Vad är ett förtroendeuppdrag?

Som förtroendeuppdrag betraktas en uppgift

 • till vilken personen har valts på viss tid eller tills vidare för att representera ett visst samfund, en persongrupp eller sakkunskap och
 • i vilken personen inte står i ett anställnings- eller tjänsteförhållande och inte verkar som företagare enligt FöPL.

Typiskt för förtroendeuppdrag är att

 • personen i allmänhet utses genom val eller beslut och
 • uppgiften varar en viss mandatperiod, t.ex. en tid som bestäms i föreningens stadgar och
 • den förtroendevalda kan inte avsättas under mandatperioden på annat sätt än genom förvaltningsåtgärder.

Mera

Förtroendevalda är i allmänhet t.ex.:

 • huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatser
 • medlemmar i bolags, andelslags och andra företags organ, såsom förvaltningsråd, styrelser, delegationer och direktioner
 • revisorer som inte bedriver yrkesmässig verksamhet som revisorer
 • ordförande för intresseorganisationer, såsom arbetsmarknadsorganisationer och branschorganisationer
 • personer som hör till olika hobbyförbunds eller -föreningars direktioner, såsom ordförande, sekreterare och kassör som avses i föreningens stadgar (Om emellertid t.ex. kassören sköter föreningens bokföring och får normal lön för det, kan det vara fråga om ett anställningsförhållande.)

Ersättningen för ett förtroendeuppdrag är i allmänhet inte stor. Vanligtvis betalas endast en kostnadsersättning eller ett arvode som i allmänhet inte motsvarar ansvaret eller arbetsmängden.

Utgångspunkten är att det på den privata sektorn är frivilligt att försäkra förtroendevalda

Ett privaträttsligt företag eller samfund som betalar arvode för förtroendeuppdrag kan frivilligt försäkra förtroendevalda enligt ArPL.

Försäkringen är frivillig på den privata sektorn, om den som sköter förtroendeuppdraget inte samtidigt är anställd hos den som betalar arvodet för uppdraget.

Mera

Om personen är verksam som företagare, men företagarverksamheten är separat från förtroendeuppdraget, är företagarverksamheten eller en FöPL-försäkring inte ett hinder för frivillig försäkring av förtroendeuppdraget.

Ett förtroendeuppdrag kan också komma att försäkras enligt FöPL, när det i personens företagarverksamhet uttryckligen ingår att sköta förtroendeuppdrag (t.ex. s.k. styrelseproffs, vars förvärvsverksamhet i betydlig grad består av att verka som styrelsemedlem i flera företag). Då kan förtroendeuppdraget inte betraktas som ett förtroendeuppdrag som kan försäkras frivilligt enligt ArPL 8 §, utan personen sköter uppdraget i egenskap av företagare enligt FöPL.

Alla uppgifter som den försäkrade har haft hos samma arvodesbetalare under ett kalenderår betraktas som ett och samma förtroendeuppdrag.

Försäkringen för det frivilliga förtroendeuppdraget börjar och avslutas

Ett förtroendeuppdrag anses ha

 • börjat i början av den kalendermånad då det för första gången betalas ett arvode för en uppgift som ingår i förtroendeuppdraget
 • upphört i slutet av den kalendermånad, för vilken det sist har betalats arvode för en uppgift som hör till förtroendeuppdraget.

När försäkringen tecknas ska försäkringstagaren (den som betalar arvodet) bestämma från vilken tidpunkt arvodena för förtroendeuppdraget ska beaktas som pensionsgrundande.

Arvodena för ett förtroendeuppdrag kan försäkras retroaktivt endast för det innevarande och det föregående kalenderåret.

Om en förtroendevald har försäkrats frivilligt, kan den som betalar arvodet och har försäkrat uppdraget rätt att avsluta försäkringen för förtroendeuppdraget vid en tidpunkt som den väljer.

Mera

Försäkringstagaren kan dock säga upp avtalet om arbetspensionsförsäkring att avslutas tidigast i slutet av den kalendermånad då försäkringstagaren har skriftligt meddelat om uppsägningen av försäkringen till pensionsanstalten.

