Pensionsgrundande arbetsinkomster

Ange datum

TillämpningsanvisningGiltighetstid 29.3.2020 – tills vidarePublicerat 14.9.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats med att ny pension som tjänats in vid sidan av pension inte får återstående tid, om pension redan betalas enligt någon arbetspensionslag. Anvisningen har också kompletterats med uppgiften om att en företagares förfallna obetalda avgifter minskar på företagarens pensionsskydd.

Pension tillväxer på basis av arbetstagarens arbetsinkomster eller företagarens totalarbetsinkomst. Pension tillväxer med 1,5 procent av arbetsinkomster som utbetalats från början av den månad som följer på den då personen fyllt 17 år till slutet av den månad då hen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Företagare tjänar in pension med 1,5 procent av totalarbetsinkomsten från företagarverksamheten från början av den kalendermånad som följer på den då företagaren fyller 18 år till slutet av den månad då hen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Om en företagare har förfallna obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter inverkar de ändå minskande på företagarens pensionsskydd genom att den arbetspensionsförsäkringsavgift som inte betalats gör att pensionsintjäningen för året i fråga blir mindre eller uteblir.

Till slutet av år 2025 tjänar arbetstagare och företagare årligen in pension med 1,7 procent av arbetsinkomster som har utbetalats från början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren eller företagaren har fyllt 53 år till slutet av den kalendermånad då hen fyller 63 år. För att ha rätt till den högre intjäningsprocenten på 1,7 procent krävs det att man inte har fått avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller annan förmån på basis av eget arbete enligt arbetspensionslagarna. Deltidspension eller partiell ålderspension förhindrar inte en högre pensionstillväxt.

Om intjäningsprocenten ändras under kalenderåret, bestäms intjäningen av pension enligt den genomsnittliga intjäningsprocentsatsen av andra arbetsinkomster än sådana som personen har förtjänat efter att ha börjat få ålderspension. Den genomsnittliga intjäningsprocenten räknas genom att beakta procentsatserna för pensionstillväxten i förhållande till det antal kalendermånader som de hänför sig till under ett kalenderår.

Då man tjänar in pension med 1,5 procent per år för att man redan får pension, betraktas det som pension som tillväxer under tiden med pension. Då tjänar man inte in någon pension alls för oavlönade perioder. Om det inte finns något hinder för en högre pensionstillväxt, tjänar man in pension även för oavlönade perioder. Då talar man om åldersrelaterad intjäningsprocent.

När pensionen beräknas justeras årsarbetsinkomsterna med  lönekoefficienten

När man räknar ut den intjänade pensionen, justeras inkomsterna och totalarbetsinkomsten för företagsverksamhet (årsinkomsterna) för varje år med lönekoefficienten till den nivå som pensionen har när den börjar löpa.

Årsinkomsterna periodiseras ett sådant år då procentsatserna för pensionstillväxten ändras

Till slutet av år 2025 är intjäningsprocenten  1,7 om året av de arbetsinkomster som har utbetalats från början av den kalendermånad som följer på den då arbetstagaren har fyllt 53 år till slutet av den kalendermånad då hen fyller 63 år. Efter det här sjunker intjäningsprocentsatsen till 1,5 procent, vilket gäller till slutet av den månad då arbetstagaren uppnår den övre åldersgränsen.

Den genomsnittliga intjäningsprocentsatsen räknas i praktiken så att årsinkomsterna periodiseras på de olika intjäningsperioderna med en månads noggrannhet. Årsinkomsterna periodiseras så att procentsatserna för pensionstillväxten beaktas i förhållande till det antal kalendermånader som de hänför sig till under ett kalenderår. För de inkomster som periodiserats på olika intjäningsperioder beräknas pensionen enligt intjäningsprocenten i fråga.

Exempel: Periodisering av arbetsinkomsterna det år då personen fyller 53 år

 • Personen fyller 53 år 17.5.2019.
 • Personen anställning upphörde 31.10.2019.
 • Årsinkomsterna är 24 000 euro.

Pension som tillväxer med 1,5 procent

Tiden med en pensionstillväxt på 1,5 % är 1.1.2019–31.5.2019, dvs. fem månader.
1,5 % intjäningsperiodens inkomst är 24 000 x 5/12 = 10 000 euro.

Pension som tillväxer med 1,7 procent

Tiden med en pensionstillväxt på 1,7 % är 1.6.2019–31.12.2019, dvs. sju månader.
1,7 % intjäningsperiodens inkomst är 24 000 x 7/12 = 14 000 euro.

Årsinkomst och pension

Årsinkomsten är 24 000,00 euro.

Den intjänade pensionen för denna årsinkomst är:
24 000,00 x  5/12 = 10 000,00 euro
24 000,00 x  7/12 = 14 000,00 euro

(10 000 x 1,5 %) / 12 = 12,50 euro/mån.
(14 000 x 1,7 %) / 12 = 19,83 euro/mån.

Den totala pensionen som intjänats år 2019 är 12,50 + 19,83 = 32,33 euro/mån

Beaktande av arbetsinkomster vid övergång i ålderspension

Vid beräkning av ålderspensionen beaktas de arbetsinkomster som utbetalats före den tidpunkt då ålderspensionen börjar. I praktiken betyder det att det som beaktas är den arbetsinkomst som betalats före utgången av den månad som föregår den då ålderspensionen börjar.

Mera

Arbetsinkomster som betalas ut under den första ålderspensionens begynnelsemånad för arbete som upphört före denna ålderspensions begynnelse beaktas i ålderspensionens belopp från ålderspensionens begynnelse.

Exempel: Ålderspensionen börjar det år då personen fyller 63 år.

Personen har fyllt 63 år i juli 2018. Ålderspensionen börjar i november vid åldersklassens lägsta pensionsålder, 63 år och 3 månader. För de årsarbetsinkomster som personen år 2018 förtjänat före ålderspensionens början tillväxer ålderspension enligt 1,7 procent för 7 månader och enligt 1,5 procent för 3 månader.

Intjäning av ny pension på basis av arbetsinkomster under det år då en invalidpensionsperiod börjar eller slutar

En invalidpensionsperiod kan börja antingen

 • i början av pensionsfallsåret, om det är fråga om pension för återstående tid eller
 • i början av kalendermånaden efter pensionsfallet, om pensionen inte innehåller återstående tid eller
 • vid den tidpunkt då pensionen börjar, om det är fråga om pension som beviljas på tidigare grunder.

Invalidpensionsperioden upphör när rätten till pension upphör.

När det är fråga om pension för återstående tid som beviljats på nya grunder, börjar pensionsperioden i början av pensionsfallsåret och det finns inget ofullständigt begynnelseår. Då kan pension intjänas enligt den åldersrelaterade procentsatsen under det år då pensionsperioden upphör.

När det är fråga om pension som beviljas på tidigare grunder eller sådan pension som beviljats på nya grunder som inte innehåller återstående tid, kan pensionsperioden börja under årets lopp. Om pensionen under invalidpensionsperiodens begynnelseår inte har fortgått hela begynnelseåret, tillväxer ny pension på arbetsinkomster det året enligt åldern antingen med 1,5 eller 1,7 procent om året.

Inkomsterna för slutåret periodiseras för hela året på samma sätt som då pension inte har betalats ut. Detsamma görs om det är fråga om slutåret för en invalidpensionsperiod.

Arbetslivspensionen är en förmån av samma typ som invalidpensionen, vilket innebär att intjäningsprocenterna räknas på samma sätt som i invalidpension under sådana år då pensionsperioden börjar och intjäningsprocenten ändras under årets lopp. Under arbetslivspensionens begynnelseår (pensionstagaren har fyllt 63 år) tillväxer ålderspension enligt både 1,7 procent (för månaderna före 63 års ålder) och 1,5 procent (från fyllda 63). Inkomsterna periodiseras på månader med olika intjäningsprocent jämnt över hela året, även om de i verkligheten infaller under pensionstiden. Om ålderspensionen börjar samma år, beaktas arbetsinkomster fram till ålderspensionens början.

Exempel: Intjäning av pension under det år då invalidpensionen upphör

Personen har fyllt 53 år i juli och pensionen upphör vid utgången av juni. Personen tjänar in pension för 7 månader enligt 1,5 procent och för 5 månader enligt 1,7 procent.

Intjäning av pension för arbete vid sidan av pensionen

Pension tillväxer i regel med 1,5 procent om året för arbete som utförs vid sidan av pensionen. Pension tillväxer för arbete vid sidan av pensionen (tidigast från och med år 2005) oberoende av när pensionen har börjat. Pensionstillväxten för arbetet under tiden med pension börjar i början av det år som följer på pensionsfallsåret för invalidpensionen.

Mera

Ett undantag är pension för återstående tid som betalats som engångsbelopp. Om pensionen har betalats som engångsbelopp, betraktas personen inte som pensionerad med tanke på intjäningsprocenten. Då kan personen också tjäna in ny pension under år 0 för den engångsbetalade pensionen, om det efter den engångsbetalade pensionen uppkommer ny pension att beräkna.

På pension som tjänats in för arbete vid sidan av pension tillämpas livslängdskoefficienten om pensionstagaren är född år 1948 eller senare.

På ny pension som tjänats in vid sidan av pension uppstår ingen återstående tid, om pension redan betalas enligt någon arbetspensionslag.

Intjäning av pension för arbete vid sidan av ålderspensionen

Pensionstillväxten för arbete efter att den första ålderspensionen enligt arbetspensionslagarna börjat är alltid 1,5 procent. Om en arbetstagare har samtidiga anställningar och söker ålderspension för endast en del av dem, ändras pensionstillväxten för den fortgående anställningen till 1,5 procent i början av den månad då ålderspensionen börjar.

Intjäning av pension för arbete vid sidan av invalidpension

Pension tillväxer med 1,5 procent om året under de år som invalidpensionen eller arbetslivspensionen har fortgått under hela kalenderåret.

Om invalidpensionen inte har fortgått hela kalenderåret, tillväxer ny pension för kalenderåret enligt den åldersrelaterade intjäningsprocenten.

Även för arbete vid sidan av avträdelsestöd för lantbruksföretagare tillväxer pension på samma sätt som för tid med invalidpension.

Intjäning av pension för arbete under tiden med deltidspension och partiell ålderspension

Pension tillväxer enligt åldersrelaterade intjäningsprocenter för arbete vid sidan av deltidspension och partiell ålderspension.

Om pensionstagaren endast får folkpension eller utländsk pension

Om pensionstagaren endast får folkpension och arbetar vid sidan av den, tjänar hen in pension normalt enligt ålder. Inte heller pension som betalas från utlandet hindrar pensionstillväxt enligt åldersrelaterade intjäningsprocenter.

Pensionstillväxten under sådan tid då invalidpension enligt arbetspensionslagarna har lämnats vilande

Pension som lämnats vilande betraktas som fortgående med tanke på intjäningsprocenten. Pensionstillväxten för arbete medan pensionen är vilande är 1,5 procent om året.

Om pensionstagaren inte kräver att den vilande invalidpensionen börjar betalas ut på nytt inom två år från att den lämnades vilande, dras invalidpensionen in från den tidpunkt då den lämnades vilande. Då tillväxer pension av arbetsinkomsterna åldersrelaterat från och med det år då pensionen drogs in.

Intjäning av pension vid sidan av en pension som betalas som ett engångsbelopp

Den som har fått pension som ett engångsbelopp anses inte vara pensionerad vad gäller pensionsintjäning. Pensionstillväxten under en invalid- och ålderspension som betalats som ett engångsbelopp är åldersrelaterad. Även för tider med förmåner under oavlönade perioder tillväxer pensionen med 1,5 procent om året.

Arbete vid sidan av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning är inte en pension utan den jämställs med sociala förmåner. Arbete vid sidan av rehabiliteringspenning är pensionsgrundande enligt åldersrelaterade intjäningsprocenter.

Om rehabiliteringsstöd beviljas på tidigare grunder efter rehabiliteringspenningen, beaktas tiden med rehabiliteringspenning som pensionstid. Inkomsterna under rehabiliteringspenningens begynnelseår jämställs med pensionsfallsårets inkomster och ingen pension tjänas in för dem.

Mera

Exempel

Personen har först beviljats rehabiliteringspenning och därefter rehabiliteringsstöd på tidigare grunder. Då rehabiliteringsstödet upphör beviljas personen senare invalidpension på nya grunder.

Då den nya pensionen (ålderspension) räknas på nya grunder, och då kedjan av pensioner som beviljades tidigare på tidigare grunder innehöll en rehabiliteringspenning, innebär detta att det inte uppstår ett enda år då pension inte intjänas på basis av inkomster. En period med rehabiliteringspenning är inte en pensionsperiod då den nya pensionen räknas på nya grunder, utan en förmån som likställs med en social förmån som betalas för oavlönade perioder. Pension tillväxer alltså normalt under pensionsfallsåret för rehabiliteringspenningen både för förmåner för oavlönade perioder och för arbetsinkomster.

Det följande pensionsförhållandet och pensionsperioden, som beviljas på tidigare grunder på basis av rehabiliteringspenningen, börjar då pensionen börjar. Då ålderspension beviljas beaktas arbetsinkomsterna samt oavlönade perioder under det år då pensionen börjar.

Pensionsfallsåret för invalidpensionen

Pension tillväxer inte för arbetsinkomster under pensionsfallsåret för en invalidpension med återstående tid. Pensionsdelen för återstående tid beräknas från början av pensionsfallsåret. Den ersätter pensionstillväxten för arbetsinkomsterna under pensionsfallsåret. Detta gäller allt arbete som utförs under pensionsfallsåret. Om det inte finns någon pensionsdel för återstående tid, tillväxer pension till slutet av pensionsfallsmånaden.

Om pensionstagaren senare beviljas pension på nya grunder, tillväxer pensionen för pensionsfallsåret på basis av det tidigare pensionsförhållandet med invalidpension. På samma sätt tillväxer pension endast på basis av pensionsförhållandet, om rehabiliteringsstöd betalas för en kortare tid än ett år. Om den tidigare invalidpensionen inte innehöll en pensionsdel för återstående tid, finns inget pensionsgrundande pensionsförhållande. Då tjänar man in ny pension för arbetsinkomster för det tidigare pensionsfallsåret.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 25.2.2020 – tills vidarePublicerat 16.7.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningens punkt om kostnadsersättningar har preciserats så att det tydligt framgår i den att endast de skattefria kostnadsersättningarna står utanför den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Texten har också kompletterats med skatteändringen som trätt i kraft 1.1.2020 som gäller flytt- och resekostnader.

Pensionsgrundande inkomst är ersättning för arbete i form av

 • lön
 • resultatpremier eller
 • annat vederlag.

Löner och lönetillägg är pensionsgrundande arbetsinkomst också när de är underkastade källskattelagen eller när de på grund av ett litet belopp eller av någon annan orsak inte är underkastade förskottsinnehållning (t.ex. lön till studerande eller lön som betalas av ett privat hushåll).

Utgångspunkten är att en prestation (penninglön, naturaförmån) som skattemyndigheterna betraktar som lön är vederlag för arbete, eftersom prestationer som skattemyndigheterna betraktar som lön alltid grundar sig på arbete. Det finns dock vissa skillnader. Skattemyndigheterna betraktar t.ex. också styrelsearvoden och föreläsningsarvoden som lön, men de är inte nödvändigtvis pensionsgrundande inkomst.

Ett sådant vederlag betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst också när den i stället för arbetsgivaren (ställföreträdande betalare) betalas av

 • ett konkursbo,
 • en myndighet som enligt lagen om lönegaranti (866/1998) ansvarar för lönegarantin eller
 • någon annan betalare (t.ex. ett försäkringsbolag eller en kommun).

Grundlön är pensionsgrundande arbetsinkomst

Till den pensionsgrundande arbetsinkomsten hör arbetstagarens grundlön, som kan bestämmas enligt

 • tiden (t.ex. månads- eller timlön)
 • arbetsprestationen (t.ex. ackordlön eller premielön) eller
 • både tiden och arbetsprestationen.

Grundlönen är pensionsgrundande arbetsinkomst, oberoende av om den har förtjänats genom regelbundet arbete, övertidsarbete, nödarbete eller utgör exempelvis lön för sjukdomstid.

Även uppsägningstidens lön hör till de pensionsgrundande arbetsinkomsterna, eftersom den betalas då anställningsförhållandet ännu inte har upphört.

Grundlönen kan bestå av en arbets- eller uppgiftsbaserad, en prestationsbaserad och en personlig lönedel. De beaktas alla på samma sätt när pensionen och försäkringsavgifterna bestäms.

Lönetillägg och -förhöjningar är pensionsgrundande arbetsinkomst

Pensionsgrundande arbetsinkomst är bl.a. följande lönetillägg och -förhöjningar:

 • provision eller bonus som grundar sig på arbetsprestationen
 • ålderstillägg, tjänsteårsersättning
 • miljötillägg, dyrortstillägg, fjärrortstillägg
 • skifttillägg
 • kvälls- och nattarbetstillägg
 • s.k. godmanstillägg
 • övertidsförhöjning
 • söndagsförhöjning
 • ersättning för veckovila
 • förhöjning för utryckningsarbete
 • förhöjning för driftstoppsarbete.
 • övriga motsvarande lönetillägg och förhöjningar
 • olika slags beredskapsersättningar
 • helg- eller fridagsersättningar
 • penningersättningar som betalas för att ledigheter som avtalats för förkortning av arbetstiden (s.k. Pekkanen-dagar) inte har kunnat tas ut
 • avtalsenliga eller sedvanliga extra löneposter som betalats arbetstagare (olika slags gåvo- och jubileumspengar, t.ex. julpeng eller lön för 13:e månad)
 • ersättning eller gåva som betalats på basis av ett visst antal tjänstgöringsår och som inte är att betrakta som sedvanlig
 • avtalad lön som uteblivit på grund av arbetsgivarens insolvens, om den har styrkts på ett tillförlitligt sätt, t.ex. i en konkursdom eller i ett skuldsaneringsprogram.
 • kompensation för friturer som inte tagits ut förrän anställningen upphör (baserar sig på kollektivavtal och är motprestation för arbete enligt arbetsavtalet).

Mera

Exempel 

Arbetsgivaren kan tänkas betala lön för hela månaden till arbetstagare som går i pension mitt i månaden, fastän arbetstagaren inte arbetar hela månaden. Hela lönen betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Skattefria kostnadserättnignar är inte pensionsgrundande arbetsinkomst

Skattefria kostnadsersättningar är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Skattepliktig kostnadsersättning är i regel pensionsgrundande arbetsinkomst. Här nedan finns en uppräkning av exempel på kostnadsersättningar.

Skattefria kostnadsersättningar som betalas på grund av en arbetsresa är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Skattefria ersättningar för resekostnader kan vara till exempel dagtraktamenten, måltidsersättningar, nattresepenningar, färdkostnadsersättningar och logiersättning.

Till den del en utbildning som bekostas av arbetsgivaren eller ersättningar för resekostnader som hänför sig till en utbildning är skattefri inkomst, är det inte pensionsgrundande arbetsinkomster. Skattepliktig inkomst uppkommer inte när en arbetsgivare bekostar sådan utbildning för en arbetstagare som ligger i arbetsgivarens eller i en till samma koncern hörande arbetsgivares intresse.

Till följd av en ändring av inkomstskattelagen i början av år 2020 utgör 50 procent av de flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren och hans eller hennes familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar och som betraktas som levnadskostnader skattepliktig förvärvsinkomst, om arbetsställets placering är orsaken till att arbetstagaren flyttar.  Den skattefria delen av ersättningen för flyttningskostnaderna är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Skattepliktiga kostnadsersättningar i anknytning till utlandsarbetet kan vara till exempel flytt- och resekostnader, sedvanlig tjänstepersonal som bekostas av arbetsgivaren och barnens utbildning. Inom skatte- och rättspraxisen har reseförsäkringen för utlandskommendering som anknyter till utlandsarbetet allmänt ansetts som skattefri flytt- och resekostnad. Som pensionsgrundande arbetsinkomst för en arbetstagare som sänts utomlands för att arbeta betraktas ofta försäkringslönen. Därför har de skattefria kostnadsersättningarna betydelse vid fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten endast då när försäkringslönen inte behöver fastställas.

När en arbetstagare kommer från utlandet till Finland för att arbeta och arbetet försäkras enligt de finländska arbetspensionslagarna, betraktas skattefria kostnadsersättningar inte som pensionsgrundande arbetsinkomster. Skattefriheten för resekostnadsersättningarna bestäms då med stöd av de allmänna bestämmelserna för arbetsresor. För språkkurser, kulturutbildning och reseförsäkring för utlandskommendering som bekostas av arbetsgivaren uppstår det i vanliga fall inte skattepliktig löneinkomst för arbetstagaren, och de är således inte heller pensionsgrundande arbetsinkomst. Relocationtjänster som finansieras av arbetsgivaren (sökande efter bostad åt arbetstagaren och dagvårdsplats åt barn, öppnande av bankkonto, skatteanmälningstjänst, görande av flyttanmälan mm.) är i beskattningen ersättning av arbetstagarens levnadskostnader och de kan därför vanligtvis inte anses vara skattefria kostnadsersättningar. Relocationtjänster är alltså pensionsgrundande arbetsinkomst. Om en del av de av arbetsgivaren finansierade relocationtjänsterna i beskattningen betraktas som skattefria kostnadsersättningar, står den här delen också utanför de pensionsgrundande arbetsinkomsterna.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 8.4.2021 – tills vidarePublicerat 10.9.2021
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen innehåller inte längre delen om personalbiljettförmån. Det finns en ny separat anvisning om hur personalbiljettförmånen och tjänstecykelförmånen tas i beaktande i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Till den pensionsgrundande arbetsinkomsten hör naturaförmåner som betraktas som vederlag för arbete. Med naturaförmån avses förmåner som arbetstagaren får i annan form än i pengar.

Naturaförmånerna beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst också vid avbrott i arbetet på grund av alterneringsledighet eller någon annan oavlönad period.

När pensionen och försäkringsavgifterna fastställs beaktas naturaförmånerna enligt de grunder som skattestyrelsen årligen fastställer. De naturaförmåner, vilkas värde skattestyrelsen inte fastställer, värderas enligt det gängse värdet. Med gängse värde avses beloppet av de kostnader som förorsakas arbetsgivaren av att förmånen ges.

Även penningersättning för uteblivna naturaförmåner räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetstagaren betalar en självrisk eller ersättning för naturaförmånen, är skillnaden mellan naturaförmånens värde och självrisken eller ersättningen, dvs. den del för vilken arbetstagaren inte betalar,  pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Exempel. Arbetstagaren har en bilförmån värd 2000 euro och arbetsgivaren har tagit ut 500 euro i ersättning för den av arbetstagaren. Båda inkomstersättningarna anmäls som egna inkomstslag till inkomstregistret. Skillnaden mellan dem, 1 500 euro, är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Skillnaden mellan en naturaförmån och en personalförmån är att naturaförmånen anses vara vederlag för arbete. Personalförmåner får man däremot på grundval av arbetsförhållandet men inte som vederlag för arbete.

Typiska naturaförmåner är:

 • Bostadsförmån

Mera

En arbetstagare kan få en bostad till sitt förfogande på basis av ett hyresförhållande, som hänför sig till anställnings- eller tjänsteförhållandet, eller som en förmån som ingår i lönen.

Enligt lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) avses med arbetsbostad en bostadslägenhet som på grund av ett anställnings- eller tjänsteförhållande har hyrts ut och över vilken arbetsgivaren har bestämmanderätt såsom hyresvärd eller på basis av medlemskap eller andel i ett samfund eller genom en stiftelse som arbetsgivaren har grundat. Ett hyresförhållande som avser en arbetsbostad kan sägas upp när anställningsförhållandet upphör. När den pensionsgrundande arbetsinkomsten fastställs värderas en sådan arbetsbostad i pengar enligt de grunder som skattestyrelsen fastställt.

Om arbetsgivaren betalar bolagsvederlaget eller hyran för en bostad som löntagaren äger eller hyr, betraktas bostaden inte som en naturaförmånsbostad vid beskattningen. I sådana fall betraktas de belopp som arbetsgivaren betalat som penninglön i beskattningen, som beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

 • Bilförmån

Mera

Bilförmån är det fråga om när en arbetstagare eller arbetstagarens familj har rätt att använda arbetsgivarens bil privat och arbetsgivaren överlåter en bil som den hyrt på leasingvillkor till arbetstagarens privata bruk.

 • Telefonförmån

Mera

Arbetsgivaren kan ställa en telefon eller mobiltelefon till arbetstagarens förfogande och betala grundavgifterna och kostnaderna för alla samtal.
En telefon som enbart skaffats för arbetsuppgifterna medför däremot ingen beskattningsbar förmån och inte heller pensionsgrundande arbetsinkomst.

 • Kostförmån

Mera

Arbetsgivaren kan ordna med kostförmån i en arbetsplatsmatsal som arbetsgivaren själv upprätthåller, i en arbetsplatsmatsal som någon annan upprätthåller i arbetsgivarens lokaliteter eller genom att ingå ett avtal med en restaurangrörelse om ordnandet av arbetstagarnas arbetsplatsmåltider. Kostförmånen kan också ordnas i form av s.k. anstaltsmåltider, dvs. måltider som har ordnats för patienter, elever eller motsvarande och inte i första hand för personalen. Arbetsgivaren kan också erbjuda en kostförmån genom att ge de anställda lunchsedlar eller motsvarande måltidskuponger.

 • Övriga naturaförmåner kan utgöras av t.ex. en fritidsbostad, en motor- eller segelbåt, en rekreationsresa, en bredbandsförmån, en hemvårdsförmån, en garageförmån eller förmån av helpension som arbetsgivaren bekostar.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Personalförmåner betraktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomster, om de är kollektiva, dvs. de gäller företagets hela personal eller åtminstone sådana arbetstagare som inte är korttidsanställda.

Med personalförmån avses förmåner som arbetsgivaren erbjuder sina anställda i annan form än i pengar och som i allmänhet är avsedda att vara fortlöpande förmåner, som vanligtvis inte ingår i anställningsvillkoren.

Om förmånen gäller endast vissa personer i företaget, är det inte fråga om personalförmån, utan om vederlag för arbete och således en förmån som räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Personalförmåner eller förmåner av samma typ är bl.a.

 • personalrabatter på arbetsgivarens produkter
 • resor som trafikidkande företag ger sin personal gratis eller till nedsatt pris
 • personallån till nedsatt ränta (ränteförmån)
 • aktieemissioner som arbetsgivaren riktar till de anställda, om största delen av personalen har rätt att teckna aktier eller andelar i sammanslutningen till ett lägre pris än det gängse priset
 • rekreations- och hobbyverksamhet för de anställda som arbetsgivaren subventionerar
 • gratis hälsovård som arbetsgivaren ordnar
 • sjukkostnadsförsäkring som arbetsgivaren ordnar och behandlingar som ersätts enligt den
 • gemensam transport mellan bostaden och arbetsplatsen som arbetsgivaren ordnar
 • dagvård eller vård av sjukt barn som arbetsgivaren ordnar för de anställdas barn
 • förmåner som arbetstagaren får på grund av bonuspoäng för flyg

Personalförmåner kan delvis vara skattepliktig inkomst. Skattepliktigheten är dock inte avgörande för om personalförmånerna beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna fäster man uppmärksamhet vid om förmånerna är avsedda att vara vederlag för arbetstagarens arbetsinsats.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Vederlag för arbete är pensionsgrundande arbetsinkomst också när det betalas av en ställföreträdande betalare i stället för arbetsgivaren.

Det är fråga om en situation med ställföreträdande betalare som stöder sig på lag, när lönen eller annat vederlag betalas till arbetstagaren i stället för av arbetsgivaren, dvs. av

 • ett konkursbo
 • en myndighet som enligt lagen om lönegaranti ansvarar för lönegarantin eller
 • någon annan betalare.

