Solvensbestämmelserna för pensionsanstalterna ändras

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president stadfäste den 20 juli 2012 lagändringarna enligt proposition (RP 9/2012 rd) till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas solvens. ). I propositionen föreslås det att lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, lagen om pensionsstiftelser, lagen om försäkringskassor, lagen om pension för arbetstagare och lagen om sjömanspensioner ändras.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den nya lagen möjliggörs nästan samma risknivå och således också nästan samma avkastning som de temporära bestämmelserna som stiftades i samband med finansmarknadskrisen år 2008. Den temporära lagen slutar gälla vid utgången av år 2012.

Enligt de nuvarande bestämmelserna mäts arbetspensionsanstalternas solvens med deras verksamhetskapital. Verksamhetskapitalet är en buffert mot risker som hänför sig till arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet. Mot försäkringsrisker, t.ex. att de nya invalidpensionerna blir fler än beräknat, bereder sig anstalterna på med en annan buffert som kallas utjämningsbelopp.

Enligt den nya lagen ska både verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet beaktas vid bedömningen av ett arbetspensionsbolags solvens. Buffertarnas sammanlagda belopp kallas solvenskapital.

Utjämningsbeloppets storlek regleras med arbetspensionsavgiftens invalidpensionsdel. Dimensioneringen av den påverkas främst av hur noggrant man kan förutse hur mycket nya invalidpensioner det beviljas.

Pensionsstiftelserna och -kassornas risktäckningskapacitet stärks genom en separat post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt. Solvenskapitalet för Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Etera ska definieras annorlunda än de övriga bolagen på grund av att Eteras försäkringsbestånd är olikt de andra bolagens.

Därutöver finns det en bestämmelse om att Finansinspektionen ska göra en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet, om den märker att pensionsanstalternas genomsnittliga solvens har sjunkit eller hotar sjunka snabbt på grund av exceptionella förhållanden på finansmarknaden.

Riksdagen godkände lagarna enligt förslagen bortsett från att laghänvisningen i 5 momentet i det andra lagförslaget (lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag) ändrades så att den i stället för moment 3 hänvisar till moment 4.

Närmare uppgifter finns i regeringens proposition

(RP 9/2012 rd)

De stadfästa arbetspensionslagarna har numren 441/2012, 442/2012, 443/2012, 444/2012 och 445/2012 i författningssamlingen.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2013.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

. Författningstexterna finns också på webbplatsen

www.finlex.fi

.