När börjar ålderspensionen för arbetstagare?

Arbetstagarens ålderspension kan börja tidigast i början av månaden efter den då

 • arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till att få ålderspension och 
 • upphört med det arbete på basis av vilket hen ansöker om ålderspension.

Ålderspension beviljas på ansökan och kan beviljas endast för avslutade anställningar. Om arbetstagaren har flera anställningar före ålderspensionen börjar kan hen avsluta någon av dem och få ålderspensionn på basis av den anställningen.

Om villkoren för att bevilja ålderspension uppfylls, kan ålderspensionen beviljas retroaktivt

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

Förtorendeuppdrag behöver inte upphöra för att ålderspension ska beviljas

Om en person endast har ett förtroendeuppdrag som försäkrats enligt ArPL innan hen ansöker om ålderspension, behöver hen inte avstå från förtroendeuppdraget för att få ålderspensionen. Ålderspensionen kan beviljas på basis av anställningar och företagarverksamhet som upphört tidigare.

När börjar ålderspensionen, om arbetstagaren har uppnått den övre gränsen för försäkringsskyldigheten?

Om ålderspensionen eller pension som intjänats under tiden med ålderspension börjar i början av månaden efter den då personen uppnått den övre gränsen för försäkringsskyldigheten eller senare, förutsätts inte att anställningen upphör för att ålderspension ska beviljas. 

Mera

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten är

 • 68 år för personer födda år 1957 eller tidigare
 • 69 år för personer födda åren 1958 – 1961
 • 70 år för personer födda år 1962 eller senare.

Ålderspension eller pension som intjänats under tiden med ålderspension kan också beviljas retroaktivt

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

När börjar ålderspensionen för offentligt anställda?

Om personen före ålderspensionen har flera offentliga anställningar, får personen den pension som intjänats före den tidpunkt då pensionen börjar för alla anställningar (också fortgående) om en anställning upphör.

Om villkoren för att bevilja ålderspension uppfylls, kan ålderspensionen beviljas retroaktivt

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

Förtroendeuppdrag eller familje- eller närståendevårdarförhållande behöver inte avslutas för att ålderspension ska beviljas

Om personen när ålderspensionen börjar inte har annan fortlöpande tjänstgöring inom den offentliga sektorn än ett förtroendeuppdrag eller ett familje- eller närståendevårdarförhållande, behover detta inte avslutas för att personen ska få ålderspension.

Som ålderspension beviljas då pensionen för avslutade anställningar inom den offentliga sektorn och pensionen för den arbetsinkomst som före pensionens begynnelsetidpunkt har betalats för det fortlöpande förtroendeuppdraget eller familje- eller närståendevårdarförhållandet.

När börjar ålderspensionen, om den offentligt anställda har uppnått den övre gränsen för försäkringsskyldigheten?

Om ålderspensionen eller pension som intjänats under tiden med ålderspension börjar i början av månaden efter den då personen uppnått den övre gränsen för försäkringsskyldigheten eller senare, förutsätts inte att anställningen upphör för att ålderspension ska beviljas.

Ålderspension eller pension som intjänats under tiden med ålderspension kan också beviljas retroaktivt

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

När börjar ålderspensionen för företagare?

Företagarens ålderspension kan börja tidigast i början av månaden efter den då

 • företagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och
 • företagarens FöPL-försäkring har upphört innan pensionen börjar.

Om villkoren för beviljande av ålderspension uppfylls och FöPL-försäkringen har upphört innan pensionen börjar, kan ålderspension beviljas retroaktivt

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

Företagare förutsätts inte upphöra med företagarverksamheten för att få ålderspension.

När börjar ålderspension efter deltidspension?

Efter deltidspension börjar ålderspension tidigast i början av månaden efter den då personen uppnår den ålder som berättigar till ålderspension, om villkoren för att bevilja pension uppfylls. Deltidspensionären ska ansöka om ålderspension.

Om den deltidspensionär inte ansöker om ålderspension senast när hen fyller 68 år, ändras deltidspensionen till en lika stor ålderspension i början av månaden efter den då personen fyller 68 år. 

När börjar ålderspension efter partiell förtida ålderspension?

