Regeringen föreslår att lagen om kommunala pensioner ändras

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner (

RP 86/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner sammanjämkas med ArPL, som träder i kraft i början av år 2007. De föreslagna ändringarna gör bestämmelserna tydligare och preciserar dem samt innebär att nuvarande tillämpningspraxis tas in i lagen. Propositionen inrymmer inte några pensionspolitiska ändringar.

Även om de föreslagna ändringarna huvudsakligen motsvarar bestämmelserna i ArPL, föreslås det, på grund av det kommunala pensionssystemets särdrag, att följande bestämmelser, som avviker från dem i ArPL, tas in:

  • Om en arbetstagare fyller 63 år före utgången av den primärtid som avses i sjukförsäkringslagen eller om det för arbetstagaren inte fastställs någon primärtid enligt sjukförsäkringslagen, eftersom han eller hon har fyllt 63 år, skall pensionen inom det kommunala systemet beräknas som invalidpension, men beviljas som ålderspension, från ingången av månaden närmast efter det att arbetstagaren fyllde 63 år.

  • Det föreslås inte att bestämmelser om preskription av pensionsrätten tas in i lagen om kommunala pensioner. I egenskap av offentligrättslig pensionsanstalt skall Kommunernas pensionsförsäkring reda ut en persons inkomster, som inverkar på rätten till pension, retroaktivt för en längre tid än fem år.

  • Eftersom det inte föreslås någon preskriptionstid för uppgifter som inverkar på pensionsskyddet, är det inte heller nödvändigt att varje år sända ett registerutdrag till alla som omfattas av systemet under året.

  • Det föreslås att bestämmelsen om fördelningen av betalningsandelarna ändras med anledning av att en avgift som baserar sig på utgifterna för förtidspensioner infördes i början av år 2006. Pensionsavgiftens övriga delar består av en lönebaserad och en pensionsutgiftsbaserad avgift.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.