Regeringen föreslår förbättringar i företagares sociala trygghet under sjukdomstid

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät regeringens proposition till riksdagen den 27 augusti 2010 med förslag till lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen (

RP 116/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att sjukförsäkringslagen ska ändras så att de företagare och stipendiater som bedriver vetenskaplig forskning eller konstnärlig verksamhet och som har en gällande försäkring enligt såväl lagen om pension för lantbruksföretagare som lagen om pension för företagare, samtidigt får dagpenning för självrisktiden på grundval av de bägge försäkringarna.

Enligt huvudregeln i 8 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen betalas sjukdagpenning för tiden med arbetsoförmåga med undantag av den dag då arbetsoförmågan inträffade och de nio närmast följande vardagarna. Med stöd av lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare betalas till försäkrade företagare som ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen dagpenning från och med den fjärde sjukdagen högst till slutet av självrisktiden.

För närvarande får företagare inte någon dagpenning för självrisktiden från sjukförsäkringen på grundval av lagen om pension för företagare, om de samtidigt har rätt till dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen. Genom förändringen förbättras situationen för särskilt de företagare som vid sidan av sin lantbruksverksamhet bedriver annan företagsverksamhet som är försäkrad enligt lagen om pension för företagare. Av de företagare som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare är ca en fjärdedel samtidigt försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Det föreslås att ändringen genomförs genom att upphäva 8 kap. 10 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.1.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsida på adressen

www.riksdagen.fi

.