En arbetstagare som flyttar från ett land till ett annat kan betraktas som från Finland utsänd arbetstagare så länge villkoren för utsändning uppfylls.

Med avtalsland avses i denna anvisning EU-länder, EES-länder, Schweiz och länder med vilka Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet.

Arbetstagare som flyttar från ett avtalsland till ett annat

Utgångsläge: En arbetstagare är försäkrad i Finland

En arbetstagare som har sänts ut för att arbeta i avtalslandet A och som omfattas av den finska sociala tryggheten omfattas alltjämt av den finska sociala tryggheten om arbetstagaren flyttar för att arbeta i ett annat avtalsland B inom de tidgränser som anges i överenskommelserna om social trygghet. Om utlandsarbetet varar längre än den tid som anges i överenskommelsen om social trygghet måste för att arbetstagaren ska omfattas av den finska sociala tryggheten för vederbörande ansökas om dispens enligt det normala dispensförfarandet. Närmare information finns i anvisningssamlingen Dispens i EU-fall.

Arbetsgivaren i Finland byts

Huruvida den finska arbetsgivaren byts saknar betydelse med avseende på bibehållandet av den finska sociala tryggheten, förutsatt att den fasta anknytningen till den finska arbetsgivaren består under hela tiden med utlandsarbete. I vissa fall kan också ett finskt bolags koncernbolag vara arbetsgivare.

Mera

Exempel: Arbetslandet byts från land med överenskommelse om social trygghet till EU-land

En arbetstagare arbetar som utsänd arbetstagare i USA i fem år och har ett FI/USA 1A-intyg om att vederbörande omfattas av den finska sociala tryggheten. Efter detta kan arbetstagaren beviljas intyg om att vederbörande omfattas av den finska sociala tryggheten i Frankrike i 24 månader och därefter dessutom i Tyskland eller något annat EU- eller EES-land i högst 24 månader.

Utgångsläge: En arbetstagare har försäkrats i ett avtalsland

En arbetstagare har försäkrats i avtalslandet A (t.ex. sänts för att arbeta utomlands tills vidare eller redan varit utsänd arbetstagare i avtalslandet i över fem år). Om arbetstagaren omedelbart därefter sänds från avtalslandet A till avtalslandet B kan arbetstagaren inte omfattas av den finska sociala tryggheten när han eller hon arbetar i avtalsland B.

Arbetstagaren kan inte beviljas intyg för att omfattas av den finska sociala tryggheten, eftersom rätten till den finska sociala tryggheten redan har brutits i och med försäkringen i avtalsland A.

Mera

Exempel: Anknytningen till den finska sociala tryggheten har brutits före byte av arbetsland.

En arbetstagare har jobbat i Tyskland för sin finska arbetsgivare X Ab i sju år. Arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i arbetslandet Tyskland. X Ab sänder arbetstagaren för att jobba i Sverige i två år. I fråga om arbetet för X Ab kan arbetstagaren inte omfattas av den finska sociala tryggheten, eftersom vederbörande inte omfattades av denna när arbetet i Sverige började. Socialförsäkringsavgifterna för arbetet i Sverige ska i detta fall betalas till Sverige.

Frivillig ArPL-försäkring

I fråga om arbetet i Sverige kan arbetsgivaren ArPL-försäkra arbetstagaren frivilligt om arbetstagaren var frivilligt ArPL-försäkrad vid sidan av arbetslandet Tysklands sociala trygghet. När det utreds huruvida arbetstagaren i det nya landet kan omfattas av den finska sociala tryggheten och från Finland få ett intyg om tillämplig lagstiftning är en frivillig ArPL-försäkring dock inte tillräcklig för att arbetstagaren alltjämt ska kunna omfattas av den finska sociala tryggheten.