Som ställföreträdande betalare fungerar i allmänhet utsökningsbyråer, kommuner, städer, FPA, arbets- och näringscentraler och konkursbon. En ställföreträdande betalare kan också t.ex. vara en borgensman för arbetsgivaren, om denne råkat ut för ekonomiska svårigheter, en borgenär eller någon annan betalare.

Mera

I en situation med ställföreträdande betalare finns det en arbetsgivare, som är skyldig att betala vederlaget för arbetet och för vilkens räkning den ställföreträdande betalaren betalar vederlaget. Om det inte finns någon som har skyldighet att betala lön i egenskap av arbetsgivare, kan det inte heller finnas någon ställföreträdande betalare. Då handlar det inte om en prestation som betalas på grundval av en anställning, och betalningen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. En ställföreträdande betalare är inte arbetsgivare.

Exempel

Arbetstagaren får på grund av att hans arbetsförmåga har blivit nedsatt under pågående anställning rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen, som trafikförsäkringsbolaget börjar betala månatligen. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagarens lön minskas med ett belopp som motsvarar den ersättning som försäkringsbolaget betalar. I detta fall fungerar inte försäkringsbolaget som ställföreträdande betalare, utan bolaget betalar ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön endast till den del som avtalats som vederlag för arbetet. Endast lön som har betalats på grundval av arbetsgivarens betalningsskyldighet är i sådana fall pensionsgrundande arbetsinkomst.

Konkursbo

Lönefordran som uppstått före konkursen

En lönefordran som har uppstått före konkursen och som betalas av konkursboet är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Lön som har uteblivit på grund av arbetsgivarens insolvens är pensionsgrundande arbetsinkomst, om lönefordran har styrkts på ett tillförlitligt sätt. Det kan grunda sig på t.ex. en konkursdom eller fördelningslängd som domstolen fastställt. En förutsättning är att fordran har blivit godkänd vid konkursförfarandet, dvs. har inte ogillats, lämnats utan prövning eller bestridits.

Om konkursen förfaller i brist på medel, bekräftas fordran inte vid konkursförfarande. Då ska annat tillförlitligt bevis på lönefordran läggas fram för att den skall kunna beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Fordringar som baserar sig på arbetstagares anställningsförhållanden betalas vid arbetsgivarens konkurs eller annan insolvens oftast ur lönegarantisystemet.

Lönefordringar som uppstått efter att konkursen inletts

Även lönefordringar som uppstått efter att konkursen inletts och som konkursboet betalar som arbetsgivare beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Ett konkursbo kan fungera som arbetsgivare, om det konkursdrabbade företagets verksamhet fortsätter i konkursboets regi.

Mera

Lönefordringar som uppstår efter att konkursen inletts ingår i allmänhet i konkursboets massaskulder, som betalas ur konkursboets medel efter panter. Med massaskulder avses konkursboets skulder, inte det konkursdrabbade företagets skulder. Lönefordringarna i fråga omfattas inte av konkursdomen, och därför ska någon annan tillförlitlig utredning om dem läggas fram som verifikation på ett anställningsförhållande till konkursboet. Som en sådan utredning betraktas till exempel en utredning som boförvaltaren gett, en lönespecifikation eller skatteuppgifter.

Lönegaranti

Vederlag för arbete som betalas genom lönegarantin är pensionsgrundande arbetsinkomst. Som pensionsgrundande arbetsinkomst beaktas endast den del av lönegarantibeloppet som är vederlag för arbete.

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarnas fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet i händelse av arbetsgivarens konkurs eller annan insolvens.

Lönegarantimyndigheten betalar lönen eller vederlaget som ställföreträdande betalare i stället för arbetsgivaren. Lönegarantifordringarna betalas minskade med arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Lönegarantin ombesörjs av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Det belopp som ska räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst kan emellertid vara större än det belopp som betalats enligt lönegarantin, eftersom endast sådana lönefordringar som förfallit tidigast tre månader innan ansökan om lönegaranti lämnades in kan betalas enligt lönegarantilagen. Lön som uteblivit på grund av arbetsgivarens insolvens beaktas i sin helhet som pensionsgrundande arbetsinkomst, om tillförlitliga bevis på fordran har fåtts till exempel i konkursdomen.

Genom lönegarantin kan det utöver lön, semesterersättning eller provisioner betalas t.ex. kostnadsersättningar och lön för väntetid, som inte är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Inom lönegarantin görs ofta avdrag för arbetstagarens arbetspensionsavgift från hela den summa som betalas som lönegaranti, även från sådana lönedelar som inte är pensionsgrundande arbetsinkomst och från vilka avdraget för arbetstagarens avgift inte skulle göras om arbetsgivaren betalade dem.

Kommuner

Frivillig brandkår

Kommunen kan fungera som ställföreträdande betalare t.ex. när den betalar jourersättning och andra vederlag för arbete till brandmän inom en frivillig brandkår.

En förening som bedriver frivillig brandkårsverksamhet fungerar som brandmännens arbetsgivare, men av praktiska skäl är löneutbetalningen oftast ordnad så att brandmännens arvoden betalas av kommunen. Därför bestäms de frivilliga brandkåristernas pensionsskydd inte enligt KomPL, utan enligt ArPL.

Personliga assistenter för handikappade personer

Kommunen kan fungera som ställföreträdande betalare också när den betalar lönen direkt till en gravt handikappad persons personliga assistent, som inte arbetar i anställningsförhållande till kommunen.

Vederlag som betalas till en handikappad persons hjälpare är i allmänhet pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Handikappade har rätt att få stöd från kommunen för avlöningen av en personlig hjälpare. Stödet grundar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Den handikappade väljer och anställer själv sin personliga hjälpare och är dennes arbetsgivare. Han eller hon är således också skyldig att ordna pensionsskydd för hjälparen. Kommunen betalar den handikappade ersättning för de kostnader som föranleds av hjälparen, i vilka även ingår de avgifter och ersättningar som arbetsgivaren enligt lag skall betala. Sådana ersättningsgilla avgifter är bland annat arbetspensionsförsäkringsavgifterna.

I praktiken kan kommunen betala det stöd den beviljat direkt till hjälparen som ett vårdarvode och innehålla skatt och betala socialskyddsavgiften på arvodet. Detta påverkar emellertid inte den handikappades ställning som hjälparens arbetsgivare. Kommunen betraktas som ställföreträdande lönebetalare.

Även en familjemedlem till den handikappade kan vara en sådan personlig hjälpare som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Han eller hon står också i ett anställningsförhållande till den handikappade eller den handikappades förmyndare, om det har ingåtts ett arbetsavtal.

Tolktjänster för hörselskadade

Vilken arbetspensionslag som ska tillämpas på tolkens arbete beror på hos vem arbetstagaren (tolken) är anställd och om arbetstagaren och anställningsförhållandet uppfyller kraven för att omfattas av den arbetspensionslag som gäller anställda hos arbetsgivaren i fråga. Teckenspråkstolkar kan således omfattas av StaPL, KomPL eller ArPL. En tolk kan också omfattas av FöPL.

Enligt lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen bland annat ordna tolktjänst för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

I praktiken kan kommunen fullgöra denna skyldighet genom att anställa en tolk, köpa tjänster av en tolk eller en tolkförmedling eller genom att betala den hörselskadade ersättning för skäliga kostnader för anlitande av tolk. Den hörselskadade kan också själv anställa en tolk som hjälpare eller köpa tolktjänster av en tolkförmedling.

För gravt handikappade är tolktjänsterna avgiftsfria. Som gravt handikappade betraktas personer som är svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade eller personer med talskada.

Ansvaret för att ordna tolktjänster för handikappade övergick från kommunerna till FPA 1.9.2010. Klienternas rättighet att anlita tolk ändras inte i samband med överföringen.

Enligt ett beslut av försäkringsdomstolen 4.9.2003 (5089/2001) kunde föräldrarna till en minderårig hörselskadad person dock inte betraktas som arbetsgivare till en person som verkade som den hörselskadades tolk och lärare. I detta fall kunde kommunen inte fungera som ställföreträdande betalare av lönen, eftersom det inte fanns en sådan instans som kunde betraktas som arbetsgivare, på vars vägnar kommunen kunde ha betalat lönen.

Även besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (dåvarande pensionsnämnden) gav hösten 2004 ett beslut enligt vilket en myndig hörselskadad person inte betraktades som arbetsgivare till en person som fungerat som hans tolk. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden motiverade sitt avgörande med att den hörselskadade enligt annan lagstiftning hade rätt att få tolktjänsterna avgiftsfritt och sålunda inte var skyldig att betala lön till tolken. Kommunen kunde således inte fungera som ställföreträdande betalare i fråga om den hörselskadades skyldighet att betala lön.

Betjäningsavgifter och penninggåvor av allmänheten

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten inkluderar sådana betjäningsavgifter och penninggåvor som är vederlag för arbete enligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Serviceavgifterna och penningsgåvorna (s.k. dricks) bildar en del av en restaurangportiers totala inkomst. Portierer har enligt etablerad praxis ansetts stå i ett anställningsförhållande till restaurangägaren.

Missionärer kan ha ett särskilt ”stödkonto”, dit allmänheten kan skänka medel som missionären kan använda. Evangelister och predikanter kan arbeta som anställda och deras lön kan bestå av frivilliga gåvor från församlingsmedlemmarna. Även sådant vederlag för arbete som består av dylika frivilliga gåvor är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Också inom vissa andra branscher, såsom restaurangbranschen, hör det till arbetets karaktär att personalen kan få penninggåvor av kunderna. Även servitörer som får betjäningsavgifter har vedertaget ansetts stå i anställningsförhållande till restaurangägaren.

Betjäningsavgifter och drickspengar som allmänheten betalar beaktas som pensionsgrundande inkomst till samma belopp som i den senast verkställda beskattningen, om annan utredning inte företes. En arbetstagare som får betjäningsavgifter av allmänheten ska meddela det till arbetsgivaren, som i sin tur skall meddela det betjäningsavgiftsbelopp som ligger till grund för skatten till pensionsanstalten. Utgående från beloppet tar arbetsgivaren månatligen ut arbetstagares pensionsavgift av arbetstagaren.

Mera

Om det vid beskattningen görs avvikelser från de angivna inkomstbeloppen, kan den pensionsgrundande arbetsinkomsten justeras till det belopp som fastställts vid beskattningen, om de uppgifter som lämnats för beskattningen kan anses vara tillförlitligare än de som lämnats till arbetsgivaren. Enligt försäkringsdomstolens beslut har man dock inte kunnat göra så när personen har beskattats enligt uppskattning.

Kompletteringsdagpenning från sjukkassa eller arbetsplatskassa

Kompletteringsdagpenning är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Det är ett sätt att betala lön för sjukdomstid. Kompletteringsdagpenning är inte en socialförsäkringsförmån, utan det är fråga om att arbetsgivaren sköter sin skyldighet att betala lön för sjukdomstid på detta sätt.

Om arbetsplatskassan samtidigt betalar också dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, betraktas endast den del (skillnaden) som betalas som kompletterande dagpenning som pensionsgrundande arbetsinkomst. Den del som betalats som sjukdagpenning ger rätt till pension på basis av den förmånsgrundande inkomsten.

Mera

I kollektivavtal kan till exempel avtalas om att lön för sjukdomstid eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet betalas i form av kompletteringsdagpenning genom en till arbetsgivarens verksamhet knuten arbetsplatskassa.  Kassan betalar kompletteringsdagpenning under den tid som bestäms i stadgarna. Den motsvarar i allmänhet den tid för vilken lön för sjukdomstid skall betalas enligt kollektivavtalet. Kompletterande dagpenning betalas i sådana fall i stället för lagstadgad lön eller lön enligt kollektivavtal eller annat avtal och är alltså vederlag för arbete.
Medlemmarna i en sjukkassa är vanligtvis personer som är anställda hos en viss arbetsgivare eller som ingår i en viss yrkesgrupp. Till sina medlemmar betalar kassorna lagstadgade sjukförsäkringsförmåner och tilläggsförmåner som kompletterar dem, eller endast tilläggsförmåner.

Stöd för privat vård av barn från FPA

Stöd för privat vård av barn är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn betalas stöd för privat vård av barn direkt till en privat dagvårdsproducent som föräldern väljer för att ordna privat dagvård för sitt barn.

Dagvårdsproducenten kan vara en familjedagvårdare som verkar som företagare, ett daghem eller en person med vilken en stödberättigad förälder har ingått ett skriftligt arbetsavtal om dagvård för minst en månad.

FPA kan betala vårdpenning och inkomstrelaterat vårdtillägg direkt till en privat dagvårdsproducent som barnets föräldrar har valt, och dessa betalningar kan betraktas som lön i arbetsavtalslagens bemärkelse som familjen har betalat vårdproducenten.

Som den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en anställd dagvårdare betraktas det sammanlagda beloppet av det stöd för privat vård som FPA betalar direkt till dagvårdaren och den lön som familjen eventuellt också betalar till dagvårdaren.

Om vårdarens lön enligt avtal betalas så att en del av den består av stöd för privat vård av barn och ett kommunalt tillägg, betraktas även det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst, även om kommunen betalar det direkt till den anställda. Det kommunala tillägget kan betalas av kommunen direkt eller via FPA.

När dagvårdaren arbetar som anställd kan stödet för privat vård på grund av sin natur betraktas som i arbetsavtalslagen avsedd lön, som familjen betalar till vårdproducenten, men som tekniskt betalas genom FPA.

FPA betalar stödet för privat vård direkt till den anställda dagvårdaren och innehåller förskottsskatten på stödet. Den familj som anställt dagvårdaren innehåller förskottsskatten på den del av lönen som familjen betalar och betalar i egenskap av arbetsgivare socialskyddsavgifterna för hela lönesumman, också för den andel av stödet som FPA betalat. Familjen betalar socialförsäkringsavgifterna för hela lönen, även stödet från FPA, i egenskap av arbetsgivare.

FPA innehåller inte arbetstagarens andel av pensionsavgiften från det stöd som den betalar ut. Arbetsgivarfamiljen ansvarar för arbetspensionsförsäkringsavgiften för både den lön som den själv betalar och för det stöd som Folkpensionsanstalten betalar.

Om familjen betalar lön till dagvårdaren utöver stödet, innehålls också arbetstagarens andel av avgiften till den del som bestäms enligt stödet från denna lön. Om vårdarens lön enbart består av stödet från FPA, kan arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift inte tas ut av arbetstagaren, eftersom FPA inte har rätt att ta ut den. Då bekostar arbetsgivarföräldern hela pensionsförsäkringsavgiften. Arbetstagares arbetspensionsavgift innehålls på motsvarande sätt också för kommunalt tillägg, som kommunen själv eller FPA betalar.

Mera

Stöd för privat vård kan också betalas direkt till en familjedagvårdare som arbetar som företagare. Då ska vårdaren teckna en FöPL-försäkring för sig själv, om förutsättningarna för försäkring finns.
Hemvårdsstöd som betalas till en förälder som själv sköter sitt barn är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Under vissa förutsättningar kan föräldern emellertid tjäna in pension för den tid han eller hon sköter barn under 3 år.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.2.2019 – tills vidarePublicerat 16.4.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Språkdräkten har preciserats för att överensstämma med gällande lagstiftning

Vederlag för arbete är pensionsgrundande arbetsinkomst också när det betalas av en ställföreträdande betalare i stället för arbetsgivaren.

Ställföreträdande betalare är i allmänhet

 • utsökningsbyråer
 • kommuner
 • städer
 • Folkpensionsanstalten
 • närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)
 • konkursbon
 • arbetsgivarens borgensman
 • arbetsgivarens borgenär
 • eller annan betalare.

I en situation med ställföreträdande betalare finns det en arbetsgivare, som är skyldig att betala vederlaget för arbetet och för vilkens räkning den ställföreträdande betalaren betalar vederlaget. Om det inte finns någon som har skyldighet att betala lön i egenskap av arbetsgivare, kan det inte heller finnas någon ställföreträdande betalare. Då handlar det inte om en prestation som betalas på grundval av en anställning, och betalningen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Den ställföreträdande utbetalaren är inte arbetsgivaren.

Mera

Exempel

På grund av nedsatt arbetsförmåga får arbetstagaren under pågående anställning rätt till ersättning enligt trafikförsäkringslagen, som trafikförsäkringsbolaget börjar betala som en månatlig ersättning. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att arbetstagarens lön minskas med ett belopp som motsvarar den ersättning som försäkringsbolaget betalar. I detta fall fungerar inte försäkringsbolaget som ställföreträdande betalare, utan bolaget betalar ersättning enligt trafikförsäkringslagen. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön endast till den del som avtalats som vederlag för arbetet. Endast lön som har betalats på grundval av arbetsgivarens betalningsskyldighet är i sådana fall pensionsgrundande arbetsinkomst.

Konkursbo som ställföreträdande betalare

Lönefordran som uppstått före konkursen

En lönefordran som har uppstått före konkursen och som betalas av konkursboet är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Lön som har uteblivit på grund av arbetsgivarens insolvens är pensionsgrundande arbetsinkomst, om lönefordran har styrkts på ett tillförlitligt sätt. Det kan grunda sig på t.ex. en konkursdom eller fördelningslängd som domstolen fastställt. En förutsättning är att fordran har blivit godkänd vid konkursförfarandet, dvs. har inte ogillats, lämnats utan prövning eller bestridits.

Om konkursen förfaller i brist på medel, bekräftas fordran inte vid konkursförfarande. Då ska annat tillförlitligt bevis på lönefordran läggas fram för att den ska kunna beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Vid arbetsgivarens konkurs eller annan insolvens betalas fordringar som grundar sig på arbetstagarens anställning ofta ur lönegarantisystemet.

Lönefordran som uppstått efter att konkursen inletts

Även lönefordringar som uppstått efter att konkursen inletts och som konkursboet betalar som arbetsgivare är pensionsgrundande arbetsinkomst. Ett konkursbo kan fungera som arbetsgivare, om det konkursdrabbade företagets verksamhet fortsätter i konkursboets regi.

Mera

Lönefordringar som uppstår efter att konkursen inletts ingår i allmänhet i konkursboets massaskulder, som betalas ur konkursboets medel efter panter. Med massaskulder avses konkursboets skulder, inte det konkursdrabbade företagets skulder. Lönefordringarna i fråga omfattas inte av konkursdomen, och därför ska någon annan tillförlitlig utredning om dem läggas fram som verifikation på ett anställningsförhållande till konkursboet. Som en sådan utredning betraktas till exempel en utredning som boförvaltaren gett, en lönespecifikation eller skatteuppgifter.

Lönegaranti

Vederlag för arbete som betalas genom lönegarantin är pensionsgrundande arbetsinkomst. Som pensionsgrundande arbetsinkomst beaktas endast den del av lönegarantibeloppet som är vederlag för arbete.

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarnas fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet i händelse av arbetsgivarens konkurs eller annan insolvens.

Lönegarantimyndigheten betalar lönen eller vederlaget som ställföreträdande betalare i stället för arbetsgivaren. Lönegarantifordringarna betalas minskade med arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Lönegarantin ombesörjs av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). NTM-centralen i Nyland sköter centraliserat alla lönegarantiärenden i Finland.

Det belopp som ska räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst kan emellertid vara större än det belopp som betalats enligt lönegarantin, eftersom endast sådana lönefordringar som förfallit tidigast tre månader innan ansökan om lönegaranti lämnades in kan betalas enligt lönegarantilagen. Lön som uteblivit på grund av arbetsgivarens insolvens beaktas i sin helhet som pensionsgrundande arbetsinkomst, om tillförlitliga bevis på fordran har fåtts till exempel i konkursdomen.

Genom lönegarantin kan det utöver lön, semesterersättning eller provisioner betalas t.ex. kostnadsersättningar och lön för väntetid, som inte är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Inom lönegarantin görs ofta avdrag för arbetstagarens arbetspensionsavgift från hela den summa som betalas som lönegaranti, även från sådana lönedelar som inte är pensionsgrundande arbetsinkomst och från vilka avdraget för arbetstagarens avgift inte skulle göras om arbetsgivaren betalade dem.

Kommunen som ställföreträdande betalare

Frivillig brandkår

Kommunen kan fungera som ställföreträdande betalare t.ex. när den betalar jourersättning och andra vederlag för arbete till brandmän inom en frivillig brandkår.

En förening som bedriver frivillig brandkårsverksamhet fungerar som brandmännens arbetsgivare, men av praktiska skäl är löneutbetalningen oftast ordnad så att brandmännens arvoden betalas av kommunen. Därför bestäms de frivilliga brandkåristernas pensionsskydd inte enligt OffPL, utan enligt ArPL.

Personliga assistenter för handikappade personer

Kommunen kan fungera som ställföreträdande betalare också när den betalar lönen direkt till en gravt handikappad persons personliga assistent, som inte arbetar i anställningsförhållande till kommunen.

Vederlag som betalas till en handikappad persons assistent är i allmänhet pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Personer med handikapp har rätt att få stöd från kommunen för avlöningen av en personlig assistent. Stödet grundar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Den handikappade väljer och anställer själv sin personliga assistent och är dennes arbetsgivare. Han eller hon är således också skyldig att ordna pensionsskydd för assistenten. Kommunen betalar den handikappade ersättning för de kostnader som föranleds av assistenten, i vilka även ingår de avgifter och ersättningar som arbetsgivaren enligt lag ska betala. Sådana ersättningsgilla avgifter är bland annat arbetspensionsförsäkringsavgifterna.

I praktiken kan kommunen betala det stöd den beviljat direkt till assistenten som ett vårdarvode och innehålla skatt och betala socialskyddsavgiften på arvodet. Detta påverkar emellertid inte den handikappades ställning som assistentens arbetsgivare. Kommunen betraktas som ställföreträdande lönebetalare.

Även en familjemedlem till den handikappade kan vara en sådan personlig assistent som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Han eller hon står också i ett anställningsförhållande till den handikappade eller den handikappades förmyndare, om det har ingåtts ett arbetsavtal.

Tolktjänster för hörselskadade

Vilken arbetspensionslag som ska tillämpas på tolkens arbete beror på hos vem arbetstagaren (tolken) är anställd och om arbetstagaren och anställningsförhållandet uppfyller kraven för att omfattas av den arbetspensionslag som gäller anställda hos arbetsgivaren i fråga. Teckenspråkstolkar kan således omfattas av OffPL, ArPL eller FöPL.

Ansvaret för att ordna tolktjänster för handikappade personer övergick från kommunerna till FPA 1.9.2010. Enligt lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen bland annat ordna tolktjänst för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Enligt lagen om grundläggande utbildning ansvarar kommunen för att ordna med tolktjänst.

Enligt ett beslut av försäkringsdomstolen 4.9.2003 (5089/2001) kunde föräldrarna till en minderårig hörselskadad person dock inte betraktas som arbetsgivare till en person som verkade som den hörselskadades tolk och lärare. I detta fall kunde kommunen inte fungera som ställföreträdande betalare av lönen, eftersom det inte fanns en sådan instans som kunde betraktas som arbetsgivare, på vars vägnar kommunen kunde ha betalat lönen.

Även besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (dåvarande pensionsnämnden) gav hösten 2004 ett beslut enligt vilket en myndig hörselskadad person inte betraktades som arbetsgivare till en person som fungerat som hans tolk. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden motiverade sitt avgörande med att den hörselskadade enligt annan lagstiftning hade rätt att få tolktjänsterna avgiftsfritt och sålunda inte var skyldig att betala lön till tolken. Kommunen kunde således inte fungera som ställföreträdande betalare i fråga om den hörselskadades skyldighet att betala lön.

Betjäningsavgifter och penninggåvor från allmänheten är pensionsgrundande arbetsinkomst

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten inkluderar sådana betjäningsavgifter och penninggåvor som är vederlag för arbete enligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Betjäningsavgifterna och penninggåvorna (s.k. dricks) bildar en del av en restaurangportiers totala inkomst. Portierer har enligt etablerad praxis ansetts stå i ett anställningsförhållande till restaurangägaren.

Missionärer kan ha ett särskilt ”stödkonto”, dit allmänheten kan skänka medel som missionären kan använda. Evangelister och predikanter kan arbeta som anställda och deras lön kan bestå av frivilliga gåvor från församlingsmedlemmarna. Även sådant vederlag för arbete som består av dylika frivilliga gåvor är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Också inom vissa andra branscher, såsom restaurangbranschen, hör det till arbetets karaktär att personalen kan få penninggåvor av kunderna. Även servitörer som får betjäningsavgifter har vedertaget ansetts stå i anställningsförhållande till restaurangägaren.

Betjäningsavgifter och drickspengar som allmänheten betalar beaktas som pensionsgrundande inkomst till samma belopp som i den senast verkställda beskattningen, om annan utredning inte företes. En arbetstagare som får betjäningsavgifter av allmänheten ska meddela det till arbetsgivaren, som i sin tur skall meddela det betjäningsavgiftsbelopp som ligger till grund för skatten till pensionsanstalten. Utgående från beloppet tar arbetsgivaren månatligen ut arbetstagares pensionsavgift av arbetstagaren.

Kunden kan tänkas betala den för personalen avsedda betjäningsavgiften också med ett betalkort. Då debiteras betjäningsavgiften av kunden i samband med att det egentliga köpet faktureras och pengarna kommer in på arbetsgivarföretagets bankkonto. Arbetsgivaren redovisar dem i sin tur senare till arbetstagaren. Betjäningsavgifter, som är vederlag för arbete, är pensionsgrundande arbetsinkomst oberoende av på vilket sätt de betalas till arbetstagaren.

Mera

Om det vid beskattningen görs avvikelser från de angivna inkomstbeloppen, kan den pensionsgrundande arbetsinkomsten justeras till det belopp som fastställts vid beskattningen, om de uppgifter som lämnats för beskattningen kan anses vara tillförlitligare än de som lämnats till arbetsgivaren. Enligt försäkringsdomstolens beslut har man dock inte kunnat göra så när personen har beskattats enligt uppskattning.

Kompletteringsdagpenning från sjukkassa eller arbetsplatskassa är lön för sjukdomstid som betalats av en ställföreträdande betalare

Kompletteringsdagpenning är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Det är ett sätt att betala lön för sjukdomstid. Kompletteringsdagpenning är inte en socialförsäkringsförmån, utan det är fråga om att arbetsgivaren sköter sin skyldighet att betala lön för sjukdomstid på detta sätt.

Om arbetsplatskassan samtidigt betalar också dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, betraktas endast den del (skillnaden) som betalas som kompletterande dagpenning som pensionsgrundande arbetsinkomst. Den del som betalats som sjukdagpenning ger rätt till pension på basis av den förmånsgrundande inkomsten.

Mera

I kollektivavtal kan det till exempel avtalas om att lön för sjukdomstid eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet betalas i form av kompletteringsdagpenning genom en till arbetsgivarens verksamhet knuten arbetsplatskassa. Kassan betalar kompletteringsdagpenning under den tid som bestäms i stadgarna. Den motsvarar i allmänhet den tid för vilken lön för sjukdomstid ska betalas enligt kollektivavtalet. Kompletterande dagpenning betalas i sådana fall i stället för lagstadgad lön eller lön enligt kollektivavtal eller annat avtal och är alltså vederlag för arbete.

Medlemmarna i en sjukkassa är vanligtvis personer som är anställda hos en viss arbetsgivare eller som ingår i en viss yrkesgrupp. Till sina medlemmar betalar kassorna lagstadgade sjukförsäkringsförmåner och tilläggsförmåner som kompletterar dem, eller endast tilläggsförmåner.

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn betalas stöd för privat vård av barn direkt till en privat dagvårdsproducent som föräldern väljer för att ordna privat dagvård för sitt barn.

Dagvårdsproducenten kan vara en familjedagvårdare som verkar som företagare, ett daghem eller en person med vilken en stödberättigad förälder har ingått ett skriftligt arbetsavtal om dagvård för minst en månad.

FPA kan betala vårdpenning och inkomstrelaterat vårdtillägg direkt till en privat dagvårdsproducent som barnets föräldrar har valt, och dessa betalningar kan betraktas som lön i arbetsavtalslagens bemärkelse som familjen har betalat vårdproducenten.

