Arbete i Finland ska i regel försäkras i Finland oavsett om en arbetstagare som kommer från ett annat EU-land till Finland arbetar för en finsk eller utländsk arbetsgivare.

Huvudregeln i EU:s förordningar om social trygghet är att socialförsäkringslagstiftningen i arbetslandet ska tillämpas på en arbetstagare oavsett

  • från vilket land arbetstagarens arbetsgivare kommer
  • i vilket land arbetstagaren bor
  • i vilket land arbetstagaren beskattas.

Mera

I EU:s förordningar om social trygghet fastställs i vilket land en arbetsgivare ska ordna den sociala tryggheten för sina arbetstagare som arbetar inom EU:s territorium. Dessa bestämmelser har företräde framför den nationella lagstiftningen.

EU och EU:s medlemsstater har med Schweiz ingått ett avtal om fri rörlighet för personer mellan EU och Schweiz. Med stöd av avtalet ska bestämmelserna i EU:s förordningar om social trygghet tillämpas också på arbetstagare som rör sig mellan Schweiz och EU-länderna.

A1-intyg om tillämplig socialförsäkringslagstiftning

En arbetstagare som kommer från ett EU-land för att arbeta i Finland ska försäkras i Finland såvida arbetstagaren inte visar upp ett A1-intyg om att ett annat EU-lands lagstiftning ska tillämpas på arbetstagaren under arbetet i Finland. En sådan arbetstagare ska försäkras i det land som har beviljat A1-intyget.

En arbetstagare kan ha ett A1-intyg exempelvis om

  • arbetstagaren har sänts ut av en utländsk arbetsgivare till Finland
  • arbetstagaren normalt arbetar i flera EU-länder
  • arbetstagaren med stöd av dispens omfattas av den sociala tryggheten i sitt utgångsland.

Till vilket land ska arbetspensionsförsäkringsavgifterna betalas?

A1-intyget avgör också till vilket land socialförsäkringsavgifterna för arbetet i Finland ska betalas.

Utsänd arbetstagare med A1-intyg

Enligt grundförordningen kan en arbetstagare sändas ut för att arbeta i Finland i högst 24 månader och alltjämt omfattas av den sociala tryggheten i sitt utgångsland. Utgångslandet beviljar personen ett A1-intyg (punkt 3.1 i intyget). Den utsändande arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifterna till det land som utfärdat A1-intyget. Varken arbetspensionsavgifter eller andra lagstadgade socialförsäkringsavgifter får samtidigt betalas till Finland.

A1-intyg för arbete i flera länder

Ett A1-intyg för en utsänd arbetstagare gäller endast det aktuella arbetet och den arbetsgivare som anges i intyget. Om arbetstagaren i Finland börjar utföra något annat arbete än det som anges i A1-intyget ska A1-intygets giltighet utredas. I detta fall ska Pensionsskyddscentralen kontaktas.

Inom EU finns särskilda regler för fall där en person normalt arbetar i flera EU-länder. Med stöd av dessa regler omfattas en person av den sociala tryggheten i endast ett land även om personen exempelvis kan ha arbetsgivare i flera olika EU-länder.

Den tillämpliga socialförsäkringslagstiftningen för en person som arbetar i flera länder avgörs av myndigheterna i personens bosättningsland. A1-intyget utfärdas av det land vars lagstiftning ska tillämpas på personen (kryss i punkt 3.2). Om en arbetstagare har ett sådant A1-intyg ska en finsk arbetsgivare betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till det land som utfärdat intyget. Arbetsgivaren måste sålunda själv reda ut hur socialförsäkringsavgifterna ska betalas till det land som utfärdat intyget. Varken arbetspensionsavgifter eller andra lagstadgade socialförsäkringsavgifter får samtidigt betalas till Finland.

A1-intyg med stöd av dispens

Enligt grundförordningen kan länderna komma överens om undantag från alla regler som gäller försäkring. Oftast är situationen den att en arbetstagare sänds för att arbeta i Finland i över 24 månader men i högst 5 år. I så fall beviljar utgångslandet ett A1-intyg (kryss i punkt 3.11). Arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifterna till det land som utfärdat A1-intyget.