Systemet för frivilliga tilläggspensioner förnyas

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät regeringens proposition till riksdagen den 2 oktober 2008 med förslag till lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor samt till vissa lagar som har samband med den (

RP 152/2008 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att systemen för frivilliga tilläggspensioner ska förnyas så att också pensionsstiftelser och pensionskassor ska kunna tillhandahålla kollektiva premiebaserade tilläggspensionsarrangemang. Numera är det endast livförsäkringsbolag som får tillhandahålla tilläggspensionsarrangemang i form av gruppensionsförsäkring.

Syftet med propositionen är att ställa pensionsstiftelserna och pensionskassorna i en jämlik konkurrensposition i förhållande till finländska livförsäkringsbolag och också utländska aktörer. I lagen fastställs också de minimikrav som ställs på premiebaserade tilläggspensionsarrangemang. Den lagstiftningsmässiga grunden utgörs av den gällande lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor.

Inom de premiebaserade arrangemangen finns det inte några på förhand utfästa förmåner, utan de ska bestämmas på basis av de medel som influtit genom försäkringspremierna och den avkastning de gett upphov till, minskat med de administrativa kostnaderna.

Enligt nuvarande bestämmelser kan en pensionsstiftelse endast grundas av en arbetsgivare. Det föreslås att en pensionsstiftelse för premiebaserade tilläggspensioner också ska kunna grundas gemensamt av arbetsgivaren och de försäkrade. Syftet är att ge de försäkrade en möjlighet att påverka särskilt i det skede då pensionsstiftelsen grundas.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2009.

Beställning av regeringens proposition

Regeringspropositionerna kan beställas på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.eduskunta.fi

.