Regeringen föreslår flexibilitet i maximitiden för sjukdagpenning när sjukdomen återkommer

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät regeringens proposition till Riksdagen den 15 september 2010 med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den (

RP 198/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att sjukdagpenning, trots att maximitiden för sjukdagpenning har gått ut, kan betalas i en situation då en person återvänder till arbetet och hans eller hennes tidigare sjukdom återkommer och leder till arbetsoförmåga. En förutsättning är att sjukdomen återkommer efter att tiden i arbete har varat minst 30 dagar utan avbrott. I sådana fall ska sjukdagpenning kunna betalas efter självrisktiden i en eller flera perioder för sammanlagt högst 50 vardagar.

Maximitiden för utbetalning av sjukdagpenning är 300 vardagar. Enligt nuvarande lagstiftning har en försäkrad rätt till dagpenning på nytt på grund av samma sjukdom först när han eller hon, efter det att maximitiden har gått ut, har varit arbetsför i 12 månader utan avbrott.

Det föreslås också att lagen ändras så att sjukpension enligt folkpensionslagen, som betalats retroaktivt för samma tid som dagpenning, inte längre ska hindra rätten till sjukdagpenning, utan pensionen ska dras av från sjukdagpenningen.

Dessutom föreslås det ändringar i lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Dessa ändringar är tekniska.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.7.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.