Regeringen föreslår en revidering av pensionsanstalternas solvensregler

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president har den 26 november 2010 till riksdagen överlämnat regeringens proposition med förslag till en lag om med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

(RP 273/2010 rd).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att bestämmelserna om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden ändras. Klassificeringen av de placeringar som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter som bedriver arbetspensionsverksamhet ska ändras så att den nya klassificeringen på ett bättre sätt än för närvarande ska återspegla riskerna i anslutning till placeringarna, i synnerhet kreditrisken.

Med hjälp av solvensgränsen mäts pensionsanstalternas solvens, dvs. deras förmåga att klara av olika risker som hotar pensionsförsäkringsverksamheten. Enligt förslaget ska arbetspensionsanstalterna rapportera sin soliditet till Finansinspektionen enbart enligt den faktiska placeringsrisken.

De ändringar som genomförs kommer i regel att påverka värdet av pensionsanstalternas solvensgräns så att det höjs. Solvensgränsen för pensionsanstalterna beräknas stiga med ca 10 procent i genomsnitt.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 31.3.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.