Regeringen föreslår att garantipension införs

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president har den 23 april 2010 avlåtit regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 50/2010 rd).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Syftet med garantipensionen är att höja inkomstnivån för dem som har de lägsta pensionsinkomsterna. Garantipensionen bildar en ny minimipensionsnivå. Pensionstagarens övriga lagstadgade pensioner ska minska garantipensionens belopp. Garantipensionen betalas till pensionstagare, vars totala pension understiger den eftersträvade minimipensionsnivån.

Garantipensionens fulla belopp är 685 euro per månad enligt 2010 års indexnivå. Garantipensionen innebär att folkpensionens nuvarande nivå måste höjas och den upphäver också familjeförhållandenas inverkan på minimipensionens belopp. Full garantipension är lika stor oavsett om personen är gift eller lever i ett samboförhållande eller bor ensam. År 2010 är full folkpension 584,13 euro för ensamboende och för en gift eller sammanboende person 518,12 euro per månad. Vid beviljande av bostadsbidrag för pensionstagare beaktas garantipensionen som inkomst.

För att garantipension ska kunna beviljas, förutsätts det att personen får ålderspension, invalid- eller sjukpension, arbetslöshetspension eller förmån enligt avträdelsesystemet för lantbruksföretagare.

Garantipension ska beviljas på ansökan av Folkpensionsanstalten och vara indexbunden.

Det föreslås att lagen om särskilt stöd till invandrare ska upphävas, eftersom garantipensionen ska ersätta det särskilda stödet till invandrare som en förmån som tryggar en minimiförsörjning.

Ikraftträdandet

Lagarna är avsedda att träda i kraft 1.3.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.