Regeringen föreslår ändringar i statens och kommunernas pensionslagstiftning

Telp Default Thumbnail Image

Republikens president överlämnade den 28 oktober 2011 regeringens proposition (

RP 96/2011 rd

) med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner, ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner, lagen om införande av lagen om kommunala pensioner och lagen om införande av lagen om statens pensioner till riksdagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I lagstiftningen om statens och kommunernas pensioner görs flera enskilda ändringar som inte nödvändigtvis anknyter till varandra.

Det föreslås att man i lagen om statens pensioner och lagen om kommunala pensioner inför bestämmelser om hur en engångsförhöjning av en primär förmån påverkar beloppet av statlig eller kommunal pension.

Enligt förslaget ska arbetspension inte beviljas retroaktivt till en arbetstagare som går i ålderspension utan förtidsminskning som 62-åring direkt efter att ha lyft arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Bestämmelsen om ändring av deltidspension till ålderspension som är lika stor som deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år föreslås bli justerad så, att livslängdskoefficienten tillämpas först när pensionstagaren på ansökan beviljas ålderspension. Enligt förslaget kan ålderspension grundad på ansökan i fortsättningen beviljas även om pensionstagaren fortsätter att arbeta deltid efter det att han eller hon fyllt 68 år.

Dessutom föreslås bestämmelser med stöd av vilka en deltidspensionerad anställd, vars arbetsavtal som gäller deltidsarbete sägs upp utan att den anställda är skyldig att arbeta eller så att hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden, anses uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension i sex veckor från arbetstidsminskningens början, dock inte efter uppsägningstidens utgång

Enligt förslaget ska beloppet av deltidspension justeras först när det har inträffat en permanent förändring på minst 15 procent i förvärvsinkomsterna av deltidsarbetet i stället för 10 procent som för närvarande. Detta minskar pensionsanstaltens arbete med verkställigheten och de administrativa kostnaderna.

Den retroaktiva tidsfristen för indragning, justering och avbrytande av invalidpension föreslås bli förlängd till två år från nuvarande ett år. Ändringen förbättrar möjligheterna att återkräva pensioner som betalats utan grund.

Enligt förslaget ska primära förmåner inte längre ha en minskande inverkan på pension som intjänats på grundval av arbete jämsides med den primära förmånen. Primära förmåner ska inte alls dras av från arbetspensionen, om skadefallet för den primära förmånen har inträffat före år 2004.

Till de nämnda lagarna föreslås också bli fogade bestämmelser med stöd av vilka pensionsanstalten har möjlighet att meddela ett interimistiskt beslut om beviljande av pension i situationer där handläggningen av pensionsansökan av någon anledning pågår så länge att pensionssökandens försörjning kan äventyras.

Det föreslås också att lagen om kommunala pensioner ska kompletteras med en ny bestämmelse om eventuell försättning av medlemssamfund i konkurs. Konkursboet kan enligt förslaget kvarstå som medlemssamfund i Keva och behöver inte teckna en ny arbetspensionsförsäkring för konkurstiden.

I de pensionslagar som nämns ovan görs enligt förslaget också vissa justeringar som gör verkställigheten klarare samt vissa tekniska justeringar.

Ikraftträdandet

Lagarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2012. Bestämmelsen om lindring av avdraget för primära förmånen ska dock tillämpas först från och med 1.1.2013.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.