En person som kommer från ett icke-avtalsland och är anställd av en finsk arbetsgivare ska alltid arbetspensionsförsäkras i Finland. Huruvida en person har rätt till den bosättningsbaserade sociala tryggheten avgörs av FPA med stöd av den nationella lagstiftningen.

Utsänd arbetstagare för högst två år från ett icke-avtalsland till Finland

En utländsk arbetsgivare som sänder en arbetstagare till Finland för att arbeta här i högst två år från ett icke-avtalsland, behöver inte försäkra arbetstagaren enligt ArPL. Villkoret är dock

  • att arbetstagaren vid utstationeringens början inte omfattas den finska sociala tryggheten
  • att den finska lagstiftningen inte ska tillämpas på arbetstagaren med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller de överenskommelser om social trygghet som binder Finland.

Mera

Försäkringsdomstolen har med sitt beslut av 8.11.2018 tagit ställning till huruvida en arbetstagare i situationen i fråga omfattats av den finländska sociala tryggheten omedelbart före arbetet i Finland började.

En arbetstagare från ett icke-avtalsland till Finland för högst två år i en företagsintern förflyttning

En arbetsgivare etablerad utanför EU-området som förflyttar en arbetstagare som omfattas av tillämpningsområdet för ICT-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU) från ett icke-avtalsland för att tillfälligt arbeta i Finland för högst två år, behöver inte försäkra sina arbetstagare enligt ArPL. Villkoret är dock att

  • arbetstagaren vid en intern förflyttning förflyttas att börja arbeta vid en enhet i Finland till ett företag som är etablerat utanför EU-området eller
  • arbetstagaren vid en intern förflyttning förflyttas till att börja arbeta vid en enhet i Finland som tillhör samma koncern med ett företag som är etablerat utanför EU-området och
  • arbetstagarens pensionsskydd är ordnat i en annan stat under tiden för förflyttningen och
  • arbetstagaren har ett anställningsavtal till ett företag som är etablerat utanför EU före och under förflyttningen.

Dessutom förutsätts att

  • arbetstagaren inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland när arbetet i Finland börjar och
  • den finska lagstiftningen inte ska tillämpas på arbetstagaren med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller de överenskommelser om social trygghet som binder Finland.

För annan än sådan intern förflyttning som avses i ICT-direktivet tillämpas på en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta samma bestämmelser som på arbetstagare som sänds ut från icke-avtalsländer.

Arbetstagare för över två år från ett icke-avtalsland till Finland

Om en utstationering till Finland för en utsänd arbetstagare eller arbetstagare i en intern förflyttning fortgår i över två år i Finland är den utländska arbetsgivaren skyldig att ordna pensionsskydd enligt ArPL för sin arbetstagare från början av utstationeringen såvida inte

  • något annat lands än Finlands lagstiftning ska tillämpas på arbetstagaren med stöd av EU:s förordningar om social trygghet eller de överenskommelser om social trygghet som binder Finland eller
  • arbetsgivaren hos Pensionsskyddscentralen ansöker om och befrias från försäkringsskyldigheten enligt ArPL.

Möjlighet till befrielse från försäkringsskyldigheten för över två år långa utstationeringar

Pensionsskyddscentralen kan under vissa förutsättningar befria en utländsk arbetsgivare från försäkringsskyldigheten enligt ArPL när arbetsgivare sänder ut eller förflyttar arbetstagare till Finland för över två år. Befrielsen kan i regel beviljas endast för arbetsgivare som sänder sina arbetstagare till Finland från ett icke-avtalsland.