Proposition om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet

Telp Default Thumbnail Image

Regeringens proposition till riksdagen om upphävande av överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen (

RP 233/2006 rd

)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås i proportionen att överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet och lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen upphävs. Upphävandet av överenskommelsen har blivit aktuellt i och med att Litauen har anslutit sig till Europeiska unionen 1.5.2004. Den lagstiftning som gäller samordning av Europeiska unionens sociala trygghetssystem har till största delen ersatt tillämpningsområdet för överenskommelsen om social trygghet.

I propositionen nämns det att enligt artikel 33 i överenskommelsen mellan Finland och Litauen om social trygghet fortsätter de rättigheter som erhållits på grundval av överenskommelsen att gälla, även om överenskommelsen upphör att gälla.

Ikraftträdandet

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.eduskunta.fi

.