En person har rätt till partiell ålderspension, om alla följande kriterier uppfylls:

 • personen är född år 1949 eller senare
 • personen har uppnått åldersgränsen för förtida ålderspension, som bestäms enligt personens födelseår
 • när pensionen börjar får personen ingen annan förmån som grundar sig på personens eget arbete enligt arbetspensionslagarna
 • personen får inte avträdelsestöd när pensionen börjar.
 • personen är inte militär

Mera

Med militär avses en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst eller uppgift som kräver militärutbildning enligt 101 § i OffPL eller en särskilt stadgad militärtjänst.

Personen har rätt att ta ut partiell ålderspension tidigast i början av den kalendermånad som följer på den då personen har uppnått åldersgränsen, om personen har ansökt om pensionen senast inom den månad då hen uppnår åldersgränsen och alla kriterier för att få pensionen uppfylls.

Mera

Partiell ålderspension kan beviljas tidigast fr.o.m. 1.2.2017.

Bestämmelserna om partiell ålderspension träder i kraft 1.1.2017 och de tillämpas på pensioner med pensionsfall 1.1.2017 eller senare.

Pensionsfallet för partiell ålderspension är den sista dagen i den kalendermånad som föregår den då partiell ålderspension börjar.

Exempel: Beviljande av partiell ålderspension

Personens deltidspension upphör 31.1.2017 och personen har ansökt om partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2017. Partiell ålderspension beviljas fr.o.m. 1.2.2017.

 

Om personen har uppnått den yrkesbaserade pensionsåldern eller avgångsåldern inom den offentliga sektorn, har personen rätt att få partiell ålderspension först efter att ha uppnått den lägsta åldern för ålderspension för sin åldersgrupp. Om den yrkesbaserade åldern eller avgångsåldern är högre än åldersgränsen för partiell ålderspension, har personen rätt att få partiell ålderspension före den yrkesbaserade pensionsåldern eller avgångsåldern.

Det finns ingen övre åldersgräns för beviljande av partiell ålderspension.

Vilken är åldersgränsen för partiell ålderspension?

Nedre åldersgräns för partiell ålderspension för personer födda åren 1949-1963

Personer som är födda är 1949-1963 har rätt till partiell ålderspension tidigast från början av den månad som följer på den då de fyllt 61 år.

Nedre åldersgräns för partiell ålderspension för personer födda år 1964

Personer som är födda är 1964 har rätt till partiell ålderspension tidigast från början av den månad som följer på den då de fyllt 62 år.

Nedre åldersgräns för partiell ålderspension för personer födda år 1965 eller senare

För dem som är födda år 1965 eller senare anpassas åldersgränsen för partiell ålderspension till förändringen av den förväntade livslängden.

Mera

Åldersgränsen för partiell ålderspension justeras med lika många månader som den lägsta åldern för ålderspension skiljer sig från den föregående fastställda lägsta åldern för ålderspension.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom en förordning åldersgränsen för partiell ålderspension för varje födelseårskull för det år då personerna i årskullen fyller 62 år. SHM fastställer åldersgränsen senast två månader före ingången av det kalenderår då personerna i årskullen fyller 62 år.

Till exempel för dem som är födda är 1965 fastställer SHM åldersgränsen för partiell ålderspension för år 2027 senast 31.10.2026.

Vilka förmåner utgör ett hinder för partiell ålderspension?

En person har inte rätt till partiell ålderspension, om personen när den partiella ålderspensionen skulle börja får någon av följande förmåner på grundval av eget arbete enligt arbetspensionslagarna för den privata eller den offentliga sektorn:

 • ålderspension
 • förtida ålderspension
 • deltidspension
 • full invalidpension eller delinvalidpension
 • rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd
 • arbetslivspension
 • full rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringspenning som rehabiliteringsunderstöd
 • militärpension eller
 • avträdelsestöd i någon form.

Mera

Med förmåner enligt arbetspensionslagarna avses förmåner enligt följande lagar:

 • ArPL
 • SjPL
 • FöPL
 • LFöPL
 • OffPL
 • OrtKL
 • Finlands Banks pensionsstadga
 • landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner
 • arbetspensionslagarna som var i kraft före år 2007.

Således är bl.a. följande förmåner inte hinder för partiell ålderspension:

 • pension enligt lagen om lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009)
 • pension eller anpassningsbidrag enligt lag om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter (329/1967)
 • pension enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016).

Med avträdelsestöd som utgör hinder avses avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Exempel: Förmån som utgör hinder för partiell ålderspension

Personen har beviljats partiell ålderspension 1.2.2020. Senare beviljas personen rehabiliteringsstöd för tiden 1.2.2020-30.4.2020.

Personen har inte rätt till partiell ålderspension, eftersom personen vid den tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar får rehabiliteringsstöd, dvs. en annan förmån som grundar sig på eget arbete enligt arbetspensionslagarna.

Felet i beslutet om partiell ålderspension rättas som sakfel eller man ansöker om undanröjande av beslutet om partiell ålderspension.

Personen anses få en förmån som utgör hinder för partiell ålderspension, även om förmånen inte löper när den partiella ålderspensionen skulle börja

Mera

Exempel: Förmån som utgör hinder

Hinder för partiell ålderspension utgörs bl.a. av följande förmåner:

 • invalidpension som lämnats vilande
 • arbetslivspension som lämnats vilande
 • vilande avträdelsestöd
 • avträdelsestöd som avbrutits
 • deltidspension som avbrutits
 • invalidpension som avbrutits
 • förmåner som beviljats med ett lagakraftvunnet beslut men inte ännu börjat (t.ex. senarelagt eller väntande avträdelsestöd)
 • förmån som inte återstår att betala efter avdrag för primära förmåner.

Beviljande av partiell ålderspension hindras inte av ett förhandsbeslut om rätten till delinvalidpension, arbetspensionsrehabilitering eller arbetslivspension.

Hinder för beviljande av partiell ålderspension utgörs dock inte av

 • pension som betalas från utlandet
 • pension som betalats som engångsbetalning
 • fritt formad tilläggspension av ”stövelmodell” utöver vilken det inte betalas lagstadgad pension.

Mera

Det är inget hinder för beviljande av partiell ålderspension att personen har uppnått sin pensionsålder enligt registrerat tilläggspensionsskydd eller en fritt formad tilläggspensionsordning av förtidsmodell, om personen inte har tagit ut lagstadgad pension.

Inga krav på eller begräsningar för arbete vid sidan av partiell ålderspension

En person behöver inte avsluta sitt arbetsrättsliga anställningsförhållande eller lägga ner sin företagarverksamhet när den partiella ålderspensionen börjar. Arbetsinkomsterna behöver inte heller minska.

Det är inte obligatoriskt att arbeta medan man får partiell ålderspension. Om den som får partiell ålderspension emellertid arbetar som anställd eller som företagare, ska arbetet försäkras. Försäkringsskyldigheten är inte beroende av om arbetet börjar medan personen får pension eller om det fortsätter när pensionen börjar.