Regeringen föreslår ändringar i systemet för sökande av ändring i ärenden som gäller social trygghet

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den (

RP 167/2006 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det skall stiftas en lag om besvärsnämnden för social trygghet, som ersätter bestämmelserna om prövningsnämnden i sjukförsäkringslagen. Prövningsnämndens namn skall ändras till besvärsnämnden för social trygghet, och samtidigt dras socialförsäkringsnämnderna in och deras uppgifter överförs till besvärsnämnden för social trygghet.

Enligt förslaget skall besvärsnämnden för social trygghet fungera som första instans också i de besvär som gäller utkomstskyddsförmåner, för vilka nämnden nu är den högsta besvärsinstansen. Besvärsnämndens beslut skall kunna överklagas hos försäkringsdomstolen. Besvärsnämnden skall också ha rätt att avgöra ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut som fattats av Folkpensionsanstalten. En ansökan om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som getts av nämnden skall för sin del avgöras av försäkringsdomstolen.

Det föreslås vidare att besvärsnämnden tillsätts av statsrådet för fem år i sänder. Nämnden skall också bli omorganiserad och få ny sammansättning i sektionerna.

Syftet med propositionen är att göra besvärssystemet enklare och tydligare och att samordna tillämpningspraxis och förbättra medborgarnas rätt till opartisk behandling i samband med besvär.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2007.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.