Målet med partiell ålderspension är att arbetstagare och företagare ska kunna fortsätta längre i arbetslivet. Partiell ålderspension erbjuder en flexibel möjlighet att kombinera arbete och partiell pension.

Den som får partiell ålderspension kan arbeta hur mycket han eller hon vill och få pension samtidigt. Det är emellertid inte obligatoriskt att arbeta medan man får partiell ålderspension. Om pensionstagaren arbetar medan han eller hon får pension, ska arbetet försäkras enligt arbetspensionslagarna. Företagare ska också försäkra sig själva för företagarverksamheten de bedriver medan de får partiell ålderspension.

Mera

Partiell ålderspension kan börja tidigast 1.2.2017.

Vem har rätt till partiell ålderspension?

En person har rätt till partiell ålderspension, om alla följande kriterier uppfylls:

  • personen är född år 1949 eller senare
  • personen har uppnått åldersgränsen för förtida ålderspension, som bestäms enligt personens födelseår
  • när pensionen börjar får personen ingen annan förmån som grundar sig på personens eget arbete enligt arbetspensionslagarna
  • personen får inte avträdelsestöd när pensionen börjar.
  • personen är inte militär

Personer som är födda är 1949-1963 har rätt till partiell ålderspension tidigast från början av den månad som följer på den då de fyllt 61 år.

Personer som är födda är 1964 har rätt till partiell ålderspension tidigast från början av den månad som följer på den då de fyllt 62 år.

För dem som är födda år 1965 eller senare anpassas åldersgränsen för partiell ålderspension till förändringen av den förväntade livslängden. För dem som är födda år 1965 fastställer social- och hälsovårdsministeriet åldersgränsen för partiell ålderspension för år 2027 senast 31.10.2026.

När börjar partiell ålderspension?

Partiell ålderspension börjar i början av den månad som följer på den då ansökan gjorts eller från en senare tidpunkt som sökanden uppger, om alla kriterier för att bevilja pension uppfylls.

Partiell ålderspension börjar samtidigt enligt alla arbetspensionslagar.

Partiell ålderspension beviljas inte retroaktivt.

Annullering av partiell ålderspension

Pensionstagaren kan med en ansökan annullera sin partiella ålderspension inom 3 månader från beslutet om beviljande av pensionen.

När partiell ålderspension har annullerats, återkrävs den enligt bestämmelsen om återkrav av pension som betalats utan grund.

Hur stor är partiell ålderspension?

Den partiella ålderspensionens belopp är beroende på vad personen ansökt om 25 eller 50 procent av den pension som personen tjänat in enligt alla arbetspensionslagar före utgången av kalenderåret innan pensionen börjar.

Om pensionstagaren redan får partiell ålderspension på 25 procent, kan han eller hon ännu ansöka om att ta ut en 25 procents andel till. På annat sätt kan procentandelen inte ändras.

Om pensionen börjar före den lägsta ålderspensionen för personens åldersklass, minskas den partiella ålderspensionen permanent med 0,4 procent för varje månad mellan den tidpunkt då pensionen börjar och början av den kalendermånad som följer på den då personen uppnår sin lägsta pensionsålder. Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen hålls i kraft även när personen efter den partiella ålderspensionen beviljas ålderspension eller någon annan motsvarande förmån.

Om den partiella pensionen börjar efter det att personen har uppnått den lägsta pensionsålder för sin ålderklass, höjs den partiella ålderspensionens andel av pensionen permanent med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionens begynnelse uppskjuts från början av den månad som följer på den då personen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Om personen inte har uppnått sin personliga pensionsålder inom den offentliga sektorn, har den partiella ålderspensionen normerats.

Registrerad tilläggspension från den privata sektorn beviljas inte i samband med partiell ålderspension.

Om personen har uppnått sin personliga pensionsålder inom den offentliga sektorn, kan den partiella ålderspensionen också innehålla en tilläggspensionsandel.

Partiell ålderspension är en förmån vid ålderdom som avses i 3 artikeln i EU-förordning 883/2004 om social trygghet (grundförordningen), vilket innebär att partiell ålderspension också räknas som pro rata-pension.