Regeringens proposition angående 2017 års pensionsreform har överlämnats till riksdagen

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition (RP 16/2015) om ändring av lagstiftningen för arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den överlämnades till riksdagen 3.9.2015. Arbetspensionsreformen har beretts i trepartssamarbete. Lagändringarna avses träda i kraft 1.1.2017.

Pensionsreformens mål

Avsikten med reformen är att förlänga finländarnas arbetsliv och på så vis minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. När människornas livslängd ökar ska en del av tilläggsåren användas för arbete. Med reformen vill man även trygga alla åldersklasser tillräckliga pensionsnivåer och säkra rättvisan mellan generationerna.

Reformen uppskattas minska på hållarbarhetsgapet i den offentliga ekonomin med ungefär en procentenhet. Pensionsutgifterna bedöms öka en aning i början av pensionsreformen. Efter det kommer det att bli en klar minskning av utgifterna. År 2030 beräknas arbetspensionsutgiften vara cirka 2,8 procent lägre än vad de hade varit med nuvarande lagstiftning.

Centrala ändringsförslag

Regerinen föreslår att åldern för ålderspension höjs stegvis. Åldern för ålderspension ska stiga stegvis från nuvarande 63 år till 65 år. Ändringen gäller dem som är födda 1955 eller senare. Senare ska lägsta åldern för ålderspension för de som är födda 1965 eller senare anpassas till förändringen i den förväntade livslängden, på så sätt att förhållandet mellan pensionstiden och tiden i arbete ska bevaras på samma nivå som år 2025. Ändringarna för pensionsålder gäller alla branscher. Det som redan är pensionstagare berörs inte av de nu föreslagna ändringarna.

Det föreslås att pension ska intjänas under hela arbetslivet för 1,5 procent per år på basis av arbetsinkomsterna per år för arbetstagare. Den pension som tjänas in beräknas från högre inkomster än tidigare, eftersom arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift inte längre ska dras av från arbetsinkomsterna vid beräkningen av pensionen.

Deltidspension som pensionsreform slopas och ersätts av en partiell förtida ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen ger möjlighet att lyfta en del av pensionen redan lite före den egentliga åldern för ålderspension. En ny pensionsform är också arbetslivspensionen, som ger den som fyllt 63 år möjlighet att gå i pension före åldern för ålderspension, om personen under minst 38 år har utfört arbete som enligt lagens definition har varit ansträngande och slitsamt.

Dessutom innehåller propositionen flera författningsändringar om beräkningen av pensioner. Arbetspensionsanstalternas möjlighet att investera i aktier ska förbättras genom att öka den andel av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret till tjugo procent av ansvarsskulden. På grund av de föreslagna ändringarna ses bestämmelserna om finansieringen av arbetspensionerna över även till andra delar.

Pensionslag för den offentliga sektorn

Det föreslås att den offentliga sektorns pensionslagar sammanslås. Lagarna om pensionsskyddet för de personer som är anställda hos Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA ska sammanslås till en enda pensionslag för den offentliga sektorn. Pensionsskyddets sakinnehåll föreslås inte bli ändrat i och med sammanslagningen av pensionslagarna. Verkställigheten av pensionsskyddet ska skötas av Keva, som är en offentligrättslig pensionsanstalt.


Läs mer:

SHM:s pressmeddelande

Regeringens proposition 16/2015