Som den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en anställd dagvårdare betraktas det sammanlagda beloppet av det stöd för privat vård som FPA betalar direkt till dagvårdaren och den lön som familjen eventuellt också betalar till dagvårdaren.

Om vårdarens lön enligt avtal betalas så att en del av den består av stöd för privat vård av barn och ett kommunalt tillägg, betraktas även det kommunala tillägget som pensionsgrundande arbetsinkomst, även om kommunen betalar det direkt till den anställda. Det kommunala tillägget kan betalas av kommunen direkt eller via FPA.

När dagvårdaren arbetar som anställd kan stödet för privat vård på grund av sin natur betraktas som i arbetsavtalslagen avsedd lön, som familjen betalar till vårdproducenten, men som tekniskt betalas genom FPA.

FPA betalar stödet för privat vård direkt till den anställda dagvårdaren och innehåller förskottsskatten på stödet. Den familj som anställt dagvårdaren innehåller förskottsskatten på den del av lönen som familjen betalar. Familjen betalar socialförsäkringsavgifterna för hela lönen, även stödet från FPA, i egenskap av arbetsgivare.

FPA innehåller inte arbetstagarens andel av pensionsavgiften från det stöd som den betalar ut. Arbetsgivarfamiljen ansvarar för arbetspensionsförsäkringsavgiften för både den lön som den själv betalar och för det stöd som Folkpensionsanstalten betalar.

Om familjen utöver stödet betalar lön till vårdaren, ska också arbetstagaravgiften som bestäms enligt stödet tas ut från denna lön. Om vårdarens lön enbart utgörs av FPA-stödet, kan arbetstagarens arbetspensionsavgift inte tas ut av arbetstagaren, eftersom FPA inte har rätt att ta ut den. Då måste föräldern som arbetsgivare bekosta hela pensionsförsäkringsavgiften. Arbetstagarens arbetspensionsavgift ska tas ut på motsvarande sätt också i fråga om det kommunala tillägget, som kan betalas av FPA eller kommunen.

Mera

Stöd för privat vård av barn kan också betalas direkt till en familjedagvårdare som är företagare. Familjedagvårdaren måste teckna en FöPL-försäkring, om kriterierna för försäkring uppfylls.

Stöd för hemvård av barn som betalas till en förälder som själv sköter barnet är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Under vissa förutsättningar kan föräldern dock tjäna in pension under den tid hen vårdar ett barn under 3 år.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 21.5.2019 – tills vidarePublicerat 3.6.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med att ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern enligt 7 a § i semesterlagen inte är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Pensionsgrundande arbetsinkomst är:

 • semesterlön
 • semesterersättning (se undantag)
 • ersättning för outtagen sparad ledighet
 • semesterpenning
 • semesterpremie
 • semesterpeng
 • förhöjning av semesterlön och
 • annan motsvarande förmån.

Semesterlön är pensionsgrundande arbetsinkomst

Lön som betalas för semestertid är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Det gäller även när arbetsgivaren går i pension genast efter semestern eller när en anställning upphör så att arbetstagaren har semester i slutet av uppsägningstiden.

Semesterersättning

Semesterersättningen räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst, oberoende av om den betalas medan anställningen pågår eller när den upphör.

Semesterersättningen är pensionsgrundande arbetsinkomst till det belopp som bestämts i lag eller kollektivavtal.

Om semesterersättningen överstiger det belopp som den uppgår till enligt lagen eller kollektivavtalet och om den överskjutande delen inte kan tolkas som vederlag för arbete, är det fråga om en post som har karaktären av skadestånd, som inte räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

mera

Semesterersättning betalas till arbetstagare som arbetar så få dagar eller en så kort tid att han eller hon av den anledningen inte tjänar in en enda full semesterkvalifikationsmånad eller när endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader.

När anställningen upphör har arbetstagaren rätt att få semesterersättning i stället för semester för den tid då han eller hon före anställningens sista dag inte har fått semester eller semesterersättning.

Före år 2005 beaktades semesterersättning som betalades när anställningen upphörde endast i pension som beviljades enligt KAPL. Semesterersättning som betalas när anställningen fortsätter hade redan tidigare varit pensionsgrundande arbetsinkomst enligt alla arbetspensionslagar. Semesterersättning som betalas när anställningen upphör beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, om det arbetsrättsliga anställningsförhållandet upphör tidigast 1.1.2005. Vid tillämpning av KAPL beaktas dock också semesterersättning som betalats när anställningen upphört även i fråga om anställningar som upphört före år 2005.

Semesterersättning för uppsägningstid

Arbetstagaren tjänar in semester också för uppsägningstiden och kan ha rätt till semesterersättning för uppsägningstiden. Semesterersättningen räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst till den del som den hänför sig till den semesterrätt som arbetstagaren har tjänat in under uppsägningstiden.

Uppsägningstidens lön beaktas inte i den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en längre tid än den maximitid som anges i arbetsavtalslagen, dvs.sex månader, om arbetstagaren de facto inte arbetar under uppsägningstiden. Semesterersättningar beaktas således inte heller till den del som de gäller semester som tjänats in för en längre tid än sex månader.

Mera

Exempel: Arbetstagaren sägs upp med 10 månaders uppsägningstid och han tjänar in semesterrätt för hela denna tid. Semesterersättningen betalas när anställningen upphör. Om arbetstagaren arbetar under hela denna 10 månaders tid, hör både den lön som betalas för denna tid och den semesterersättning som tjänats in för samma tid och som betalas när anställningen upphör, till de pensionsgrundande arbetsinkomsterna.

Semesterersättning för permitteringstid

Arbetstagare som är permitterade så att de inte är i arbete under semestern kan få rätt till semesterersättning för de 30 första permitteringsdagarna. En sådan semesterersättning är pensionsgrundande arbetsinkomst till det belopp som det bestäms till enligt semesterlagen (7 § i semesterlagen).

Som pensionsgrundande arbetsinkomst betraktas inte ersättning som motsvarar lön för uppsägningstid och som permitterade arbetstagare som sägs upp har rätt till (5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen). Semesterersättning som bestäms enligt den räknas inte heller med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Semesterersättning till verkställande direktör

Semesterlagen tillämpas inte på en verkställande direktör, eftersom han eller hon inte arbetar i ett anställningsförhållande. En verkställande direktör har således inte semesterrätt som baserar sig på lag och inte heller rätt till lön för semestertid, semesterpenning eller ersättning för outtagen semester, om det inte uttryckligen avtalats om detta i direktörsavtalet.

Om den verkställande direktören och det bolag han eller hon företräder har avtalat om rätt till semester samt löneförmåner och ersättningar i anslutning till detta, räknas dessa förmåner som pensionsgrundande arbetsinkomster på samma grunder som för arbetstagare i anställningsförhållande.

Ersättning för outtagen sparad ledighet är pensionsgrundande arbetsinkomst

Även ersättning som betalas för sparad ledighet, som ännu inte tagits ut när anställningen upphör, räknas med i de pensionsgrundande arbetsinkomsterna.

Mera

Med sparad ledighet avses sådan ledighet som arbetstagaren i enlighet med semesterlagen eller bestämmelserna i kollektivavtalet har sparat av sin rätt till semester eller rätt till semesterpenning eller motsvarande förmån.

Sparad ledighet är semester till sin natur. När anställningen upphör ersätts outtagen sparad ledighet på det sätt som bestäms i semesterlagen även i fråga om annan semesterersättning. Det är således fråga om ett belopp som jämställs med semesterersättning, som betalas när anställningen upphör.

Semesterpenning och motsvarande prestationer är pensionsgrundande arbetsinkomst

Semesterpenningen eller motsvarande ersättning är vederlag för arbete enligt arbetsavtalet och den räknas med i de pensionsgrundande arbetsinkomsterna också när den betalas då anställningen upphör.

Semesterpenningen är en förmån som grundar sig på kollektivavtal. I de olika branschernas kollektivavtal kan en förmån som motsvarar semesterpenning gå under benämningen semesterpremie, semesterpeng och semesterlöneförhöjning.

Ersättning som betalas för extra lediga dagar som kompletterar semestern enligt 7 a § i semesterlagen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst

Ersättning som betalas för extra lediga dagar som kompletterar semestern enligt 7 a § i semesterlagen är inte vederlag för arbete och räknas inte med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

Bakom 7 a § i semesterlagen finns EU-lagstiftning som tryggar arbetstagare rätten till 4 veckors avlönad semester också när arbetstagaren av en sådan orsak som nämns i lagen har varit frånvarande från arbetet mer än 75 dagar under ett kvalifikationsår så att arbetstagaren inte har tjänat in 4 veckors semester. Enligt regeringens proposition (RP 219/2018 rd) är de extra lediga dagar som kompletterar semestern inte sådan semester som avses i semesterlagen och inte heller tid som likställs med arbetad tid enligt lagen. Under de extra lediga dagarna intjänas inte heller ny semester. Enligt regeringspropositionen är det fråga om extra lediga dagar som föreskrivs i syfte att fullgöra skyldigheter som följer av arbetstidsdirektivet. För de extra lediga dagarna har arbetstagaren rätt till normal ersättning som motsvarar den ordinarie eller genomsnittliga lön som arbetstagaren får under arbetad tid. Enligt propositionen är ersättningen för de extra lediga dagarna inte semesterlön, utan en särskild ersättningstyp. De extra lediga dagarna som kompletterar semestern, är inte  semester och ska därmed hanteras på annat sätt, och det ska framgå av semesterbokföringen om det är fråga om semesterdagar eller extra lediga dagar. I semesterbokföringen ska arbetsgivaren särredovisa semestern/semesterlönen och de extra lediga dagarna/ersättningen för dem.

Med beaktande av ordalydelsen i semesterlagen och lagens förarbeten samt att pensionsgrundande arbetsinkomst i princip är vederlag för arbete, är ersättningen för extra lediga dagar som kompletterar semestern en sådan prestation som hänför sig till anställningen men som inte betraktas som vederlag för arbete och som inte medräknas i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Det innebär att semesterlönen för semestertiden och ersättningen för extra lediga dagar som kompletterar semestern behandlas på olika sätt vid tillämpningen av arbetspensionslagarna.

 

    

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Resultatpremie

Resultatpremier är pensionsgrundande arbetsinkomst. Resultatpremier är vederlag för arbete.

Med resultatpremie avses en belöning som arbetsgivaren betalar

 • i en annan form än som aktier och
 • och där premien baserar sig på att (resultat)mål baserade på ekonomiska eller operativa indikatorer för arbetsgivarföretagets eller ett annat till samma koncern hörande företags egen verksamhet uppnås.

Resultatpremiens belopp är inte direkt knutet till den enskilda arbetstagarens arbete.
Beloppet kan bestämmas utgående från t.ex.

 • arbetstagargruppers
 • arbetsenheters
 • hela företagets eller
 • koncernens resultat.

Resultatpremier är till exempel:

 • bonus som betalas till olika grupper
 • tantiem som betalas på basis av företagets årliga vinst
 • produktionspremie.

 

Mera

Ett resultatpremiesystem är ett incitamentsystem som ska sporra personalen till goda arbetsprestationer, samarbete och resultatgivande och kostnadseffektiv verksamhet. Resultatpremiernas storlek bestäms i allmänhet inte genom kollektiv- eller tjänstekollektivavtal, utan de baserar sig på företagens egna premiesystem. I allmänhet är det företagsledningen som beslutar om resultatpremierna.

Arbetsgivaren och arbetstagarna avtalar i förväg om villkoren för resultatpremiesystemet och om de mål som är kriteriet för att premierna ska betalas.

Kriterierna för resultatpremien kan knytas till

 • ekonomiska nyckeltal   
 • mål inom realprocessen
 • utvecklingsmål
 • kombinationer av de ovan nämnda.

Grunden för resultatpremien är att premiesystemets mål uppnås och eventuellt överträffas.

Resultatpremien kan bestämmas utifrån resultatmålen för ett eller flera år. I fråga om kortvariga årsresultatpremier bestäms prestationen på den summa som ska betalas ut enligt de uppnådda målen för en period inom ett år eller för ett helt år. En långsiktig resultatpremie bestäms för sin del på basis av verksamheten under flera år och den betalas efter en viss granskningsperiod.

Resultatpremiens storlek inverkar inte på premiens art. Det är möjligt att resultatpremien är större än personens grundlön. I praktiken har resultatpremierna i allmänhet ett maximibelopp, som beror på arbetstagarens regelmässiga månads- eller årslön.

När utbetalningen av premier grundar sig på drag som är karaktäristiska för ett resultatpremiesystem spelar det ingen roll i vilken form resultatpremien betalas till arbetstagaren (med undantag av aktier).

Om arbetsgivaren utifrån ett belöningssystem ger arbetstagarna aktier utan vederlag, är det inte fråga om en resultatpremie utan en aktiepremie.

Exempel: Ab betalar resultatpremier till arbetstagarna på arbetsenheterna. Resultatpremiens storlek är kopplad till respektive arbetsenhets resultat. Arbetsgivaren har i förväg satt vissa resultatmål (rörelsevinst, budgetmål, intäkter). Om målen överskrids får de anställda en resultatpremien enligt en avtalad procentsats eller penningsumma. Premiens maximibelopp har fastställts i förväg. Maximibeloppet är knutet till personens grundlön. I vilken mån resultatet eller målet uppnås beror klart på enhetens verksamhet och verksamhetens framgång. Detta påverkas av arbetstagarnas arbetsinsats och hur de lyckas i arbetet. Hur arbetstagarna lyckas i sitt arbete beaktas i de individuella grunderna för fördelningen av premierna (resultatansvar, kundintäkter). Premien för en enhet bestäms enligt kriterier som avtalats om i förväg. Den pott som en enhet får fördelas enligt olika grunder mellan personalen inom enheten. Resultatpremierna betalas i alla enheter i samband med löneutbetalningen i mars följande år. Resultatpremierna är vederlag för arbete som beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

 

Bonus 

Bonusar är pensionsgrundande arbetsinkomst när de betalas som vederlag för arbete.

Bonus och bonuspremie är allmänna benämningar för olika slags lönetillägg.

Bonusar kan betalas som individuell bonus eller gruppbonus.

Beloppet av en individuell bonus grundar sig på den enskilda arbetstagarens arbetsinsats. En bonus som betalas till en enskild arbestagare för en god arbetsprestation är vederlag för arbete och bealtas som pensionsgrundande arbetsinkomst. En sådan individuell bonus kan vara t.ex.

 • en extra månadslön
 • provision som bestäms enligt företagets försäljning och betalas till arbetstagaren utöver normal grundlön
 • tantiem, vars storlek beror på företagets årsvinst och som kan betalas utöver den ordinarie lönen till en sådan person i företagets ledning, som tydligast anses ha medverkat till företagets framgång.

Även gruppbonus är vederlag för arbete. Beloppet av en gruppbonus grundar sig på

 • en viss arbetstagargrupps eller alla företagets eller koncernens anställdas arbete och
 • att de har nått de mål som satts i förväg.

En gruppbonus hör i allmänhet till ett belöningssystem som avtalats i förväg, och då kan bonusen också kallas resultatpremie.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.11.2017 – tills vidarePublicerat 5.12.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Punkten Kontantbelopp för betalning av skatt på aktiepremie har preciserats och tydligaregjorts. En rubrik har lagts till i början av anvisningen och rubrikerna omarbetats utan att ändra sakinnehållet.

Det är fråga om aktiepremier, när arbetsgivaren utifrån ett belöningssystem ger arbetstagaren aktier utan vederlag.

Som aktiepremie kan en arbetstagare utan vederlag ges aktier i

 • arbetsgivarbolaget
 • ett annat bolag inom samma koncern
 • ett helt utomstående bolag.

Utgångspunkten är att en aktiepremie är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Utgångspunkten är att en aktiepremie är pensionsgrundande arbetsinkomst.

När är en aktiepremie inte pensionsgrundande arbetsinkomst?

En aktiepremie är inte pensionsgrundande arbetsinkomst när premien uppfyllter kriterierna i ArPL 70 § 3 mom. 5 punkten. När dessa kriterier som avses i bestämmelsen om aktiepremier i ArPL uppfylls betraktas aktiepremien inte som vederlag för arbete.

Som vederlag för arbete betraktas inte premier som ges som en premie som ges i form av sådana aktier i

 • arbetsgivarbolaget
 • ett bolag inom samma koncern eller
 • ett bolag inom en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning

som noteras på en fondbörs som övervakas av myndigheterna eller i form av en placeringsdeposition eller på annat motsvarande sätt, eller helt eller delvis i form av pengar i stället för aktier.

Dessutom förutsätts att värdet på en sådan förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av de aktier som avses i ArPL (börsnoterade aktier i arbetsgivarbolaget, ett koncernbolag eller ett bolag inom motsvarande ekonomisk sammanslutning) utvecklas under en period på minst ett år efter att premien utlovats (innan den ges till arbetstagaren).

Mera

Exempel: Företaget  har ett aktiepremiesystem. Enligt det får personalen en viss mängd av bolagets börsnoterade aktier på grundval att de uppnått vissa på förhand bestämda resultatmål. Resultatmålen har bestämts i samband med att personalen har informerats om aktiepremiesystemet. Aktierna ges till arbetstagarna först ett drygt år efter det att personalen har informerats om möjligheten att få premie. Förmånens värde utvecklas enligt aktiernas värdeutveckling under ett drygt år efter att premien utlovats. Förmåner enligt aktiepremiesystemet är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetstagarna gavs andra än sådana aktier som nämns i ArPL (t.ex. aktier i ett helt utomstående bolag eller aktier som inte börsnoteras), skulle aktiepremien ingå i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Även i det fallet att arbetstagarna får målaktier som avses i akteipremiebestämmelsen i ArPL (t.ex. arbetsgivarbolagets börsnoterade aktier) men premien ges till arbetstagarna innan det har gått ett år från löftet om premien räknas premien med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Bolag som avses i aktiepremiebestämmelsen

Aktiepremiebestämmelsen i ArPL kan endast tillämpas på aktiepremier som ges i form av sådana aktier i 

 • arbetsgivarbolaget
 • ett bolag inom samma koncern eller
 • ett bolag inom en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning

som noteras på en fondbörs som övervakas av myndigheterna eller i form av en placeringsdeposition eller på annat motsvarande sätt, eller helt eller delvis i form av pengar i stället för aktier.

Arbetsgivarbolaget är den andra parten i arbetstagarnas arbetsavtalsförhållande, dvs. arbetsgivaren.

Till samma koncern hör sådana bolag där något bolag (moderbolaget) har bestämmanderätt i förhållande till de övriga bolagen (dotterbolagen).

Mera

Definitionen av en koncern grundar sig på aktiebolagslagen (624/2006) och bokföringslagen (1336/1997). Till en koncern som avses i bokföringslagen kan också höra till exempel registrerade föreningar, andelslag och andra bokföringsskyldiga enheter, där någon enhet har bestämmanderätt i förhållande till de övriga enheterna.  Också en annan liknande helhet, som utgörs av separata samfund och där det mellan delarna råder ett på lagstiftning byggande beroendeförhållande, kan vara en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning som avses i bestämmelsen om aktiepremier i ArPL.

Huruvida det existerar en ekonomisk sammanslutning avgörs från fall till fall. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid bl.a.

 • företagens inbördes ägarrelationer
 • det affärsekonomiska beroendeförhållandet
 • sammanslutningens varaktighet och grad av etablering.

Begreppet ekonomisk sammanslutning tolkas i samband med aktiepremier på samma sätt som i bestämmelsen i om utlämnande av uppgifter i ArPL 203 §.

Notering av aktier i en fondbörs

Aktiepremiebestämmelsen i ArPL kan endast tillämpas på en sådan aktiepremie som ges i form av aktier som noteras på en fondbörs som övervakas av myndigheterna.

Med fondbörs avses ett samfund som skapar och upprätthåller förutsättningar för handel med börsvärdepapper (fondbörsverksamhet). Fondbörsverksamheten i Helsingfors sköts av bolaget Nasdaq OMX. Fondbörsarnas verksamhet övervakas i Finland av Finansinspektionen.

Aktierna kan också noteras på en utländsk fondbörs. Den utländska fondbörsen ska övervakas av någon utländsk myndighet som motsvarar Finansinspektionen i Finland.

Arbetsgivaren ska vid behov lämna en utredning för pensionsanstalten om att börsen övervakas av en utländsk myndighet.

Om aktierna som erhålls som premie inte noteras på någon fondbörs som avses ovan, kan man inte tillämpa aktiepremiebestämmelsen i ArPL. Premien hör i det fallet till den pensionsgrundande arbetsinkomsten, om erhållandet av premien baserar sig på att resultatmålen i samband med företagets eller koncernens verksamhet uppnås.

Löfte om och givande av premie enligt bestämmelsen om aktiepremier och ett års väntetid  

Aktiepremiebestämmelsen i ArPL kan endast tillämpas på en sådan premie där tiden från det att premien utlovats till det att den ges (s.k. väntetid) är minst ett år. Dessutom förutsätts att värdet på premien under väntetiden på ett år bestäms utgående från värdeutvecklingen av aktien i arbetsgivarbolaget eller ett annat bolag som hör till samma koncern eller en liknande ekonomisk sammanslutning som arbetsgivarbolaget.

Väntetiden på minst ett år från löftet om premien till givandet av premien leder till att det slutliga värdet på den förmån som fås inte kan fastställas när premien utlovas. Eftersom det slutliga värdet på förmånen bestäms efter det att premien utlovats på grundval av hur värdet på bolagets aktie utvecklas, kan arbetstagarens arbetsinsats inte anses ha direkt inverkan på förmånens storlek (RP 45/2005).

Tidpunkten för löftet om och givandet av premien och utgången av ett års väntetid fastställts separat från fall till fall utifrån villkoren för belöningssystemet.

Med löfte om premien avses i regel den tidpunkt då arbetstagaren informeras om

 • att ett belöningssystem med vissa villkor införs i företaget och
 • att arbetstagaren omfattas av belöningssystemet.

Löftet om premie förutsätter ett på så sätt individualiserat löfte att löftet kan hänföras till en viss person

Mera

Tidpunkten för löftet kan vara olika för olika personer inom samma belöningssystem. Om personerna enligt villkoren för belöningssystemet kan komma att omfattas av systemet vid olika tidpunkter (t.ex. under en pågående intjäningsperiod), anses löftet ha getts respektive person när hen börjar omfattas av systemet.

I villkoren för belöningssystemet kan det bestämmas att en person ska ge sitt samtycke och på det sättet bekräfta att hen börjar omfattas av systemet. Som tidpunkt för löftet betraktas den tidpunkt då personen enligt villkoren för belöningssystemet på grundval av sitt samtycke börjar omfattas av systemet.

Vid tillämpningen av ArPL anses en belöning ha getts (fåtts) när personen får äganderätt till belöningen.

Äganderätten till aktier övergår till mottagaren i allmänhet när aktierna bokförs i personens namn. Äganderätten kan senast anses ha övergått till mottagaren, när aktierna har bokförts på mottagarens värdeandelskonto.

Aktier som ges som belöningn kan enligt villkoren för belöningssystemet bokföras på personens värdeandelskonto med en överlåtelsebegräning, enligt vilken personen inte får sälja, överlåta, pantsätta eller på något annat sätt bestämma om aktierna på sitt värdeandelskonto under en viss tid. Bortsett från överlåtelsebegränsningen har personen i allmänhet en aktieägares normala rättigheter till aktierna. Helt fritt kan personen bestämma om aktierna först när överlåtelsebegränsningen har gått ut. Överlåtelsebegräsningen uppskjuter inte tidpunkten för givandet av belöningen till den tidpunkt då överlåtelsebegränsningen upphör att gälla.

Ett belöningssystem kan ha ett sådant villkor att personen måste återbörda förmånen, om hens anställning upphör medan överlåtelsebegränsningen gäller. Ett sådant villkor påverkar inte fastställandet av tidpunkten för givandet av belöningen och uppskjuter inte heller tidpunkten för givandet till den tidpunkt då överlåtelsebegränsningen upphör.

Om det efter löftet om premie går minst ett år innan arbetstagaren ges en sådan förmån enligt belöningssystemet, vars värde fastställs på basis av utvecklingen i värdet på aktierna, hör premien inte till de pensionsgrundande arbetsinkomsterna.J

Granskningstiden för ett års väntetid börjar vid den tidpunkt då belöningen utlovas och upphör när belöningen ges.

Mera

Ett företag kan samtidigt ha flera aktiepremiesystem. De anställda kan omfattas av belöningssystem som börjar vid olika tidpunkter. Om ett års väntetid uppfylls mellan löftet om och erhållandet av premien undersöks separat i fråga om varje aktiepremiesystem. I fråga om varje person ska det kontrolleras om det i respektive belöningssystem går minst ett år mellan löftet om och erhållandet av premien, under vilken tid förmånens värde bestäms enligt aktiernas värdeutveckling.

Premie som placeringsdeposition

En premiesom avses i ArPL-bestämmelsen om aktiepremier kan också ges som en placeringsdeposition eller på annat motsvarande sätt.

Om premien ges som en placeringsdeposition, betraktas den inte som vederlag för arbete, om förmånens slutliga värde bestäms enligt värdeutvecklingen av sådana aktier i

 • arbetsgivarbolaget
 • ett bolag inom samma koncern eller
 • ett bolag inom en annan motsvarande ekonomisk sammanslutning

som noteras på en fondbörs som övervakas av myndigheterna under en tid på minst år efter löftet om belöningen.

Mera

Exempel: Den anställda får ett löfte om en placeringsdeposition på ett visst eurobelopp som under förutsättning att vissa resultatmål nås ska betalas ett år efter att premien utlovats. På placeringsdepositionen betalas också avkastning för året, som bestäms enligt ett aktieindex som beskriver värdet av en noterade aktie i ett aktiebolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget. Förmånens värde beror på aktiernas värdeutveckling under minst ett år efter att premien utlovades. Placeringsdepositionen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Kontantprestation i stället för aktier

En premie som avses i ArPL-bestämmelsen om aktiepremier kan betalas helt eller delvis i form av pengar.

En kontantbetalning kan i ett aktiepremiesystem ges i stället för en premie som enligt avtal ska ges i form av

 • aktier
 • en placeringsdeposition
 • på något annat motsvarande sätt. 

Orsaken till att premien betalas kontant kan t.ex. vara att

 • bolaget vid tidpunkten för överlämnandet av aktier inte besitter en tillräcklig mängd av sina egna aktier eller
 • bolaget inte har fattat beslut om att höja aktiekapitalet med anledning av aktiepremiesystemet.

