Arbetsgivare inom privata sektorn är t.ex.

 • aktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppna bolag
 • andelslag
 • firmor
 • föreningar
 • privatpersoner

Arbetspensionslag som tillämpas inom den privata sektorn

Anställda hos arbetstagare inom den privata sektorn omfattas i allmänhet av ArPL. Ett undantag är sjömän, som pensionsförsäkras enligt SjPL.

ArPL tillämpas både på arbete i Finland och på arbete som utsänd arbetstagare utomlands.

Tillämpningen av ArPL på anställda som utländska arbetsgivare utsänt till Finland

ArPL tillämpas inte på sådana arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder ut till Finland för att arbeta här tillfälligt, högst två år. ArPL tillämpas emellertid, om

 • arbetstagaren omfattas av socialförsäkringen i Finland när arbetet här börjar eller
 • finsk lagstiftning tillämpas på arbetstagaren med stöd av EU-bestämmelserna om social trygghet eller bestämmelser i en överenskommelse om social trygghet.

Tillämpningen av ArPL på anställda som kommer till Finland genom företagsintern förflyttning enligt ICT-direktivet

ArPL tillämpas på arbete som fortgår mindre än två år i Finland också när en anställd hos en utländsk arbetsgivare kommer till Finland för att tillfälligt arbeta här och

 • det är fråga om en företagsintern förflyttning enligt ICT-direktivet och
 • arbetsgivaren inte har ordnat med pensionsskydd för den anställda någon annanstans än i Finland.

ArPL tillämpas inte, om arbetsgivaren har ordnat med pensionsskydd för den anställda för tiden för den interna förflyttningen någon annanstans än i Finland.

Tillämpningen av ArPL på transportföretagsanställda som kommer till Finland från ett icke-avtalsland

ArPL tillämpas inte på transportföretagsanställda som kommer till Finland från ett icke-avtalsland, om

 • det är fråga om transportföretagets arbete som sker på vägarna
 • den anställda utför arbetet huvudsakligen utanför Finland
 • den anställda inte bor i Finland
 • arbetsgivaren inte har sitt säte i Finland
 • finsk lagstiftning inte tillämpas på arbetet med stöd av EU-förordningarna om social trygghet eller bestämmelser i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland.

Alla ovan nämnda kriterier ska uppfyllas samtidigt, för att ArPL inte ska tillämpas på anställda på transportföretag.

Förutsättningarna för ArPL-försäkring

Arbetsgivare inom den privata sektorn ska ordna pensionsskydd för sina anställda enligt ArPL, om samtliga följande villkor uppfylls:

 • arbetstagaren arbetar i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till arbetsgivaren
 • arbetstagarens arbetsinkomst uppgår till gränsen för arbetspensionsförsäkring
 • arbetstagarens ålder ligger inom gränserna för arbetspensionsförsäkring
 • arbetet omfattas inte av någon annan arbetspensionslag

ArPL tillämpas dock inte på arbetstagare som en utländsk arbetsgivare sänder ut till Finland för en kortvarig, högst två år lång kommendering. Ett villkor är att arbetstagaren inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland när utsändningen börjar och finsk lagstiftning inte tillämpas på honom eller henne enligt bestämmelserna i EU-förordningarna om social trygghet eller överenskommelserna om social trygghet.

Arbetsgivarens försäkringsskyldighet i en situation med en ställföreträdande löneutbetalare

En arbetsgivare inom den privata sektorn kan vara en försäkringsskyldig arbetsgivare också i en situation med en ställföreträdande löneutbetalare.

En situation med ställföreträdande löneutbetalare är sådan att det finns någon som de facto har den skyldighet att betala vederlag som ingår i arbetsgivarens rättsliga ställning. I en situation med ställföreträdande löneutbetalare är det dock inte arbetsgivaren som betalar vederlaget till arbetstagaren, utan det betalas av en ställföreträdande utbetalare i stället för den faktiska arbetsgivaren. Vederlag som betalas av en ställföreträdande löneutbetalare är pensionsgrundande arbetsinkomst, om den ställföreträdande löneutbetalaren betalar vederlaget som ersättning för arbete. Den faktiska arbetsgivaren är dock den försäkringsskyldiga arbetsgivaren.

Ställföreträdande löneutbetalare kan vara t.ex.

 • kommuner
 • städer
 • Folkpensionsanstalten
 • arbetskrafts- och näringscentraler
 • konkursbon
 • utsökningsbyråer
 • en borgensman för arbetsgivaren, om denne råkat ut för ekonomiska svårigheter, en borgenär eller någon annan betalare.

Försäkringsskyldigheten när uppdragsgivarna är arbetsgivare med gemensamt ansvar

En arbetstagare kan arbeta för flera uppdragsgivare inom samma anställningsförhållande.

I ett sådant fall är uppdragsgivarna arbetstagarens arbetsgivare med gemensamt ansvar, om

 • uppdragsgivarna tillsammans har ingått arbetsavtal med arbetstagaren och
 • uppdragsgivarnas andelar av ledningen och övervakningen av arbetet inte kan specificeras och
 • det i fråga om alla uppdragsgivare kan konstateras kännetecken för en arbetsgivares rättsställning, såsom rätt att leda och övervaka arbetet.

Mera

Om någon av uppdragsgivarna har t.ex. endast tagit hand om löneutbetalningen så att de övriga kännetecknen för en arbetsgivares rättsställning inte har uppfyllts, är det inte fråga om en arbetsgivare med gemensamt ansvar utan en ställföreträdande betalare. De praktiska uppgifterna som hänför sig till arbetsgivarställningen kan dock ha fördelats mellan de olika uppdragsgivarna så att den av dem sköter löneutbetalningen.

Arbetsgivare med gemensamt ansvar ordnar med en pensionsförsäkring. Var och en av de gemensamt ansvariga arbetsgivarna är skyldig att vidta åtgärder för att ordna med pensionsskydd för arbetstagaren och stå för konstnaderna för det för sin egen och de övrigas del.

Ett typiskt anställningsförhållande med arbetsgivare med gemensamt ansvar är ett anställningsförhållande mellan flera läkare och deras gemensamma mottagningsbiträde.