Från avtalsland till land med vilket Finland saknar överenskommelse om social trygghet

Utgångsläge: En arbetstagare är försäkrad i Finland

Om en finsk arbetsgivare har sänt en arbetstagare till ett avtalsland och samma arbetsgivare sänder arbetstagaren vidare till ett icke-avtalsland betraktas arbetstagaren alltjämt som från Finland utsänd arbetstagare enligt 5 § i ArPL. Arbetstagaren kan inte anses ha rekryterats på ort och ställe, eftersom anställningen hos den finska arbetsgivaren har fortgått utan avbrott. Eftersom arbetsgivaren under arbetet i icke-avtalslandet är finsk är ArPL-försäkringen obligatorisk.

Mera

Exempel: En arbetstagare som har sänts till ett EU-land sänds vidare till ett icke-avtalsland, försäkras obligatoriskt enligt ArPL

En arbetstagare som har sänts ut av en finsk arbetsgivare för att arbeta i Spanien och som omfattas av den finska sociala tryggheten flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i Mexiko. Den finska arbetsgivaren måste försäkra den till Mexiko utsända arbetstagaren obligatoriskt enligt ArPL.

Frivillig ArPL

Obligatorisk ArPL gäller inte en i Finland försäkrad arbetstagare som har sänts till ett avtalsland och som i ett icke-avtalsland anställs av ett annat finskt företag eller ett finskt företags koncern- eller intressebolag. Arbetsgivaren kan dock teckna en frivillig ArPL-försäkring för sin arbetstagare.

Mera

Exempel: En arbetstagare som har sänts ut till ett avtalsland anställs av ett finskt företags intressebolag i ett icke-avtalsland, frivillig ArPL-försäkring är möjlig

En arbetstagare har jobbat som utsänd arbetstagare i Österrike i två år. Under arbetet omfattas arbetstagaren av den finska sociala tryggheten. Arbetstagaren anställs av ett annat finskt företags ryska dotterföretag i Ryssland. Det finska moderbolaget kan i detta fall teckna en frivillig ArPL-försäkring för arbetstagaren.

Utgångsläge: En arbetstagare har försäkrats i ett avtalsland

Om en arbetstagare som av en finsk arbetsgivare har sänts till och försäkrats i ett avtalsland flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i ett icke-avtalsland utan att anställningen bryts anses arbetstagaren alltjämt vara utsänd från Finland. Anställningen fortlöper utan avbrott och arbetstagaren kan inte anses ha anställts på ort och ställe. Detta är fallet även om arbetstagaren med stöd av EU-förordningen eller den aktuella överenskommelsen om social trygghet däremellan har försäkrats enligt lagarna i avtalslandet.

Hur länge arbetstagaren har arbetat utomlands påverkar inte försäkringsskyldigheten. Arbetsgivaren kan dock ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten när utlandsarbetet har varat i icke-avtalslandet i sammanlagt minst två år.

Mera

Exempel: En utsänd arbetstagare som har försäkrats i ett avtalsland flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i ett icke-avtalsland, försäkras obligatoriskt enligt ArPL

En arbetstagare som sänts ut av sin finska arbetsgivare har jobbat i Spanien i sju år och försäkrats i Spanien, varefter arbetstagaren flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i Mexiko. Den finska arbetsgivaren måste försäkra den till Mexiko utsända arbetstagaren obligatoriskt enligt ArPL, eftersom anställningen hos den finska arbetsgivaren aldrig avbrutits.

Exempel: En arbetstagare arbetar för en finsk arbetsgivare, men har inte sänts ut från Finland, frivillig ArPL-försäkring är under vissa förutsättningar möjlig

En arbetstagare som en finsk arbetsgivare har anställt på ort och ställe och som har försäkrats i Spanien omfattas inte av den obligatoriska ArPL-försäkringen om arbetstagaren flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i Mexiko. Arbetstagaren kan dock ArPL-försäkras frivilligt om arbetstagaren under arbetet i Spanien vid sidan av den lokala sociala tryggheten varit frivilligt ArPL-försäkrad före arbetet i icke-avtalslandet.

Exempel: Anknytningen till Finland har inte brutits, frivillig ArPL-försäkring är möjlig.

