Regeringen föreslår en sammanslagning av besvärsnämnder

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (

RP 91/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Målet med reformen är att göra systemet för sökande av ändring i arbetspensionsförmåner klarare och att stärka ändringsökandets oavhängighet. Målet är också att främja medborgarnas rättsskydd i utkomstärenden genom att snabbare än förut producera rättvisa och enhetliga beslut samt genom att förenkla fullföljdsvägarna för arbetspensionsförmånerna.

Det föreslås därför att statens pensionsnämnd och kommunernas pensionsnämnd slås ihop med besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden skulle då fungera som första besvärsinstans i arbetspensionsärenden som gäller både den privata och den offentliga sektorn.

Det föreslås också att besvärsnämndens organisation och sektioner ändras så att de motsvarar behoven av sakkunskap i den sammanslagna besvärsnämnden. Finansieringen av besvärsnämnden skall samtidigt ändras så att även pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn deltar i besvärsnämndens kostnader.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.