Omyndigas rätt att få uppgifter

Rätten att få uppgifter som gäller ens egen person beror inte på om man har rättslig handlingsbehörighet. En omyndig har oavsett ålder rätt att på begäran få uppgifter om sig själv.

Rätten att få uppgifter gäller också sekretessbelagda

  • uppgifter om ekonomi och
  • uppgifter om hälsotillstånd.

Rätten att få uppgifter begränsas bara när utlämnandet av uppgifter allvarligt skulle kunna äventyra en persons egen hälsa eller någon annans rättigheter. Begränsningen är densamma för både myndiga och omyndiga.

Intressebevakarens rätt att få uppgifter

Intressebevakaren har i princip lika omfattande rätt att få uppgifter som huvudmannen. Om inte något annat bestäms särskilt har intressebevakaren i ärenden som hör till uppdraget rätt att få de uppgifter som huvudmannen själv har rätt till. (förmyndarverksamhetslagen 89 § 1)

Intressebevakaren kan emellertid få uppgifter endast om sådana saker som ingår i hans intressebevakaruppdrag.

Intressebevakarens befogenheter ska kontrolleras i intressebevakarförordnandet. Intressebevakaren ska få uppgifter endast om sådana saker som han eller hon har rätt att bevaka på huvudmannens vägnar eller tillsammans med huvudmannen. Särskilt försiktig ska man vara då det gäller att lämna ut uppgifter om hälsotillstånd.

Mera

Intressebevakaren har utan huvudmannens samtycke rätt att öppna endast sådana till huvudmannen anlända brev som på basis av avsändarens namn eller någon annan särskild omständighet kan antas gälla ärenden som intressebevakaren ska sköta. (förmyndarverksamhetslagen 89 § 2)

Till exempel om pensionsanstaltens namn står på kuvertet kan intressebevakaren sannolikt sluta sig till att brevet kan öppnas utan huvudmannens samtycke.

Intressebevakningsfullmäktigens rätt att få uppgifter

När fullmakten har fastställts har fullmäktigen, om inte något annat föreskrivs särskilt, rätt att i de ärenden som fullmakten gäller få de uppgifter som fullmaktsgivaren själv har rätt till. (lagen om intressebevakningsfullmakt 45 § 2)

Mera

Fullmäktigen har utan fullmaktsgivarens samtycke rätt att öppna endast sådana till fullmaktsgivaren anlända brev eller därmed jämförbara tillslutna meddelanden som på basis av avsändarens namn eller någon annan särskild omständighet kan antas gälla ärenden som intressebevakningsfullmakten omfattar.

En nära anhörigs eller annan persons rätt att få uppgifter

Till en nära anhörig eller någon annan av pensionsanstalten godkänd person som sköter huvudmannens angelägenheter utlämnas endast de uppgifter som är nödvändiga för att sköta det aktuella ärendet.

Förmyndarmyndighetens rätt att få uppgifter

Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna ska trots sekretessbestämmelserna kunna lämna ut uppgifter till förmyndarmyndigheten och domstolen som de behöver för att kunna avgöra ett ärende som är anhängigt hos dem. (förmyndarverksamhetslagen 90 § 1)

I regel ges uppgifterna gratis, förutsatt att detta inte medför betydande kostnader eller extra arbete för pensionsanstalten. (förmyndarverksamhetslagen 90 § 3)

Sekretessbestämmelserna för pensionsanstalterna begränsar inte heller utlämnandet av uppgifter när pensionsanstalten upptäcker att sökanden behöver intressebevakning. Också i sådana situationer kan anstalten lämna ut endast de uppgifter om en persons hälsotillstånd och ekonomiska ställning som är nödvändiga för att intressebevakarärendet ska kunna avgöras.

Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter

Pensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få uppgifter, rätt att få sådana uppgifter av myndigheter och av andra instanser på vilka offentlighetslagen tillämpas,

  • som är nödvändiga för avgörande av ett försäkrings-, pensions- eller förmånsärende under behandling eller
  • som är nödvändiga för verkställigheten av uppdrag inom arbetspensionssystemet.

Pensionsanstalterna får uppgift om intressebevakningsförordnandet och intressebevakningsfullmakten från befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden.