Regeringen föreslår ändringar i lagen om kommunala pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunala pensioner (

RP 186/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i propositionen att bestämmelser om det nya organet kommunernas pensionsdelegation fogas till lagen om kommunala pensioner. Pensionsdelegationen är berednings-, förhandlings- och remissorgan i frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.

Det föreslås också ändringar i bestämmelserna om sammansättningen i den kommunala pensionsanstaltens delegation och i bestämmelserna om valet av medlemmar i pensionsanstaltens styrelse samt om styrelsens sammansättning och mandatperiod. Det föreslås vidare att den kommunala pensionsanstaltens reglemente upphävs och att bestämmelserna i reglementet intas i lagen i fråga om sådana ärenden som skall regleras i lag och tas in i pensionsanstaltens instruktion i fråga om sådana ärenden som hör till pensionsanstaltens interna förvaltning. Enligt förslaget skall bestämmelserna om delegationens och styrelsens uppgifter och vissa andra frågor, som för närvarande bestäms i reglementet, tas in i lagen.

Det föreslås att bestämmelserna om pensionsombudet och förtidspensionsnämnden utelämnas, eftersom de har blivit onödiga. I stället för förtidspensionsnämnden inrättas en arbetsgrupp som behandlar utvecklingen av arbetslivet i kommunerna och frågor i anslutning till rehabilitering och invalidpension. Bestämmelser om arbetsgruppen skall ingå i den kommunala pensionsanstaltens instruktion.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft 1.5.2007. De ändringar som gäller sammansättningen av pensionsanstaltens delegation och styrelse skall enligt förslaget tillämpas först från ingången av 2009.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.