Efter 1.1.2017 beviljas inga nya deltidspensioner

Deltidspensionen avskaffas inom arbetspensionssystemet. Efter 1.1.2017 beviljas inga nya deltidspensioner längre. Deltidspension kan inte heller beviljas på nya grunder, även om personen tidigare har fått deltidspension. I stället för deltidspensionen införs partiell ålderspension inom pensionssystemet. Den som får deltidspension kan ansöka om partiell ålderspension. Innan partiell ålderspension beviljas måste deltidspensionen dock dras in och ett beslut om indragning av pensionen utfärdas.

Mera

Enligt pensionslagarna för den privata sektorn kan deltidspension inte beviljas retroaktivt. De sista ansökningarna om deltidspension måste bli anhängiga senast i december 2016. Ansökningar om deltidspension som blir anhängiga i januari måste avslås enligt pensionslagarna för den privata sektorn.

Enligt pensionslagen för den offentliga sektorn kan deltidspension beviljas retroaktivt för 6 månader. Därför kan deltidspension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn beviljas ännu efter 1.1.2017, dock så att deltidspensionen börjar senast 1.1.2017. Även i dessa fall ska kriterierna för att få deltidspension uppfyllas under år 2016.

Deltidspensioner som beviljats tidigare kan dock fortlöpa. På dessa deltidspensioner tillämpas de bestämmelser som var i kraft 31.12.2016.

Vad är syftet med deltidspension?

Deltidspension är tänkt för personer som varit länge med i arbetslivet och dess syfte är att kombinera deltidsarbete med pension. Man kan få deltidspension enligt arbetspensionslagarna, men inte enligt folkpensionslagen. För att få deltidspension krävs att man övergår från heltidsarbete till deltidsarbete.

Deltidspensionen ersätter en del av det inkomstbortfall som uppkommer till följd av övergången till deltidsarbete.

Vad krävs för att man ska få deltidspension?

Centrala förutsättningar för att få deltidspension är:

  • att den sökande har uppnått den ålder som ger rätt till deltidspension
  • att den sökande har arbetsinkomster som försäkrats enligt arbetspensionslagarna under en granskningsperiod på fem år
  • att den sökande inte är pensionerad med en hindrande pension
  • att den sökande heltidsarbetar innan pensioneringen
  • att den sökande har arbetat minst fem år med arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna under en tidsperiod på 15 kalenderår (5/15-villkoret) omedelbart innan deltidspensionen börjar
  • att den sökande övergår i ett deltidsarbete, i vilket både arbetsinkomster och arbetstid minskar.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens sinsemellan om att arbetstagaren ska övergå i deltidsarbete.

Inom kommunerna och staten avviker kraven på arbetshistoria från ArPL:s bestämmelser.

Hur många deltidspensionärer finns det?

I slutet av år 2015 var sammanlagt 12 066 personer deltidspensionerade. I statistik över pensionstagarna räknas deltidspensionärerna i allmänhet inte som pensionstagare eller nya pensionstagare.