Pensionslagen för den offentliga sektorn

Enligt pensionslagen för den offentliga sektorn är Kevas medlemssamfund, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank försäkringsskyldiga arbetsgivare.

Kevas medlemssamfund är direkt med stöd av lag alla kommuner och samkommuner i Finland samt Keva och Kommunernas garanticentral.

Som Kevas medlemssamfund kan också ansluta sig föreningar, aktiebolag, stiftelser och andelslag under de förutsättningar som uppges i 3 § i lagen om Keva (66/2016).

Pensionslagen för den offentliga sektorn omfattar på grundval av hänvisningsbestämmelser också personer anställda hos privata arbetsgivare: till exempel universitetsanställda som är födda före år 1980 samt anställda som arbetar vid olika privata läroanstalter och statsunderstödda institutioner enligt villkoren i olika speciallagar som gäller dessa anställda.

Anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

Pensionslagen för den offentliga sektorn gäller anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos Kevas medlemssamfund, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank om inte något annat särskilt bestäms om deras pensionsskydd.

Personer utan tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

Pensionslagen för den offentliga sektorn omfattar även

  • familjevårdare som med medlemssamfundet har ingått uppdragsavtal enligt 3 § i familjevårdslagen (263/2015),
  • närståendevårdare enligt 2 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005),
  • förtroendevalda i Kevas medlemssamfund,
  • förtroendevalda inom staten,
  • förtroendevalda i den evangelisk-lutherska kyrkan,
  • förtroendevalda i Finlands Bank, och
  • fysiska personer som inte är företagare och som har ingått ett uppdrags- eller konsultavtal med en arbetsgivare som omfattas av OffPL eller som på motsvarande sätt avtalat om annat arrangemang och denna verksamhet inte bedrivs i ett bolags eller annan sammanslutnings namn; om en person är företagare men får FöPL-ålderspension och därför inte är försäkringsskyldig enligt FöPL, omfattas personen av pensionslagen för den offentliga sektorn.

Anställningstid som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn

Personer tjänar in pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn från ingången av den månad som följer på 17-årsmånaden fram till utgången av den månad då personer födda 1957 eller tidigare fyller 68 år, personer födda 1958–1961 fyller 69 år och personer födda 1962 och senare fyller 70 år. Det finns ingen inkomstgräns för att omfattas av pensionsskyddet.

Riksdagsledamöter har en egen pensionslag

Rätten till pension för riksdagsledamöter och medlemmar av statsrådet baserar sig på lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter. Pensionerna och anpassningsbidragen betalas ur statens medel medan försäkringen och pensionsskyddet har ordnats enligt nämnda lag hos Keva.