Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller överföring av uppgifter som hänför sig till skötseln av statens pensionsärenden från Statskontoret till Keva RP 67/2012 rd

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådet överlämnade den 14 juni 2012 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller överföring av uppgifter som hänför sig till skötseln av statens pensionsärenden från Statskontoret till Keva (

RP 67/2012 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, lagen om statskontoret, lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn samt lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem ändras så att de uppgifter som hör till skötseln av statens pensionsärende och hänför sig till arbetsgivarkunder samt de uppgifter inom aktuariefunktionen och statistikverksamheten som hänför sig till statens pensioner överförs från statskontoret till Keva. Samtidigt övergår den personal som sköter de uppgifter som ska överföras från Statskontoret till Keva.

Syftet med ändringen är att förtydliga och förenkla verkställigheten av statens pensionssystem, undvika dubbelarbete samt åstadkomma kostnadsbesparingar vid verkställigheten av statens pensionssystem.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2013.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.