Regeringen föreslår att den elektroniska kommunikationen i fråga om delgivning utökas

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät regeringens proposition till riksdagen den 27 augusti 2010 med förslag till lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (

RP 111/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att de bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet som gäller delgivning och maskinell underskrift ska ändras.

Enligt förslaget ska myndigheternas möjlighet att delge handlingar och beslut som elektroniska meddelanden, t.ex. per e-post, utökas. Elektronisk delgivning ska kunna användas i situationer där vanlig delgivning också annars kan verkställas, dvs. där delgivningen i vanliga fall sker per brev med post till mottagaren. När en myndighet delger ett beslut elektroniskt förutsätter det att den som saken gäller ger sitt samtycke till det. Mottagaren ska dock fortfarande ha kvar möjligheten att få handlingen per post.

Användningen av bevislig elektronisk delgivning begränsas enligt förslaget till att gälla enbart beslut som enligt någon annan lag ska sändas med post mot mottagningsbevis eller delges bevisligen på annat sätt.

Det föreslås att bestämmelserna om maskinell underskrift ändras så att också domstolsexpeditioner som sänds som elektroniska meddelanden ska kunna undertecknas maskinellt.

Syftet med ändringen är att främja elektronisk kommunikation. Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet är en allmän lag, som tillämpas hos förvaltningsmyndigheterna, domstolarna och andra rättskipningsorgan, åklagarmyndigheterna, utsökningsmyndigheterna samt samfund som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.12.2010.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsida på adressen

www.riksdagen.fi

.