I den här anvisningen berättas hur arbetspensionsförsäkringen ordnas för sådana arbetsinkomster som betalas efter att arbetet utomlands upphört eller före arbetet i Finland börjar till en arbetstagare som flyttar från utlandet till Finland.

Lön som betalas i efterhand

De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för löner eller med lön jämförbara utbetalningar som betalas till en arbetstagare efter att arbetstagaren har slutat arbeta utomlands ska inte betalas till Finland. Huruvida arbetstagaren efter ankomsten till Finland omfattas av den finska sociala tryggheten saknar betydelse.

Villkoren är att

  • arbetstagaren inte längre arbetar för arbetsgivaren i utgångsstaten
  • arbetstagaren flyttar till Finland för att bosätta sig, för att arbeta för en annan arbetsgivare eller för att arbeta som företagare och
  • lön betalas till arbetstagaren med stöd av anställningen i utgångsstaten.

Den lön som betalas till en arbetstagare i efterskott ska försäkras i det EU-land som varit behörigt under den tid det lönegrundande arbetet utfördes. I detta fall är det inte fråga om något lagval eller sådant arbete i flera EU-länder som avses i EU:s förordningar om social trygghet.

Mera

EU:s administrativa kommission preciserade tolkningen av frågan i juni 2014. Frågan diskuterades vid Administrativa kommissionens möte nr 339:

The Administrative Commission concluded that late payments were a matter for the institution which was competent at the time the income was generated. It was agreed that this had no incidence on the applicable legislation at the moment the payment is made.

Exempel: Lön i efterskott
En person har arbetat för en estnisk arbetsgivare i Estland. Personens arbete i Estland upphör och personen flyttar till Finland för att arbeta som företagare. Efter anställningens slut betalar den estniska arbetsgivaren ut lön som personen har tjänat in under anställningen i Estland.

Med stöd av huvudregeln i EU:s förordningar om social trygghet ska den finska socialförsäkringslagstiftningen tillämpas på personen, varvid personen betalar de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland. Den estniska arbetsgivaren är inte skyldig att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till Finland.

Mera

Detta innebär att det i samband med arbete i EU- och avtalsländer uppkommer en överlappande försäkringsperiod i två länder. Denna situation uppstår dock i vilket fall som helst om en person arbetar i två olika länder under ett och samma år, eftersom de finska arbetspensionerna anmäls i form av årliga försäkringsperioder.

Exempel: Lön för uppsägningstid

En person har arbetat för en tysk arbetsgivare i Tyskland. Personens arbete i Tyskland upphör och personen bosätter sig stadigvarande i Finland. Den tyska arbetsgivaren betalar arbetstagaren lön för uppsägningstid, men personen arbetar inte längre för den tyska arbetsgivaren.

Även om personen inte arbetar i Finland ska den finska socialförsäkringslagstiftningen tillämpas. Den tyska arbetsgivaren är inte skyldig att betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för lönen för uppsägningstid till Finland.

Samma tolkning gäller även personer som kommer till Finland från länder med överenskommelse om social trygghet eller från icke-avtalsländer.

Arbete under uppsägningstid i Finland

Om en person har flyttat för att arbeta i Finland och under uppsägningstiden alltjämt arbetar för sin utländska arbetsgivare är situationen en annan.

Till vilket land de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna ska betalas beror på vilka internationella bestämmelser som ska tillämpas.

  • Om det är fråga om EU:s förordningar om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet ska de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna för uppsägningstid i princip betalas till arbetslandet, dvs. Finland. Huvudregeln i EU:s förordningar om social trygghet och i överenskommelserna om social trygghet är att socialförsäkringslagstiftningen i arbetslandet ska tillämpas. Socialförsäkringsavgifterna ska dock inte betalas till Finland om personen har ett A1-intyg eller ett intyg om tillämplig socialförsäkringslagstiftning i enlighet med den aktuella överenskommelsen om social trygghet.
  • Om det är fråga om ett icke-avtalsland ska endast den finska nationella lagstiftningen tillämpas, varvid arbetspensionsförsäkringsavgifterna för arbete under uppsägningstid i princip ska betalas till Finland.

Lön som betalas på förhand

Den lön som ska betalas till arbetstagaren på förhand försäkras i det land där det arbete som är grund för lönen försäkras.

En sådan lön som hänför sig till en anställning som ska försäkras i Finland och är pensionsgrundande arbetsinkomst, försäkras enligt ArPL i Finland, även om den betalades innan arbetstagaren flyttat till Finland.

Den lön som betalas till en arbetstagare anses vara inkomst för det kalenderår då den betalas.

Exempel:

En arbetsgivare och en arbetstagare har 2018 undertecknat ett arbetsavtal utifrån vilket arbetsgivaren betalat arbetstagaren en sign-on-bonus år 2018. Arbetstagaren har år 2018 varit bosatt i USA och har flyttat för att arbeta i Finland år 2019, då arbetsavtalet har börjat i Finland. Arbetet i Finland omfattas av ArPL från och med år 2019 och den betalade sign-on-bonusen hänför sig till arbetet som ska försäkras i Finland. Den sign-on-bonus som betalats arbetstagaren försäkras enligt ArPL i Finland år 2018 då den betalats.