Regeringen föreslår att definitionen av företagare i arbetspensionslagstiftningen utvidgas

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlät regeringens proposition till riksdagen den 10 september 2010 med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna (

RP 135/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att definitionen av företagare i lagen om pension för företagare och i lagen om pension för lantbruksföretagare ska utvidgas så att en sådan delägare som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag och som ensam innehar mer än 30 procent av bolagets aktier eller av det röstetal som aktierna medför i bolaget också betraktas såsom företagare. Såsom företagare betraktas också en sådan person som arbetar i ledande ställning i ett annat företag, om han eller hon ensam har sådan motsvarande bestämmanderätt i företaget som avses ovan.

De gällande gränserna för ägarandel och bestämmanderätt som anges i företagardefinitionerna i FöPL och LFöPL har ansetts vara för höga. Utanför försäkringsskyldigheten enligt FöPL och LFöPL faller t.ex. de som två eller tre tillsammans helt äger ett företag med lika stora ägarandelar och inte sinsemellan är familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Förslaget om utvidgning av företagardefinitionerna ökar antalet personer som ska försäkras enligt FöPL och LFöPL. Det uppskattas att antalet FöPL-försäkrade kommer att stiga med 8 000 och antalet LFöPL-försäkrade med högst 400 nya försäkrade. Det uppskattas dessutom att ca 10 000 ArPL-försäkrade personer övergår till att bli FöPL-försäkrade 2014.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2011. I lagarna ingår övergångsbestämmelser som gäller då en person som vid lagarnas ikraftträdande är försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner, för att personen jämställs med arbetstagare, övergår till att omfattas av tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.