Efter partiell ålderspension börjar ålderspension i början av månaden efter den då personen uppnår den ålder som berättigar till ålderspension, om de allmänna villkoren för beviljande av ålderspension uppfylls och personen har ansökt om ålderspension. Beviljande av ålderspension efter partiell ålderspension förutsätter också att personen har upphört med sitt huvudsakliga arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna.

När personen har uppnått den övre åldersgränsen för ålderspension förutsätter beviljande av ålderspension inte att anställningen upphör.

Om villkoren för beviljande av ålderspension uppfylls, kan en person som får partiell ålderspension retroaktivt beviljas ålderspension

 • högst för de tre sista månaderna före den då personen ansökt om pensionen eller 
 • av giltig orsak för en längre tid än tre månader.

Partiell ålderspension som betalats för den retroaktiva tiden beaktas som en delbetalning av ålderspensionen.

När börjar ålderspensionen om personen har flera samtidiga anställningar?

När börjar ålderspensionen för en anställning som fortgår när ålderspensionen börjar?

Om arbetstagaren när ålderspensionen börjar har flera samtidiga anställningar och efter pensioneringen fortsätter i någon av den, kan pensionen för en anställning som då fortgår börja tidigast i början av månaden efter den då anställningen upphört. 

När börjar ålderspensionen, om företagaren fortsätter med företagarverksamheten när ålderspensionen börjar?

Fast en företagare som är försäkrad enligt lagarna om företagarpension fortsätter sin företagarverksamhet efter att ha börjat få ålderspension, beviljas företagaren också den intjänade pensionen för denna företagarverksamhet när ålderspensionen börjar. Ålderspensionen börjar i början av månaden efter den då företagaren ansökt om pensionen.

Ålderspension kan inte beviljas endast för anställningar eller företagarverksamhet som upphör tidigare.

När börjar ålderspensionen, om personen samtidigt har en anställning och företagarverksamhet och anställningen fortgår när ålderspensionen börjar?

Om personen vid tidpunkten för ansökan om ålderspension samtidigt har en anställning och företagarverksamhet och personen efter att ha börjat få ålderspension fortsätter med anställningen, beviljas pensionen för företagarverksamheten och för anställningar och företagarverksamhet som upphört tidigare.

Pensionen för den anställning som fortgår kan börja tidigast i början av månaden efter den då anställningen upphör.

När börjar ålderspensionen för företagarverksamhet som varit frivillig försäkrad medan företagaren har fått ålderspension?

Om en företagare fortsätter med företagarverksamheten efter att ha börjat få ålderspension och försäkrar frivilligt sin företagarverksamhet, beviljas den pension som tillväxer av den frivilligt försäkrade företagarverksamheten tidigast från början av den kalendermånad som följer på den då företagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsverksamheten. Företagaren måste ansöka om den nya ålderspensionen.

När börjar ålderspensionen, om personen samtidigt har en anställning och företagarverksamhet och anställningen fortgår när ålderspensionen börjar?

Om personen samtidigt har en anställning och företagarverksamhet när hen ansöker om ålderspension, och hen efter ålderspensionens början fortsätter med anställningen, beviljas pensionen för företagarverksamheten och tidigare avslutade anställningar och företagarverksamhet.

Pensionen för den fortlöpande anställningen kan börja tidigast i början av den månad som följer på den så anställningen upphört.

När börjar ålderspensionen för ett förtroendeuppdrag inom den privata sektorn som fortgår när ålderspensionen börjar?

Den intjänade pensionen för ett förtroendeuppdrag som fortgår när ålderspensionen börjar kan börja tidigast i början av månaden efter den då förtroendeuppdraget upphör. Personen ska ansöka om ålderspensionen.

När börjar ålderspensionen, om personen har ett förtroendeuppdrag inom den offentliga sektorn eller ett familjevårdar- eller närståendevårdarförhållande som fortgår när ålderspensionen börjar?

Om personen har ett förtroendeuppdrag inom den offentliga sektorn eller ett familje- eller närståendevårdarförhållande som fortlöper när ålderspensionen börjar, beviljas pensionen för den arbetsinkomst som före pensionens begynnelsetidpunkt har betalats för det fortlöpande förtroendeuppdraget eller familje- eller närståendevårdförhållandet när ålderspensionen börjar, om personen inte har andra anställningar inom den offentliga sektorn eller har avslutat någon anställning under den månad som föregår den då pensionen börjar.

