När börjar deltidspensionen?

Deltidspensionen börjar från och med början av den månad som följer på den då arbetstagaren uppfyller alla villkor för deltidspension. Om villkoren för deltidspensionen uppfylls redan månadens första dag, kan deltidspensionen börja i början av denna månad.

Deltidspensionen kan enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn börja tidigast från och med månaden som följer på den då ansökan gjordes. Enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn kan deltidspension inte beviljas retroaktivt. Enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn kan deltidspension beviljas retroaktivt för högst sex månader före den månad som följer på den då ansökan görs.

Mera

Enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn kunde deltidspensionen till slutet av år 2006 beviljas retroaktivt för högst 6 månader. Deltidspensionering förutsätter att arbetsgivaren och arbetstagaren tecknar ett avtal innan deltidspensionen börjar. Deltidspensionen söktes också tidigare i praktiken så att den inleddes från samma tidpunkt som deltidsarbetet.

Inledande av deltidsarbete

För att få deltidspension ska personen verkligen har börjat arbeta på deltid.  Man måste börja deltidsarbeta senast när deltidspensionen börjar.

Ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om att arbetstagaren börjar deltidsarbeta räcker således inte, om arbetstagaren i praktiken inte börjar arbeta på deltid. Deltidspensionen kan ändå börja antingen med en arbetsperiod enligt avtalet om deltidsarbete eller med en deltidspensionsperiod.

Deltidspensionen kan inte börja

  • med semester
  • under permittering
  • under en arbetsfrånvaro som orsakats av sjukdom
  • under tid med annat hinder som leder till att arbetstagaren inte kan övergå till deltidsarbete. 

Deltidspensionen kan börja då arbetsoförmågan eller permitteringen har upphört eller annat hinder är borta och personen faktiskt har övergått i deltidsarbete. Även de andra villkoren för att få pension ska fortfarande uppfyllas.

Mera

Försäkringsdomstolen gav ett beslut 14.11.2003 (inte publicerat) i ett ärende om konkret arbete.  En person hade beviljats deltidspension fr.o.m. 1.5.2002. Efter att beslutet getts fick pensionsanstalten meddelande från arbetsgivaren om att personen var sjukledig fr.o.m. 15.1.2002. Pensionsanstalten ansökte om undanröjande av deltidspensionsbeslutet eftersom deltidspensionen inte kan börja förrän personen i verkligheten börjar med deltidsarbetet.

Enligt APL 4 f § som var gällande vid tidpunkten för beslutet har en person som övergått till deltidsarbete och uppfyllt de andra villkoren för deltidspension rätt att få deltidspension. Deltidspensionen kan inte börja då arbetstagaren före arbetsoförmågan inte hunnit övergå till deltidspension. Deltidspensionen kan i dessa fall börja först när arbetsoförmågan upphört och personen i verkligheten övergått till deltidsarbete, och de andra förutsättningarna för beviljande av pension fortfarande finns.

Försäkringsdomstolen undanröjde deltidspensionsbeslutet genom sitt beslut. Även om försäkringsdomstolen inte tog ställning till själva sakfrågan, visade avgörandet att en person för att få deltidspension verkligen måste inleda deltidsarbete.

Inom tillämpningspraxis har problem uppstått i situationer där personen insjuknat omedelbart innan deltidspensionen börjat för en så lång tid att de andra villkoren för deltidspension inte längre uppfylls när personen faktiskt övergått till deltidsarbete. I dessa situationer har deltidspension inte kunnat beviljas.

Deltidspensionen kan vara avbruten eller indragen för högst sex månader, för att den ska kunna beviljas på nytt på tidigare grunder. Utbetalning av deltidspension på nytt efter att den dragits in eller avbrutits förutsätter att villkoren för att få deltidspension uppfylls. I dessa situationer förutsätts också konkret övergång till deltidsarbete. Inom tillämpningspraxis har det funnits situationer där personer har förlorat sin rätt att få en avbruten/indragen deltidspension på tidigare grunder, om de varit sjuka just vid den tidpunkt då deltidsarbetet var avsett att börja.