Syftet med familjpension

Syftet med familjepension är att ersätta den förlust av förvärvsinkomst som drabbar familjen till följd av en familjeförsörjares död. Familjepension kan betalas enligt den privata och offentliga sektorns pensionslagar och också enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagarna samt folkpensionslagen.

Förmånslåtare och förmånstagare

Förmånslåtaren är en person som tjänat in arbetspension och efter vilken hens förmånstagare har rätt att få familjepension.

Barn under 20 år kan ha rätt att få barnpension. Efterlevandepension kan man få på grundval av äktenskap, registrerat partnerskap och samboförhållande (gemensamt hushåll, efterlevande sambo). En person som tidigare varit gift med förmånslåtaren kan få efterlevandepension, om förmånslåtaren var skyldig att betala underhåll till den personen. 

En person som genom brott avsiktligt har förorsakat förmånslåtarens död har inte rätt till familjepension.

Familjepensionens belopp

Grunden för familjepensionen är förmånslåtarens pension vid tidpunkten för dödsfallet. Om förmånslåtaren vid sin död inte var pensionerad, är grunden för familjepensionen beloppet på förmånslåtarens beräknade pension.

Grunden för familjepensionen fördelas mellan förmånstagarna Det sammanlagda beloppet på familjepensionerna kan vara högst lika stort som beloppet av förmånslåtarens pension.

Den efterlevande makens egna arbetsinkomster kan minska efterlevandepensionens belopp. Om det inte finns någon efterlevande make, beviljas en kalkylerad andel som motsvarar efterlevandepensionen till de barn som är förmånstagare.

Efterlevandepensionen är en tidsbestämd förmån

Efterlevandepensionen beviljas alltid på viss tid, om

 

  •     förmånslåtaren har avlidit 1.1.2022 eller senare och
  •     den efterlevande maken, som varit gift med förmånslåtaren, är född 1.1.1975 eller senare eller
  •     förmånstagaren är efterlevande sambo.