Ålders- och inkomstgränser för arbetspensionsförsäkringen för förtroendevalda

För arbetspensionsförsäkringen för förtroendeuppdrag gäller samma ålders- och inkomstgränser som för ArPL-försäkringen i övrigt.

En person som sköter förtroendeuppdrag kan försäkras för det om han eller hon är minst 17 år och

 • är högst 68 år om födelseåret är 1957 eller tidigare
 • är högst 69 år om födelseåret är 1958-1961
 • är högst 70 år om födelseåret är 1962 eller senare.

Arvodet som betalas för förtroendeuppdraget ska vara minst lika stort som inkomstgränsen i ArPL (60,57 euro per kalendermånad enligt nivån år 2020).

Försäkrade arvoden för förtroendeuppdrag jämställs med inkomster för anställningsförhållanden

När en förtroendevald arbetspensionsförsäkras utifrån ett förtroendeuppdrag:

 • beaktas de försäkrade arvodena för förtroendeuppdraget som pensionsgrundande arbetsinkomst
 • arbetspensionsförsäkringsavgifter ska betalas för de försäkrade arvoden för förtroendeuppdrag
 • den som betalar ut arvoden tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift ur arvodet som betalas för förtroendeuppdrag
 • för de försäkrade förtroendeuppdragen tjänas arbetspension in enligt arbetspensionslagarna.

Ett förtroendeuppdrag ska försäkras om personen som sköter förtroendeuppdraget samtidigt är anställd av den som betalar arvodet för förtroendeuppdraget

Det är obligatoriskt att försäkra ett förtroendeuppdrag om den förtroendevalda samtidigt står i ett anställningsförhållande till den som betalar arvodet för förtroendeuppdraget.

När en arbetstagare är anställd på ett företag där han eller hon har ett förtroendeuppdrag, ska de arvoden som arbetstagaren får av arbetsgivaren för förtroendeuppdraget försäkras på samma gång som arbetsinkomsterna av den egentliga anställningen. Då är försäkringstagaren skyldig att försäkra arvodena för förtroendeuppdraget som en del av försäkringen av arbetstagarens arbetsinkomster av anställningen.

I de fall det är obligatoriskt att försäkra ett förtroendeuppdrag, läggs de arvoden som betalas för förtroendeuppdraget till den pensionsgrundande försäkrade inkomsten för anställningen. Arvodena som betalas för förtroendeuppdraget försäkras alltså inte separat.

Mera

Det kan betalas ett separat arvode för förtroendeuppdraget, även om den förtroendevalda sköter uppdraget under arbetstid och får normal lön trots det. För förtroendeuppdrag kan det också betalas en ersättning som motsvarar övertidsersättning, om uppdraget sköts utanför arbetstiden. I båda fallen är arvodet som betalas för förtroendeuppdraget pensionsgrundande arbetsinkomst, när de betalas av arbetstagarens arbetsgivare.

I vissa fall kan även arvoden för förtroendeuppdrag som betalas av någon annan än personens arbetsgivare beaktas som inkomster som ska försäkras som inkomster för personens egentliga anställningsförhållande, om den som betalar arvodet för förtroendeuppdraget kan betraktas som en ställföreträdande betalare för den egentliga arbetsgivaren. En sådan situation kan uppstå till exempel inom en koncern. Till exempel kan det i befattningsbeskrivningen för personens anställningsförhållande ingå förtroendeuppdrag i ett annat bolag än i det egna arbetsgivarbolaget. Om arvodet för förtroendeuppdraget i en sådan här situation betalas till personen av det bolag, var personen har förtroendeuppdraget (och inte personens eget arbetsgivarbolag), kan det bolag som betalar arvodet anses vara ställföreträdande betalare.

Ersättningar för förlorad inkomst och arvoden som den förtroendevalda får från någon annan än sin egen arbetsgivare (till exempel fackförbundet) för förtroendeuppdraget hos arbetsgivaren beaktas inte i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Den som betalar sådana arvoden kan dock ordna pensionsskydd frivilligt.

Om arbetstagaren är anställd på det företag där han eller hon har ett förtroendeuppdrag, är det obligatoriskt att försäkra förtroendeuppdraget så länge som anställningsförhållandet är i kraft samtidigt med förtroendeuppdraget.