandlar frågor som omfattas av protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Den specialiserade kommittén har befogenhet att bl.a.

 • övervaka och granska genomförandet av och säkerställa en korrekt funktion av detta avtal eller eventuella kompletterande avtal,
 • anta beslut och rekommendationer
 • diskutera tekniska frågor som uppstår i samband med genomförandet av detta avtal eller eventuella kompletterande avtal
 • utgöra ett forum där parterna kan utbyta information, diskutera bästa praxis och utbyta erfarenheter av genomförandet,
 • inrätta, övervaka, samordna och upplösa arbetsgrupper.

Bestämmelserna om pensioner

På finska arbetspensioner (alla pensionsförmåner) tillämpas bestämmelserna i protokollets avdelning III kapitel 5 (Ålders- och efterlevandepensioner).

Bestämmelserna om verkställighet av pensioner finns i bilaga 7 kapitel 4 (Invaliditetsförmåner, ålderspension och efterlevandepension).

Förfarande för ansökan om och handläggning av pension

Bestämmelserna om ansökan om pension motsvarar förfarandet vid EU-pensioner i fråga om ålders- och familjepensioner.

I fråga om invalidpensioner finns det inte bestämmelser om ansökan och handläggning, eftersom handels- och samarbetsavtalet inte innehåller bestämmelser om fri export av invalidpensioner.

Bilaga 7 innehåller bestämmelser som motsvarar EU-förordningen om bl.a. var ansökningar om ålders- och familjepension ska lämnas in, när de blir anhängiga och vilka kontaktinstitutionerna är.

Hur pensionen bestäms

Handels- och samarbetsavtalet innehåller motsvarande bestämmelser om hur ålders- och familjepensioner bestäms som EU-förordningarna om social trygghet, såsom beaktande av försäkringsperioder, bestämmelser om pro rata-beräkning och samordning av förmåner av samma slag och förmåner av annat slag.  Beaktandet och omvandlingen av försäkringsperioder bestäms också på motsvarande sätt som enligt EU-förordningarna om social trygghet.

På invalidpensioner tillämpas inte bestämmelserna om pro rata-beräkning. I fråga om invalidpensioner ska man dock beakta likställandet av försäkringsperioder enligt avtalet.

I finska arbetspensioner är utgångspunkten att invalidpensionerna bestäms enligt nationella bestämmelser. För att kriteriet för återstående tid ska uppfyllas ska försäkringsperioder fullgjorda i Storbritannien dock beaktas vid behov.

Mera

Kriteriet för att återstående tid ska medräknas uppfylls, om pensionssökanden har haft minst 18 410,22 euro (enligt 2021 års nivå) i arbetsinkomster under de 10 senaste kalenderåren före det år då arbetsoförmågan inträder. Vid behov beaktas också arbetsinkomster i Storbritannien.

Arbetsinkomsterna i Storbritannien utreds dock inte, om det blir klart att sökanden har arbetat under åtminstone ett år i Storbritannien. I oklara fall begärs utredning av pensionssökanden eller försäkringsinstitutionen i Storbritannien.

 

Handels- och samarbetsavtalet innehåller också motsvarande bilagebestämmelser för Finland som EU-förordningen om social trygghet.

Pensionsansökan och sökande av ändring

Handels- och samarbetsavtalet innehåller motsvarande bestämmelser om ålders- och familjepensionsbeslut och sökande av ändring i det som EU-förordningarna om social trygghet. Således har personerna rätt att kräva justering av pensionsbeslutet efter sammanfattningen av besluten, om pensionsbesluten från olika länders institutioner kan ha haft en negativ sammanlagd inverkan på deras rättigheter.

Utbetalning av pension

Ålders- och familjepensioner betalas enligt handels- och utträdesavtalet utan begränsning mellan  Storbritannien och EU-länderna oberoende av var personen bor.

Utbetalning oberoende av var personen bor gäller inte förmåner vid invaliditet. Finsk nationell lagstiftning förutsätter dock att också förmåner vid invaliditet utbetalas utan begränsningar. På förmåner vid invaliditet som betalas ur arbetspensionssystemet i Finland tillämpas avtalsbestämmelserna om hur pensionen bestäms.

Avtalet innehåller motsvarande bestämmelser om kvittning av förmåner, regress och återkrav som EU-förordningarna om social trygghet.

Ändringar i beviljade förmåner

Handels- och samarbetsavtalet innehåller motsvarande bestämmelser om justering av ålders- och familjepensioner som EU-förordningarna om social trygghet.

Elektroniskt informationsutbyte

Vid tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet är utgångspunkten elektroniskt informationsutbyte genom EESSI.

Noggrannare tillämpningsanvisningar om tillämpningen av avtalet är att vänta av den specialiserade kommittén som ska inrättas (den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen). Eftersom handels- och samarbetsavtalet innehåller anvisningar om samordningen av den sociala tryggheten som är separata från EU-förordningarna, kan det bli nödvändigt att göra vissa preciseringar till exempel i innehållet av de strukturerade elektroniska handlingarna (SED).

Mera

I bilaga 7 konstateras att överföringen av uppgifter mellan institutionerna eller förbindelseorganen får, efter godkännande av den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen, ske via elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter.  I den mån formulär och handlingar utbyts via elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter ska de följa de regler som gäller för det systemet.

Om överföringen av uppgifter mellan institutionerna eller förbindelseorganen inte sker via elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter, ska de berörda institutionerna och förbindelseorganen använda de arrangemang som är lämpliga i varje enskilt fall och i möjligaste mån främja användningen av elektroniska metoder.

Dataskyddet för uppgifter som utbyts mellan EU-länderna och Storbriannien

I handels- och samarbetsavtalet finns en överenskommelse om en tilläggstid på fyra månader, under vilken personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden fortfarande kan överföra personuppgifter till Storbritannien.  Tilläggstiden på fyra månader förlängdes ännu med två månader till utgången av juni år 2021.

Europeiska kommissionen godkände 28.6.2021 besluten om adekvat skyddsnivå för personuppgifter i Storbritannien. Utbyte av personuppgifter mellan EU-länderna och Storbritannien också i pensionsärenden kan fortsätta som tidigare. Tillämpningsområdet för besluten om adekvat skyddsnivå är omfattande och bl.a. uppgifter om social trygghet och pensioner kan utbytas på basis av besluten. Besluten är i kraft i fyra år efter ikraftträdandet.