Olika pensionsinkomster beaktas som inkomst som minskar folkpensionen, också pensionstagarens arbetspension. FPA beaktar arbetspensionens belopp efter justering med livslängdskoefficienten. Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Därför behöver FPA få uppgifter från arbetspensionssystemet om arbetspensionen uträknad utan dessa prioriterade inkomster vid folkpension. Denna anvisning gäller arbetspensioner som uträknats enligt de nationella bestämmelserna.

Prioriterade inkomster vid folkpension

I folkpensionen beaktas inte alla pensionsdelar. Sådana prioriterade inkomster är

 • egen pension som pensionstagaren tjänat in genom arbete efter 63 års ålder före år 2017
 • förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
 • rehabiliteringstillägg till arbetspensionen
 • barntillägg till arbetspensionen
 • engångsförhöjning av arbetspensionen
 • uppskovsförhöjning av arbetspensionen
 • förhöjning av arbetspensionen med anledning av avskaffandet av folkpensionens basdel (basdelsförhöjning).

Pensionsinkomster som påverkar folkpensionens belopp

Vid beräkning av folkpensionen för pensioner som beviljas från och med år 2017 beaktas:

 • pension som intjänats av arbete och för återstående tid (med undantag av pension för arbete efter 63 års ålder före 1.1.2017)
 • pension som intjänats under oavlönade perioder enligt arbetspensionslagarna
 • pension som intjänats av pensionsförhållanden
 • förtidsminskning av förtida ålderspension eller partiell ålderspension som inkomst.

Arbetspension som beaktas i efterlevandepension

Vid beräkning av kompletteringsbeloppet till efterlevandepension som fortsättningspension enligt folkpensionssystemet beaktas som den efterlevande makens egen arbetspension motsvarande delar av arbetspensionen som vid beräkning av egen folkpension. Av familjepension beaktas hela det belopp som utbetalas med undantag av StPEL-andel och engångsförhöjning.

Prioriterade inkomster vid efterlevandepension

Prioriterad inkomst vid fastställande av fortsättningspensionens kompletteringsbelopp är:

 • pensionstagarens egen pension som tillvuxit av arbete efter 63 års ålder före år 2017
 • förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
 • barntillägg till arbetspension
 • engångsförhöjning av arbetspension
 • förhöjning av arbetspensionspensionen med anledning av avskaffandet av folkpensionens basdel (basdelsförhöjning)
 • rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg eller annan rehabiliteringsförmån enligt arbetspensionslagarna

Arbetspension som beaktas i barnpension

Barnpension enligt en arbetspensionslag beaktas till det belopp som betalas ut som pension.

Förväntad pension

Om pensionssökanden ansöker om folkpension som ålderspension, men inte ansöker om arbetspension samtidigt, beräknar FPA folkpensionens belopp med hjälp av den förväntade arbetspensionen. Den förväntade arbetspensionens belopp får FPA ur intjäningssystemet med en förfrågan om uppskattad arbetspension eller vid behov genom att fråga om beloppet på en blankett. Den förväntade arbetspensionen beaktas inte i sjukpension från FPA.

För den förväntade pensionen beräknas den uppskattade arbetspensionen vid åldersklassens lägsta pensionsålder. I pensionen beaktas dock inte arbetspensionsinkomster som FPA betraktar som prioriterade. Förtidsminskning beaktas som inkomst.

Även om pensionssökanden har uppnått sin pensionsålder när det arbetspensionsbelopp som ska uppges till FPA räknas, innehåller den förväntade pensionen inte pensionstillväxten under tiden efter det att sökanden uppnått åldersklassens lägsta pensionsålder.

Förfrågan om uppskattad arbetspension ger FPA det uppskattade beloppet av arbetspension som personen tjänat in före sin lägsta pensionsålder utan prioriterad pensionstillväxt och tillägg eller förhöjningar. Detta belopp justerar FPA med lönekoefficienten till nivån för den tidpunkt enligt vilkens nivå FPA behöver uppgift om den förväntade pensionen, om det belopp som förfrågan ger som svar anges enligt nivån för något annat år än FPA-ålderspensionens begynnelseår. Om FPA t.ex. gör en förfrågan om uppskattad arbetspension år 2022, anges beloppet enligt lönekoefficienten för år 2022. Om FPA-ålderspensionen börjar redan år 2021, justerar FPA beloppet med lönekoefficienten från 2022 års nivå till 2021 års nivå. Likadant görs åt andra hållet, dvs. om uppskattningen av arbetspensionen hade fåtts enligt 2021 års nivå och FPA-ålderspensionen börjar först år 2022, justerar FPA det belopp som anges i svaret på förfrågan om uppskattad arbetspension med lönekoefficienten från 2021 års nivå till 2022 års nivå.

