Invalidpension ska sökas med en ansökan.

Till ansökan ska sökanden foga den utredning som behövs för behandlingen av pensionsärendet.

Med samma pensionsansökan kan man söka

 • invalidpension enligt de olika arbetspensionslagarna och
 • sjukpension enligt folkpensionslagen.

När blir en ansökan om invalidpension anhängig?

Pensionsansökan blir anhängig den dag då sökanden lämnar in ansökan till något av de ställen som tar emot pensionsansökningar.

Pensionsansökningar tas emot av

 • pensionsanstalter inom den privata eller offentliga sektorn
 • Pensionsskyddscentralen
 • ombud som en  pensionsanstalt befullmäktigat
 • försäkringsbolag som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning som en pensionsanstalt
 • FPA.

Vilka uppgifter ska finnas i ansökan om invalidpension?

I sin ansökan om invalidpension lämnar pensionssökanden pensionsanstalten de uppgifter som behövs för handläggningen av ärendet.

I sin ansökan uppger pensionssökanden om hen ansöker om

 • rehabiliteringsstöd
 • invalidpension
 • delinvalidpension eller
 • förhandsbeslut om delinvalidpension.

I pensionsansökan förklarar sökanden

 • sjukdomens art
 • från vilken tidpunkt och på vilket sätt sjukdomen har försvårat arbetet
 • läkare och vårdanstalter som under de två senaste åren har undersökt och behandlat honom eller henne.

Dessutom ska sökanden så noga som möjligt i pensionsansökan redogöra för

 • sina arbetsuppgifter
 • arbetsförhållandena
 • påfrestningen i arbetet
 • övriga faktorer som berör arbetet, till exempel övergång till nya arbetsuppgifter och orsaken till övergången
 • utbildning och andra studier
 • det egentliga yrket och den tid då sökanden har arbetat inom detta yrke
 • hur sökanden bedömer sina möjligheter att återgå i arbetslivet med hjälp av omläggning av arbetet eller utbildning
 • familjeförhållanden och uppgifter om barnavårdstid
 • ersättningar, dagpenningar och pensioner som betalats/ska betalas till sökanden.

Om sökanden har bott eller arbetat utomlands måste han eller hon lämna in en separat bilaga U (Bosättning och arbete utomlands, blankett ETK/Kela 7110r).

I regel måste sökanden själv underteckna sin pensionsansökan.
 

Mera

I undantagsfall har en anhörig eller annan person rätt att föra sökandens talan. Om pensionssökanden på grund av ålder, skada, sjukdom eller av någon annan orsak är oförmögen att själv ansöka om förmånen och saknar intressebevakare kan en av pensionsanstalten godkänd nära anhörig till sökanden eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om sökanden på dennes vägnar göra upp ansökan.

Pension kan inte sökas för en avliden person.

Vilka bilagor behövs till ansökan om invalidpension?

Till ansökan ska bifogas:

 • Ett B2-läkarutlåtande, som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan. För avgörandet av pensionsansökan och bedömningen av arbetsförmågan behövs i regel ett mera omfattande B-läkarutlåtande (B 2).
 • Pensionsanstalten kan också godkänna något annat läkarutlåtande eller en motsvarande medicinsk utredning.

Ett utländskt läkarutlåtande som motsvarar ett B-utlåtande kan också godkännas. Om ett sådant utlåtande inte har bifogats ansökan måste det framgå av ansökan var utlåtandet kan erhållas.

Pensionsanstalten också på egen bekostnad skaffa ett läkarutlåtande på egen bekostnad, om det finns en särskild orsak till det och om det betraktas som nödvändigt för pensionsavgörandet.

Till ansökan ska också fogas

 • ett utlåtande om möjligheterna till sysselsättning, om någon aktör har utrett möjligheterna
 • ett utlåtande om rehabilitering, om pensionssöökanden har deltagit i rehabilitering eller hens möjligheter till rehabilitering har utretts.

Mera

Ämbetsbetyg behöver inte bifogas till pensionsansökan. Vid behov kontrollerar pensionsanstalten personuppgifterna hos befolkningsregistret.

Vilka tilläggsutredningar begär pensionsanstalten av företagare och lantbruksföretagare?

De uppgifter som krävs i pensionsansökan ger i allmänhet inte tillräcklig information om förändringarna i lantbruksföretagares och företagares verksamhet för att invalidpensionsärendet ska kunna avgöras.

Lantbruksföretagare ska lägga till bilagan ”Utredning av lantbruksföretagare”(Mela 001, Bilaga TM)

Andra företagare kan ombes lämna in tilläggsuppgifter t.ex. om förändringar i företagsverksamheten och företagarens arbetsuppgifter i företaget.

Hur går man till väga, om sökanden inte lämnar in ett läkarutlåtande eller en tilläggsutredning?

Om sökanden i samband med sin ansökan om rehabiliteringsstöd/invalidpension, eller senare på pensionsbolagets begäran, inte har lämnat in ett B-läkarutlåtande eller begärd tilläggsutredning hos pensionsanstalten, avslås pensionsansökan. Ansökan kan avslås eftersom sökanden inte har framlagt grunder på vilka pensionen kan beviljas.

Mera

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har i sitt beslut 22.2.2019, 3045/3000/2018 ansett att rätten till invalidpension inte kan prövas utan en utredning av sökandens hälsotillstånd. I sådana fall ska ansökan om invalidpension alltså lämnats utan prövning (beslutet har inte publicerats).

