Utvidgning av utkomstskyddet för arbetslösa föreslås

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa andra lagar (

RP 223/2004 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så, att annan arbetslöshetsförmån än utbildningsstöd kan beviljas en person också efter 65 års ålder, om han eller hon är permitterad eller om han eller hon är förhindrad att arbeta på grund av väderhinder eller andra arbetstagares arbetsstridsåtgärd som inte beror på personens arbetsvillkor eller arbetsförhållanden.

Arbetslöshetsförmånen beviljas enligt förslaget i nämnda situationer högst fram till utgången av den kalendermånad då personen fyller 68 år. I övrigt skall arbetslöshetsförmåner fortfarande beviljas till utgången av den kalendermånad då personen fyller 65 år. Om en över 65-årig persons arbete inte avbryts av ovannämnda orsaker utan anställningen upphör, tryggas hans eller hennes utkomst från arbetspensions- och folkpensionssystemen.

Det föreslås dessutom att lagen om arbetslöshetskassor ändras så, att en lönearbetare som inte har fyllt 68 år vinner inträde som medlem i en löntagarkassa och att en företagare som inte har fyllt 68 år vinner inträde i en företagarkassa, om han eller hon i övrigt uppfyller villkoren för medlemskap i arbetslöshetskassan.

I propositionen föreslås dessutom att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras så att arbetsgivaren och löntagaren inte är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie då personen efter att ha fyllt 65 år har rätt till arbetslöshetsförmåner på basis av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Dessutom föreslås att andra nödvändiga ändringar som föranleds av de ändringar i arbetspensionslagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2005 görs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om vuxenutbildningsstöd.

Ikraftträdande

Lagarna avses att träda i kraft 1.1.2005.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

.