Regeringen föreslår ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet (

RP 195/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att det krav på tid i arbete som är en förutsättning för att få förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om alterneringsledighet ändras så, att tiden inte räknas på grundval av anställningsperioderna utan på grundval av de inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna. Undantag är tillägget för sysselsättningsplan, för vilket tiden i arbete fortfarande skall räknas på grundval av den faktiska tiden i arbete. Tiden i arbete skall utredas genom arbetsintyg eller någon annan utredning som arbetsgivaren har upprättat.

Det föreslås vidare att tiden i arbete räknas utifrån den minimilön som används i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för arbete som uppfyller arbetsvillkoret.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2007. När tiden i arbete räknas ut för den tid som infaller före lagarnas ikraftträdande, skall dock de bestämmelser som gällde vid dessa lagars ikraftträdande tillämpas.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.