Arbetspensionen beräknas utifrån arbetsinkomsterna under hela yrkesbanan enligt en intjäningsprocentsats, som från och med år 2017 till största delen är 1,5.

I regel tillväxer det arbetspension för allt arbete från ingången av den månad som följer på den då den försäkrade fyllde 17 år fram till och med slutet av den månad då den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnås. Den övre åldersgränsen beror på födelseåret och den är

  • 68 år för dem som fötts år 1957 eller tidigare
  • 69 år för dem som fötts åren 1958-1961
  • 70 år för dem som fötts 1962 eller senare.

Företagare tjänar in pension från och med månaden som följer efter den då 18 års ålder uppnås.

Pensionstillväxten för arbetsinkomster

Pension tillväxer för arbetstagarens årsinkomster och företagarens totalarbetsinkomst med 1,5 procent om året från månaden närmast efter 17-årsdagen till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Företagare tjänar in pension från och med månaden som följer på den då 18 års ålder uppnås.

Ett undantag från 1,5 procents pensionstillväxt utgörs av att dem som är i åldern 53-62 år, som till och med 31.12.2025 tjänar in pension enligt 1,7 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten per år.

För inkomster för arbete vid sidan av pension tillväxer pensionen också med 1,5 procent om året.

Pensionstillväxt för andra inkomster än arbetsinkomster

Inkomster under ett pensionsförhållande

Ny pension tillväxer under sådan tid då den försäkrade får invalidpension. En förutsättning är att invalidpensionen upphör och en ny pension börjar på nya grunder i ett senare skede. För inkomsten för återstående tid tillväxer pension enligt 1,5 procent per år.

Oavlönade perioder

Pension tillväxer under oavlönade perioder som ger rätt till pension. För förmåner under oavlönade perioder tillväxer pension med 1,5 procent om året från början av den kalendermånad som följer på 17-årsdagen till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. För perioder med arbetslöshetsdagpenning tjänar man dock in pension från 17 års ålder till den lägsta pensionsåldern.

För förmåner under oavlönade perioder tillväxer ingen pension, om den oavlönade förmånen har betalats samtidigt med pension.

En person har rätt till pension som tillvuxit på basis av oavlönade perioder, om han eller hon under sitt arbetsliv har haft minst 20 571,69 euro (2024 års nivå) i arbetspensionsförsäkrade inkomster före pensionsfallsåret.

Pensionsersättning för vård av barn under tre år och för studier

Studier som leder till examen och tid med hemvårdsstöd för vård av barn under tre års ålder är förmåner för vilka man tjänar in pension. Förmånsgrunden är alltid fast. Intjäningsprocenten och förutsättningarna för att få förmånen är desamma som i fråga om förmånerna för oavlönade perioder.

Man tjänar dock inte in pension för examen och tid med hemvårdsstöd för tid före år 2005. Till skillnad från andra förmåner för oavlönade perioder börjar intjäningen från och med början av kalendermånaden som följer efter den då 18 års ålder uppnås.

Återstående tid

I invalidpensionerna ingår en pensionsdel för återstående tid om pensionssökanden har haft minst 20 571,69 euro (nivån år 2024) i arbetspensionsförsäkrade inkomster under de tio sista kalenderåren före arbetsoförmågans inträde. I förutsättningarna för rätten till pension för återstående tid beaktas också arbetsinkomster i andra EU-länder.

För inkomsterna för återstående tid tillväxer pension med 1,5 procent om året från början av det år under vilket arbetsoförmågan inträdde till och med slutet av den kalendermånad då personen uppnår sin åldersklass lägsta pensionsålder. Om åldersklassens lägsta pensionsålder inte ännu har fastställts vid pensionsfallstidpunkten, räknas den återstående tiden till slutet av den kalendermånad när personen uppnår den lägsta pensionsåldern som fastställts för den närmaste åldersklassen med fastställd lägsta pensionsålder. På den offenltiga sektorn räknas den återstående tiden till och med åldersklassens lägsta pensionsålder eller till en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsåldern.

Inkomsterna och pensionerna justeras med index

När pensionen beräknas justeras inkomsterna för de tidigare åren med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelsetidpunkt. Den löpande pensionen justeras årligen med arbetspensionsindex.

Livslängdskoefficient

Ålders- och invalidpensionen anpassas till den förväntade livslängden med livslängdskoefficienten. När ålderspensionen börjar multipliceras pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då arbetstagaren fyller 62 år. Om ålderspensionen börjar före 62 års ålder, multipliceras den med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då pensionen börjar.

När en invalidpension börjar multipliceras den dittills intjänade pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då arbetsoförmågan inträdde.

Livslängdskoefficienten tillämpas inte på familjepension. Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens pension på vilken livslängdskoefficienten eventuellt har tillämpats.

Engångsförhöjning

Invalidpensionerna höjs med en åldersavhängig koefficient i början av det år före vilket det har gått fem kalenderår sedan pensionen börjat.

Avdrag av primär förmån och samordning

Eventuella förmåner enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och patientskadelagen dras av från pensionen. Dessa förmåner är primära i förhållande till arbetspensionen.

Pensioner enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn som tillvuxit före utgången av år 2004 samordnas med övriga arbetspensioner.