Den pension som tillväxer av förtroendeuppdraget eller familjevårdar- eller närståendevårdarförhållandet efter ålderspensionens begynnelse beviljas på ansökan från början av den månad som föregår den då personen uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

När börjar ålderspensionen i fall med pension från både den offentliga och den privata sektorn?

När en person har arbetat inom både den privata och den offentliga sektorn, bestäms tidpunkten då pensionen börjar enligt respektive pensionslag. För att pension som intjänats enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn ska börja förutsätts att sökanden har sökt pension från den privata sektorn och uppfyller alla kriterier för att ålderspension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn ska beviljas. På motsvarande sätt förutsätts det för att pension som intjänats enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn ska börja att sökanden har sökt pension från den offentliga sektorn och uppfyller alla kriterier för att ålderspension enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn ska beviljas

När en person beviljas pension enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn har hen också rätt till pension för avslutade anställningar inom den offentliga sektorn och den fram till pensionens begynnelse intjänade pensionen för fortgående anställningar inom den offentliga sektorn, förutsatt att personen uppfyller kriterierna för beviljande av pension (bl.a. pensionsåldern) och har avslutat någon anställning inom den offentliga sektorn under den månad som föregår den då pensionen börjar. Personen har rätt till den intjänade pensionen för avslutade anställningar också när hen vid pensionens begynnelse inte alls har någon fortgående anställning inom den offentliga sektorn.  Om personens enda fortlöpande tjänstgöring inom den offentliga sektorn vid pensionens begynnelse är ett  förtroendeuppdrag eller ett familjevårdar- eller närståendevårdarförhållande, kan hen beviljas den intjänade pensionen för arbetsinkomster som betalats före pensionens begynnelse, inklusive tidigare avslutade fribrev från den offentliga sektorn.

När en person beviljas pension enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn, har hen rätt till den intjänade pensionen för avslutade anställningar inom den privata sektorn och företagarverksamhet, om hen uppfyller alla kriterier för beviljande (bl.a. pensionsåldern) och vid pensionens begynnelse inte har någon fortgående anställning inom den privata sektorn, har avslutat någon anställning inom den privata sektorn vid den tidpunkt då ålderspensionen börjar eller har bedrivit företagarverksamhet vid sidan av en anställning och ansöker om ålderspension för företagarverksamheten. Ett fortgående förtroendeuppdrag inom den privata sektorn utgör inget hinder för beviljande av pension som intjänats för anställningar inom den privata sektorn. När en person beviljas pension från den privata sektorn, har personen också rätt till den pension som hen fram till ålderspensionens begynnelse tjänat in av företagarverksamhet, även om företagarverksamheten fortgår.

När börjar ålderspensionen, när personen får avträdelsestöd från LPA?

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare förhindrar inte att pensioner som intjänats enligt arbetspensionslagarna beviljas.

Ålderspensionen börjar tidigast i början av månaden efter den då personen har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension.

Mera

Notera att om annan pension beviljas leder det till att avträdelsestödets kompletteringsdel dras in. Det är ändamålsenligt att söka annan pension om den är större än kompletteringsdelen.

Utbetalningen av avträdelsestöd som beviljats efter år 2006 har upphört i slutet av den månad då personen fyllt 63 år och beloppet har ändrats till lika stor LFöPL-ålderspension. Utbetalningen av kompletteringsdelen kan dock fortgå vid sidan av LFöPL-ålderspensionen tills personen fyller 65 år. Även i detta fall upphör utbetalningen av kompletteringsdelen om den som fått avträdelsestöd ansöker om ålderspension enligt andra arbetspensionslagar än LFöPL-

LPA lägger till övriga pensioner till den ålderspension som följer på avträdelsestödet efterhand, när det är möjligt enligt respektive lag.

LPA betalar också ut avträdelsepension. Trots sitt namn är avträdelsepensionen inte någon pension, utan närmast en arealbaserad ersättning. Avträdelsepensionen påverkar inte på något sätt pension för arbete som utförs vid sidan av pensionen eller på hur arbetspensioner beter sig i allmänhet