Ansökan om förhandsbeslut om delinvalidpension

Om sökanden på förhand vill reda ut sin rätt till delinvalidpension kan hen ansöka om ett förhandsbeslut om rätten till invalidpension. Ett beviljande förhandsbeslut binder pensionsanstalten

 • i 9 månader från det att förhandsbeslutet har vunnit laga kraft eller
 • för en längre tid enligt överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Mera

Till exempel personer som ännu är i arbetslivet men har en nedsatt arbetsförmåga och för vilka arbetsgivaren kan ordna med deltidsarbete kan ansöka om ett förhandsbeslut. Under den tid då beslutet är bindande kan arbetsgivaren och arbetstagaren utreda möjligheterna för arbetstagaren att övergå i deltidsarbete.

Den som har fått ett beviljande förhandsbeslut ska skriftligt meddela pensionsanstalten att han eller hon går i delinvalidpension eller tar emot delrehabiliteringsstöd.

Om sökanden inom 9 månader eller en överenskommen längre tid meddelar att han eller hon går i pension, kontrollerar pensionsanstalten i regel endast

 • att sökanden har övergått till deltidsarbete och att inkomsterna har minskat i tillräcklig grad eller
 • att anställningen har upphört.

Pensionsanstalten kan ge antingen ett förhandsbeslut eller ett slutligt beslut om delinvalidpension. Före det slutliga beslutet tar pensionsanstalten kontakt med sökanden och reder ut om sökanden har möjlighet att övergå till deltidsarbete.

Pensionsanstaltens skyldighet att utreda rätten till yrkesinriktad rehabilitering vid behandling av en ansökan om invalidpension

Vid behandlingen av en ansökan om invalidpension är pensionsanstalten skyldig att utreda huruvida arbetstagaren har rätt till yrkesinriktad rehabilitering utan en separat ansökan om rehabilitering. 

Om kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls, meddelar pensionsanstalten ett förhandsbeslut om rätten till yrkesinriktad rehabilitering. Beslut om avslag meddelas inte utan en ansökan om rehabilitering.

Hur ansöker man om fortsatt rehabiliteringsstöd?

Ett B-läkarutlåtande räcker som ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd.

Vid behov kan pensionsanstalten kan dock be sökanden fylla i en separat ansökan om invalidpension eller lämna in tilläggsutredning om sin arbetsförmåga.

Genom invalidpensionsansökan eller den ombedda tilläggsuredningen får pensionsanstalten aktuell information om sökandens hälsotillstånd för bedömningen av sökandens arbetsförmåga och utredningen av hens möjligheter att fortsätta arbeta.

Hur gör man om det inkommer en ny pensionsansökan och/eller nytt läkarutlåtande under besvärstiden?

Efter att ha fått ett avslag på sin ansökan om invalidpension kan sökanden ansöka om invalidpension på nytt genom att skicka in en ny ansökan eller ett nytt läkarutlåtande under besvärstiden.

Pensionsanstalten kan genast ge ett rättelsebeslut med besvärsanvisning om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i den nya utredningen.

En pensionsansökan kan inte betraktas som besvär över pensionsanstaltens beslut eftersom en pensionsansökan inte innehåller yrkanden som gäller pensionsanstaltens beslut (PND 1085/03, 15.9.2003).

Om de yrkanden som sökande framställt under besvärstiden genom att skicka in en ny ansökan om invalidpension eller ett nytt läkarutlåtande inte kan godkännas till alla delar ska pensionsanstalten höra sig för om sökanden ämnar söka ändring. 

Om sökanden meddelar att han eller hon har för avsikt att söka ändring ber pensionsanstalten sökanden komplettera sitt yrkande. När pensionsanstalten fått kompletteringen skickar den pensionsansökan/läkarutlåtandet med tilläggsutredning som ett besvär till besvärsinstansen för utredning.

I övriga fall handläggs ansökan om invalidpension när besvärstiden gått ut.

Hur gör man, om det inkommer ett läkarutlåtande efter besvärstiden?

Efter ett lagkraftvunnet beslut om avslag på en ansökan om invalidpension kan sökanden skicka in ett nytt läkarutlåtande till pensionsanstalten.

 • Utlåtandet kan godkännas som en ny ansökan om invalidpension om det har kommit inom ca sex månader från att beslutet vunnit laga kraft.
 • Pensionsanstalten kan enligt egen prövning också godkänna ett utlåtande som inkommit efter sex månader som en ny ansökan eller be sökanden flämna in en ny ansökan.

Uppmaning till en LITA-pensionstagare om att söka arbetspension

En person som får pension enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen ska också söka invalidpension enligt arbetspensionslagarna alltid då det kan finnas förutsättningar för det.

Arbetspensionssystemet och olycksfalls- och trafikförsäkringssystemet har avtalat om att det skadeförsäkringsbolag som betalar ut LITA-pensionen ska i sitt beslut uppmana pensionstagaren att också söka arbetspension då invaliditetsgraden är minst 40 procent.
 

Mera

Även om det inte betalas någon arbetspension på grund av avdrag av den primära förmånen, ska man söka arbetspension eftersom det ändå tillväxer ny pension på basis av pensionsförhållandet för invalidpension enligt arbetspensionslagarna. Däremot tjänar man inte in pension för tiden med pension enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen. Om pensionen upphör senare inverkar den pension som man tjänat in på basis av pensionsförhållandet på beloppet på den arbetspension som man beviljas senare.