En pension slutar betalas ut vid utgången av den kalendermånad under vilken rätten till pension upphör. Normalt betalas en pension ut fram till

 • pensionens slutdatum (t.ex. tidsbunden pension) eller
 • utgången av dödsmånaden.

Avbrytande av utbetalning av pension

Om pensionsanstalten har skäl att misstänka att en pensionstagare inte längre uppfyller villkoren för att få pension, kan pensionsanstalten avbryta utbetalningen av pension.

En förutsättning för att utbetalningen av en pension ska kunna avbrytas är att pensionsanstalten av pensionstagaren har begärt en utredning om omständigheter i anslutning till pensionens belopp eller pensionsrätten, men pensionstagaren inte har lagt fram en sådan inom den skäliga tid som pensionsanstalten har angett.

En pension kan avbrytas exempelvis om

 • det inte går att försäkra sig om huruvida en pensionstagare som bor utomlands är vid liv och pensionstagaren inte svarar på pensionsanstaltens förfrågningar om boende- och kontaktuppgifter
 • det bankkonto som pensionstagaren har uppgett inte längre är i bruk och några nya kontouppgifter inte fås av pensionstagaren
 • pensionsanstalten får en på en trovärdig utredning grundad begäran om att avbryta pensionen, såsom uppgifter om att pensionstagaren har försvunnit.

I dessa fall följs avbrytandet vanligen av en indragning av pensionen.

Överklagbart beslut

Om avbrytande av utbetalning av pension utfärdas ett överklagbart beslut i det fall att detta är ändamålsenligt med beaktande av omständigheterna. På begäran ska pensionsanstalten alltid utfärda ett beslut om att utbetalningen av en pension avbryts.

Mera

I vissa situationer kan exempelvis de anhöriga eller eventuella förmånstagare till en familjepension behöva ett beslut i ärendet.

Av ett beslut om avbrytande ska framgå åtminstone

 • orsaken till att pensionen avbryts
 • vilka uppgifter pensionsanstalten behöver för fortsatt utbetalning av pensionen.

Ett beslut om avbrytande kan sändas till pensionstagarens senast kända adress.

Beslutet behöver inte delges exempelvis via stämningsman eller officiell tidning.

Åtgärder efter avbrytande

Avbrytande av utbetalningen av en pension är temporärt. Avbrytandet upphör om

 • av pensionstagaren fås en utredning med stöd av vilken utbetalningen kan återupptas eller
 • pensionsanstalten får en bekräftelse på att någon pensionsrätt inte längre föreligger.

I synnerhet i fråga om pensioner som betalas till utlandet kan ett avbrytande vara långvarigt.

Om en pension efter ett avbrott börjar betalas ut på nytt ska pensionsanstalten reda ut om dröjsmålsförhöjningen på de pensionsposter som borde betalas ut retroaktivt och pensionsposterna eventuellt har preskriberats.

Indragning av pension från den dag en pensionstagare har försvunnit

Pensionsanstalten drar in en pensionen från och med ingången av den månad som följer efter den dag som bedöms vara den sannolika dödsdagen om någon utredning om pensionstagarens död inte kan läggas fram, men det är sannolikt att pensionstagaren har avlidit genom

 • drunkning
 • någon annan olycka eller
 • av någon annan därmed jämförbar orsak.

Pensionsanstalten bedömer den sannolika dödsdagen utifrån den anmälan om försvunnen person som gjorts till polisen eller annan motsvarande utredning.

Dagen för indragning av pensionen och dagen för dödförklaring behöver inte vara desamma.

Om familjepensionen har beviljats med stöd av denna lag och det senare framkommer att förmånslåtaren lever, dras familjepensionen in från ingången av den månad som följer efter erhållandet av utredningen.

Mera

Med stöd av bestämmelserna i lagen om dödförklaring (127/2005) kan dödförklaringsdagen infalla senare än den dag då en pensionstagare har försvunnit. Bestämmelsen i arbetspensionslagarna ger möjlighet att dra in en pension även om pensionstagaren ännu inte är död enligt uppgifterna i folkbokföringen.

En pension kan dras in om en pensionstagare sannolikt kan anses ha avlidit men en dödsregistrering av personen kräver domstolsbeslut.

Överklagbart beslut

Om indragning av pension utfärdas ett överklagbart beslut.

Mera

Beslut om avbrytande av pensionen kan utfärdas före ett beslut om indragning. Detta är dock inte nödvändigt. Huruvida beslut om avbrytande av en pension ska utfärdas prövas från fall till fall utifrån den utredning som fås om personens försvinnande.

Beslutet tillställs den som sköter den försvunnas ärenden.

Pensionsanstalten utfärdar inget nytt beslut i ärendet, om personen dödförklaras av domstol inom utsatt tid.

I samband med att beslutet om indragning utfärdas prövas huruvida en pension som eventuellt har betalats utan grund ska återkrävas.

Åtgärder efter indragningsbeslut

Efter att en pension har dragits in fås eventuellt ny närmare information om pensionstagarens faktiska dödsdag.

Som dödsdag kan senare fastställas en annan dag än den ursprungligen antagna.

Mera

Detta kan vara fallet om en pensionstagares pension har dragits in med anledning av ett försvinnande och det senare fås en obestridlig utredning om att pensionstagaren har avlidit senare. Exempelvis kan en pensionstagare antas ha försvunnit i sitt hemland medan pensionstagaren senare konstateras ha flyttat utomlands och avlidit utomlands vid en senare tidpunkt.