Om värdet på en premie som ges i pengar grundar sig på aktiemarknadens utveckling under minst ett år efter att premien har utlovats till de anställda, hör kontantbetalningen inte till den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Att premien ändras till en kontantbetalning får inte betyda att belöningssystemets faktiska natur ändras. Om det att premien ges i pengar innebär att den de facto kan jämställas t.ex. med en resultatpremie, beaktas premien i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

Exempel: Enligt företagets aktiepremiesystem utlovas ett visst antal aktier i företaget till de anställda efter att vissa resultatmål har uppnåtts. Ett år efter att belöningen utlovades får arbetstagarna emellertid i stället för aktierna en kontantbetalning, som motsvarar aktiernas dåvarande börsvärde. Kontantbetalningen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om kontantbetalningen betalades till den anställda innan det har gått ett år sedan belöningen utlovades, skulle betalningen beaktas i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Kontantbelopp för betalning av skatt på aktiepremie

I samband med aktiepremien kan det till arbetstagarna förutom ett visst antal aktier utlovas även ett kontantbelopp, som betalas till skatteförvaltningen som förskottsinnehållning för att täcka skatten för aktierna.  Här avses en sådan situation som beskrivits i förarbetena till lagen (RP 45/2005 rd, s. 50) där en del av den belöning som i ett aktiepremiesystem skulle ges som aktier i stället ges som kontanter för betalning av skatter. När den andel som betalas kontant för betalning av skatter utgör en del av aktiepremien, påverkar kriterierna för fastställandet av aktiepremien också kontantbetalningen. Om kontantbeloppet för skatterna utgör en del av aktiepremien, betraktas det inte som pensionsgrundande arbetsinkomst, om aktiepremien inte heller beaktas i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Om aktiepremien däremot betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, räknas även beloppet som är avsett till skatt med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

Exempel: Enligt företagets aktiepremiesystem får de anställda en premie av en viss storlek ett drygt år efter att premien utlovades utgående från hur vissa resultatmål uppnåtts. Av premien ges 40 procent i form av företagets aktier och 60 procent i form av pengar. Kontantbetalningen utgör en del av aktiepremien. Kontantbetalningen är avsedd för betalning av skatten på aktiepremien och den betalas in som förskottsinnehållning till skattemyndigheten. Kontantbetalningen som är avsedd till skatter beaktas i den pensionsgrundande arbetsinkomsten på samma grunder som aktiepremien som den baserar sig på. Om aktiepremien (aktiepremiesystemet) uppfyller kriterierna enligt aktiepremiebestämmelsen i ArPL, enligt vilka aktiepremier inte beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, är varken aktierna eller kontantbetalningen pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om det i samband med aktiepremien dessutom betalas en separat kontantsumma till arbetstagarna för betalningen av skatten för aktiepremien, kan aktiepremien och kontantbetalningen för skatter beaktas på olika sätt i den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt ArPL. Även om aktiepremien står utanför den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt ArPL, kan den separata kontantbetalningen avsedd för skatter räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. En kontantbetalning som är avsedd för betalning av skatter räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten, om kontantbetalningen har karaktären av resultatpremie och inte uppfyller ArPL:s kriterier för att betalningen kan betraktas som annat än vederlag för arbete.

 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Personalfonder         

En personalfond är ett belöningssystem för de anställda som baserar sig på företagets framgång. Företagets anställda är i allmänhet medlemmar i personalfonden på grundval av sin anställning. Medlemmarna i personalfonden har rätt till fondens tillgångar.

Företaget betalar in belopp, som grundar sig på mål som har överenskommits på förhand och företagsverksamhetens lönsamhet och effektivitet. En medlem kan ta ut sin fondandel på de villkor som fastställts i lagen och personalfondens stadgar eller lämna kvar sina medel i fonden för vidare placering.

Till personalfonden kan avsättas vinstpremier, resultatpremier och tilläggsdelar till personalfondavsättningar. Resultatpremier som avsätts till en personalfond ska uppfylla kriterierna för personalfondsavsättningar enligt lagen om personalfonder och gälla hela personalen.

Bestämmelser om personalfonder finns i personalfondslagen (934/2010).

Tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare på utländska personalfonder

Med stöd av EU-rätten kan bestämmelserna om personalfonder i ArPL även tillämpas på andra personalfonder och fondavsättningar än sådana som är verksamma i Finland och avses i personalfondslagen. Det förutsätter att

 • den utländska fonden kan jämställas med fonder som avses i personalfondslagen och
 • fondavsättningarna till den utländska fonden kan jämställas med fondavsättningar som avses i personalfondslagen och som bestämmelserna i ArPL tillämpas på.

Till sina centrala egenskaper och verksamhetsprinciper ska fonden motsvara de fonder som avses i personalfondslagen.

Detta bedöms bl.a. utgående från följande:

 • fondens syfte
 • medlemskåren
 • utbetalningen av medel. 

Vid bedömningen om fondavsättningarna motsvarar varandra är det viktigt att

 • betalningen bestäms enligt ett resultat- eller vinstpremiesystem som avtalats på förhand
 • premiesystemet gäller fondens samtliga medlemmar och
 • premiedelen bestäms på lika grunder för alla som omfattas av systemet. 

Situationen bedöms som en helhet.

Mera

I ArPL 70 § hänvisas uttryckligen till personalfondslagen (934/2010). En tolkning enligt ordalydelsen i ArPL innebär att ArPL:s bestämmelser om personalfonder inte kan tillämpas på inbetalningar till annat än personalfonder enligt personalfondslagens tillämpningsområde enligt 3 §. Enligt EU-bestämmelserna (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) ska en inbetalning till en finsk personalfond enligt personalfondslagen och en inbetalning till en motsvarande utländsk fond behandlas lika vid tillämpningen av arbetspensionslagarna, trots ordalydelsen i ArPL.

Belopp som företaget betalat till personalfonden             

Belopp som företaget betalat till personalfonden är inte pensionsgrundande arbetsinkomster till någon del. Det är inte heller tilläggsdelar till personalfondsavsättningar, som har betalats till personalfonden.

Avsättningar till personalfonden är inte pensionsgrundande arbetsinkomst oberoende av om förmånen har betalats till fonden utgående från en vinstpremie eller en resultatpremie.

Andel som tagits ut från personalfonden   

Andelar som tas ut från personalfonden är inte till någon del pensionsgrundande arbetsinkomst. Det spelar ingen roll om de uttagna andelarna grundar sig på vinstpremier eller resultatpremier.

I beskattningen är 80 procent av den uttagna fondandelen skattepliktig inkomst.

Andel som direkt tagits ut kontant

Personalfondens medlem kan ta ut sin andel direkt i kontanter, om det är tillåtet enligt fondens stadgar. Då kommer andelen således inte in i fonden, utan arbetsgivaren betalar den direkt till medlemmen. Enligt personalfondslagen gäller rätten att lyfta andelen kontant både personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar.

Vinstpremieposter som anställda direkt tar ut kontant ur personalfonden beaktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst. I personalfondslagen avsedda personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar, som med stöd av 37 § i personalfondslagen har lyfts kontant i form av en premie som beräknas enligt fondens stadgar, betraktas inte som vederlag för arbete enligt ArPL, förutsatt att det avsatta beloppet har beräknats på grundval av företagets lönsamhet och andra indikatorer som mäter verksamhetens effektivitet.

Andra andelar än sådana som är av vinstpremietyp och som anställda tar ut direkt i kontanter ur personalfonden är vederlag för arbete och beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Sådana fondavsättningar eller tilläggsdelar som grundar sig på resultatavlöning och tagits ut kontant är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

I motiveringen till personalfondslagen nämns att premier som lyfts i kontanter ska fastställas på basis av vinstpremierna i enlighet med de gällande lagarna. Med en sådan premie avses en penningprestation som till väsentliga delar beräknas enligt företagets externa eller interna resultaträkning på rörelseresultatet före avskrivningar eller en post i resultaträkningen som mäter verksamhetens lönsamhet. Vinstpremiens innehåll kan också påverkas av andra faktorer som mäter effektiviteten hos företagets verksamhet, t.ex. vissa intäkter och kostnader och hur man håller leveranstidtabellerna. (RP 44/2010 rd.)

Eftersom kontantuttaget inte får medföra tilläggskostnader för arbetsgivaren, kan arbetstagaren endast få det belopp av vinstpremien som minskats med socialförsäkringsavgifterna, till den del det handlar om pensionsgrundande inkomst.

I beskattningen betraktas kontantuttaget som lön i sin helhet.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Vinstutdelning till de anställda är inte pensionsgrundade arbetsinkomst. Vinstutdelningen är inte vederlag för arbete, eftersom grunden för vinstutdelningen inte är arbete eller uppnående av ett visst mål i arbetet.

I vinstutdelning till personalen är det fråga om att företagets ägare vid bolagsstämman beslutar att nöja sig med mindre utdelning genom att ge en del av vinsten som vinstpremier till hela personalen. Vinstpremierna baserar sig inte på en plan eller ett system som uppgjorts på förhand och det finns inget avtal som på förhand förbinder arbetsgivaren att betala dem.

Poster som enligt bolagsstämmans beslut betalas till arbetstagaren i form av vinstutdelning betraktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Poster som enligt bolagsstämmans beslut betalas till arbetstagaren i form av kontant vinstpremie inte som pensionsgrundande arbetsinkomst, förutsatt att

 • den kontanta vinstpremien betalas till hela personalen
 • den kontanta vinstpremien är inte avsedd att ersätta ett avlöningssystem som förutsätts av kollektivavtal eller arbetsavtal
 • grunderna för att fastställa den kontanta premien följer bestämmelserna i ArPL 70 § 3 mom. 10 punkten och 2 § 2 och 3 punkten i personalfondslagen
 • bolagets fria kapital är större än det sammanlagda beloppet av kontanta vinstpremier och utdelning till aktieägarna som bolagsstämman beslutar om
 • det inte finns ett avtal om utbetalning av vinstpremie som förpliktar arbetsgivaren,
 • ägarna fattar ett bindande beslut om betalning av kontant vinstpremie vid bolagsstämman efter räkenskapsperiodens slut
 • vinstpremien betalas ut efter denna bolagsstämma och
 • ärendet behandlas i enlighet med lagen om samarbete inom företag eller på något annat motsvarande sätt.

Arbetsgivaren ska lämna en tillräcklig utredning till pensionsanstalten, som gör det möjligt att avgöra om den kontanta vinstpremien hör till den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Nedan behandlas några av förutsättningarna för kontant vinstpremie utförligare.

Den kontanta vinstpremien betalas till hela personalen

Vinsten ska i princip delas ut till hela personalen. Med hela personalen avses företagets stadigvarande eller långvariga personal. Beloppet behöver inte vara lika stort för alla.

Utöver den stadigvarande personalen kan företaget kan ha personer som är anställda endast en kort tid, såsom semestervikarier eller arbetstagare som utför kortvariga arbeten. Lagens krav på utbetalning till hela personalen uppfylls, även om den kontanta vinstpremien inte betalas till sommarvikarier och andra arbetstagare med motsvarande korta visstidsanställningar.

Mera

Om det under benämningen kontant vinstpremie betalas en prestation till en begränsad persongrupp eller vissa enskilda anställda (t.ex. nyckelpersoner), som har nått ett visst resultatmål, är det i verkligheten fråga om en prestation av resultatpremietyp och inte om vinstutdelning. En sådan betalning beaktas också som pensionsgrundande arbetsinkomst. Det är inte avgörande vad betalningen kallas, utan att den i verkligheten har karaktären av vederlag för arbete.

Bestämningsgrunderna för kontanta vinstpremier

Bestämningsgrunderna för kontanta vinstpremier ska följa

 • ArPL 70 § 3 mom. 10 punkten och
 • 2 § 2 och 3 punkten i personalfondslagen.

Enligt ArPL 70 § 3 mom. 10 punkten  betraktas personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar enligt personalfondslagen som

 • med stöd av 37 § i personalfondslagen har lyfts kontant i form av en premie som beräknas enligt fondens stadgar och
 • har beräknats på grundval av företagets lönsamhet och andra faktorer som mäter verksamhetens effektivitet.

Mera

Av lagmotiveringen (RP 44/2010, s.55) framgår att det med kontant vinstpremie avses en penningprestation som till väsentliga delar beräknas enligt företagets externa eller interna resultaträkning på rörelseresultatet före avskrivningar eller en post i resultaträkningen som mäter verksamhetens lönsamhet. Vinstpremiens innehåll kan också påverkas av andra faktorer som mäter effektiviteten hos företagets verksamhet, t.ex. vissa intäkter och kostnader och hur man håller leveranstidtabellerna.

Enligt 2 § 2 punkten i personalfondslagen avses med personalfondsavsättning en penningprestation vars maximibelopp bestäms enligt enhetliga principer och enligt det för alla medlemmar i fonden avsedda resultat- eller vinstpremiesystemet i de företag och resultatenheter som omfattas av personalfonden.

Mera

Definitionen av personalfondsavsättningen är vidare än vad vinstpremiesystemet har varit. I personalfondsavsättningen ingår också resultatpremieliknande poster.

Personalfondsavsättningens maximibelopp ska räknas enligt enhetliga grunder för alla som omfattas av systemet. Om det enligt resultatpremiesystemet är möjligt att olika personalgrupper får en prestation som beräknas på samma grunder till olika belopp, kan i personalfondsavsättningen endast inkluderas den andel av premien som beräknas enligt enhetliga principer. (RP 44/2010, s. 20)

Penningbeloppet behöver inte vara lika stort för alla.

Enligt 2 § 3 punkten i personalfondslagen  avses med personalfondsavsättningens tilläggsdel en sådan penningprestation

 • som varje företag eller resultatenhet som omfattas av personalfonden kan besluta om separat och
 • som är avsedd för en viss del av hela personalen vid det företag eller den resultatenhet som fattat beslutet.

Tilläggsdelens maximibelopp under ett år kan vara högst lönesumman under en månad för de medlemmar som får tilläggsdelen eller en månads lön för varje medlem.

Mera

Det föreskrivs inga särskilda krav på tilläggsdelens grunder. Tilläggsdelen ska dock gälla hela personalen på det företag eller den resultatenhet som fattat beslutet. Grunderna för tilläggsdelen får inte heller vara diskriminerande bland de arbetstagare som är berättigade till den, fastän de kan ge upphov till poster med olika stora belopp. (RP 44/2010, s. 21)

I praktiken innebär det att en sådan prestation som bestäms som en personalfondsavsättning eller tilläggsdel enligt personalfondslagen och som betalas som kontant vinstpremie inte är pensionsgrundande arbetsinkomst. Posten ska vara vinstpremie och inte de facto t.ex. resultatpremie.

Beslut om betalning av kontant vinstpremie fattas på bolagsstämman

Beslutsfattandet om vinstutdelning ankommer i ett aktiebolag på bolagsstämman.  Beslutet om betalning av kontanta vinstpremier ska fattas av bolagsstämman för att premien ska kunna stå utanför den pensionsgrundade arbetsinkomsten.

I ett andelslag motsvaras bolagsstämman av andelsstämman.

Mera

Om den operativa ledningen (t.ex. styrelsen) för ett aktiebolag fattar beslut om betalning av kontanta vinstpremier, betraktas premien som en förmån som jämställs med lönen och beaktas i allmänhet som pensionsgrundande arbetsinkomst. Om styrelsen för ett andelslag fattar beslut om betalning av kontanta vinstpremier tyder det på motsvarande sätt på att det är fråga om ett incitamentsystem som har karaktären av en resultatpremie.

I ett personbolag har man inte ansett att det uppkommer en sådan särskild vinst som skulle kunna vara föremål för vinstutdelning på samma sätt som i ett aktiebolag eller i ett andelslag. Därför anses till exempel jämnstora premier som ett kommanditbolag delar ut till hela sin personal och vilkas storlek beror på bolagets resultat för föregående räkenskapsperiod, vara pensionsgrundande arbetsinkomster för arbetstagarna.

Betalning av kontant vinstpremie behandlas enligt lagen om samarbete

För att en kontant vinstpremie ska kunna betraktas som en post som inte ingår i den pensionsgrundande arbetsinkomsten, måste betalningen av den till personalen ha behandlats i enlighet med lagen om samarbete i företag eller på annat motsvarande sätt. Om företaget inte omfattas av den nämnda lagen, betyder det inte att den kontanta vinstpremien betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst bara för att detta kriterium inte uppfylls.

Avsikten med bestämmelsen är att arbetstagarna ska vara medvetna om att de inte tjänar in arbetspension på basis av kontanta vinstpremier.

Mera

Det är önskvärt att arbetsgivaren informerar arbetstagarna om möjligheten att kontanta vinstpremier betalas och om att de inte ingår i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Det är bra att informera om det redan innan den räkenskapsperiod börjar för vilken vinstpremier eventuellt kommer att betalas. Behandling som sker innan räkenskapsperioden börjar kan dock inte ses som något oumbärligt krav för att vinstpremien inte ska ingå i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.11.2017 – tills vidarePublicerat 5.12.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

En rubrik har lagts till i början av anvisningen. I texten har lagts till en precisering om att begreppet anställningsoption är olika i arbetspensionslagarna och beskattningen. I punkten Bedömning av förmån som erhållits på grundval av anställningsoption, Mera, har ordalydelsen av meningen ”I regel kan man dock anse att det överenskomna teckningspriset klart understiger aktiens marknadspris, om teckningspriset då optionen överlåts är högst 50 procent av aktiens dåvarande gängse värde” ändrats så att ordet ”högst” har ersatts med ”t.ex.”. Ordalydelsen i meningen har preciserats så att den bättre överensstämmer med syftet med exemplet.

Pensionsgrundande arbetsinkomst utgörs inte av förmån som uppkommer genom användning av en anställningsoption eller av en prestation som är baserad på det anställningsförhållande och som fastställs enligt förändringen av värdet på bolagets aktier

Som pensionsgrundande arbetsinkomst betraktas enligt ArPL 70 § 3 mom. 4 punkten inte

 • en i 66 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd förmån som uppkommer genom användning av en anställningsoption eller
 • en prestation som är baserad på ett anställningsförhållande och som fastställs enligt förändringen av värdet på bolagets aktier.

Begreppet anställningsoption är olika i arbetspensionslagarna och inom beskattningen.  Inom beskattningen är det ett vidare begrepp än i arbetspensionslagarna.

Enligt inkomstskattelagen avses med anställningsoption rätten att på grundval av ett anställningsförhållande få eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset på grundval av ett konverteringslån, ett optionslån, en optionsrätt eller någon annan med dessa jämförbar överenskommelse eller förbindelse. Den förmån som erhållits på grundval av en anställningsoption betraktas som skattepliktig inkomst i det skede då optionen används, dvs. när man på basis av den erhåller eller skaffar aktier eller andelar, eller när optionen överlåts. I det skedet är förmånen också lön enligt förskottsuppbördslagen och underkastad förskottsinnehållning av skatt.

Som anställningsoptioner inom beskattningen betraktas förutom arrangemang som grundar sig på optionrätt också bl.a. aktiepremier. I ArPL särskiljs anställningsoptioner och aktiepremier, och bestämmelser om dem finns i olika lagrum (om anställningsoptioner i ArPl 70 § 3 mom. 4 punkten ocg om aktiepremier i ArPL 70 § 3 mom. 5 punkten). Fastän det i ArPL finns en hänvisning till inkomstskattelagen, är bestämmelserna i ArPL primära vid fastställandet av om det är fråga om en anställningsoption eller aktiepremie enligt ArPL och om förmånen är sådant vederlag för arbete som räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt ArPL.

Värdet av förmånen bestäms enligt aktiens värdeutveckling. Arbetstagarens arbetsinsats har inget omedelbart samband med hur stor förmånen på grundval av anställningsoptionen blir, och därför betraktas förmånen inte som vederlag för arbete och beaktas inte heller som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Ett anställningsoptionsprogram eller ett jämställbart incitamentsystem kan vara i bruk också i ett sådant företag vars aktier inte är börsnoterade. Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna bedöms anställningsoptioner som grundar sig på börsnoterade aktiers värdeutveckling och betalningar som grundra sig på icke-noterade aktiers värdeutveckling på samma sätt.

Mera

I anställningsoptionsprogram ger företaget arbetstagarna möjlighet (rätt) att teckna ett överenskommet antal av företagets aktier till ett överenskommet pris vid en överenskommen tidpunkt. Personerna får en avtalad mängd optionsrätter som de kan använda först efter en viss begränsningstid. De kan teckna aktier på grundval av optionsrätterna eller sälja optionerna.

Anställningsoptionsprogrammet kan omfatta företagets hela personal eller exempelvis bara anställda i ledande ställning eller andra nyckelpersoner.

Bedömningen av förmåner som erhållits på grundval av anställningsoptioner            

Hur stor förmånen på grundval av en anställningsoption blir kan inte uppskattas klart i likhet med lön när man avtalar om förmånen. Optionsförmånens storlek blir klar först när den anställda kan använda sig av sin optionsrätt att köpa arbetsgivarbolagets aktier. I praktiken beror optionernas värde på förändringen i värdet på företagets aktie (börskursen).

I börsnoterade företag uppkommer nyttan av optionsprogram på aktiemarknaden. När teckningspriset för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen av optionen motsvarar aktiens dåvarande marknadspris (eller är högre), uppkommer den eventuella nyttan av anställningsoptionerna (helt) på basis av aktiens kursutveckling. Den anställdas (eller ens hela personalens) arbetsinsats har ingen omedelbar inverkan på förmånens storlek. Då betraktas den eventuella nyttan av aktiens värdeökning inte som vederlag för arbete och förmånen räknas inte med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Redan vid överlåtelsen av optionen kan det för arbetstagaren uppstå en förmån som räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Om aktiens teckningspris vid den tidpunkt då optionen överlåts är klart lägre än aktiens marknadspris, uppkommer förmånen av anställningsoptionen inte huvudsakligen av aktiernas framtida kursutveckling, utan arbetstagaren får en ekonomisk fördel som klart kan uppskattas redan vid överlåtelsetidpunkten. Då uppkommer förmånen redan vid överlåtelsen av optionsrätten och inte först när den används. Då jämställs den ekonomiska förmånen som arbetstagaren får vid överlåtelsetidpunkten med en kontantprestation. Förmånen betraktas som vederlag för arbete och beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

I fråga om varje belöningssystem måste det separat avgöras vad som betraktas som en klar skillnad mellan det avtalade teckningspriset och aktiens marknadspris och om det av skillnaden uppkommer en sådan förmån som redan vid överlåtelsetidpunkten bör beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Det är viktigt att bedöma, om arbetstagaren redan vid överlåtelsetidpunkten får en sådan förmån som ska betraktas som vederlag för arbete.

Mera

I regel kan man dock anse att det överenskomna teckningspriset klart understiger aktiens marknadspris, om teckningspriset då optionen överlåts är t.ex. 50 procent av aktiens dåvarande gängse värde. Också en mindre skillnad kan bilda en förmån som betraktas som vederlag för arbete och ska beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Detta kan bli aktuellt särskilt när incitamentsystemets målgrupp har avgränsats så att den är mycket liten. När målgruppen är liten och i synnerhet när det redan vid den tidpunkt då optionen överlåts är känt att mottagaren får en ekonomisk fördel, kan förmånen betraktas som vederlag för arbete. När målgruppen är liten, kan systemet inte jämställas med en aktieemission som riktas till personalen (majoriteten av personalen) som ger förmåner som inte betraktas som vederlag för arbete.

Ersättning för inlösning av anställningsoptioner

Arbetsgivaren kan lösa in anställningsoptioner som getts till de anställda. Inlösningen kan ske innan de anställda kan teckna aktier på grundval av optionerna, dvs. innan begränsningsperioden har gått ut eller efter det.

Det inlösningspris som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren för optionen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst, om inlösningspriset är beroende av aktiens värdeutveckling under tiden från överlåtelsen av optionen till inlösningen av den. Då betraktas inlösningspriset inte som vederlag för arbete.

Inlösningspriset betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, om priset baserar sig på likadana ekonomiska eller operativa indikatorer som i allmänhet kan vara grunden för ett vanligt resultatpremiesystem. Då anses inlösningspriset vara vederlag för arbete.

Mera

Enligt villkoren för anställningsoptionsprogrammet kan arbetsgivaren i vissa fall vara skyldig att lösa in optionerna eller berättigad att lösa in dem frivilligt. Arbetsgivaren kan lösa in optioner t.ex. för att optionerna inte kan användas för att bolaget inte är börsnoterat.

Inlösningspriset jämställs inte med vederlag för arbete och beaktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst t.ex. när arbetsgivaren löser in arbetstagarens optioner innan begränsningsperioden går ut och inlösningspriset bestäms enligt aktiekursen någon viss dag eller dess utveckling under en viss period. Trots inlösningen bibehåller optionsprogrammet sin karaktär, eftersom arbetstagarens förmån fortfarande är beroende av hur aktiens värde utvecklas under tiden från överlåtelsen av optionen till inlösningen.

Inlösningspriset betraktas som vederlag för arbete och beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, om inlösningspriset beror t.ex. på den procentuella tillväxten eller avkastningen av bolagets eget kapital. Då ska betalningen av inlösningspriset betraktas som en ersättning som jämställs med ett resultatpremiesystem och inte som ett optionsprogram.

Aktierelaterad resultatavlöning, dvs. syntetiskt optionsarrangemang   

Som pensionsgrundande arbetsinkomst betraktas inte heller andra förmåner som baserar sig enbart på förändringen i värdet på arbetsgivarbolagets eller något annat företags aktie under en viss tid.

Det är fråga om ett aktierelaterat resultatavlöningssystem, när resultatpremier inte betalas utgående från uppnåendet av mål som grundar sig på ekonomiska eller verksamhetsrelaterade nyckeltal i arbetsgivarbolagets eller koncernens egen verksamhet, utan premien knyts till förändringen av värdet av aktier i företaget eller ett koncernbolag.

En aktierelaterad premie kan betalas i pengar eller som aktier.

En aktierelaterad premie är en annan sak än en aktiepremie.

En syntetisk option är en prestation som är baserad på ett anställningsförhållande och som fastställs enligt förändringen av värdet på bolagets aktier enligt ArPL 70 § 3 mom. 4 punkten.

Ett syntetiskt optionsprogram baserar sig på en viss mängd av bolagets fiktiva (syntetiska) aktier, där kursen följer den verkliga börsnoterade aktiens kurs eller det på annat sätt fastställda gängse värdet på aktien. Den nytta som motsvarar värdeökningen på en sådan fiktiv aktie betalas efter en viss tid till arbetstagaren i form av en kontantprestation. Den förmån som uppkommer enligt ett syntetiskt optionsprogram uppstår på aktiemarknaden, vilket innebär att arbetstagarens arbetsinsats inte har någon koppling till förmånens storlek. Därför betraktas förmåner som uppkommer av syntetiska optioner inte som vederlag för arbete och de beaktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Ett syntetiskt optionsprogram liknar anställningsoptionsprogram i hög grad. I båda belöningssystemen uppkommer förmånen på basis av aktiens värdeutveckling. Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna behandlas prestationer som erhållits på basis av syntetiska optionsprogram på samma sätt som förmån från anställningsoptionsprogram, när optionerna används.

Inte heller andra förmåner, som baserar sig enbart på förändringen i värdet på arbetsgivarbolagets eller något annat företags aktie under en viss tid, betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Sådana förmåner är inte vederlag för arbete.

Mera

Ett aktiepremiesystem som liknar ett resultatavlöningssystem kan inte jämställas med ett syntetiskt optionsprogram, om erhållandet av aktierna baserar sig på andra ekonomiska indikatorer än förändringen i värdet på bolagets aktie. Då får arbetstagarna en förmån på basis av aktiepremiesystemet oberoende av aktiens kursutveckling. Förmånen betraktas som vederlag för arbete och beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Ett aktiepremiesystem som liknar resultatavlöning kan jämställas med ett syntetiskt optionsprogram, om erhållandet av aktierna enbart har knutits till förändringen av aktiens värde så att ingenting betalas till arbetstagarna om kursutvecklingen inte uppfyller målen för systemet. Då betraktas den förmån som eventuellt uppkommer för arbetstagarna inte som vederlag för arbete och beaktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Dividendekvivalent                

På syntetiska optioner kan betalas dividendekvivalent. Dividendekvivalent betalas enligt ett incitamentprogram till anställda som inte är aktieägare. När aktieägarna får dividend, får de som omfattas av ett syntetiskt optionsprogram dividendekvivalent. Dividendekvivalentens belopp grundar sig på beloppet av dividend som betalas till aktieägarna.

Dividendekvivalent betraktas som vederlag för arbete och beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Rätt att på grundval av anställningsförhållandet teckna aktier eller andelar i en sammanslutning till ett lägre pris än det gängse priset (s.k. riktad personalemission) är inte pensionsgrundande arbetsinkomst, om majoriteten av personalen har tillgång till förmånen.

Om rätten att teckna sammanslutningens aktier eller andelar till ett lägre pris än gängse pris har begränsats så att den endast gäller vissa personer, kan förmånen anses vara vederlag för arbete och räknas med i de pensionsgrundande arbetsinkomsterna.

Mera

En förmån som fås från en riktad aktieemission är i regel inte pensionsgrundande arbetsinkomst, fast förmånen är delvis skattepliktig förvärvsinkomst och lön som är underkastad förskottsinnehållning.