Beloppet av partiell ålderspension som behövs vid beräkning av folkpensionen

För beräkningen av ålderspension, sjukpension och efterlevandepension behöver FPA få beloppet av partiell ålderspension före förtidsminskningen från arbetspensionssystemet. Den del som inte förtidsminskas justeras med arbetspensionsindex till beräkningsårets nivå och justeras med livslängdskoefficienten. Om den partiella ålderspensionen innehåller uppskovsförhöjning, behöver FPA ett belopp utan uppskovsförhöjningens andel.

Om pensionstagaren får förtida ålderspension eller ålderspension från FPA, beaktas partiell ålderspension före förtidsminskning och dessutom skillnaden mellan den förväntade arbetspensionen (hela pensionen som tillvuxit före den lägsta pensionsåldern) och den partiella ålderspensionen som inkomst. Den förväntade arbetspensionens belopp får FPA ur intjäningssystemet med en förfrågan om uppskattad arbetspension eller vid behov på en blankett.

För bostadsbidrag och garantipension behöver FPA också beloppet av partiell ålderspension som betalas ut.

Arbetspensionsbelopp som FPA behöver efter invalidpension som följer på partiell ålderspension

När beloppet av invalidpension som betalas efter partiell ålderspension uppges till FPA, läggs förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen inte till som inkomst. Till FPA uppges den invalidpension som betalas ut, bortsett från prioriterade inkomster. När denna invalidpension som betalas efter partiell ålderspension ändras till ålderspension beaktar FPA ålderspensionen som inkomst utan att lägga till förtidsminskningens andel.

Arbetspensionsbelopp som FPA behöver efter partiell ålderspension

I fråga om ålderspension som betalas efter partiell ålderspension uppges ett sådant ålderspensionsbelopp där eventuell bonustillväxt (4,5 %) har utelämnats från baspensionen för partiell ålderspension. Dessutom utelämnas förmån enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (StPEL). FPA behöver få uppgiften om ålderspensionens belopp före förtidsminskning och före uppskovsförhöjning.

FPA betalar ingen arbetslivspension. FPA kan betala någon annan förmån, där arbetslivspensionen beaktas. Till FPA uppges den arbetslivspension som betalas ut, bortsett från prioriterade inkomster.

Familjepension efter partiell ålderspension beaktas på samma sätt som familjepension i övrigt, dvs. till FPA uppges pensionens belopp bortsett från StPEL-andel och eventuell engångsförhöjning av invalidpension. Förtidsminskningen läggs inte till pensionens belopp.

Folkpensionen justeras när arbetspension beviljas

Om sjukpension endast har beviljats av FPA, justeras FPA-pensionen, när arbetspensionen beviljas. Då beaktas arbetspensionen vid beräkning av beloppet av FPA-pensionen.

Om den förväntade arbetspensionen har beaktats som pensionsinkomst i ålderspension från FPA, justeras folkpensionen när arbetspensionen beviljas. Arbetspensionen beaktas till den beviljade arbetspensionens belopp (med undantag av prioriterade delar av arbetspensionen).

Om arbetspensionen har beaktats som inkomst redan tidigare och arbetspensionen senare förändras av någon annan orsak än indexbindningen, justeras FPA-pensionen och det förändrade beloppet av arbetspensionen beaktas. Enbart en indexhöjning eller engångsförhöjning av arbetspensionen medför inte justering av folkpensionen.

Arbetspensionsbelopp som ska uppges till FPA, när arbetspensionen innehåller pension som intjänats efter 63 års ålder

Det arbetspensionsbelopp som ska uppges till FPA innehåller hela den intjänade arbetspensionen med undantag av pension som intjänats för arbete efter 63 års ålder före 1.1.2017 oberoende av intjäningsprocent. Till FPA uppges inte heller pension som intjänats vid sidan av pension efter 63 års ålder före 1.1.2017.

Beloppet av förväntad arbetspension som ska uppges till FPA fr.o.m. år 2017

Personer födda före år 1954

Personer födda år 1954 eller senare

I fråga om personer som är födda år 1954 eller senare beaktas den pension som intjänats före den lägsta pensionsåldern utan uppskovsförhöjning och andra prioriterade inkomster.