Regeringen föreslår ändringar i arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn

Telp Default Thumbnail Image

Republiken president överlät 11.6.2010 regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen (

RP 91/2010 rd

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att det införs flera ändringar i fråga om pensionsskyddet i arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn. Det är närmast fråga om tekniska justeringar. Ändringarna syftar till att underlätta verkställandet av pensionsskyddet utan att ingripa i de försäkrades pensionsskydd. Två smärre ändringar ska också införas i folkpensionslagen.

Till pensionslagarna för den privata sektorn ska fogas bestämmelser om hur engångsförhöjning av en primär förmån inverkar på arbetspensionens belopp. Det föreslås vidare att en arbetstagare som går i ålderspension utan förtidsminskning som 62-åring direkt efter att ha lyft arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar inte ska beviljas arbetspension retroaktivt. Motsvarande ändring föreslås också i fråga om folkpension.

Bestämmelsen om ändring av deltidspension till ålderspension som är lika stor som deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år justeras så, att justering av pensionen med livslängdskoefficienten görs först när pensionstagaren på ansökan beviljas ålderspension. Ålderspension kan på ansökan i fortsättningen beviljas även om pensionstagaren fortsätter att arbeta deltid efter det att han eller hon fyllt 68 år.

Fördelningen av ansvaret för en deltidspension som ändrats till en lika stor ålderspension ska ändras. Dessutom ska fastställandet av arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift ändras, och företagarverksamhet enligt den gamla lagen om pension för företagare ska beaktas i rabatten för nyetablerade företagare.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.1.2011.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsida på adressen

www.eduskunta.fi

.