När förmånen från den riktade aktieemissionen är tillgänglig för merparten av personalen, anses den vid tillämpningen av arbetspensionslagarna vara en förmån av typ personalförmån. En personalförmån är en kollektiv förmån som anknyter till ett gällande anställningsförhållande, men den är inte vederlag för arbete som utförts på grundval av anställningen.

En förmån som motsvarar aktieemission riktad till personalen kan också basera sig på ett företags- eller koncernspecifikt incitamentsystem på basis av vilket arbetstagarna har rätt att få en viss mängd av företagets aktier vederlagsfritt, om de tecknar en viss mängd aktier till marknadspris. Som helhet betraktat kan ett sådant incitamentsystem till sin effekt anses vara jämställbart med en förmån i form av riktad aktieemission, eftersom slutresultatet är att arbetstagaren får en viss mängd av företagets aktier till ett lägre pris än marknadspris (=gängse pris). En förmån som erhålls på basis av ett sådant incitamentsystem anses därför inte heller vara pensionsgrundande arbetsinkomst, om företagets hela personal eller åtminstone en klar merpart omfattas av incitamentsystemet.

Med tanke på fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten har det ingen betydelse om bolaget ger den anställda aktier som bolaget förfogar över eller nya aktier som det skaffar på marknaden.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2021 – tills vidarePublicerat 16.7.2021

Den på arbetsinsats baserade dividend som avses i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen och som lyfts av en delägare i ett bolag är pensionsgrundande arbetsinkomst från och med 1.1.2021.

Dividend som baserar sig på arbetsinsats och som betalas till någon annan än ett bolags delägare (t.ex. en person i en delägares intressesfär) betraktas som den persons pensionsgrundande inkomst enligt ArPL vars arbetsinsats det är fråga om. Så har det varit också före 1.1.2021. 

Dividend som lyfts av ett bolags delägare (annan än en arbetsinsatsdividend) är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Bestämmelsen om dividend som baserar sig på arbetsinsats och som lyfts av ett bolags delägare tillämpas på en dividend som betalas 1.1.2021 eller senare.

Mera

Enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen är dividend från andra än offentligt noterade bolag lön eller arbetsersättning som beskattas som förvärvsinkomst om dividendens fördelningsgrund är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. En dividend utgör förvärvsinkomst om grunden för dividendutdelningen enligt en bestämmelse i bolagsordningen, ett beslut av bolagsstämman, ett delägaravtal eller något annat avtal är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. Dividenden utgör inkomst för den person vars arbetsinsats det gäller.

Sådana av aktiebolag och andelslag på aktier eller andelar utdelade dividender och överskott som omfattas av bestämmelserna i inkomstskattelagens 33 b § 3 mom. om arbetsinsatsdividend är pensionsgrundande arbetsinkomster.

Inkomsten kan vara pensionsgrundande arbetsinkomst enligt ArPL endast i de situationer där den person till vilken inkomsten betalas omfattas av ArPL:s tillämpningsområde. Om personen omfattas av FöPL:s tillämpningsområde, är en dividend som baserar sig på arbetsinsats och som betalas till personen inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 7.3.2019 – tills vidarePublicerat 6.6.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har preciserats bl.a. med åldersgränser som gäller beskattningen och uppgifter om att det stängda tilläggspensionsskyddet inom arbetspensionssystemet har avslutats.

Arbetsgivaren kan komplettera arbetstagarnas obligatoriska pensionsskydd med olika kollektiva och individuella tilläggspensioner samt sparlivförsäkringar och långsiktiga sparavtal.

Kollektiv tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat

Som pensionsgrundande arbetsinkomst räknas inte försäkringsavgifter för tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren ordnat för hela personalen eller en viss personalgrupp (kollektiv tilläggspension).

Om arbetsgivaren ordnar tilläggspensionsskydd endast för en viss grupp av de anställda och arrangemanget inte uppfyller kriterierna för ett kollektivt tilläggspensionsskydd, är avgifterna för tilläggspensionsskyddet vederlag för arbete och en del av arbetstagarens totala lön, som räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

 

Mera

Ett kollektivt tilläggspensionsskydd kan ordnas i en pensionsstiftelse, en pensionskassa kassa eller ett livförsäkringsbolag.

Vid förskottsinnehållningen av skatt anses inte avgifterna för det kollektiva tilläggspensionsskyddet vara lön som arbetsgivaren betalat arbetstagarna.

Med kollektivt tilläggspensionsskydd avses enligt 96 a § i inkomstskattelagen frivilligt tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren ordnat för en personkrets som består av arbetstagarna och där personkretsen har fastställts gruppvis enligt arbetsområde eller annan jämförbar grund så, att det de facto inte riktar sig till namngivna eller i övrigt individuellt fastställda personer. Ett arrangemang som är avsett att omfatta endast en av arbetsgivarens anställda åt gången betraktas inte som kollektivt tilläggspensionsskydd. För att arrangemanget ska betraktas som kollektivt förutsätts att de förmåner som hör till samma pensionsgrupp bestäms enligt lika grunder. Också begynnelseåldern för pensionen ska bestämmas enligt enhetliga grunder. Arbetstagarna kan dock ha rätt att skjuta upp begynnelsetidpunkten för sin egen pension.

Om avgiften för försäkringen också har en del som arbetstagaren betalar, kan ålderspensionen börja utbetalas tidigast när den försäkrade har uppnått den ålder som bestäms i inkomstskattelagen och som beroende på födelseåret är antingen 68, 69 eller 70 år. Dessa åldersgränser tillämpas på försäkringar som har tecknats 1.1.2013 eller senare. Om försäkringen har tecknats före 1.1.2013 men 6.5.2004 eller senare, får ålderspensionen börja tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år. Om försäkringen har tagits före 6.5.2004 är det en förutsättning för avdragsgillhet att pensionen börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade fyllt 55 år.

 Tiilläggspensionsskyddet enligt arbetspensionssystemet har avslutats

Det stängda tilläggspensionsskyddet inom arbetspensionssystemet avslutades 31.12.2016. Eftersom tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnat kollektivt inte genererar förmån som räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst för arbetstagarna, är inte heller förmåner som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren som ersättning för den förlorade tilläggspensionsförmånen pensionsgrundande arbetsinkomst. Ett undantag från detta är kompensation som enligt bestående avtal ges som löneförhöjning, som är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Det registrerade tilläggsskyddet enligt APL stängdes 31.12.2000. Efter stängningen har man inte längre kunnat registrera nya tilläggspensionsordningar och man har inte kunnat foga nya försäkrade till existerande ordningar. Tidigare tecknade tilläggspensionsordningar var dock  i kraft t.o.m. 31.12.2016.
 

 

Avgifter för individuell tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat är pensionsgrundande arbetsinkomst till den del de är skattepliktiga

Försäkringsavgifterna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat är arbetstagarens pensionsgrundande arbetsinkomster till den del som avgifterna betraktas vid beskattningen som arbetstagarens skattepliktiga förvärvsinkomst.

Enligt 68 § i inkomstskattelagen är avgifterna för frivillig individuell pensionsförsäkring, som arbetsgivaren betalat, skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade till den del som avgifternas sammanlagda belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro.

Om flera arbetsgivare betalar försäkringsavgifter, räknas avgifterna ihop vid beskattningen och det belopp som överstiger 8 500 euro beskattas som lön.

En förutsättning för skattefria försäkringsavgifter upp till 8 500 euro är dock att ålderspension börjar betalas till den försäkrade tidigast när han eller hon uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten enligt ArPL (68-70 år). På tilläggspensionsförsäkringar som börjat före 1.1.2013 tillämpas den åldersgräns som bestäms i 54 d § 2 mom. i inkomstskattelagen och som beroende på avtalstidpunkten är 63-68 år.

Om arbetstagaren får skattepåföljder på grund av den individuella pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat och arbetsgivaren betalar den skatt som arbetstagaren förorsakats på grund av ”för höga” avgifter, är en dylik post som arbetsgivaren betalat lön, som beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetsgivaren betalar avgifterna för en pensionsförsäkring som arbetstagaren har tecknat, betraktas avgiftsbeloppet i beskattningen i sin helhet som lön. En sådan betalning betraktas som vederlag för arbete och beaktas också som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Med frivillig individuell pensionsförsäkring avses sådan ålders- och familjepensionsförsäkring samt därtill ansluten invalid- och arbetslöshetsförsäkring, där pensionen på basis av dem är avsedd att betalas i regelbundet återkommande poster.

Sparlivförsäkring

Försäkringsavgifterna för en sparlivförsäkring, som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare, räknas som arbetstagarens pensionsgrundande arbetsinkomst.

Sparlivförsäkringen skiljer sig från individuell pensionsförsäkring närmast genom att hela försäkringssumman betalas som ett engångsbelopp och inte som regelbundet återkommande pensionsposter.

Försäkringsersättning som försäkringsbolaget betalar (sparsumman) är inte pensionsgrundande arbetsinkomst, eftersom den baserar sig på en tecknad försäkring och är alltså inte direkt vederlag för arbete.

Mera

I beskattningen betraktas avgifterna för sparlivförsäkringar i sin helhet som lön.

Inbetalningar till långsiktigt sparavtal är pensionsgrundande arbetsinkomst

Arbetsgivarens inbetalningar till arbetstagarens långsiktiga sparavtal är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Ett långsiktigt sparavtal är ett avtal mellan spararen och tjänsteleverantören på basis av vilket spararen gör insättningar på ett konto för långsiktigt sparande. Inbesparingarna kan tas ut när den som har rätt till dem har uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten enligt ArPL (68-70 år).
 

Mera

Inbetalningarna betraktas som lön också i beskattningen.
 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.11.2018 – tills vidarePublicerat 31.7.2019

Lön som betalats för lagstadgad uppsägningstid är pensionsgrundande arbetsinkomst

Under uppsägningstiden

 • är arbetstagarens anställningsförhållande i kraft och
 • har arbetstagaren i regel en skyldighet att arbeta.

Lön som betalats för lagstadgad uppsägningstid i en anställning är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Lön som betalats för lagstadgad uppsägningstid är pensionsgrundande arbetsinkomst oberoende av

 • om arbetsgivaren sysselsätter arbetstagaren under uppsägningstiden
 • om arbetstagaren börjar arbeta hos en annan arbetsgivare under uppsägningstiden
 • om lönen för uppsägningstiden betalas i normal löneutbetalningsrytm t.ex. månatligen eller som en engångsbetalning eller
 • vilkendera av avtalsparterna som säger upp arbetsavtalet.

Mera

Enligt arbetsavtalslagen är uppsägningstiden högst sex månader. Uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen iakttas, om det inte har avtalats om någon annan uppsägningstid. Uppsägningstiden kan avtalas genom kollektivavtal och genom arbetsavtal.

Lön för uppsägningstid när man har avtalat om att anställningen upphöra tidigare än den lagstadgade uppsägningstiden

Parterna i ett anställningsförhållande kan avtala om att anställningen upphör vid en tidigare tidpunkt än vad den skulle göra enligt uppsägningstiden i arbetsavtalslagen.

Endast sådana betalningsposter som har förtjänats under anställningstiden kan räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

Exempel: Enligt arbetsavtalslagen är den tillämpliga uppsägningstiden sex månader, men parterna i anställningsförhållandet avtalar om att anställningen upphör redan om tre månader. Arbetsgivaren betalar arbetstagaren ett belopp som motsvarar månadslönen och betalar beloppet under sex månader. Endast den lön som betalats för den tid anställningen varat, dvs. tre månader, räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Betalningen för de överskjutande tre månaderna är inte vederlag för arbete, utan en prestation av skadeståndsnatur, som inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Lön för uppsägningstid när man har avtalat om en uppsägningstid som är längre än den lagstadgade

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en uppsägningstid som är längre än den lagstadgade uppsägningstiden. Lön som betalats för den på det här sättet avtalade uppsägningstiden räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Exempel: Uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen är en månad, men arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om sex månaders uppsägningstid. Lönen för den avtalade sex månaders uppsägningstiden räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.
Om arbetsavtalet innehåller en förlängd uppsägningstid, kan pensionsanstalten vid behov be arbetsgivaren om en kopia av arbetsavtalet.

Arbetsgivaren kan befria arbetstagaren från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden. Om arbetstagaren inte arbetar och inte är skyldig att arbeta under uppsägningstiden, kan lönen för högst sex månaders uppsägningstid räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

Befrielse från arbetsskyldigheten under uppsägningstiden är en annan situation än avsaknad av arbetsskyldighet under permitteringstid. Under uppsägningstiden har arbetstagaren i regel en skyldighet att arbeta. Befrielse från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden grundar sig på arbetsgivarens val, arbetsgivaren antingen använder sig av arbetstagarens arbetsinsats eller låter bli. Betalningarna till arbetstagaren under uppsägningstiden är i regel vederlag för arbete. Om en arbetstagare är permitterad så att han eller hon inte alls arbetar under permitteringstiden, har arbetstagaren ingen arbetsskyldighet. Då är eventuella betalningar till arbetstagaren under permitteringstiden inte vederlag för arbete och beaktas därför inte i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Lön för uppsägningstid när man har avtalat om att anställningstiden upphör efter en längre tid än sex månaders uppsägningstid

Parterna i ett anställningsförhållande kan avtala om att anställningen upphör efter en längre tid än den maximala sex månaders uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen. Lönen för den avtalade längre uppsägningstiden räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst, om

 • anställningsförhållandet är i kraft och
 • arbetstagaren arbetar.

Mera

Exempel: Enligt arbetsavtalslagen är den uppsägningstid som ska tillämpas sex månader. Parterna i anställningsförhållandet avtalar om att anställningen upphör efter nio månader. Arbetsgivaren betalar arbetstagaren månatligen ett belopp som motsvarar månadslönen fram till den tidpunkt då anställningen upphör. Huruvida lönebetalningen för hela tiden (9 månader) är pensionsgrundande arbetsinkomst beror i en sådan situation på om arbetstagaren arbetar.

Lönen för hela tiden (9 mån) är pensionsgrundande arbetsinkomst, om

 • arbetstagaren är skyldig att arbeta och
 • arbetstagaren arbetar tills anställningsförhållandet upphör, dvs. hela nio månaders tid.

Lönen för högst sex månader kan vara pensionsgrundande arbetsinkomst, om arbetstagaren

 • inte arbetar alls
 • arbetar endast sex månader, dvs. den längsta uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen.

Betalningen för tiden utöver sex månader är då inte vederlag för arbete, utan en prestation av skadeståndsnatur, som inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.         

Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan då de säger upp arbetsavtalet också ensidigt besluta att tillämpa en uppsägningstid som är längre än sex månader. Lönen för den avtalade uppsägningstiden är pensionsgrundande arbetsinkomst, om arbetstagaren har en skyldighet att arbeta och arbetar tills anställningsförhållandet upphör.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan oavsett uppsägningstiden avtala om att anställningen upphör vid en viss tidpunkt. De kan då också avtala om att anställningen fortgår sex månader längre efter det att avtalet ingicks. Då är det inte fråga om lön för uppsägningstid utan lön för sådan tid då anställningsförhållandet löper normalt.

Lön för uppsägningstid och pensionsgrundande arbetsinkomst vid särskild uppsägningstid i konkurs- och saneringsfall

När det i arbetsavtalslagen har definierats en särskild uppsägningstid, beräknas i regel endast lönen för den särskilda uppsägningstiden enligt lagen till den pensionsgrundande arbetsinkomsten. En särskild uppsägningstid har bestämts för t.ex. konkurs- och saneringsfall.

Om arbetsgivaren betalar lön för en längre tid än den lagenliga särskilda uppsägningstiden, räknas lönen med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten endast om

 • arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om att anställningen är i kraft medan lön betalas och
 • arbetstagaren faktiskt arbetar under hela den förlängda tid för vilken lön betalas.

Om arbetstagaren inte arbetar efter den särskilda uppsägningstiden, är ersättning som betalas efter det inte vederlag för arbete, utan en prestation av skadeståndsnatur, som inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Mera

När en konkurs inleds kan bolagets anställda vara permitterade.

Om de anställda när konkursen inleds är helt permitterade (de anställda har ingen skyldighet att arbeta och arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala lön) och konkursboet säger upp de permitterade anställdas anställningar så att de upphör enligt den särskilda uppsägningstiden vid konkursfall och permitteringen fortgår oförändrad tills anställningen upphör efter den särskilda uppsägningstiden, är den lön för 2 veckors särskilda uppsägningstid som konkursboet betalar till de anställda inte vederlag för arbete och medräknas inte i ArPL-arbetsinkomsten.

Om de anställda när konkursen inleds är partiellt permitterade (permitteringen sker genom en förkortad arbetstid, de anställda har en minskad skyldighet att arbeta och arbetsgivaren en motsvarande skyldighet att betala lön) och den partiella permitteringen fortgår oförändrad tills anställningen upphör, är den lön för uppsägningstid som konkursboet betalar till de partiellt permitterade anställda vederlag för arbete och medräknas i ArPL-arbetsinkomsten.
 

 

Annan ersättning som betalats under benämningen lön för uppsägningstiden

I den pensionsgrundande arbetsinkomsten medräknas inte betalningar (eller delar av betalningar) som i verkligheten inte är lön för uppsägningstid. Av omständigheterna kan det framgå att betalningen i verkligheten är någon annan prestation som grundar sig på anställningsförhållandet än vederlag för arbete. 

Huruvida betalningen hör till den pensionsgrundande arbetsinkomsten avgörs i sista hand utifrån en helhetsbedömning av varje enskilt fall.

Betalningar som inte hör till den pensionsgrundande arbetsinkomsten är t.ex. ersättning för avslutandet av anställningsförhållanden och prestation som motsvarar utebliven lön för uppsägningstid enligt arbetsavtalslagen (5 kap. 7 § i arbetsavtalslagen). Dessa betalningar är inte vederlag för arbete och beaktas därför inte i den pensionsgrundande arbetsinkomsten, även om de betalas ut under benämningen uppsägningslön.

Lön för uppsägningstid till verkställande direktör

Verkställande direktören betraktas som ett bolagsorgan, vilket innebär att verkställande direktören inte står i ett arbetsrättsligt anställningsförhållande till bolaget. Verkställande direktören har inte en i lagen tryggad rätt till uppsägningstid och lön för uppsägningstid. Verkställande direktörens arbetsvillkor bestäms enligt direktörsavtalet.

Lön för uppsägningstid som betalas till en verkställande direktör beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, om

 • det i avtalet uttryckligen har avtalats om betalningen och
 • betalningen faktiskt är lön för uppsägningstid.

I direktörsavtalet kan man avtala om uppsägningstid och lön för uppsägningstid på motsvarande sätt som i ett arbetsavtal. Om det i avtalet uttryckligen har avtalats om uppsägningstid och lön för uppsägningstid, beaktas dessa vid tillämpningen av arbetspensionslagarna på samma sätt som i fråga om arbetstagare i anställningsförhållande.

Huruvida lön för uppsägningstid som betalas till en verkställande direktör beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst avgörs utifrån en helhetsbedömning. Det som beaktas är vd-avtalet och de avtalade arrangemangen kring upphörandet av anställningen som en helhet.

Det kan hända att man i direktörsavtal som avfattats på främmande språk har använt olika benämningar för lönen för uppsägningstid. När det fastställs om en betalning till verkställande direktören när anställningen upphör ska räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten, är det inte avgörande vad betalningen kallas utan om den till sin natur motsvarar lön för uppsägningstid som betalas till en arbetstagare när en anställning upphör.

Som pensionsgrundande arbetsinkomst beaktas inte betalningar som i verkligheten inte är lön för uppsägningstid, även om de kallas så.

Mera

Lön för uppsägningstid enligt direktörsavtalet för högst sex månader beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst oberoende av om verkställande direktören har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Lön för en längre tid än sex månader kan beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst endast om verkställande direktören har en skyldighet att arbeta under den tiden.

Maximitiden på sex månader iakttas i fråga om verkställande direktörer, eftersom deras arbetspensionsförsäkring enligt ArPL baserar sig på en undantagsbestämmelse (ArPL 7 §), som ska tolkas restriktivt. Avsikten med att utvidga lagarnas tillämpningsområden till andra än de som arbetar i arbetsavtalsförhållande har varit att trygga vissa persongrupper ett liknande pensionsskydd som för dem som arbetar i arbetsavtalsförhållanden. Avsikten har inte varit att placera personer som arbetar utan att stå i ett anställningsförhållande i en bättre ställning än de som arbetar i ett anställningsförhållande.

I ett direktörsavtal tyder det på uppsägningstid och lön för uppsägningstid att den verkställande direktören har förbundit sig att när anställningen upphör stå en viss tid till bolagets förfogande, t.ex. i specialuppdrag eller för konsultation. Om verkställande direktören har en skyldighet att arbeta, beaktas betalningen för den tid som ska betraktas som uppsägningstid som pensionsgrundande arbetsinkomst.

När man fastställer om betalningen jämställs med lön för uppsägningstid är det inte i sig avgörande om verkställande direktören i slutet av anställningen får en engångsersättning eller en månatlig ersättning under en viss tid. Om verkställande direktören trots en engångsersättning har något slags skyldighet att arbeta, beaktas lönen för tid som ska beaktas som uppsägningstid som pensionsgrundande arbetsinkomst. Om verkställande direktören efter utbetalningen av engångsersättningen är helt befriad från sina skyldigheter gentemot bolaget och kan övergå till ett annat bolags tjänst, är engångsersättningen inte vederlag för arbete.

I direktörsavtalet kan man avtala om att avtalet kan upphävas utan särskild grund och omedelbart. Om det i samband med upphävningen av avtalet betalas ett avgångsvederlag i ett för allt i stället för lön för uppsägningstid, är det inte fråga om lön för uppsägningstid. Det är inte vederlag för arbete, utan en prestation av skadeståndsnatur, som inte beaktas i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 4.9.2017 – tills vidarePublicerat 30.11.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Rubriken ”Arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagare” har ändrats till ”Arbetsgivaren säger upp en s.k. helt permitterad arbetstagare”. Motsvarande precisering har gjorts i texten. Preciseringen tydligaregör skillnaden mellan fall där arbetstagaren inte alls arbetar under permitteringstiden (s.k. helt permitterad) och fall där permitteringen görs genom att förkorta arbetstiden (s.k. partiell permittering). Sakinnehållet och tolkningarna har inte ändrats.

Arbetsgivaren säger upp en s.k. helt permitterad arbetstagare

Med uppsägning av en helt permitterad arbetstagare avses här fall där

 • arbetstagaren är permitterad så att han eller hon inte arbetar under permitteringstiden och
 • arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet så att det upphör under samma permitteringsperiod utan att arbetstagaren återgår i arbete innan anställningen upphör.

Då har arbetstagaren ingen skyldighet att arbeta och arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön under permitteringstiden.

När arbetsgivaren säger upp en s.k. helt permitterad arbetstagare, har arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen rätt att få sin lön för uppsägningstiden (AAL 5:7). Fastän det i arbetsavtalslagen talas om lön, är betalningen inte vederlag för arbete. Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna betraktas den som en post av skadeståndsnatur och beaktas inte som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Detsamma gäller när arbetstagaren är permitterad utan avbrott på grundval av flera permitteringsperioder fram till den tidpunkt då anställningen upphör. Då har arbetstagaren inte heller någon skyldighet att arbeta, och arbetet och löneutbetalningen har avbrutits ända tills anställningen upphör. Om anställningen upphör under den oavbrutna permitteringstiden, beaktas inte det belopp, som motsvarar uppsägningstidens lön och som betalas med stöd av arbetsavtalslagen, inte som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Avsaknad av skyldighet att arbeta under en permittering är en annan situation än befrielse från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden. Under uppsägningstiden har arbetstagaren i regel en skyldighet att arbeta. Befrielse från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden grundar sig på arbetsgivarens val, arbetsgivaren antingen använder sig av arbetstagarens arbetsinsats eller låter bli. Betalningarna till arbetstagaren under uppsägningstiden är i regel vederlag för arbete. Om en arbetstagare är permitterad så att han eller hon inte alls arbetar under permitteringstiden, har arbetstagaren ingen skyldighet att arbeta och arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön. Då är eventuella betalningar till arbetstagaren under permitteringstiden inte vederlag för arbete och beaktas därför inte i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Om arbetstagaren har blivit partiellt permitterad t.ex. så att arbetstagaren arbetar på deltid och anställningsförhållandet sägs upp under permitteringstiden, är det inte fråga om uppsägning av en s.k. helt permitterad arbetstagare som avses i denna anvisning.

Permitterad arbetstagare säger upp sig

Arbetstagaren kan säga upp sitt arbetsavtal under permitteringstiden utan att iaktta uppsägningstiden. När arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal med omedelbar verkan, har han eller hon i allmänhet inte rätt att få någon ersättning för uppsägningstidens lön som han eller hon då gått miste om. Men om arbetstagarens permittering har varat utan avbrott i minst 200 dagar (s.k. permittering på obestämd tid), har arbetstagaren förutom rätt att säga upp sitt arbetsavtal med omedelbar verkan också rätt att med stöd av arbetsavtalslagen få ersättning för uppsägningstidens lön. Lönen för uppsägningstiden bestäms då enligt den uppsägningstid som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att iaktta, om arbetsgivaren hade sagt upp arbetsavtalet.

Även om arbetsavtalslagen föreskriver om lön, är betalningen inte vederlag för arbete, utan en prestation av skadeståndsnatur, som inte beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. Också i de fall där en permitterad arbetstagares anställning upphör på grund av att arbetstagaren själv säger upp arbetsavtalet, är det fråga om en betalning som inte räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Anställningen upphör genom uppsägning efter permitteringstiden

Efter permitteringen återgår arbetstagaren i arbete. När permitteringen upphör, återställs anställningen i sitt normala läge och arbetstagaren har en skyldighet att arbeta och arbetsgivaren en skyldighet att betala lön.

Om arbetsgivaren senare efter permitteringens slut säger upp arbetsavtalet och uppsägningstiden, som pågår tills anställningen upphör, börjar, har arbetstagaren i princip en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Anställningen är i kraft under uppsägningstiden. Lön för uppsägningstid som betalats för den lagstadgade uppsägningstiden i en anställning är pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Huruvida betalningen beaktas som pensionsgrundande lön är beroende av om avsaknaden av skyldighet att arbeta beror på permittering eller befrielse från skyldigheten.

Exempel: Arbetsgivaren säger upp en arbetstagare, som är helt permitterad på viss tid, så att uppsägningstiden löper ännu efter det att permitteringen tar slut. Efter permitteringen löper arbetstagarens uppsägningstid under resten av anställningen.

Om arbetsgivaren befriar arbetstagaren från arbetsskyldigheten för den uppsägningstid som infaller under slutet av anställningen, är arbetstagaren borta från arbetet från permitteringens början till anställningens slut. Under permitteringstiden har arbetstagaren ingen skyldighet att arbeta, inget arbete utförs och ingen lön betalas och arbetstagaren får ingen pensionsgrundande arbetsinkomst. Under uppsägningstiden har arbetstagaren i regel en skyldighet att arbeta. Lön för uppsägningstid som betalats för den lagstadgade uppsägningstiden under slutet av anställningen är i princip pensionsgrundande arbetsinkomst. Lön för uppsägningstid för högst 6 månader enligt arbetsavtalslagen är pensionsgrundande arbetsinkomst medan anställningen är i kraft, även om arbetsgivaren befriar arbetstagaren från skyldigheten att arbeta under uppsägningstiden.

 

Arbetsgivaren säger upp en arbetstagare som har blivit permitterad genom att förkorta arbetstiden (s.k. partiell permittering)

En permittering kan genomföras som partiell så att arbetstagarens arbetstid förkortas. Arbetstagaren kan t.ex. ha en kortare daglig arbetstid eller vara permitterad en dag i veckan.

