Familjepension måste sökas

Familjepension måste sökas. Ansökan om barnpension till barn under 15 år görs av barnets intressebevakare (vårdnadshavare). Barn i ålder 15-17 år kan själva ansöka om barnpension med vårdnadshavarens eller intressebevakarens samtycke.

Barn som fyllt 18 år ska själva ansöka om familjepension.

Ansökan om familjepension ska göras på en blankett.

Ansökan om efterlevandepension och barnpension görs på olika blanketter. En egen ansökan ska fyllas i för varje barn.

Med samma ansökan kan man ansöka om familjepension både enligt arbetspensionssystemet och från FPA.

Om en efterlevande make ansöker om familjepension efter en ny förmånslåtare medan hen ännu har rätt till familjepension efter den föregående förmånslåtaren, kan familjepension inte beviljas. Om ansökan om familjepension har gjorts mycket långt i förväg, ska den efterlevande maken ges ett avslagsbeslut med vägledningen att ansöka om pensionen på nytt när kriterierna uppfylls. Den efterlevande maken har rätt till att få ärendet behandlat utan dröjsmål och rätt att få ett avgörande om saken.

Beslutet om att slutåldern för barnpensionen höjs från 18 år till 20 år ska enligt god förvaltningssed göras inom en skälig tid från lagens ikraftträdande enligt pensionsanstaltens prövning.

Ansökan om familjepension till barn till efterlevande make som varit gift med förmånslåtaren

Om familjepension söks till den efterlevande makens barn som inte är barn till förmånslåtaren, utfärdas beslutet i princip utgående från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgifter om boende. Vid behov kan pensionsanstalten begära tilläggsutredning om huruvida barnen vid tidpunkten för förmånslåtarens död bodde stadigvarande i den efterlevande makens och förmånslåtarens gemensamma hem.

Den efterlevande makens ansökan om minskning av efterlevandepension i särskilda fall

Den efterlevande maken kan redan i sin ansökan om efterlevandepension begära att minskningen av efterlevandepension görs utifrån hens verkliga inkomster och inte utifrån den beräknade arbetspensionen. Som begäran räcker ett fritt formulerat brev och en utredning av den efterlevande makens inkomster.

Ansökan om pension till förmånslåtarens tidigare make

Förmånslåtarens tidigare make ska bifoga domstolens beslut eller ett av socialnämnden fastställt avtal om underhållsbidrag till sin pensionsansökan. Av avtalet ska framgå det indexjusterade beloppet av underhållsbidraget på förmånslåtarens dödsdag.

Ansökan om familjepension på grundval av ett sannolikt dödsfall

Då familjepension söks efter en sådan person som sannolikt avlidit genom drunkning, genom någon annan olycka eller av någon annan därmed jämförbar orsak, ska till ansökan bifogas en kopia av polisens undersökningsprotokoll eller motsvarande utredning.

Uppgifter om bosättning eller arbete utomlands

Om förmånslåtaren eller förmånstagaren varit bosatt eller arbetat utomlands efter 16 års ålder ska detta uppges i en separat bilaga (Bosättning och arbete utomlands Bilaga U).

EU- och EES-länderna och Schweiz

Familjepensionsansökan gäller automatiskt alla de EU- och EES-länder i vilka sökanden eller förmånslåtaren varit försäkrad med anledning av bosättning eller arbete. Detta gäller också Schweiz.

Avtalsländer och övriga länder

När man ansöker om familjepension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, ska det anges på blanketten för ansökan om familjepension. Pensionsskyddscentralen skickar en separat ansökningsblankett till pensionssökanden för att fyllas i.

Familjepension från övriga länder ska sökas särskilt.