En från Finland utsänd arbetstagare som har försäkrats i Nederländerna flyttar för att arbeta för en annan finsk arbetsgivare i Sydafrika. Under anställningstiden i Nederländerna var arbetstagaren frivilligt ArPL-försäkrad vid sidan av den nederländska lagstadgade socialförsäkringen. Den nya finska arbetsgivaren kan för arbetstagaren teckna en ny frivillig ArPL-försäkring eftersom arbetstagaren varit ArPL-försäkrad utan avbrott (obligatoriskt–frivilligt–frivilligt).
 

Från icke-avtalsland till avtalsland

Utgångsläge: En arbetstagare är försäkrad i Finland

En arbetstagare som har sänts ut från Finland till ett icke-avtalsland och som flyttar från icke-avtalslandet till ett avtalsland kan på ansökan alltjämt betraktas som utsänd arbetstagare i avtalslandet om arbetstagaren under arbetet i icke-avtalslandet har omfattats av

  • den obligatoriska ArPL-försäkringen eller
  • den finska bosättningsbaserade socialförsäkringslagstiftningen (t.ex. som frivilligt ArPL-försäkrad eller studerande).

Arbetstiden i icke-avtalslandet påverkar inte beviljandet av A1-intyg. Ett eventuellt byte av arbetsgivare har inte heller nödvändigtvis någon betydelse.

Exempel 1: En person som i fem års tid har jobbat som från Finland utsänd arbetstagare i Brasilien har under denna tid omfattats av den obligatoriska ArPL-försäkringen. På ansökan kan för arbetstagaren i fråga om arbete i Spanien utfärdas ett intyg om tillämplig lagstiftning för högst fem år (dispens). Också efter detta kan för arbetstagaren på ansökan utfärdas ett intyg om tillämplig lagstiftning för fem år i USA. Personen kan omfattas av den finska sociala tryggheten även om arbetsgivaren i USA är ett lokalt dotterbolag till det finska företaget.

Exempel 2: En arbetstagare som har sänts ut av det finska bolaget A Ab har jobbat i Ryssland i sex år och varit obligatoriskt ArPL-försäkrad. Det finska bolaget B Ab anställer arbetstagaren direkt från Ryssland för att arbeta i Tyskland i 16 månader. Arbetstagaren kan få ett A1-intyg för arbetet i Tyskland. Om arbetet i Tyskland varar i över 24 månader kan arbetstagaren genom normal dispensprövning omfattas av den finska sociala tryggheten.

Utgångsläge: En arbetstagare omfattas inte av den finska sociala tryggheten under sitt arbete i ett icke-avtalsland

En arbetstagare som har arbetat för en finsk arbetsgivare i ett icke-avtalsland har under utlandsarbetet inte omfattats av den obligatoriska ArPL-försäkringen och inte heller av den bosättningsbaserade sociala tryggheten via FPA. Även om arbetsgivaren ArPL-försäkrat arbetstagaren frivilligt – inte betraktas som från Finland utsänd arbetstagare när vederbörande flyttar för att arbeta för samma arbetsgivare i ett avtalsland.

Mera

Exempel: En arbetstagare kan inte omfattas av den finska sociala tryggheten ens under arbete i ett avtalsland, frivillig ArPL möjlig under vissa förutsättningar

En arbetstagare jobbar som på ort och ställe anställd arbetstagare för det finska bolaget A Ab i Saudiarabien. A Ab sänder arbetstagaren direkt från Saudiarabien till Tyskland för två år. Under arbetet i Tyskland kan arbetstagaren inte omfattas av den finska sociala tryggheten eftersom arbetstagaren under arbetstiden i Saudiarabien inte omfattades av den obligatoriska ArPL-försäkringen och inte heller hade rätt till den bosättningsbaserade sociala tryggheten via FPA. Om arbetstagarens var frivilligt ArPL-försäkrad under arbetstiden i Saudiarabien, kan en frivillig ArPL-försäkring tecknas även för arbetstiden i Tyskland.