Vid partiell permittering har arbetstagaren en partiell arbetsskyldighet och arbetsgivaren en motsvarande skyldighet att betala lön. När arbetstagaren arbetar enligt ett partiellt permitteringsarrangemang, är lönen för deltidsarbetet pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetsgivaren säger upp en partiellt permitterad arbetstagares anställning att upphöra efter den lagstadgade uppsägningstiden så att det partiella permitteringsarrangemanget är i kraft tills anställningen upphör, arbetar arbetstagaren ända till anställningens slut enligt det partiella permitteringsarrangemanget. Då är lönen för deltidsarbetet och lönen för uppsägningstiden pensionsgrundande arbetsinkomst.

Mera

Ett partiellt permitteringsarrangemang är i regel en helhet som består av arbete och permittering. Då betraktas de enskilda arbets- och permitteringsperioderna inom arrangemanget inte som separata perioder utan som en helhet under den tid som arrangemanget varar.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Lön för väntetid är inte pensionsgrundande arbetsinkomst. Det är inte vederlag för arbete utan har karaktären av ränta.

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren utöver dröjsmålsräntan rätt till s.k. lön för väntetid, om betalningen av lön eller någon annan fordran som grundar sig på anställningen dröjer när anställningen upphör.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 12.6.2020 – tills vidarePublicerat 17.8.2020
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Enligt etablerad tillämpningspraxis kan en prestation hänföras till intjänandetiden, om den prestation som ska hänföras är större än det femfaldiga beloppet av pensionstagarens månatliga pension. I anvisningen har definitionen av månatlig pension preciserats för att bättre motsvara det som avses. I den månatliga pensionen beaktas alla arbetspensioner som pensionstagaren får.

Betalningsprincipen som huvudregel

Huvudregeln vid hänförande av arbetsinkomster är betalningsprincipen. Enligt betalningsprincipen betraktas arbetsinkomst som inkomst under den kalendermånad då den har betalats ut.

I vissa fall kan man avvika från betalningsprincipen och arbetsinkomsterna hänföras till intjäningstiden enligt intjäningsprincipen.

Hänförandet av arbetsinkomster kan påverka bl.a.

 • försäkringsskyldigheten (åldersgränserna 17 år och den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten)
 • arbetspensionsförsäkringsavgiften och procentsatsen för arbetstagarens avgift och pensionstillväxten (53–62 år)
 • utbetalningstidpunkten för den intjänade pensionen
 • rätten att få pension och bibehållandet av rätten till pension (t.ex. inkomstkriterierna för arbetspensionsrehabilitering, återstående tid).

Denna anvisning gäller hänförande av arbetsinkomster vid beräkning av pensionens och försäkringsavgiftens storlek. Här behandlas inte hänförande av inkomsterna vid avgörande av om det föreligger rätt till pension eller inkomsternas inverkan på arbetstagarens rätt att få någon pension.

Betalningstidpunktens inverkan på arbetspensionsförsäkringsavgiften

Arbetspensionsförsäkringsavgiften bestäms i princip enligt avgiftsgrunderna vid betalningstidpunkten. Detta gäller både den arbetspensionsförsäkringsavgift som pensionsanstalten tar ut av arbetsgivaren och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift, som arbetsgivaren tar ut från arbetstagarens lön vid löneutbetalningen.

Om arbetsinkomsten hänförs till intjäningstiden, bestäms arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt intjäningstiden. Även då bestäms emellertid arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt betalningstidpunkten.

Mera

Exempel: Personen har varit anställd på Ab fr.o.m. 1.9.2019. Hen har fyllt 17 år 27.9.2019. På grundval av denna anställning har lön betalats till hen enligt följande:

 • 30.9.2019 för tiden 1.9–15.9
 • 15.10.2019 för tiden 16.9–30.9
 • 31.10. 2019 för tiden 1.10–15.10

Som ArPL-inkomster registreras lönerna som har betalts 15.10 och 31.10. Det faktum, att den lön som betalats 15.10 har intjänats innan anställningen började omfattas av ArPL saknar betydelse, eftersom betalningsdagen infaller efter den månad som följde på den då arbetstagaren fyllde 17 år. Den lön som betalats 30.9 omfattas inte av ArPL, eftersom den har betalats under samma kalendermånad då arbetstagaren fyllde 17 år.

Exempel: Arbetstagaren fyller 53 år 26.2.2019. Lönen för arbetstimmar som gjorts under februari betalas till arbetstagaren 10.3.2019. Lönen betraktas som arbetsinkomst vid utbetalningstidpunkten, och därför bestäms arbetstagarens arbetspensionsavgift, som tas ut av arbetstagaren, enligt den högre procentsatsen för personer som fyllt 53, trots att lönen har förtjänats före 53 års ålder.

De nedan beskrivna arbetsinkomster som betalas ut under den månad då ålderspensionen börjar hänförs inte i intjäningsregistret, även om pensionen som tillvuxit av dem beaktas vid beräkningen av den första ålderspensionen. Eftersom det här inte handlar om hänförande av inkomster, betalas försäkringsavgiften enligt utbetalningstidpunkten.

Undantag från betalningsprincipen

Arbetsinkomster som utbetalats under ålderspensionens begynnelsemånad

På grund av inkomstregistret har betalningsprincipen i arbetspensionslagarna stärkts ytterligare. Tidigare praxis för hänförande av slutlikviden har 1.1.2019 ersatts med en ny bestämmelse om arbetsinkomster som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad. Pension som tillvuxit av arbetsinkomster som betalats ut under begynnelsemånaden för den första enligt ArPL beviljade ålderspensionen beaktas retroaktivt från begynnelsen av den första enligt ArPL beviljade ålderspensionen. Det förutsätter att den utbetalda arbetsinkomsten grundar sig på sådant arbete som har upphört innan ålderspensionen börjar. 

Bestämmelsen tillämpas på arbetsinkomster som betalas 1.1.2019 eller senare. Pensionsfallstidpunkten saknar betydelse.

Arbetsinkomster som ska beaktas under ålderspensionens begynnelsemånad är t.ex. prestationer som ingår i den s.k. slutlikviden och som har förtjänats innan anställningen upphörde men ofta betalats först efter det. Sådana är t.ex. övertidsersättningar, semesterpenning, semesterersättning, ersättning för outtagna ledigheter för förkortad arbetstid och andra prestationer av motsvarande typ. Sådana arbetsinkomster är också andra arbetsinkomster som fås i efterskott för en avslutad anställning, t.ex. resultatpremier.

Arbetsinkomster som utbetalats under ålderspensionens begynnelsemånad uppges till inkomstregistret enligt utbetalningstidpunkten och de överförs därifrån som inkomster enligt utbetalningstidpunkten också till intjäningsregistret. I intjäningsregistret hänförs de inte till tiden före ålderspensionens begynnelse, utan de endast beaktas vid beräkningen av pensionen (bortsett från arbetsinkomster som utbetalats efter den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, se nedan.) I dessa fall betalas också försäkringsavgiften enligt betalningsprincipen.

Mera

S.k. slutlikvidpraxis som tillämpades innan inkomstregistret togs i bruk 1.1.2019

Före 1.1.2019 hänfördes prestationer som ingick i den s.k. slutlikviden till intjäningstiden oberoende av belopp. Enligt arbetsavtalslagen och semesterlagen har arbetstagaren rätt att få prestationer av det här slaget när anställningen upphör, men av praktiska skäl avtalar man ofta om att de betalas först efter en viss löneberäkningstid. Om löneberäkningstiden kan avtalas i arbetsavtalet eller kollektivavtalet.

Exempel: Personen fyller 63 år 4.12.2017 och går i ålderspension 1.1.2018. Hen arbetar hela december och anställningen upphör 31.12.2017, som också är tidpunkten för pensionsfallet. Arbetsgivaren betalar semesterersättningar och lönen för december med alla tillägg 15.1.2018. Semesterersättningen och den regelmässiga lönen för den tid då anställningen fortgick betalas i januari 2018. De hänförs till år 2017 och beaktas vid fastställandet av pensionen som börjar 1.1.2018.

Exempel: Personen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 15.12.2017 och försäkringsskyldigheten upphör i slutet av månaden. Anställningen upphör 31.12.2017 och ålderspensionen börjar 1.1.2018. Lönen för arbetet i december betalas till personen enligt arbetsgivarens allmänna praxis och efter den avtalade två veckor långa beräkningstiden, 15.1.2018. I samband med det betalas också semesterersättning som ska betalas vid anställningens slut och ersättningar för outtagna ledigheter för förkortad arbetstid. Alla prestationer som betalas 15.1.2018 ska beaktas som grund för ålderspensionen som beviljas 1.1.2018, fast den faktiska betalningstidpunkten infaller först efter den månad då personen har uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Arbetsgivaren innehåller arbetstagarens pensionsavgift enligt grunden år 2017.
 

Arbetstagaren slutar arbeta vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten

Arbetsinkomster som utbetalats under den första ålderspensionens begynnelsemånad beaktas i den beviljade ålderspensionen också när arbetstagarens anställning upphör och ålderspensionen börjar i början av den månad som följer på den då arbetstagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Det innebär att arbetsinkomst som hänför sig till den avslutade anställningen och som betalas under ålderspensionens begynnelsemånad och den månad som följer på den då arbetstagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten beaktas i ålderspensionens belopp från ålderspensionens början. I intjäningsregistret hänförs arbetsinkomsten till den månad då anställningen upphör och arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas enligt den tidpunkten.

Arbetsinkomst hänförs till intjänandetiden, om pensionens belopp snedvrids

Om tillämpning av betalningsprincipen snedvrider pensionens belopp, kan intjäningsprincipen tillämpas. Enligt intjäningsprincipen betraktas arbetsinkomst som inkomst under den kalendermånad då den har förtjänats. Intjäningsprincipen är ett undantag från betalningsprincipen, som är huvudregel, och kan tillämpas endast under vissa förutsättningar.

Enligt lagmotiveringen (RP 45/2005) anses snedvridning innebära en väsentlig skillnad i pensionsbeloppet. Pensionens belopp kan anses bli snedvridet, om den arbetsinkomst som ska hänföras är större än det femfaldiga beloppet av den månatliga pension som ska betalas till pensionstagaren. I den månatliga pensionens belopp beaktas alla lagstadgade arbetspensioner som beviljats pensionstagaren. Som den månatliga pensionen betraktas sålunda alla pensioner som betalas för samma månad oberoende av om de har beviljats genom olika pensionsbeslut.

Mera

Exempel

Personen har beviljats ålderspension vid den lägsta pensionsåldern. Hen arbetar vid sidan av ålderspensionen och får den pension som tillvuxit av detta arbete vid den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. En prestation betalas till personen ännu efter den övre åldersgränsen. Denna prestation kan hänföras till intjänandetiden endast om den är femfaldig jämfört med personens månatliga pension. Som månatlig pension betraktas då det sammanlagda beloppet av personens första ålderspension och den pension som tillvuxit av arbetet vid sidan av ålderspensionen.


Om det finns förutsättningar för att tillämpa intjäningsprincipen och arbetsinkomsterna har förtjänats under flera kalenderår, betraktas de som inkomster under respektive kalenderår som jämnstora poster, om inget annat framförs.

Bestämmelsen tillämpas inte på arbetsinkomster som betalas ut under ålderspensionens begynnelsemånad. De beaktas i ålderspensionens belopp enligt 12 § 2 mom. i ArPL som beskrivits ovan.

Mera

Exempel: Arbetsinkomst (t.ex. en stor resultatpremie) som arbetstagaren förtjänat före den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten (t.ex. 68 år) betalas ur först efter den månad då arbetstagaren uppnår åldersgränsen. Arbetsinkomsten kan hänföras till intjänandetiden, om dess belopp är minst femfaldigt jämfört med den månatliga pensionens belopp och arbetsinkomsten inte ska beaktas som inkomst under den första ålderspensionens begynnelsemånad.

Arbetsinkomster som utbetalas efter personens död hänförs till intjäningstiden

Arbetsinkomster som utbetalas efter personens död hänförs till intjäningstiden också efter det att inkomstregistret tagits i bruk. Då snedvrids inte beloppet på eventuell familjepension.

Mera

Tolkningen i fråga om arbetsinkomst som betalas efter döden har gjorts i tolkningsgruppens sammanträde 3.6.2015 och den nämns också i regeringens proposition 87/2018 rd.

I fråga om invalidpension finns det på grund av den återstående tiden i allmänhet inget behov att hänföra arbetsinkomster till intjäningstiden. Därför finns det inget behov att hänföra arbetsinkomster till intjäningstiden när det gäller familjepension som beräknas på basis av invalidpension efter en sådan förmånslåtare som inte ännu var invalidpensionerad.

Försäkring av arbetsinkomster när det inte är aktuellt med pension

När arbetsinkomster försäkras känner man inte ännu till beloppet av arbetstagarens pension. Därför kan man då inte ännu bedöma, om tillämpningen av betalningsprincipen kommer att medföra en snedvridning av pensionsbeloppet. Den pensionsgrundande arbetsinkomsten betraktas som arbetsinkomster för den kalendermånad då den betalas ut.

Arbetsinkomsterna registreras enligt betalningsprincipen också i det fall att anställningsförhållandet redan har upphört vid betalningstidpunkten.

Om arbetsinkomsterna hänförs utgående andra uppgifter än arbetsgivarens anmälan (t.ex. skatteuppgifter) och betalningsdagen inte är känd, hänförs de i princip till december det år då de betalats ut. Större poster fördelas på december och juni. Om det är säkert att verksamheten har upphört t.ex. i augusti (arbetsgivaren har gått i konkurs eller slutdatumet för anställningen annars klart framgår ur handlingarna), hänförs arbetsinkomsterna till månaden i fråga, dvs. augusti i detta exempel.

Lön som betalats av en ställföreträdande betalare betraktas som arbetsinkomst vid betalningstidpunkten

Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare försäkras enligt betalningsprincipen, även om anställningen vid betalningstidpunkten redan har upphört.

Den ställföreträdande betalaren kan vara t.ex. ett konkursbo, en myndighet som sköter lönegaranti enligt lönegarantilagen eller någon annan betalare.

Betalningsprincipen tillämpas på prestationer som betalats som lönegaranti och ingår i de pensionsgrundande arbetsinkomsterna också i det fall att arbetsgivarens ArPL-försäkring redan har avslutats vid anställningens slut, före beslutet om lönegaranti. Även då beaktas lönegarantiprestationerna som arbetsinkomster enligt betalningstidpunkten och försäkringsavgiften för dem tas ut enligt avgiftsgrunderna vid betalningstidpunkten.

Arbetsinkomsterna kan anslutas till en avslutad försäkring, om arbetsgivaren vid betalningstidpunkten inte alls har en ArPL-försäkring i kraft och om betalningen av arbetsinkomsterna grundar sig på arbete som utförts medan försäkringen har varit i kraft. I ovan nämnda fall behöver ärendet inte behandlas som försummelse av försäkringen, vilket skulle förutsätta tvångsförsäkring av arbetsgivaren. Ett sådant förfarande förenklar i synnerhet försäkringen av arbetsinkomster som betalats enligt lönegarantin och bidrar till att ArPL kan verkställas smidigt.

Vid konkurs och lönegarantifall kan arbetsinkomsten också efter en längre tid hänföras retroaktivt till själva intjäningstiden och/eller en tid då arbetsgivaren har haft en arbetspensionsförsäkring i kraft.

Mera

Exempel: Med stöd av lagen om lönegaranti har arbetskrafts- och näringscentralen har i juni 2010 betalat personen obetalda löner och semesterersättningar från december år 2009, lön för uppsägningstid för januari 2010 och lön för väntetid. Personens anställning upphörde efter uppsägningstiden 31.10.2010. Enligt betalningsprincipen är arbetsinkomsterna inkomster för juni 2010. Lönen för väntetid beaktas inte alls, eftersom den inte utgör vederlag för arbete. Saken påverkas inte av om arbetsgivaren har varit en s.k. avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare

Resultatpremier betraktas i regel som arbetsinkomst vid tidpunkten för utbetalningen

Resultatpremier betraktas som inkomst vid betalningstidpunkten enligt betalningsprincipen, fastän de baserar sig på tidigare års uppnådda resultatmål och alltså på arbete som utförts under tidigare år.
Resultatpremier beaktas enligt betalningsprincipen också när den anställning på basis av vilken resultatpremien betalas har upphört före den tidpunkt då resultatpremien betalas.
Även arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter för resultatpremien tas ut enligt betalningstidpunkten.
En resultatpremie kan hänföras till intjäningstiden endast om det gäller ett pensionsfall och om resultatpremiens belopp är mer än femfaldigt jämfört med den månatliga pensionen.
 

Mera

Exempel: En person som omfattas av resultatavlöning går i ålderspension 1.11.2009, då han har fyllt 63 år och också hans anställning upphör. I mars 2010 får han en resultatpremie som grundar sig på att resultatmålen för åren 2008 och 2009 har uppnåtts. Den resultatpremie som betalas år 2010 ska beaktas som grund för den pension som börjar 1.11.2009, dvs. den ska hänföras till intjänandetiden, om resultatpremiens belopp är större än det femfaldiga beloppet av den pension per månad som i övrigt betalas till personen fr.o.m. 1.11.2009. Om resultatpremien är mindre än det femfaldiga beloppet, hänförs den inte till intjänandetiden, utan den beaktas enligt betalningsprincipen som arbetsinkomst vid sidan av pensionen och som grund för den ålderspension som beviljas tidigast vid 68 års ålder.

Exempel: En ArPL-försäkrad arbetstagare uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 5.4.2018. Han har inte kommit överens med sin arbetsgivare om att anställningen fortsätter. Han får emellertid en resultatpremie 24.6.2018, som baserar sig på de uppnådda resultatmålen åren 2015-2017. Arbetsgivarens skyldighet att ordna pensionsskydd upphör i detta fall 30.4.2018, men resultatpremien som betalas i juni 2018 kan beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst. En förutsättning är att man bedömer att pensionens belopp kan snedvridas om resultatpremien inte beaktas. Det kan således bli aktuellt att överväga om man ska avvika från betalningsprincipen, när det gäller att fastställa arbetstagarens totala intjänade arbetspension. Om resultatpremien hänförs till intjänandetiden, är arbetsgivaren skyldig att betala arbetspensionsförsäkringsavgift för den.

Om det finns förutsättningar för att tillämpa intjäningsprincipen och arbetsinkomsterna har förtjänats under flera kalenderår, betraktas de som inkomster under respektive kalenderår som jämnstora poster, om inget annat framförs.

Mera

Exempel: Resultatpremie utbetalas år 2010. Resultatpremien baserar sig på de uppnådda resultatmålen åren 2007-2009. Om det finns förutsättningar att följa intjäningsprincipen och resultatpremien hänförs till intjäningstiden och man inte har tillgång till närmare information om hur resultatpremien tjänats in, beaktas 1/3 av resultatpremien som arbetsinkomst för år 2007, 1/3 som arbetsinkomst för år 2008 och 1/3 som arbetsinkomst för år 2009.

Resultatpremier för utlandsarbete

När en arbetstagare blir utsänd från Finland för att arbeta utomlands eller blir anställd utomlands så att han eller hon omfattas av ArPL, bestäms den pensionsgrundande arbetsinkomsten utgående från den s.k. försäkringslönen.

Om arbetstagaren har arbetat utomlands under den tid då resultatpremien kan anses ha tjänats in, beaktas inte den faktiska utbetalade resultatpremien över huvud taget som pensionsgrundande arbetsinkomst, eftersom den anses ingå i försäkringslönen.

Om en arbetstagare arbetar utomlands och får sådana resultatpremier som har tjänats in redan före utlandskommenderingen, räknas de med i de pensionsgrundande arbetsinkomsterna för utbetalningsåret utöver försäkringslönen.

Lön som betalas efter det att arbetet upphört eller i förskott, när personen har bytt arbetsland

Lön som betalas i efterskott eller i förskott till en arbetstagare försäkras i det land där det arbete som ligger till grund för lönen försäkras, även om personen har flyttat till ett annat land vid den tidpunkt då lönen betalas. Arbetsinkomsten försäkras enligt betalningsprincipen.

Se närmare uppgifter och exempel i anvisningarna

 • Lön som ska betalas när personen har farit utomlands från Finland
 • Lön som ska betalas när personen har kommit från utlandet till Finland

Vid beräkning av invalidpension är det i allmänhet inte motiverat att avvika från betalningsprincipen

När en invalidpension räknas ut beaktas de pensionsgrundande arbetsinkomsterna som grund för den intjänade pensionens belopp och för inkomsten för återstående tid.

Inkomst för återstående tid

Vid beräkning av inkomsten för återstående tid är det i allmänhet inte motiverat att hänföra arbetsinkomsterna under de kalenderår som ingår i granskningstiden på något sätt som avviker från betalningsprincipen. Om intjäningsprincipen tillämpades på arbetsinkomster som betalats för ett enskilt kalenderår kunde det leda till att man måste hänföra arbetsinkomster som betalats under det givna intjänandeåret på nytt, vilket gör beräkningen av inkomsten för återstående tid onödigt krånglig.

När inkomsten för återstående räknas ut beaktas arbetsinkomster från en rätt lång tid, och betalningar av samma typ (t.ex. resultatpremier) behandlas i allmänhet konsekvent under olika kalenderår. Därför kan man inte bedöma att tillämpningen av betalningsprincipen medför en sådan snedvridning i beräkningen av inkomsten för återstående tid att pensionens belopp i allmänhet ändras väsentligt.

Arbetsinkomster under det år då arbetsoförmågan inträder

Om arbetsinkomsterna under det år då arbetsoförmågan inträder inte beaktas i inkomsten för återstående tid, kan arbetsinkomster som betalas under det år då arbetsoförmågan börjar hänföras till intjäningstiden, om denna skiljer sig från betalningsåret och om den arbetsinkomst som betalas under det år då arbetsoförmågan börjar är större än den månatliga pensionens femfaldiga belopp.

Mera

När arbetsinkomsterna i sådana fall hänförs så att man avviker från betalningsprincipen innebär det ändå inte att de arbetsinkomster som betalats under det år då arbetsoförmågan inträdde alltid och i alla fall borde hänföras till intjäningstiden, bara för att lagen uttryckligen bestämmer att de arbetsinkomster som de facto betalats under det år då arbetsoförmågan inträffade inte är pensionsgrundande.

Det kan hända att det till arbetstagaren senare ska betalas olika slags belopp, som är vederlag för arbete som utförts under det år då arbetsoförmågan inträdde. Det är inte nödvändigt att hänföra dessa belopp till intjäningstiden, eftersom de i så fall inte är pensionsgrundande.

Exempel: Personen har beviljats invalidpension fr.o.m. 1.2.2018 på grundval av arbetsoförmåga som inträdde i mars 2017. I april 2018 får han en resultatpremie, som baserar sig på de uppnådda resultatmålen för år 2017. Resultatpremien hänförs inte till intjäningstiden, eftersom det skulle leda till att resultatpremien inte ens skulle beaktas som arbetsinkomst vid sidan av pension, när man räknar ut den ålderspension som i sinom tid beviljas. I en sådan situation beaktas den i april 2018 utbetalda resultatpremien enligt betalningsprincipen som arbetsinkomst under april och den intjänade pensionen beviljas med ålderspensionen.

Uppgift om arbetsinkomst som ska hänföras kommer fram vid pensionsfallet

Den anstalt som beviljar pensionen kan få kännedom om en omständighet som snedvrider pensionens belopp genom att pensionssökanden eller pensionstagaren meddelar om det.

Meddelandet kan göras i pensionsansökan, om man då har kännedom om någon lönepost som betalas efter pensionsfallet och som sökanden önskar ska hänföras till tiden före pensioneringen.

Om lönepostens belopp inte är känt (t.ex. resultatpremie) när ansökan om pension lämnas in, kan pensionstagaren efter det att pensionsbeslutet har getts och löneposten har betalats ut ställa krav på hur beloppet ska hänföras genom ett fritt formulerat bevisligt meddelande eller en fritt formulerad bevislig ansökan till pensionsanstalten.

Beslut om rättelse

Pensionsbeslutet som meddelats till personen kan redan ha vunnit laga kraft, när pensionsanstalten får kännedom om arbetsinkomst som ska hänföras. Pensionsanstalten meddelar ett beslut om rättelse till pensionstagaren, om det är möjligt att hänföra arbetsinkomsten till intjäningstiden.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 5.3.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har uppdaterats med bestämmelsen om försäkringslön i OffPL.

Arbetspensionslagstiftningen har sedan år 1994 haft bestämmelser om försäkringslön.

När en arbetsgivare försäkrar en anställd, som skickats utomlands, i Finland som en s.k. utsänd arbetstagare eller med en frivillig försäkring, bestäms den anställdas pensionsgrundande arbetsinkomst i regel enligt försäkringslönen.

Bestämmelser om försäkringslönen finns i ArPL 72 §. Som pensionsgrundande arbetsinkomst för en arbetstagare i utlandsarbete betraktas enligt lagrummet den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Om motsvarande arbete inte finns i Finland, betraktas den lön som annars kan anses motsvara nämnda arbete som arbetsinkomst.

En bestämmelse om försäkringslön med motsvarande innehåll finns också i OffPL 86 §. SjPL innehåller ingen bestämmelse om försäkringslön. Enligt SjPL bestäms en utsänd arbetstagares pensionsgrundande arbetsinkomst således enligt den verkliga lön som betalats till arbetstagaren.

För tillämpningen av bestämmelsen om försäkringslön saknar det betydelse om arbetstagaren arbetar

 • i ett EU-land
 • i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet
 • i ett land med vilket Finland inte har en överenskommelse om social trygghet.

Utgående från försäkringslönen bestäms också arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgift. Den utsändande arbetsgivaren eller det utländska företag som tar emot arbetstagaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsavgift från arbetstagarens lön. Den försäkringsskyldiga utsändande arbetsgivaren har dock ensam ansvaret för att arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas till pensionsanstalten.

När försäkringslön är i bruk under utlandsarbete, bestäms arbetstagarens förmåner enligt sjukförsäkringslagen utgående från försäkringslönen. Försäkringslönen är också bestämningsgrunden för följande socialförsäkringsavgifter:

 • olycksfallsförsäkringspremie
 • arbetslöshetsförsäkringsavgift
 • grupplivförsäkringspremie
 • arbetsgivares socialskyddsavgift
 • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.9.2018 – tills vidarePublicerat 14.11.2018
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med stycket Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren vid fastställandet av försäkringslön.

Försäkringslönen är den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Med lön som betalas för motsvarande arbete avses den lön som arbetstagaren skulle få om han eller hon utförde samma eller liknande arbete i Finland.

Mera

Om den anställda utför motsvarande arbete utomlands som i Finland före utsändningen, är utgångspunkten för försäkringslönen den lön som betalades till den anställda i Finland före utsändningen.

Med lön som skulle betalas för motsvarande arbete avses alltid motsvarande arbete i Finland och lönen för det. Sådan lön som betalas för motsvarande arbete i stationeringslandet har alltså ingen betydelse när man fastställer försäkringslönen.

I och med att lönenivån i Finland tas som utgångspunkt för försäkringslönen garanteras den anställda en pensionstillväxt av finsk nivå också under utlandsarbetet. Boende- eller levnadskostnader eller beskattning i arbetslandet som eventuellt har en höjande eller sänkande effekt på lönesättningen beaktas således inte i försäkringslönen och de påverkar inte den anställdas pension.

Mera

Exempel: Verklig lön för utlandsarbetet

Ett finländskt moderbolag sänder ut två anställda med likadana arbetsuppgifter till två olika dotterbolag i länderna A och B. De anställdas utgångslön är densamma och moderbolaget har som mål att nettolönen hålls lika stor under utlandsarbetet, eftersom de anställdas uppgifter utomlands är lika. I land A är skattesatsen 45 % och i land B 25 %. Därför betalar bolaget en högre bruttolön till den anställda som arbetar i land A än till den som arbetar i land B. Om inte bestämmelsen om försäkringslönen tillämpades, skulle arbetstagarnas pensionstillväxt för utlandsarbetet vara olika stor beroende på om arbetstagaren arbetar i land A eller i land B, fastän arbetstagarnas arbetsuppgifter är likadana och de arbetar för samma bolag.

