Regeringen föreslår en förenkling av rättelseförfarandet för socialskyddsförmåner

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president har den 26 november 2010 överlämnat regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner (

RP 274/2010 rd

) till riksdagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det i en del av lagarna om socialskyddsförmåner ska införas en bestämmelse enligt vilken en försäkringsanstalt som beviljat en förmån har möjlighet att i ett enklare förfarande än för närvarande avgöra ärendet på nytt i vissa situationer.

Den föreslagna bestämmelsen gäller situationer där förmånstagaren har beviljats en annan förmån eller ersättning retroaktivt så att den hänför sig till den tid då den förstnämnda förmånen ska börja eller tiden före det, och den senare beviljade förmånen eller ersättningen är sådan att den helt förhindrar utbetalningen av den förstnämnda förmånen eller minskar dess belopp. Enligt förslaget ska försäkringsanstalten i dessa situationer utan en parts samtycke eller undanröjande av beslut kunna på nytt behandla ett sådant ärende som avgjorts med ett lagakraftvunnet beslut. Försäkringsanstalten ska då utfärda ett nytt beslut, som en part har möjlighet att överklaga med normala rättsmedel.

De föreslagna bestämmelserna gäller inte situationer där omständigheterna har förändrats, dvs. situationer där betalningsperioden för en förmån eller ersättning som har beviljats retroaktivt hänför sig till både tiden då en redan beviljad förmån börjat och tiden efter det att ett beslut om beviljande har meddelats. Den föreslagna bestämmelsen gäller inte heller situationer där en försäkringsanstalt redan när ett beslut fattats haft tillgång till uppgifter om en annan förmån eller ersättning som har beviljats.

I propositionen föreslås det också att det inte längre ska gå att genom besvär hos försäkringsdomstolen söka ändring i beslut som besvärsnämnden meddelat i ärenden som gäller undanröjande.

Dessutom föreslås det att förfarandet för undanröjande görs lättare på så sätt att delgivning av hörande i ett ärende som gäller undanröjande sker per post genom brev i stället för bevislig delgivning.

Genom de föreslagna ändringarna försöker man göra förfarandet för nytt avgörande av ett ärende enklare och smidigare, och således göra beslutsfattandet snabbare.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.7.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.