Uppdragstagare som anlitar faktureringstjänstföretag

Telp Default Thumbnail Image

Uppdragstagare som anlitar faktureringstjänstföretag

Inom arbetspensionssystemet har man diskuterat hur försäkringen av uppdragstagare som anlitar faktureringstjänstföretag ska ordnas. Faktureringstjänstföretagen erbjuder uppdragstagaer en möjlighet att fakturera sina uppdragsgivare genom faktureringstjänstföretaget. Dessutom lovar företagen sköta bl.a. de lagstadgade försäkringarna åt uppdragstagaren.

Enligt faktureringstjänstföretagens verksamhetsmodell skaffar uppdragstagaren själv sina uppdragsgivare och avtalar med varje uppdragsgivare bl.a. om arvodet för arbetet. När arbetet har utförts, skickar uppdragstagaren faktureringsuppgifterna till faktureringstjänstföretaget, som fakturera uppdragsgivaren. Faktureringstjänstföretaget tar ut sin egen serviceavgift från betalningen till uppdragstagaren, sköter förskottsinnehållningen av skatt och arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader. Faktureringstjänstföretaget försäkrar uppdragstagarna enligt ArPL.

Pensionsskyddscentralen, arbetspensionsanstalterna, FPA, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och vissa arbetslöshetskassor har diskuterat hur faktureringstjänstföretagens verksamhetsmodell passar ihop med den gällande socialförsäkringslagstiftningen. Som ett lösningsalternativ i fråga om arbetspensionslagstiftningen har det förts fram en lagändring som skulle tydligaregöra försäkringen av uppdragstagare som anlitar faktureringstjänstföretag. Frågan har också dryftats i Tolkningsgruppen, som har beslutat att Pensionsskyddscentralen ska utarbeta en promemoria om frågan. I promemorian analyseras om faktureringstjänstföretagens verksamhetsmodell är problematisk i relation till begreppet anställningsförhållande i ArPL, som grundar sig på arbetsavtalslagen. Frågan behandlas vidare i Tolkningsgruppen i höst.