Försäkringslönen kan vara mindre eller större än den lön som i verkligheten betalas för utlandsarbetet. Den faktiska lönen, tilläggen och förmånerna för utlandsarbetet saknar alltså betydelse när försäkringslönen fastställs.

Omständigheter som påverkar försäkringslönens storlek

Krävande arbete

Om lönen för utlandsarbetet är högre än lönen i hemlandet t.ex. för att

 • arbetet i utlandet kräver särskilda kunskaper eller färdigheter eller
 • arbetet i utlandet är mera ansvarsfullt än arbetet i hemlandet,

beaktas detta i försäkringslönen.

Exempel: Pensionsskyddscentralens utlåtande 27.6.2001 (PSC 12216) Längre arbetstid och större ansvar i utlandsarbetet hade beaktats i försäkringslönen.

Naturaförmåner

Naturaförmåner som i Finland räknas som pensionsgrundande arbetsinkomst beaktas när försäkringslönen fastställs, om motsvarande naturaförmåner hör till motsvarande arbete i Finland.

Exempel: Företaget anställer en person som ska arbeta som säljrepresentant i Tyskland. Arbetstagaren har tillgång till bil och arbetsgivaren ordnar också med en bostad. Också i Finland har företaget säljrepresentanter i motsvarande uppgifter och de har en bilförmån. Bilförmånen ska alltså beaktas i försäkringslönen, men inte bostadsförmånen.

Naturaförmånerna beaktas högst till de belopp som framgår av skattestyrelsens beräkningsgrunder i Finland.

Om det inte har fastställts något beskattningsvärde för naturaförmånerna, uppskattas de enligt sitt gängse värde.

Längre arbetstid kan höja försäkringslönen

Om arbetstiden utomlands är betydligt längre än den normala arbetstiden i Finland, beaktas det som en faktor som höjer försäkringslönen när försäkringslönen fastställs i förväg.

För enstaka övertidsersättningar utöver försäkringslönen betalas inte arbetspensionsförsäkringsavgifter.

Utlandstillägg och tillägg för särskilda omständigheter inverkar inte på försäkringslönens belopp

När försäkringslönen fastställs beaktas inte olika utlandstillägg och tillägg för särskilda omständigheter.

Vederlag med anknytning till semester

Semesterersättningar och andra motsvarande betalningar beaktas som en delfaktor i försäkringslönen, när den fastställs.

För semesterersättningar och motsvarande betalningar under anställningsförhållandet betalas inte arbetspensionsförsäkringsavgifter utöver försäkringslönen.

Semesterersättning som betalas när en visstidsanställning upphör beaktas som en delfaktor i försäkringslönen, när den fastställs.

Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren vid fastställandet av försäkringslön

Skatter som grundar sig på lön och som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren eller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift  som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren tas inte i beaktande vid fastställandet av försäkringslönen, om sådan förmån inte finns för motsvarande arbete i Finland.

Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren anses i första hand vara vederlag för arbete och också som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren på förhand har kommit överens om att arbetsgivaren betalar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetstagarens vägnar, betraktas den som vederlag för arbete och tas i beaktande i arbetstagarens pensionsgrundande arbetsinkomst. Om det för motsvarande arbete i Finland inte finns en sådan förmån, tas den inte i beaktande när försäkringslönen fastställs.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte på förhand har kommit överens om att arbetsgivaren betalar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetstagarens vägnar och om arbetsgivaren senare blir tvungen att betala arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och inte tar ut den av arbetstagaren, gäller följande för förmånen:

 • den anses inte vara en förmån för arbete
 • inte heller anses den vara pensionsgrundande arbetsinkomst för arbetstagaren
 • och den tas inte i beaktande vid fastställandet av försäkringslönen.

Vederlag som inte kallas lön

När en arbetstagare arbetar i ett anställningsförhållande till den utsändande arbetsgivaren och får vederlag för sitt arbete, ska försäkringslönen fastställas oberoende av hur vederlaget för arbetet benämns.

Exempel:  A hade arbetat som utsänd arbetstagare i Namibia och hans avtalade månadslön var 5 000 euro, vilket motsvarande avlöningen av motsvarande arbete i Finland. Till A hade betalats ca 5 000 euro så, att det i den utbetalda månatliga summan ingick både lön och dagtraktamente. Dagtraktamentenas andel av månadsinkomsten var rätt stor. Som A:s försäkringslön betraktas 5 000 euro/mån, eftersom det motsvarar den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Försäkringslönen är alltså inte den verkliga penninglönen. Att den verkliga avlöningen delvis består av dagtraktamenten saknar alltså betydelse när försäkringslönen fastställs.

Det spelar ingen roll vid fastställandet av försäkringslönen om löneinkomsten är skattefri.

Löneförhöjningar

När försäkringslönen fastställs bör individuella löneförhöjningar under anställningsförhållandet i förväg uppskattas till en nivå som motsvarar parternas uppfattning om löneutvecklingen i motsvarande arbete i Finland under den tid som utsändningen gäller.

Exempel:  När man avtalar om utsändningen vet man redan, att arbetstagaren kommer att arbeta länge utomlands och att lönen för motsvarande arbete i Finland kommer att stiga. Försäkringslönen ska redan från början avtalas till ett sådant belopp att det inkluderar den genomsnittliga uppskattade löneutvecklingen i Finland under utlandsåren.

Resultatpremier, bonusar

I försäkringslönen beaktas bonusar till ett genomsnitt, som en del av den fasta försäkringslönen. Försäkringslönen fastställs från början till ett sådant belopp att den inkluderar bonusar som den anställda får under utlandsarbetet. Därför borde man redan i förväg, när försäkringslönens storlek fastställs, uppskatta bonusarna till en sådan nivå som motsvarar parternas uppfattning om bonusbeloppen under utlandsarbetet. Om bonusarna verkligen betalas ut eller inte saknar betydelse.

Mera

Före år 2005 beaktades bonusar i praktiken på två alternativa sätt:

 • försäkringslönen fastställdes från början till ett så högt belopp att den inkluderade uppskattade genomsnittliga bonusar eller
 • försäkringslönen fastställdes utan bonusar och utökades med verkliga utbetalade bonusar.

Från år 2005 har bonusar från början beaktats som en del av försäkringslönen.

Hänförande av bonusar

När en arbetstagare arbetar i Finland, är utgångspunkten att bonusar beaktas som inkomst under betalningsåret i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Om den anställda har haft bonuslön redan före utsändningen, beaktas bonus för det sista året i utlandsarbete eller under intjäningstiden inte i arbetsinkomsten under betalningsåret när den anställda återvänder till Finland. Bonusarna under det sista året av utlandsarbetet ska beaktas i förväg i försäkringslönen, eftersom bonusen hänför sig till den tid då den anställda arbetat utomlands.

Däremot betalas arbetspensionsförsäkringsavgifter separat för bonusar som den anställda förtjänat i Finland före utsändningen och som betalas ut medan den anställda är utomlands, eftersom bonusarna hänför sig till den tid då den anställda har arbetat i Finland. Bonusarna ger alltså pensionstillväxt utöver pensionen för försäkringslönen.

Mera

Exempel: En person har bonuslön före utsändningen


 

Om personen inte hade bonuslön före utsändningen, betalas det inte arbetspensionsförsäkringsavgifter separat för bonusar som betalas efter att personen har återvänt till Finland. Bonusarna har redan uppskattats och räknats med i försäkringslönen, utgående från vilken också arbetspensionsförsäkringsavgiften bestäms.

Mera

Exempel: En person har inte bonuslön före utsändningen

Beskattningen inverkar inte på hur bonusar beaktas

En del av bonusarna kan vara skattefria i Finland och endast en del beskattas i Finland. Beskattningen spelar ingen roll för hur bonusar beaktas i försäkringslönen.

Ersättning för uppsägning

Om arbetstagaren blir uppsagd så att anställningen slutar med utlandsarbetet, bestäms den pensionsgrundande lönen för uppsägningstiden enligt försäkringslönen. Det förutsätter att

 • anställningsförhållandet är i kraft hela uppsägningstiden
 • arbetsgivaren betalar normal lön för uppsägningstiden till arbetstagaren
 • arbetstagaren inte arbetar i Finland under uppsägningstiden.

Mera

Exempel: Lön för uppsägningstid

Praktik

Om arbete utförs t.ex. som praktik, ska försäkringslönen fastställas till ett sådant belopp som skulle betalas i Finland för motsvarande praktik.

Exempel: Ett finskt företag skickar en studerande som praktikant till en tysk fabrik. Praktikanten utför uppgifter som motsvarar en ingenjörs uppgifter i Tyskland. Utgångspunkten är att försäkringslönen fastställer enligt en sådan lön som skulle betalas för motsvarande praktik i Finland. Försäkringslönen fastställs alltså till ett lägre belopp än lönen till en ingenjör med motsvarande arbete i Finland.

Au pair

För en au pair som en finsk familj anställer från Finland till sitt hushåll utomlands ska det fastställas en försäkringslön, om det finns förutsättningar att betrakta au pair-hjälpen som en utsänd arbetstagare.

Au pair-arbete motsvarar inte ett hembiträdes arbete i Finland, utan snarare arbete som en familj i Finland erbjuder en utländsk au pair-hjälp.

Försäkringslönen fastställs så att den motsvarar helhetslönen till en au pair som arbetar i Finland. I försäkringslönen beaktas alltså förutom lönen (fickpengarna) även bostads- och kostförmånen. Bostads- och kostförmånen kan fastställas enligt de beräkningsgrunder som skattestyrelsen i Finland fastställt.

Överlappande pensionsskydd utomlands

Arbetsgivaren kan minska försäkringslönens belopp i den lagstadgade pensionsförsäkringen, om

 • arbetstagarens arbete i utlandet har fortgått i två år och
 • arbetsgivaren också har ordnat annat pensionsskydd för arbetstagaren under den tid som utlandsarbetet pågår.

Det andra pensionsskyddet som arbetsgivaren ordnat till sin anställda kan vara en lagstadgad pensionsförsäkring i arbetslandet eller t.ex. en frivillig försäkring som tecknats i Finland.

Försäkringslönen kan dock sänkas högst så mycket att arbetstagarens sammanlagda pensionsskydd förblir på samma nivå som pensionsskyddet skulle vara enligt den finska arbetspensionslagstiftningen.

I sista hand ska pensionsanstalten se till att pensionsskyddets nivå bibehålls och att den sänkta försäkringslönen har fastställts rätt.

Arbetsgivaren ska lägga fram en utredning av pensionsskyddet i utlandet eller annat pensionsskydd.

Den sänkta försäkringslönen är alltså inte lagenlig, om nivån av arbetstagarens sammanlagda pensionsskydd blir lägre.

Försäkringslönen, när det inte finns motsvarande arbete i Finland

Om det inte finns sådant arbete i Finland som motsvarar arbetet utomlands, uppskattas försäkringslönen så att den kan anses motsvara arbetet i fråga.

Försäkringslönen kan anses motsvara arbetet, när man fastställer försäkringslönen utgående från det vederlag som enligt avtal ska betalas för arbetet. Då reder man ut, vilka poster som i Finland skulle betraktas som pensionsgrundande arbetsinkomst, och fastställer försäkringslönen enligt det.

För enstaka vederlagsposter som betalats under utlandsarbetet betalas inte arbetspensionsförsäkringsavgifter separat.

Försäkringslön till en verkställande direktör

Om en verkställande direktör redan i Finland har haft motsvarande uppgifter som de som han eller hon blir utsänd till utomlands, kan försäkringslönen fastställas utifrån de arbetsinkomster som betalats till honom eller henne i Finland.

Om verkställande direktören blir anställd för att bli utsänd utomlands, finns det inte nödvändigtvis någon sådan arbetsinkomst som betalats i Finland eller arbetsinkomst för motsvarande arbete i Finland som man kan utgå från vid fastställandet av försäkringslönen. Då fastställs försäkringslönen utgående från en uppskattning av vad som skulle betalas till verkställande direktören om han eller hon skötte en motsvarande uppgift som verkställande direktör i Finland.

Som en delfaktor vid fastställandet av försäkringslönen kan man i ett sådant särskilt fall ta den verkliga lönen som avtalats för arbetet.

Exempel: Pensionsnämndens beslut 8.6.2000 (PND 3306/99)

Försäkringslönen i utvecklingssamarbete och missionsarbete

Även i utvecklingssamarbete och missionsarbete utgår man från lönen för motsvarande arbete i Finland när försäkringslönen fastställs.

Att det är fråga om utvecklingssamarbete eller missionsarbete är inte i sig en grund för att minska försäkringslönens belopp. Om det emellertid är fråga om frivilligarbete, beaktar man vid fastställandet av försäkringslönen det som skulle betalas för motsvarande frivilligarbete i Finland.

Om det i Finland inte finns arbete som motsvarar utvecklingssamarbetet eller missionsarbetet, beaktas den lön som i verkligheten betalas till arbetstagaren. Tillägg för utlandsarbetet beaktas dock inte.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

När arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om arbets- och lönevillkoren för utlandsarbetet bör de samtidigt tillsammans fastställa försäkringslönen för utlandsarbetet.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte sinsemellan fritt avtala om försäkringslönens belopp, utan det ska fastställas enligt ArPL 72 §.

I försäkringslönen ska ingå endast de poster och lönetillägg som också i Finland skulle vara pensionsgrundande enligt ArPL 70 §.

Försäkringslönen ska fastställas på följande sätt:

 • man bestämmer den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland
 • man fastställer även poster som bonus och naturaförmåner, som jämställs med lönen och som ingår i avlöningen för motsvarande arbete i Finland,
 • man uppskattar om arbetet utomlands är mera krävande än motsvarande arbete i Finland eller om det är förknippat med andra särskilda krav som höjer försäkringslönen,
 • man bör också tänka på om någon faktor kan ha en minskande inverkan på försäkringslönens nivå.

Efter detta fastställer arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans försäkringslönen för just detta arbete.

Syftet med en fastställd försäkringslön är att den pensionsgrundande arbetsinkomsten inte ska påverkas av

 • avlöningssätt eller -arrangemang som är annorlunda än i arbetet i Finland
 • tillägg för särskilda omständigheter i utlandsarbetet
 • betalningar som närmast ska betraktas som kostnadsersättningar
 • beskattningens nivå i stationeringslandet.

Försäkringslönen ska fastställas skriftligt

Avtal om utlandsarbete bör alltid göras skriftligt. Försäkringslönens belopp ska också alltid framgå av avtalet. Försäkringslönen uppges i euro (€/mån).

Med avtalet kan man efteråt visa på parternas gemensamma uppfattning om försäkringslönen, dvs. hur stor lön som skulle betalas i Finland för arbete som motsvarar utlandsarbetet.

Det är viktigt att arbetstagaren vet hur försäkringslönen fastställs och vilken betydelse den har. Arbetstagaren bör känna till att t.ex. lönetillägg för särskilda omständigheter i stationeringslandet inte beaktas i försäkringslönen och att de inte ger pensionstillväxt.

Det är också viktigt att den anställda vet att försäkringslönen bl.a. utgör grunden för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

Skriftlig utredning av villkoren för anställningsförhållandet

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetsgivaren ge en arbetstagare skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet, om arbetsavtalet är muntligt eller om villkoren inte framgår av ett skriftligt arbetsavtal.

I fråga om utlandsarbete som varar mer än en månad ska arbetstagaren ha tillgång till informationen före utresan. Av informationen ska bl.a. framgå

 • lön eller annat vederlag och
 • den valuta som lönen för utlandsarbetet betalas i.

Arbetsgivaren och arbetstagaren bör också spara avtalet om utlandsarbete, där försäkringslönen har fastställts.

Fastställande av försäkringslönen i efterskott

Om försäkringslönen inte har nämnts i avtalet om utlandsarbete eller något annat avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller om det inte har gjorts ett skriftligt avtal, kan pensionsanstalten fastställa försäkringslönen i efterskott. Som hjälp vid uppskattningen av lönen kan man ta t.ex. genomsnittliga löner i olika arbetsuppgifter. I avsaknad av annan utredning kan man också beakta arbetsgivarens verkliga arbetsinkomst.

I försäkringslönen kan t.ex. bonusar beaktas till ett genomsnittligt belopp. Även ändringar av arbetsuppgifterna under anställningens gång och de ändringar av arbetsinkomsten som de leder till kan beaktas när försäkringslönen uppskattas i efterskott.

En uppskattning som görs i efterskott får ändå inte leda till att arbetstagaren sätts i en förmånligare eller svagare ställning än om försäkringslönen hade fastställts redan före utlandsarbetet.

Exempel: Pensionsnämndens beslut 8.6.2000 (PND 3306/99)

Försäkringslön som fastställts felaktigt

Om försäkringslönen skiljer sig betydligt från den inkomst som arbetstagaren skulle få för motsvarande arbete i Finland, kan försäkringslönen anses vara felaktigt fastställd och ska korrigeras.

Om det råder oenighet om försäkringslönen, kan arbetstagaren eller arbetsgivaren be pensionsanstalten om ett överklagbart beslut om den pensionsgrundande arbetsinkomsten under tiden för arbetet i utlandet.

Arbetsgivaren bör se till att försäkringslönen har fastställts skriftligt i avtalet om utlandsarbete.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 5.6.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Anvisningen har kompletterats med uppgifter som gäller inkomstregistret.

Försäkringslönen borde inte ändras medan utlandsarbetet fortgår. Det kan dock ske sådana ändringar i själva arbetet på grund av vilka försäkringslönen kan uppskattas på nytt. Om t.ex. arbetsuppgifterna i utlandet ändras eller om avlöningen av motsvarande arbete i Finland ändras, kan försäkringslönen ändras på motsvarande sätt.

Genom att ändra försäkringslönen ser man till att försäkringslönen inte sackar efter lönen för motsvarande arbete i Finland.

Om försäkringslönen ändras under utlandsarbetet, bör ändringen göras skriftligt. Så undviker man eventuella oklarheter i efterskott.

Uppgift om ändrad försäkringslön till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om ändrad försäkringslön senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på ändringen av försäkringslönen.

Om försäkringslönen behöver ändras retroaktivt, ska uppgifterna om den ändrade försäkringslönen lämnas till inkomstregistret senast den femte dagen under den kalendermånad som följer då den då grunden för ändringen av försäkringslönen har framgått. Efter det ska uppgifterna om försäkringslönen lämnas månatligen på normalt sätt senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på arbetet.

Lönen för motsvarande arbete ändras i Finland, t.ex. generella löneförhöjningar

Försäkringslönen bör inte ändras på grund av t.ex. enskilda individuella löneförhöjningar, bonusar mm. under utlandsarbetet. Om arbetstagarens lön emellertid höjs för att

 • lönen för motsvarande arbete i Finland höjs eller
 • lönerna i Finland höjs på grund av generella löneförhöjningar

ska försäkringslönen ändras på motsvarande sätt.

En generell löneförhöjning som påverkar försäkringslönen kan också vara:

 • en generell löneförhöjning inom bolaget
 • något annat arrangemang hos arbetsgivaren som årligen höjer försäkringslönen.

Den generella förhöjningen behöver alltså inte vara riksomfattande eller bunden till kollektivavtal, utan det som har betydelse är att lönen för motsvarande arbete i Finland höjs.

Arbetsuppgifterna eller utlandskommenderingen ändras

Om arbetstagarens uppgifter i utlandet ändras eller det sker andra betydelsefulla ändringar i arbetskommenderingen, kan arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans fastställa försäkringslönen på nytt under utlandsarbetet.

Som betydelsefulla ändringar kan betraktas t.ex.:

 • en ökning av arbetstagarens ansvarsområde
 • en betydande förlängning av den dagliga arbetstiden.

Mera

Exempel: Hur försäkringslönen påverkas om arbetsuppgifterna ändras.

En utsänd arbetstagare som ansvarar för försäljningen i Österrike får också Schweiz som ansvarsområde. Uppgifterna och ansvaret kan då öka och då bör också försäkringslönen höjas i motsvarande grad.

 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Även om arbetsgivaren inte är skyldig att ordna lagstadgat arbetspensionsskydd i Finland, kan ett finskt företag under vissa förutsättningar frivilligt ordna pensionsskydd enligt ArPL för anställda som arbetar utomlands.

I en frivillig ArPL-försäkring utgår man från försäkringslönen som pensionsgrundande arbetsinkomst. Det är dock möjligt att minska försäkringslönens belopp på det sätt som beskrivs nedan.

Även om den anställdas arbetsgivare under utlandsarbete är ett utländskt företag, är försäkringstagaren alltid ett finskt företag (person eller samfund) som också ansvarar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna.

I en frivillig ArPL-försäkring bestäms och tas arbetspensionsförsäkringsavgiften ut på samma sätt som en arbetspensionsförsäkringsavgift för en obligatorisk försäkring. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift tas också ut från arbetstagarens lön på samma sätt som i lagstadgad ArPL-försäkring.

Minskning av försäkringslönen i en frivillig försäkring

Försäkringslönen kan minskas på grund av annat pensionsskydd som den anställda får på grundval av utlandsarbetet.

Försäkringslönen kan dock minskas endast i den mån att arbetstagarens hela pensionsskydd hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt den finska arbetspensionslagstiftningen.

Om den anställdas pensionsskydd har ordnats i ett annat EU- eller avtalsland och utöver det felaktigt också i Finland, kan den finska ArPL-försäkringen retroaktivt ändras till frivillig. Då kan den pension som den anställda tjänar in utomlands beaktas och försäkringslönen fastställas till ett lägre belopp än det normalt vore.

Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan också ansöka om ett beslut enligt ArPL 75 b § 3 mom. (SITO-beslut) om försäkringslönen i en frivillig ArPL-försäkring.

Försäkringslönen i en frivillig ArPL-försäkring ska inte fastställas till ett högre belopp än försäkringslönen i en obligatorisk försäkring skulle vara.

Om försäkringslönen har minskats på grundval av pensionsskydd som tillväxer utomlands, bestäms arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt den minskade försäkringslönen. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsavgift enligt den sänkta försäkringsavgiften från arbetstagarens lön.

Som grund för arbetsgivarens socialskyddsavgift och arbetstagarens sjukförsäkringsavgift uppges den oförminskade försäkringslönen till skattemyndigheten. Skattemyndigheten ger råd i frågan.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 5.6.2019

Arbetsgivaren uppger försäkringslönen till inkomstregistret

Arbetsgivaren lämnar uppgifterna om försäkringslön till inkomstregistret månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på arbetet.  Försäkringslönen behöver inte separat uppges till pensionsanstalten. Pensionsanstalten får uppgifterna om försäkringslönen ur inkomstregistret.

Om försäkringslönen justeras under en pågående utlandskommendering, meddelar arbetsgivaren också den justerade försäkringslönen på motsvarande sätt till inkomstregistret.

Om försäkringslönen behöver fastställas eller justeras retroaktivt, ska arbetsgivaren lämnar uppgifterna om den retroaktiva försäkringskönen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på den då skyldigheten att fastställa eller justera försäkringslönen har framkommit.

Försäkringslönen syns på arbetspensionsutdraget som årsarbetsinkomst i anställningen. Arbetstagaren ska gärna kontrollera i arbetspensionsutdraget att arbetsgivaren har meddelat försäkringslönen rätt till inkomstregistret.

Mera

Grunderna för pensionen fastställs ofta först i pensionsbeslutet, och då kan det ha gått flera år sedan utlandsarbetet. Det kan vara besvärligt att i efterskott visa upp ostridiga bevis på försäkringslönen.

Om arbetstagaren upptäcker ett fel eller en brist i uppgifterna i utdraget, utreder den pensionsanstalt som skickat utdraget uppgifternas riktighet på arbetstagarens begäran. Pensionsanstalten har ingen skyldighet att utreda uppgifterna för en längre tid bakåt än de sex sista kalenderåren innan utdraget skickades.

Exempel: Pensionsskyddscentralens utlåtande 7.6.20002 (PSC 12284) Arbetsinkomst som det avtalats om skriftligt skulle i avsaknad av annan utredning betraktas som arbetsinkomst enligt APL 7 e § 2 mom.

Exempel: Pensionsskyddscentralens utlåtande 27.6.2001 (PSC 12216) Det hade avtalats om försäkringslön vid utlandsarbete på det sätt som avses i lagen.


I de ovan nämnda fallen har man tillämpat bestämmelsen om utredning av uppgifterna om anställningsförhållandet i APL 10 a §, som var i kraft före år 2007.

Arbetspensionsförsäkringsavgift och försäkringslön när lönebetalaren är ett utländskt företag 

Om arbetstagarens lön för utlandsarbetet betalas av ett utländskt företag, är det sändande finska företaget ändå skyldigt att ordna arbetspensionsskydd för arbetstagaren i Finland, förutsatt att

 • arbetet försäkras i Finland och
 • anställningsförhållandet till det sändande finska företaget består under utlandsarbetet och
 • det sändande finska företaget har centrala rättigheter och skyldigheter som tillkommer arbetsgivaren.

Även i dessa fall är försäkringslönen den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Det utländska företaget som betalar lön till arbetstagaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från lönen. Avgiften bestäms enligt försäkringslönen. Det sändande finska företaget ser till att arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas till pensionsanstalten.

Även arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift bestäms enligt försäkringslönen. Det sändande finska företaget ser till att arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas till pensionsanstalten, fast lönen betalas av det utländska företaget. Det sändande finska företaget ser också till att försäkringslönen uppges till inkomstregistret.

Det är alltså den försäkringsskyldiga sändande arbetsgivaren som ensam svarar för att hela arbetspensionsförsäkringsavgiften betalas till pensionsanstalten.

Exempel: Pensionsskyddscentralens utlåtande 27.2.1997 (PSC 11916)

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Försäkringslönen utgör också grunden för många andra socialförsäkringsavgifter och –förmåner.

Förmåner som betalas enligt sjukförsäkringslagen och bestäms enligt försäkringslönen är:

 • sjukdagpenning
 • moderskapspenning
 • särskild moderskapspenning
 • faderskapspenning
 • föräldrapenning
 • specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning.

Mera

Exempel: Arbetstagaren är utsänd till Tyskland år 2013 och en försäkringslön har fastställts för henne. År 2015 börjar hon få moderskapspenning, vars belopp beräknas utgående från försäkringslönen.

Folkpensionsanstalten får uppgifterna om försäkringslönen som dagpenningen baserar sig på från skatteverket, som får uppgifterna från den årsanmälan som arbetsgivaren lämnar till skatteverket.

Om den försäkrade yrkar att inkomsterna under sex månader ska tas som grund för dagpenningen, ska hon själv lägga fram en utredning av den försäkringslön som ska beaktas som sex månaders lön. Härvid är det speciellt viktigt att ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om försäkringslönens belopp kan företes.

Försäkringslönen är också bestämningsgrunden för följande socialförsäkringsavgifter:

 • olycksfallsförsäkringspremie
 • arbetslöshetsförsäkringsavgift
 • grupplivförsäkringspremie
 • arbetsgivares socialskyddsavgift
 • arbetstagarens sjukförsäkringsavgift.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 1.1.2019 – tills vidarePublicerat 8.3.2019
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

Till anvisningen har fogats uppgifter om hur retroaktiv försäkringslön ska anmälas till inkomstregistret.

Försäkringslön behöver vanligtvis inte fastställas för utlandskommenderingar som är kortare än 6 månader

Försäkringslön behöver inte fastställas separat för en kortvarig utlandskommendering, som varar mindre än sex månader, om

 • någon separat lön inte har fastställts för kommenderingen,
 • arbetstagarens lön fortfarande betalas från Finland på normalt sätt med tillägg av eventuella skattefria dagtraktamenten för utlandsresa och
 • arbetstagarens uppgifter utomlands motsvarar det arbete som han eller hon utför i Finland.

