Lagen om ansvar i spårtrafik tillämpas på ersättning för person- och sakskador i spårtrafik.

Informationsutbyte om ersättningar enligt lagen om ansvar i spårtrafik

På ansökningsblanketten frågas om ersättningar enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Pensionsanstalten ska själv begära att få ersättningsuppgifterna från den som handlägger spårtrafikersättningar.

Pensionsanstalternas utövande av regressrätt mot en aktör enligt lagen om ansvar i spårtrafik förutsätter i praktiken informationsutbyte mellan pensionsanstalten och den ersättningsskyldiga enligt lagen om ansvar i spårtrafik.

Pensionsanstalten har för utövande av regressrätten rätt att få nödvändiga uppgifter utan hinder av sekretessbestämmelserna. Nödvändiga uppgifter är

 • uppgiften om beloppet på ersättningen som betalats med stöd av lagen om ansvar i spårtrafik
 • tiden för vilken ersättningen betalas
 • uppgiften om att en skada i spårtrafik inträffat för personen
 • uppgiften om vilken dag skadefallet inträffat
 • pensionstagarens, förmånstagarens och förmånslåtarens personuppgifter.

Pensionsanstalten kan meddela uppgifter som är nödvändiga för preciseringen av innehållet i regressrätten direkt till en aktör enligt lagen om ansvar i spårtrafik med stöd av lagen. För att få ersättning av en aktör enligt lagen om ansvar i spårtrafik förutsätts i de flesta fall att pensionsanstalten har möjlighet att till aktören enligt lagen om ansvar i spårtrafik meddela

 • beloppet på den betalda pensionen
 • vilken tid den hänför sig till
 • tillräckliga identifieringsuppgifter om den pensionssökande, förmånstagaren och förmånslåtaren
 • uppgiften om att ett skadefall enligt lagen om ansvar i spårtrafik inträffat för personen
 • uppgiften om vilken dag skadefallet inträffat.

Arbetspensionsanstalten har inte rätt att lämna ut andra hälsotillståndsuppgifter än uppgiften om att en skada i spårtrafik inträffat för personen och datumet för när skadan inträffat. För utlämnande av andra uppgifter om hälsotillstånd behövs personens samtycke. Om den som drabbats av skadan inte själv har ansökt om ersättning av en aktör enligt lagen om ansvar i spårtrafik och det därför är nödvändigt att lämna ut uppgifter om hälsotillståndet för handläggningen av ärendet och utövandet av pensionsanstaltens regressrätt, ska pensionsanstalten få ett samtycke till utlämnandet av hälsouppgifter antingen från personen själv eller dödsboet.

Kontaktuppgifter till dem som är ersättningsskyldiga enligt lagen om ansvar i spårtrafik

Om skadan inträffat i spårvagns- eller metrotrafiken, tas kontakt i ersättningsärenden med Jarmo Laine per e-post [email protected] eller per telefon 050 568 1343.

Om skadan inträffat i tågtrafiken sköts ersättningsärendet via VR:s kundservicecenter:

VR-Yhtymä Oy

Asiakaspalvelukeskus

Eteläinen Asemakatu 2 A

11130 Riihimäki

Telefon 030710

Vad avses med spårfordon?

Med spårfordon avses

 • tåg
 • metrotåg
 • spårvagnar och
 • andra motsvarande fordon, vagnar och anordningar som är avsedda att löpa på spår.

Lagen om ansvar i spårtrafik är en skadeståndsrättslig lag. På ersättningar som betalas enligt lagen om ansvar i spårtrafik tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen. Arbetspensionen dras av ersättningen för inkomstbortfall enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Från arbetspensionen avdras inte ersättning enligt lagen om ansvar i spårtrafik och om arbetspensionen utfärdas inte heller ett nytt beslut till följd av att en ersättning enligt lagen om ansvar i spårtrafik beviljats.

Pensionsanstalten har regressrätt till ersättningar för inkomstbortfall som betalas enligt lagen om ansvar i spårtrafik

Pensionsanstalten har regressrätt till en del ersättningar för inkomstbortfall som betalas enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Pensionsanstalten kan ta ut ett belopp som motsvarar arbetspensionen från den som är ersättningsskyldig enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Villkoret för regressrätten är att arbetstagarens arbetsoförmåga eller förmånslåtarens död orsakas av ett skadefall som ska ersättas enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Bestämmelsen om regressrätt tillämpas på en ersättning enligt lagen om ansvar i spårtrafik då skadefallet inträffat 1.1.2017 eller senare.

Mera

Ur förmånstagarens synvinkel är den huvudsakliga förmånsbetalaren arbetspensionsanstalten. Den ersättningsansvariga är ändå den som bedriver spårtrafik. Ersättningsansvaret för den som bedriver spårtrafik verkställs utifrån pensionsanstaltens regressrätt.

Pensionsanstaltens regressrätt gäller

 • förmån som beviljats för tid med yrkesinriktad rehabilitering
 • invalidpension
 • familjepension.

Pensionsanstaltens regressrätt upphör när personen uppnår pensionsåldern. Skadan i spårtrafik inverkar inte på ålderspensionens begynnelsetidpunkt. Om skadan i spårtrafik sker under tiden med ålderspension, har pensionsanstalten ingen regressrätt. Om skadan i spårtrafik inträffar under tiden med ålderspension, inverkar inte skadan i spårtrafik på beloppet på förmånen som betalas av arbetspensionssystemet.

Om arbetspension beviljas retroaktivt för en tid för vilken ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om ansvar i spårtrafik redan betalats, betalar pensionsanstalten av arbetspensionen endast den del som överstiger ersättningen för inkomstbortfall enligt lagen om ansvar i spårtrafik. Bestämmelsen har trätt i kraft 1.1.2020 och den tillämpas på skadefall som ska ersättas enligt lagen om ansvar i spårtrafik om de inträffat 1.1.2017 eller senare.