Om dödsdagen enligt en ny utredning har infallit senare än den dag då pensionen har dragits in, betalas pensionen ut till dödsboet fram till utgången av den månad under vilken pensionstagaren har avlidit. I sådana fall kan pensionsanstalten bli tvungen att ansöka om undanröjande av felaktigt beslut om familjepension.

Dödförklaring efter ett års väntetid

Den dag då pensionen dras in och den av domstol fastställda dödsdagen för en pensionstagare kan skilja sig från varandra också i det fall att en domstol dödförklarar personen efter ett års väntetid. I sådana fall fastställer domstolen som dödsdag den dag då personen i fråga sannolikt senast har avlidit. Pensionstagarens pension dras dock in från den dag då pensionstagaren har försvunnit.

Pensionsanstalten kan rätta ett beslut om indragning av pension om skillnaden i den av domstolen respektive pensionsanstalten fastställda dödsdagen medför förändringar i personens rätt till pension. Om beslut om familjepension har utfärdats efter ett beslut om indragning av pension behövs ingen rättelse

Mera

Som skillnad mellan den av pensionsanstalten respektive domstolen fastställda dödsdagen betraktas inte situationer där dödsdagen fastställs av domstol enbart utifrån tiden under vilken en person har varit försvunnen (fem år från det att personen senast varit vid liv).

Beslutet om indragning av pensions undanröjs om det senare visar sig att personen i fråga alltjämt lever. Efter behov ska pensionsanstalten betala dröjsmålsförhöjning på pensionen. Om det är länge sedan pensionen har dragits in kan de äldsta pensionsposterna ha preskriberats.

Dödförklaring av en försvunnen person

En försvunnen person kan dödförklaras genom domstols- eller magistratsbeslut enligt ett förfarande enligt lagen om dödförklaring.

En pensionsanstalt har inte rätt att ansöka om dödförklaring av en person.

Dödförklaring genom domstolsbeslut utan väntetid

Ansökan om dödförklaring av en person kan göras omedelbart efter ett försvinnande om

 • den försvunna vid försvinnandet varit med i en olycka som medfört omedelbar livsfara eller befunnit sig i någon annan motsvarande situation
 • det inte finns skäl att anta att den försvunna har räddats.

Mera

Exempel på olyckor är bl.a.

 • flygolyckor
 • sjöhaverier
 • bränder
 • explosioner.

I sådana fall kan offren inte identifieras, men en tillförlitlig utredning ger vid handen att den försvunna har befunnit sig i till exempel fartyget, byggnaden eller flygplanet i fråga.

Dagen då en person har försvunnit fastställs som dödsdag av domstol.

Mera

Fall med försvunna personer är tydliga med tanke på upphörandet av pensionsrätten, eftersom inga osäkerhetsfaktorer ansluter sig till detta. Vanligen fås också domstolsbeslutet i ärendet snabbt. Eventuellt framskrider fallen så snabbt att pensionsanstalten ännu inte har hunnit utfärda ett beslut om indragning av pensionen

Dödförklaring genom domstolsbeslut efter väntetid

I övriga fall kan dödförklaring sökas efter en så kallad väntetid. Väntetidens längd beror på under vilka förhållanden en person har försvunnit. Väntetiden börjar räknas från det att den försvunna veterligen senast har befunnit sig vid liv.

Väntetiden är ett år om

 • en person har försvunnit under förhållanden förknippade med livsfara eller
 • det med beaktande av förhållandena och övriga omständigheter är ytterst sannolikt att personen har avlidit.

Väntetiden på ett år tillämpas i situationer där förhållandena och övriga omständigheter klart tyder på att försvinnandet beror på att personen har avlidit.

Väntetiden är fem år om en person försvinner utan att det föreligger någon särskild olycka eller något särskilt händelseförlopp som kunde ha bidragit till försvinnandet.

När en person dödförklaras av domstol fastställer domstolen samtidigt dödsdagen. Som dödsdag ska fastställas

 • den dag då den försvunna sannolikt senast har avlidit
 • senast den dag då det har gått fem år sedan den försvunna veterligen senast var vid liv.

Den dag då pensionen dras in kan vara en annan än den dödsdag som har fastställts av domstol om

 • dödförklaringen sker efter väntetiden och
 • dödsdagen fastställs enligt femårsregeln.

Dödförklaring genom magistratsbeslut

En person kan dödförklaras genom beslut av magistraten när det har förflutit

 • hundra år från utgången av det kalenderår under vilket personen föddes och
 • fem år från utgången av det kalenderår under vilket personen veterligen senast var vid liv.

Magistraten ska årligen på eget initiativ och på basis av uppgifterna i folkbokföringssystemet reda ut huruvida personer som uppfyller ovan nämnda kriterier är vid liv.

Som dödsdag ska magistraten fastställa den 1 januari det år som börjar efter det att det har förflutit

 • hundra år sedan personen föddes och
 • fem år sedan personen veterligen senast var vid liv.

Om det med stöd av de framkomna omständigheterna går att fastställa vilken dag personen sannolikt avled ska denna dag fastställas som dödsdag.

Om någon dödförklaras genom magistratsbeslut dras pensionen in med verkan från den dödsdag som magistraten har fastställt. Pensionen dras in med verkan från den dödsdag som magistraten har fastställt även om dödsdagen beräkningsmässigt vore den 1 januari.

Mera

Pensionen dras alltid in med verkan från den av magistraten fastställda dödsdagen, eftersom indragningsmöjligheten enligt arbetspensionslagarna gäller enbart situationer där ett dödsfall har inträffat på grund av drunkning eller någon annan motsvarande olycka. Att det bestämda antalet år uppfylls utgör inte ett sådant fall.