Då bestäms den pensionsgrundande arbetsinkomsten på samma sätt som om arbetstagaren arbetade i Finland.

Avsikten med detta är att förenkla löneadministrationen i företagen vid korta utlandskommenderingar.

En försäkringslön ska fastställas retroaktivt om kommenderingen förlängs och fortgår mer än 6 månader

Om utlandskommenderingen av en oförutsedd orsak fortgår längre än 6 månader, ska försäkringslönen fastställas retroaktivt från den tidpunkt då kommenderingen började.

Arbetsgivaren ska lämna uppgifter om den retroaktiva försäkringslönen till inkomstregistret senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på den då skyldigheten att fastställa en försäkringslön har uppkommit.

Efter det ska arbetsgivaren lämna uppgifter om försäkringslönen till inkomstregistret månatligen senast den femte dagen i den kalendermånad som följer på den då arbete utförts.

Försäkringslön behöver vanligtvis inte fastställas om arbetstagaren arbetar i flera länder för en finsk arbetsgivare en kortare tid än 6 månader

Det fastställs ingen försäkringslön, om

 • arbetstagaren återkommande arbetar utomlands
 • för en finsk arbetsgivare,
 • de enskilda utlandskommenderingarna pågår mindre än sex månader och
 • de övriga villkoren för löneutbetalning och arbetsuppgifter vid korta utlandskommenderingar uppfylls.

De pensionsgrundande arbetsinkomsterna bestäms då på samma sätt som för arbete i Finland.

Exempel:

Ett finskt företag servar pappersmaskiner i olika länder. Företagets finska anställda arbetar i Finland och dessutom korta perioder på mindre än sex månader i olika länder. De anställda utför service på pappersmaskiner utomlands efter behov. För de anställda fastställs ingen försäkringslön, utan deras pensionsgrundande arbetsinkomster för utlandsarbetet bestäms enligt de verkliga arbetsinkomsterna.

En försäkringslön ska fastställas, om

 • arbetstagaren har blivit utsänd utomlands och
 • arbetar för samma finska arbetsgivare i flera länder (även om lönen betalas t.ex. av ett koncernföretag)
 • arbetet utomlands fortgår mer än sex månader utan avbrott.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten bestäms då utifrån försäkringslönen.

Exempel:

Ett finskt företag i skogsindustrin har sänt sin arbetstagare på utbildningsuppdrag till Frankrike för åtta månader. En del av arbetet utförs i Belgien. Utbildningsuppdraget i Frankrike slutförs efter fem månader men fortsätter i Belgien i tre månader till. Eftersom utlandsarbetet i två olika länder fortgår mer än sex månader utan avbrott, ska det fastställas en försäkringslön.

Om en arbetstagare har sänts t.ex. till Kina för åtta månader och arbetar sedan två månader i Finland och sedan sju månader i Frankrike fortfarande utsänd av samma arbetsgivare, bestäms den pensionsgrundande arbetsinkomsten för perioden i Finland utgående från den verkliga arbetsinkomsten. För arbetsperioderna i Kina och Frankrike ska det fastställas en försäkringslön.

En försäkringslön behöver vanligtvis inte fastställas när en transportarbetare är utomlands en kortare tid än 6 månader i sänder

Förare som är anställda på finska företag omfattas i allmänhet av den sociala tryggheten i Finland.

Om en förare omfattas av ArPL och är utomlands mindre än 6 månader i sänder, fastställs ingen försäkringslön. Förarens pensionsgrundande arbetsinkomster bestäms då på samma sätt som för arbete i Finland.

Om en förare omfattas av ArPL och är utomlands mer än 6 månader i sänder, fastställs en försäkringslön. Då är försäkringslönen grunden för pensionsförsäkringsavgiften och förarens pension.

Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren eller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren vid fastställandet av försäkringslön

Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren betraktas i princip som vederlag för arbete och också som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren på förhand har kommit överens om att arbetsgivaren betalar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetstagarens vägnar, betraktas den som vederlag för arbete och beaktas i arbetstagarens pensionsgrundande arbetsinkomst. 

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte på förhand har kommit överens om att arbetsgivaren betalar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på arbetstagarens vägnar och om arbetsgivaren senare blir tvungen att betala arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och inte tar ut den av arbetstagaren, anses förmånen inte vara vare sig

 • vederlag för arbete eller
 • pensionsgrundande inkomst för arbetstagaren.

Skatter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren eller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift  som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren tas inte i beaktande vid fastställandet av försäkringslönen, om sådana förmåner inte finns för motsvarande arbete i Finland.

Arbete i flera olika EU-länder för en utländsk arbetsgivare

Personer som arbetar i sitt bosättningsland och dessutom i andra EU-länder försäkras i sitt bosättningsland, om

 • de utför en betydande del av sitt arbete i bosättningslandet eller
 • de arbetar som anställda hos flera arbetsgivare med hemort i flera medlemsstater.

Då ska arbetsgivaren betala de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna till arbetstagarens bosättningsland oberoende av arbetsgivarens hemort.

Mera

Avgörande av tillämplig lagstiftning

När arbetstagaren arbetar i två eller flera EU-länder, ska avgörandet om tillämplig lagstiftning i första skedet fattas av institutionen i arbetstagarens bosättningsland. I sådana fall har en arbetstagare som ska försäkras i Finland fått intyg om tillämplig lagstiftning om social trygghet från Pensionsskyddscentralen på grundval av sitt arbete i flera länder.

En utländsk arbetsgivare betalar pensionsförsäkringsavgifterna till Finland utgående från arbetstagarens verkliga arbetsinkomster

Exempel:

En i Finland bosatt läkare arbetar i Finland för en finsk arbetsgivare och arbetar under sina semestrar kortare perioder i Sverige vid ett privat sjukhus. Det svenska sjukhuset ska betala pensionsförsäkringsavgifterna till Finland. Avgifterna baserar sig inte på en försäkringslön, utan på de arbetsinkomster som också skulle vara pensionsgrundande i Finland.
 

Exempel:

Musiker som är bosatta och arbetar i Finland försäkras i Finland också i fråga om arbete som utförs under utlandsturnéer. De utländska arbetsgivarna ska betala pensionsförsäkringsavgifter till Finland på basis av musikerns faktiska arbetsinkomster.

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 14.11.2017 – tills vidarePublicerat 29.11.2017
Ändringar jämfört med den tidigare versionen

I punkten om kostnadsersättningar enligt kollektivavtal och pensionsgrundande arbetsinkomst har det lagts till information om ett beslut som försäkringsdomstolen meddelade 31.5.2017. Beslutet gäller kostnadsersättningar som betalats enligt kollektivavtal och på lindrigare grunder än skatteförvaltningens kostnadsbeslut. I början av anvisningen har det lagts till rubriken Begreppet pensionsgrundande arbetsinkomst enligt arbetspensionslagarna är snävare än begreppet inkomst underkastad förskottsinnehållning av skatt, och motsvarande precisering har gjorts i texten.

Begreppet pensionsgrundande arbetsinkomst enligt arbetspensionslagarna är snävare än begreppet inkomst underkastad förskottsinnehållning av skatt

Begreppen anställningsförhållande och pensionsgrundande arbetsinkomst som används vid tillämpningen av arbetspensionslagarna är annorlunda än begreppen anställningsförhållande och lön som är underkastad förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd.

Begreppet pensionsgrundande arbetsinkomst enligt arbetspensionslagarna är snävare än begreppet inkomst underkastad förskottsinnehållning av skatt.

I princip räknas alla vederlag för arbete som baserar sig på arbetsavtal till den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Prestationer som inte är vederlag för arbete och som betalats till en arbetstagare i anställningsförhållande eller på basis av en anställning är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Enligt lagen om förskottsuppbörd avses med lön varje slag av lön och förmån som fås i anställnings- eller tjänsteförhållande.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten är inte bunden till skyldigheten till förskottsinnehållning av skatt. Avgöranden som gäller förskottsinnehållning är inte av bindande betydelse när man avgör om en betalning är pensionsgrundande arbetsinkomst vid tillämpning av arbetspensionslagarna.

Lön enligt lagen om förskottsuppbörd                                    

Begreppet lön i samband med förskottsinnehållningen definieras i 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Enligt den avses med lön:

 • varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i anställnings- eller tjänsteförhållande
 • mötesarvoden
 • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
 • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
 • verkställande direktörs arvode
 • lön som bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag tar ut och
 • ersättning för förtroendeuppdrag.

Också utbetalningar som enligt arbetspensionslagarna eller vid tillämpningen av arbetspensionslagarna inte betraktas som vederlag för arbete (t.ex. personalförmån) kan vara lön som är underkastad förskottsinnehållning av skatt. Förskottsinnehållningsskyldigheten kan också gälla prestationer som enligt arbetspensionslagarna betraktas som ersättning för arbete som utförts i egenskap av företagare (t.ex. engångsersättning för en enskild expertföreläsning).

 

Mera

T.ex. följande betalningar som är underkastade förskottsinnehållning av skatt är inte pensionsgrundande arbetsinkomst:

 • personalförmåner
 • ränteförmåner för lån som erhållits på grundval av ett anställningsförhållande
 • förmåner genom aktieemission på grundval av anställningsförhållande
 • förmåner av anställningsoptioner
 • sedvanlig penninggåva vid bemärkelsedag
 • aktiepremier som uppfyller kriterierna i ArPL 70 § 3 mom. 5 punkten
 • ersättning som betalas för olaglig uppsägning av anställning
 • ersättning för avslutande av anställning (eller avgångsvederlag).

Arbetsersättning eller bruksavgift enligt lagen om förskottsuppbörd   

Som arbetsersättning betraktas ersättning som betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst i annan form än lön.

Med bruksersättning avses ersättning för nyttjande av eller nyttjanderätt till upphovsrätt, rätt till fotografisk bild och industriella rättigheter (såsom patent och varumärke) eller för försäljning av nyttjanderätt. Som bruksersättning betraktas också ersättning för information om industriella, kommersiella och vetenskapliga erfarenheter.

Även om betalningen enligt lagen om förskottsuppbörd inte betraktas som lön, har den som betalar ut arbetsersättning eller bruksavgift enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd en skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Mera

Som arbetsersättning enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd betraktas också dividend (dividend som baserar sig på arbetsinsats) som ska beskattas som förvärvsinkomst enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen, om dividenden inte ska betraktas som lön enligt 13 § förskottsuppbördslagen.

Införandet i förskottsuppbördsregistret inverkar inte på frågan om huruvida den utbetalda ersättningen ska betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd. Inregistreringen befriar således inte från skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning när den utbetalda ersättningen är lön eller arvode till idrottare.

Kostnadsersättningar vid förskottsinnehållningen

Förskottsinnehållning verkställs inte på ersättningar för direkta kostnader som betalats löntagaren, om ersättningen inte överstiger det utredda eller uppskattade beloppet av kostnaderna. Som sådana kostnader får vid förskottsinnehållningen beaktas

 • utgifter för arbetsredskap, material och förnödenheter
 • rese- och representationsutgifter
 • samt andra utgifter vilka direkt åsamkats löntagaren för att utföra arbetet.

Ersättningar för resekostnader fastställs vanligtvis på basis av kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. Beskattningen av ersättningar avgörs med stöd av inkomstskattelagen och skattestyrelsens kostnadsbeslut.

Mera

Grunderna och beloppen i skattestyrelsens beslut är bindande vid beskattningen och vid förskottsinnehållningen av skatt.  Ersättning som betalats på lindrigare grunder eller som överstiger de eurobelopp som anges i beslutet (t.ex. i fråga om dagpenning) är således till den del ersättningsbeloppet avviker från det som anges i kostnadsbeslutet skattepliktig lön för mottagaren.

Kostnadsersättningar vid tillämpningen av arbetspensionslagarna

Dagtraktamenten för arbetsresor eller ersättningar för andra kostnader som föranletts av arbetet

 • är inte pensionsgrundande arbetsinkomst till den del som de är skattefria
 • är i regel pensionsgrundande arbetsinkomst till den del de är skattepliktiga.

I första hand fäster man uppmärksamhet vid om betalningen anses vara skattefri i förskottsuppbörden. Skattebeslut om förskottsuppbörd är inte bindande med tanke på den slutliga beskattningen, vilket innebär att den slutliga beskattningen kan inverka på om betalningen räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Utgångspunkten för resekostnadsersättningar är de dagtraktaments-, kilometersersättnings- och övriga ersättningsbelopp som skattestyrelsen fastställt i sitt kostnadsbeslut och som arbetsgivaren kan betala en arbetstagare skattefritt, när de villkor som fastställts i beslutet uppfylls. Till den del arbetsgivaren betalar arbetstagaren kostnadsersättningar som överstiger det skattefria beloppet, betraktas det överskjutande beloppet som lön vid förskottsinnehållningen och vid tillämpningen av arbetspensionslagarna som arbetsinkomst.

Mera

I lagen om förskottsuppbörd regleras hurdana poster arbetsgivaren kan betala till arbetstagaren utan skyldighet att verkställa förskottsinnehållning. Inkomstskattelagen gäller arbetstagarens slutliga beskattning, och det är arbetstagaren som ansvarar för att skatten betalas.

Det finns ersättningar som är skattefria vid förskottsinnehållningen, men i regel skattepliktiga i den slutliga beskattningen. Det finns också kostnader som kan beaktas som avdrag när förskottsinnehållningen bestäms. I båda fallen är det typiskt att arbetstagaren gör avdrag för den kostnad som uppstått och som eventuellt ersatts i sin egen beskattning.

Om arbetsgivaren enligt 15 § i lagen om förskottsuppbörd har utan förskottsinnehållning betalat andra kostnadsersättningar än resekostnadsersättningar (t.ex. ersättningar för arbetsredskap enligt kollektivavtalet för byggnadsbranschen eller ersättning för användning av motorsåg), deklareras dessa ersättningar till Skatteförvaltningen för den slutliga beskattningen. Arbetsgivaren lägger inte kostnadsersättningen till den lön som uppges på årsanmälan, utan de uppges som en egen post. I den slutliga beskattningen är hela inkomsten (lönen + kostnadsersättningen) skattepliktig.

Eftersom arbetstagaren gör avdrag som motsvarar kostnadsersättningen i sin egen skattedeklaration, är kostnadsersättningen de facto inte skattepliktig. Ersättningar som behandlas på detta sätt i beskattningen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

Enligt 15 § i lagen om förskottsuppbörd kan arbetsgivaren före förskottsinnehållningen göra avdrag för direkta kostnader för utförandet av arbetet som löntagaren själv betalat. I sådana fall uppger arbetsgivaren hela den utbetalade lönen till Skatteförvaltningen på årsanmälan. Från lönen dras inte av ett belopp som motsvarar avdraget för kostnader i samband med förskottsinnehållningen. Avdraget som gjorts vid förskottsinnehållningen antecknas som en separat uppgift på årsanmälan. I den slutliga beskattningen är alltså hela inkomsten skattepliktig (oberoende av om det har gjorts något avdrag från den vid förskottsinnehållningen). I sin egen skattedeklaration gör arbetstagaren ett avdrag som motsvarar avdraget för kostnader som arbetstagaren betalat själv och som gjordes vid förskottsinnehållningen. På så sätt är denna del av arbetsgivarens betalning i verkligheten inte skattepliktig. Ersättningar som behandlas på detta sätt i beskattningen är inte pensionsgrundande arbetsinkomst.

En närmare beskrivning av hur frågan behandlas skattemässigt finns i Skatteförvaltningens anvisningar om personbeskattning och arbetsgivarens årsanmälan.

Kostnadsersättningar som grundar sig på kollektivavtal   

När en ersättning grundar sig på kollektivavtal, påverkar ersättningens storlek och grund för betalningen hur ersättningen beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Kostnadsersättningar som grundar sig på kollektivavtal är skattepliktiga och också pensionsgrundande arbetsinkomst till den del de till sitt belopp överstiger maximibeloppen för skattefria ersättningar enligt skatteförvaltningens kostnadsbeslut.

Kostnadsersättningar som grundar sig på kollektivavtal och som enligt 72 a § i inkomstskattelagen är skattepliktiga efter en tidsfrist som skattemyndigheten satt ut (2 eller 3 år) är pensionsgrundande arbetsinkomst till den del de är skattepliktiga.

Pensionsgrundande arbetsinkomst är inte sådana kollektivsavtalsenliga kostnadsersättningar som betalas på lindrigare grunder än skatteförvaltningens kostnadsbeslut och till sitt belopp inte överstiger maximibeloppen för skattefria betalningar enligt skatteförvaltningens kostnadsbeslut.

Sådana ersättningar står utanför den pensionsgrundande arbetsinkomsten, även om betalningarna i beskattningen betraktas som skattepliktig inkomst som läggs till penninglönen.

Mera

Försäkringsdomstolen meddelade 2.10.2008 beslutet Dnr 2480/2007, enligt vilket det faktum att en betalning fastställts som kostnadsersättning i kollektivavtalet i och för sig inte innebär att betalningen inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid tillämpningen av arbetspensionslagarna.

I det fall som försäkringsdomstolen avgjorde hade kostnadsersättningarna betalats på basis av bestämmelserna i kollektivavtalet till ett belopp som översteg maximibeloppen i kostnadsbeslutet.

Enligt försäkringsdomstolens beslut skulle kollektivavtalsenliga kostnadsersättningar, som i 2000 års efterbeskattning hade lagts till en pensionstagares inkomst, beaktas som arbetsinkomst vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten. Försäkringsdomstolen konstaterade att till den del som kostnadsersättningarna har överstigit de skattefria ersättningsbeloppen, har de i regel räknats med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Försäkringsdomstolen ansåg att denna princip inte kunde frångås enbart på grund av att de skattepliktiga kostnadsersättningarna har betalats på grund av bestämmelserna i kollektivavtalet.

Försäkringsdomstolens beslut gäller belopp som betalats före 2005. Ställningstagandet kan också tillämpas när det gäller att bestämma om senare betalda kostnadsersättningar ska räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Enligt APL 7 e §, som gällde före år 2005, bestämdes den arbetsinkomst som beaktades vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen på samma grunder som vid förskottsinnehållning av skatt. Exempelvis dagtraktamente som hade betalats för arbetsresa räknades således inte med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten eller annan kostnadsersättning till den del som ersättningen var skattefri.

Sedan ingången av år 2005 har fastställandet av den pensionsgrundande inkomsten enligt APL inte längre varit bunden till förskottsinnehållningen av skatt. I lagen slopades en hänvisning till förskottsinnehållningen. Av regeringens proposition (RP 39/2004) framgår i fråga om motiveringen till APL 7 § att avsikten dock inte var att ändra etablerad praxis, utan att precisera lagens ordalydelse så att den motsvarar tillämpningspraxis. I motiveringen till propositionen konstateras bl.a. att:” dagtraktamente som betalats för arbetsresa eller annan kostnadsersättning ska inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten till den del ersättningen är skattefri”. ”Som pensionsgrundande arbetsförtjänst räknas inte dagtraktamente som betalats för arbetsresa eller annan kostnadsersättning till den del som ersättningen är skattefri”.

Kostnadsersättningar kan genom kollektivavtal också betalas på lindrigare grunder än vad som bestämts i skattestyrelsens kostnadsbeslut. I fråga om betalningar enligt kollektivavtal på lindrigare grunder än Skattestyrelsens kostnadsbeslut tillämpas ett förfarande som innebär att dessa prestationer inte räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten, fastän de i beskattningen betraktas som skattepliktig inkomst som läggs till penninglönen.

Försäkringsdomstolen har 31.5.2017 meddelat beslutet Dnr 4389/2015/2671 som handlade om kostnadsersättningar som betalats enligt kollektivavtal och på lindrigare grunder än i skatteförvaltningens kostnadsbeslut. I målet hade arbetsgivaren betalat arbetstagare i kommenderingsarbete både skattefria och skattepliktiga dagtraktamenten. Försäkringsdomstolen ansåg att dagtraktamentena enligt den utredning som lagts fram i ärendet inte hade betalats som ersättning för arbete och kunde därför inte beaktas vid fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

Exempel på ersättningar som grundar sig på kollektivavtal och som har betalats på lindrigare grunder: Arbetsgivaren betalar en anställd dagtraktamente enligt kollektivavtalet för sju dagar i veckan, varav dagtraktamentet för två dagar är skattepliktig inkomst. De utbetalda dagtraktamentena överstiger inte de skattefria belopp som fastställts av skattestyrelsen. Eftersom det i kollektivavtalet har avtalats om ersättning av kostnader och kostnadsersättningarna inte överstiger de skattefria ersättningsbeloppen, ska dagtraktamentena inte till någon del beaktas som pensionsgrundande arbetsinkomst.

Enligt kollektivavtalet kan arbetsgivaren vara skyldig att t.ex. betala dagtraktamente även när arbetstagarens huvudsakliga arbete på arbetsstället i fråga har fortgått mer än 2 eller 3 år så att ersättningarna enligt 72 § § i inkomstskattelagen är skattepliktiga. När arbetet på något arbetsställe fortgår mer än 2 eller 3 år, är det inte längre fråga om ett speciellt arbetsställe. Det finns inte längre grund för att betala skattefria ersättningar för arbetsresekostnader.

Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna är skattepliktiga kostnadsersättningar efter den tidsfrist som skattemyndigheterna bestämt (2 eller 3 år) med stöd av 72 a § i inkomstskattelagen vederlag för arbete, som till den del som de är skattepliktiga räknas med i den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Betalningarna är inte sådana kollektivavtalsbaserade prestationer som betalats på lindrigare grunder än skatteförvaltningens kostnadsbeslut och som står utanför den pensionsgrundande arbetsinkomsten.

 Tarkemmat tiedot – loppu 

Dokumentversioner sorterade efter giltighetstid

Giltighet: från – till

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Beslut om pensionsgrundande arbetsinkomst

Arbetsgivaren har en arbetspensionsförsäkring

För utredningen av de pensionsgrundande inkomsterna ansvarar den pensionsanstalt där anställningen är försäkrad.

Om arbetet inte har försäkrats alls, ankommer utredningen på den pensionsanstalt där arbetsgivaren har en försäkring som arbetet skulle omfattas av.

Pensionsanstalten ska på arbetsgivarens ansökan utfärda ett överklagbart beslut om huruvida lön eller annat vederlag till arbetstagaren är sådan arbetsinkomst, för vilken arbetsgivaren ska ordna pensionsskydd. Enligt ArPL 151 § meddelas beslutet av en pensionsanstalt där arbetsgivaren har ordnat eller avser att ordna sina anställdas pensionsskydd enligt denna lag. (ArPL 151 §)

Arbetstagaren har rätt att få ett beslut av pensionsanstalten om pensionsgrundande inkomster enligt ArPL 75 b § (s.k. sito-beslut). Om en pensionsansökan redan är anhängig, avgör pensionsanstalten de pensionsgrundande arbetsinkomsterna i pensionsbeslutet.

Arbetsgivaren har ingen arbetspensionsförsäkring

Om arbetsgivaren inte har någon försäkring i någon pensionsanstalt, ansvarar Pensionsskyddscentralen för utredningen. Pensionsskyddscentralen utfärdar ett beslut om de pensionsgrundande inkomsterna, om ärendet hänför sig till ett avgörande om tillämpningsområde.

Om det inte gäller tillämpningsområdet, men betalningen skulle vara pensionsgrundande inkomst, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att teckna en pensionsförsäkring och vid behov tvångsförsäkrar arbetsgivaren. Pensionsskyddscentralen hänskjuter ärendet om pensionsgrundande arbetsinkomst till att utredas och besvaras av den pensionsanstalt där arbetsgivaren har tecknat en pensionsförsäkring eller där Pensionsskyddscentralen har tecknat tvångsförsäkringen.

Pensionsskyddscentralens utlåtande om pensionsgrundande arbetsinkomst

På begäran av en part kan Pensionsskyddscentralen ge ett utlåtande om den pensionsgrundande inkomsten. Pensionsskyddscentralen utfärdar inte beslut om pensionsgrundande inkomster, om ärendet inte gäller arbetspensionslagarnas tillämpningsområde.

Pensionsskyddscentralens beslut om tillämpningsområde

Pensionsskyddscentralen kan ge ett överklagbart beslut om tillämpningsområde, om det är oklart vilken arbetspensionslag som ska tillämpas på arbetet. Pensionsskyddscentralen hör alla parterna innan ett beslut fattas.

TillämpningsanvisningGiltighetstid 13.5.2014 – tills vidarePublicerat 5.6.2019

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt lagen om sjömanspensioner bestäms enligt samma principer som i lagen om pension för arbetstagare.

Bestämmelserna om hänförande av arbetsinkomst enligt SjPL överensstämmer med ArPL.

Inom sjömanspensionssystemet finns dessutom en särskild bestämmelse om hänförande av sådan arbetsinkomst som sjömannen kunde ha lyft på kalenderårets sista dag, men som har betalats i januari under följande kalenderår.

 

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten för pensionerna inom den offentliga sektorn bestäms enligt samma principer som den pensionsgrundande arbetsinkomsten enligt lagen om pension för arbetstagare. I denna anvisning har redogjorts för vissa undantag.

Förtroendevalda

En kommunalt förtroendevald intjänar pension av ersättningar för inkomstbortfall och av för viss tid utbetalda arvoden, t.ex. årsarvoden. Av mötesarvoden intjänas inte pension.

En förtroendevald hos staten intjänar pension av alla arvoden.

Kommunalveterinärer

I de pensionsgrundande arbetsinkomsterna beaktas förutom den lön som kommunen betalar, de avgifter enligt 19 § i veterinärvårdslagen som veterinären tar ut av djurets ägare eller innehavare. Dessa beaktas till det belopp som kommunens organ fastställer årligen. Beloppet får dock inte överstiga det dubbla beloppet av den slutlön enligt den lägsta grundlönen som har överenskommits för veterinärer i det kommunala tjänstekollektivavtalet och som gällde vid ingången av året.

År 2014 är arvodenas maximala belopp 50 105,28 euro.

Till vilken tidpunkt hänförs arbetsinkomsten

I StaPL och KomPL har inte uttryckligen föreskrivits om till vilken tid det för arbetet betalda vederlaget ska hänföras vid bestämningen av pension. I dessa pensionslagar för den offentliga sektorn har föreskrivits att pensionen tillväxer av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna varje år. Vid tillämpningen av dessa pensionslagar hänförs inkomsterna alltså inte till någon bestämd anställning. Arbetsinkomsten anses ge upphov till pensionsintjäning under betalningsåret.

I KomPL och StaPL finns också en bestämmelse som avviker från ArPL när de gäller de arbetsinkomster som ska beaktas under året för pensionsfallet. De faktiska inkomsterna under året för pensionsfallet är i regel inte som sådana pensionsgrundande, i princip används som inkomster under året för pensionsfallet inkomsterna under det år som föregår pensionsfallsåret (duplicering av inkomster). Denna bestämmelse minskar i praktiken sådana situationer då det vore nödvändigt att hänföra arbetsinkomster till året för pensionsfallet.

Ifall som inkomster under året för pensionsfallet då villkoren uppfylls inte betraktas sådana inkomster som ”duplicerats” från det föregående året, intjänas pensionen enligt dessa lagar under året för pensionsfallet utifrån de inkomster som betalats fram till pensionsfallet. Betalningsprincipen har alltså i en sådan situation föreskrivits som det enda alternativet.

Närmare uppgifter

Vid tillämpning av pensionslagarna inom den offentliga sektorn (KomPL, StaPL, StPL) har man i praktiken följt betalningsprincipen rigoröst redan före 2007, vilket beror på att bestämmelserna är delvis olika i dem.

Vid tillämpning av KomPL och StPL har man hänfört inkomsterna till någon annan tidpunkt än betalningstidpunkten endast i det fall att situationen annars leder till ett orimligt resultat. En sådan situation kan till exempel uppstå om det har skett ett fel i betalningen av lönen eller om det är fråga om en tvistig lönefordran.

 

TillämpningsanvisningGiltighetstid 28.4.2015 – tills vidarePublicerat 28.4.2015